Svobodní vědí, kde ušetřit 140 miliard pro státní rozpočet!

Svobodní vědí, kde ušetřit 140 miliard pro státní rozpočet!

Tisková zpráva, Praha, 18. 12. 2020

TZ: Rozpočet lze podpořit jen při snížení výdajů. Víme o 140 miliardách úspor pro příští rok a o 180 pro roky další.

Svobodní nedávno podpořili snížení daní prostřednictvím svého senátora Jaroslava Chalupského. Aktuálně nabízí souhrn škrtů ve státním rozpočtu ve výši 140 miliard pro příští rok a 180 miliard pro rok další. Kromě toho otevírají také debatu o rušení a redukci úřadů, zároveň tvrdí, že by bylo vhodné zahájit odluku některých státních podniků a neziskových organizací od státu.

„Pokud nebude snížení výdajů aspoň z poloviny úspěšné jako snížení daní, považujeme krátké rozpočtové provizorium za lepší řešení. Proto nabízíme ostatním parlamentním stranám návrhy na úsporu 140 miliard pro příští rok a 180 miliard pro rozpočty příští. Šlo by o přesun položek do položky „obsluha státního dluhu“. Nechceme ale zůstat jen u toho. Máme také ambiciózní plán na rušení a redukci 35 úřadů a odstátnění některých podniků i neziskových organizací, který jsme schopni provést v dalších třech letech,“ říká Libor Vondráček.

K plánu Svobodných jejich předseda dodává: „Výdaje na státní zaměstnance vzrostly za posledních 8 let o 75 %. To není pouze kvůli snaze vlády zalíbit se svým zaměstnancům, je to dlouhodobý trend, který souvisí se stále složitější legislativou a zavaděním stále více povinností pro státní úřady i soukromníky, které musí o to více státních zaměstnanců „hlídat“. Svobodní chtějí jít přesně opačnou cestou. Prosekání legislativní džungle a snížení daní se navíc historicky osvědčilo jako nejúčinnější nástroj pro vytvoření tlaku na snížení mandatorních výdajů státu.“

Svobodní nabízí pro rok 2021 souhrn konkrétních škrtů v celkové výši přesahující 139 miliard. Libor Vondráček ale přiznává, že nejde o originální dílo jeho strany: „Nestačí hledat řešení v jednom hlasování o státním rozpočtu, ale současná situace vytváří akutní potřebu najít už v něm dostatečný prostor k úsporám. Nůžky mezi těmi, kteří státní rozpočet živí a kteří jsou z něj živeni, se totiž v letošním roce nebývale rozevřely. Citelné omezení ekonomiky kvůli COVIDu nás tedy přimělo hledat inspiraci u ostatních parlamentních stran. Není možné začít škrtat až po volbách. Už včera bylo pozdě začít odtučňovat státní aparát. Proto jsme bezostyšně dali na jednu hromadu naše dlouhodobé plány i navrhované škrty poslanců Trikolory a ODS, se kterou v rámci senátorského klubu debatoval o nutnosti hledat úspory i náš senátor Jaroslav Chalupský.“

Právě Jaroslav Chalupský vystoupil minulý týden v Senátu k plánovanému daňovému balíčku a v patnáctiminutovém projevu přirovnal peněženku k reálnému nástroji výkonu „demokracie a svobody“.

„Vláda nám nachystala míč na penaltu a byla by škoda tu penaltu nekopnout,“ uvedl v závěru projevu, ve kterém se snažil vysvětlit, proč se připojí k podpoře snížení daní, které nakonec Senátem prošlo.

Tomu předcházelo zmínění několika položek z konkrétního seznamu Svobodných, kterými by se dalo ušetřit: „Jsou to ty různé inkluze, dotace, podpory na něco, slevy na jízdné, atd. Třeba ti studenti. V podstatě studenti žili na kolejích, nějak to fungovalo nebo si pronajímali priváty apod. Ve chvíli, kdy dostali tuhle pobídku, oni odhlásili priváty, začali doopravdy žít na těch kolejích, ale na těch skutečných kolejích, po kterých jezdí vlak, protože jim se vyplatilo jezdit Pendolinem tam a zpátky. Naplnili vlak a lidé, kteří jezdili do práce Pendolinem, zase začali jezdit autem prostě ve čtyřech, pěti lidech, protože už se do vlaku nevešli. Takže to jsou zrovna takové věci, které potom měly tyto konsekvence. Různé cukrování voličů, boj s klimatem, stavební spoření, neinvestiční transfery podnikatelům, atd. To jsou všechno věci, které by neměly být. Obecně ty dotace, to je taková rakovina toho tržního prostředí.“

Podrobné výpočty naleznete v příloze.

PhDr. Marek Hejduk, LL. M. MBA
tiskový mluvčí Svobodných

Příloha 1:

Navrhované změny k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021 (ST 1067)

-139 030 430 535

kapitola

ukazatel

rozdíl

po změně

Pozn.

306 Ministerstvo zahraničních věcí v ukazateli 

Ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí

-1 000 000 000

5 026 792 514

Snížit rozpočet MZV. Příspěvky mezinárodním organizacím jsou kritizované i ve zprávě NKÚ, kde se zmiňuje jejich neefektivita a nejasný přínos pro ČR. 

306 Ministerstvo zahraničních věcí v ukazateli 

Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím

-500 000 000

1 260 174 042

Snížit rozpočet MZV. Příspěvky mezinárodním organizacím jsou kritizované i ve zprávě NKÚ, kde se zmiňuje jejich neefektivita a nejasný přínos pro ČR. 

312 Ministerstvo financí

Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy

-150 000 000

6 016 875 629

 

312 Ministerstvo financí

Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy

-1 000 000 000

11 961 669 154

Je třeba snížit výdaje na finanční zprávu. V současné době je pozastavená účinnost EET a Účtenkovky, na kterou se dříve nabírali nový zaměstnanci. Klesá ekonomická aktivita firem a živnostníků. Finanční správa je známa svými excesy a nadužíváním zajišťovacích příkazů nad rámec svých povinností. 

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aktivní politika zaměstnanosti

-2 103 595 900

0

Aktivní politika zaměstnanosti se skládá jak z dobrých politik (veřejně prospěšné práce), tak z investičních pobídek na tvorbu pracovních míst, dotací na dojíždění a dalších, které jsou zbytné či přímo škodlivé.

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dávky nemocenského pojištění

-3 000 000 000

40 100 000 000

 

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ostatní výdaje organizačních složek státu

-1 800 000 000

15 633 809 462

 

313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Neinvestiční nedávkové transfery

-10 000 000 000

16 169 551 769

Upravit rozpočet MPSV. Položka neinvestiční nedávkové transfery ještě v roce 2016 tvořila cca 11 miliard, nyní je navrhováno 26. Proto je výrazná korekce ve výši 10 miliard opodstatněná, jedná se jen o návrat o 5 let zpět. 

314 Ministerstvo vnitra 

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu

-2 000 000 000

12 415 336 387

 

315 Ministerstvo životního prostředí

Ostatní činnosti v životním prostředí

-400 000 000

3 762 819 535

 

315 Ministerstvo životního prostředí v ukazateli 

Ochrana klimatu a ovzduší

-800 000 000

3 000 000 000

 

315 Ministerstvo životního prostředí v ukazateli 

Ostatní činnosti v životním prostředí

-1 000 000 000

3 162 819 535

 

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Ostatní činnosti resortu

-80 000 000

738 458 887

 

317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch

-7 000 000 000

20 888 625 927

Kritika míří jak na evropské dotace, tak na MMR. Dotace vedou k neefektivní alokaci zdrojů a zvýhodňování příjemců proti konkurenci.

321 Grantová agentura České republiky

Dotace jiným subjektům

-2 000 000 000

2 260 763 000

Hlavním motorem technologických inovací jsou soukromé subjekty, proto navrhujeme snížení veřejných prostředků určených pro vybrané, často spřátelené, firmy. Primární výzkum může být i nadále financován z veřejných prostředků, proto dochází pouze k mírné korekci rozpočtu Akademie věd.

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podpora podnikání

-3 000 000 000

23 500 000 000

Dotace pokřivují trh a pro příjemce zařizují neférovou konkurenční výhodu. V této situaci podnikatelům nejvíce pomůže zrušení superhrubé mzdy, které bude kompenzováno mj. snížením dotací a zlepšením konkurenčního prostředí.

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další činnost resortu

-250 000 000

2 239 881 659

 

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dotace na strategické investiční akce

-150 000 000

0

 

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výdaje příspěvkových organizací (PO) řízených ministerstvem

-150 000 000

425 000 000

 

322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Dotace na obnovitelné zdroje energie

-11 500 000 000

21 500 000 000

Snížení dotací pro OZE. Výše tohoto ukazatele je v současné situaci nemorální, přínos dotací do OZE pro zlepšení životního prostředí neexistuje. Jedná se o plýtvání veřejnými prostředky.

327 Ministerstvo dopravy

Kompenzace slev jízdného

-6 000 000 000

0

 

327 Ministerstvo dopravy

Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu

-1 600 000 000

8 793 507 806

 

329 Ministerstvo zemědělství

Podpora agropotravinářského komplexu

-4 000 000 000

36 412 016 621

 

329 Ministerstvo zemědělství

Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost

-900 000 000

8 036 382 374

 

333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací

-7 000 000 000

172 325 281 556

Zdroje lze ušetřit zrušením plošné inkluze.

333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Vysoké školy

-2 800 000 000

22 811 676 980

Počet soukromých i veřejných vysokých škol je v České republice značně naddimenzovaný a z peněz daňových poplatníků jsou udržovány neperspektivní a někdy značně obskurní obory bez reálného uplatnění.

333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Výzkum, experimentální vývoj a inovace

-2 000 000 000

18 604 634 851

Počet soukromých i veřejných vysokých škol je v České republice značně naddimenzovaný a z peněz daňových poplatníků jsou udržovány neperspektivní a někdy značně obskurní obory bez reálného uplatnění

361 Akademie věd 

Výdaje celkem

-1 000 000 000

5 769 651 580

Hlavním motorem technologických inovací jsou soukromé subjekty, proto navrhujeme snížení veřejných prostředků určených pro vybrané, často spřátelené, firmy. Primární výzkum může být i nadále financován z veřejných prostředků, proto dochází pouze k mírné korekci rozpočtu Akademie věd.

362 Národní sportovní agentura 

Dotace do oblasti sportu

-1 000 000 000

5 798 243 296

Zrušení dotací profesionálnímu sportu.

377 Technologická agentura ČR

Dotace jiným subjektům

-2 000 000 000

2 693 863 600

Hlavním motorem technologických inovací jsou soukromé subjekty, proto navrhujeme snížení veřejných prostředků určených pro vybrané, často spřátelené, firmy. Primární výzkum může být i nadále financován z veřejných prostředků, proto dochází pouze k mírné korekci rozpočtu Akademie věd.

398 Všeobecná pokladní správa

Vládní rozpočtová rezerva

-1 000 000 000

5 525 058 449

 

398 Všeobecná pokladní správa

Ostatní výdaje

-1 500 000 000

6 528 874 218

 

398 Všeobecná pokladní správa 

Stavební spoření

-4 200 000 000

0

Zrušení státní podpory u stavebního spoření u nově uzavřených smluv, kapitálový trh nabízí lepší možnosti.

Změna všech kapitol 

Snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v OSS a PO

-16 799 791 103

223 197 224 660

 

Změna všech kapitol 

Výdajová položka  51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

-22 566 501 879

100 426 372 528

Vyhlásit stop stav na přijímání nových státních zaměstnanců. Stát přitom plánuje najmout dalších 7 tisíc zaměstnanců. Efektivata úředníků je nízká.

Změna všech kapitol 

Výdajová položka 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

-10 890 699 989

43 562 799 957

 

Změna všech kapitol 

Výdajová položka 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

-1 669 641 664

15 026 774 979

 

345 Český statistický úřad

345 Český statistický úřad

-1 000 000 000

929 632 196

Snížení výdajů.

 

Zrušení dotací politickým stranám

-1 220 200 000

0

 

 

Dodatečný výnos na spotřební dani (v případě zrušení povinnosti přimíchávání biopaliv)

-2 000 000 000

0

 

 


 

Příloha 2: 

Další možné úspory

-41 052 045 044

kapitola

ukazatel

rozdíl

po změně

Pozn.

349 Energetický regulační úřad

 

-318 848 000

0

 

333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Zrušení 9. třídy

-20 000 000 000

0

Mnoho lidí vychodilo 8 tříd a nejsou ani chudší ani méněcennější.

334 Ministerstvo kultury

bez státního fondu kinematografie

-4 011 040 475

11 007 870 855

 

334 Ministerstvo kultury

Státního fond kinematografie

-1 007 870 855

0

 

398 Všeobecná pokladní správa

Odvody do rozpočtu Evropské unie

-15 714 285 714

39 285 714 286

2/7 výdajů do eurofondů a 2 roky krize by měli vést ke snížení rozpočtu EU o 2/7, včetně platů

 


 

Příloha 3:

Přes 70 miliard korun ročně ušetříme díky zrušení a reorganizaci dalších 35 zbytečných úřadů. Následkem toho bude uvolněno přes 7000 pracovníků z těchto úřadů, kteří si v době nízké nezaměstnanosti jednoduše naleznou uplatnění v soukromém sektoru.

Součástí úsporného plánu uskutečnitelného v horizontu tří let může být ideálně také odlukou neziskových organizací a státních podniků od státu.

Úspory přes 70 miliard dosažitelné do tří let – rušení dalších 35 úřadů nad rámec již zmíněných, jejich reorganizací a odlukou neziskových organizací a státních podniků od státu.

Organizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Centrum dopravního výzkumu

Odbor ministerstva: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)

CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic)

CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu)

CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu)

Česká exportní banka

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Grantová agentura České republiky

Institut umění – Divadelní ústav

Kancelář veřejného ochránce práv

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Národní ústav lidové kultury

Národní vzdělávací fond

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada vlády pro lidská práva a menšiny

Správa státních hmotných rezerv

Státní energetická inspekce

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond životního prostředí České republiky

Státní úřad inspekce práce

Státní zemědělský intervenční fond

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav územního rozvoje

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vinařský fond

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Výzkumný ústav zemědělské techniky

Výzkumný ústav živočišné výroby

Organizace

Intergram

OSA (Ochranný svaz autorský)

Česká pošta

České dráhy

ČEZ

Česká televize

Český rozhlas

ČTK

 

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31