Tomáš Grygar: Zrušení možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem od 1 Kč je třeba odmítnout

Tomáš Grygar: Zrušení možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem od 1 Kč je třeba odmítnout

V posledních dnech se v médiích[1] objevují informace o úvahách Ministerstva spravedlnosti, podle nichž by se mohla formou novely zákona o obchodních korporacích (účinného teprve od 1. 1. 2014) zrušit možnost založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem již od 1 Kč.

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) nyní umožňuje, aby byla s.r.o., coby kapitálová obchodní společnost založena i jediným zakladatelem (§ 11, odst. 1 ZOKu), přičemž minimální vklad každého zakladatele musí činit alespoň 1 Kč (§ 142, odst. 1 ZOKu). Přestože minimální výše základního kapitálu u s.r.o. není výslovně upravena, lze dovodit, že činí právě zmiňovanou 1 Kč u jednočlenné s.r.o., jelikož základní kapitál představuje souhrn všech vkladů  (§ 30 ZOKu). Právě to by se však mohlo změnit a v souvislosti s tím se objevují i spekulace o navrácení minimálního základního kapitálu s.r.o. ve výši 200 000 Kč, jako tomu bylo u obchodního zákoníku.

Odstranění možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem již od 1 Kč by však bylo jen stěží odůvodnitelné, vedlo by ke zvýšení nákladů spojených se zřizováním společnosti a tedy i ke ztížení podnikání v České republice. Ve svém důsledku by pak způsobilo podstatné snížení „konkurenceschopnosti“ českého korporátního práva ve srovnání s tím zahraničním. Svobodní zastávají názor, že pokud určité jednání soukromoprávního subjektu nezasahuje negativně do práv druhých, neměl by stát tomuto jednání bránit. To v zásadě platí i pro určení výše základního kapitálu s.r.o., které by mělo být svobodným rozhodnutím zakladatelů, popř. samotné s.r.o. (v případě změny základního kapitálu) bez faktického omezení  v podobě jeho minimální či maximální výše.

K navýšení minimálního vkladu (a tedy i minimálního základního kapitálu) ze současné 1 Kč neexistuje žádný racionální důvod a jednalo by se jen o další byrokratickou překážku při podnikání.  Tvrzení, že zrušení možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem od 1 Kč a navýšení minimálního základního kapitálu je nezbytné především z důvodu větší ochrany věřitelů, je mylné. Je sice pravdou, že základní kapitál může mít v některých případech garanční funkci, na druhou stranu však ani vysoký základní kapitál uvedený v obchodním rejstříku automaticky neznamená, že s.r.o. má tyto prostředky skutečně k dispozici. V odborné literatuře se správně upozorňuje, že v tomto případě „existence základního kapitálu v určité výši neznamená žádnou povinnost mít majetek v minimálně téže výši … Ani existence základního kapitálu ve výši desítek či stovek milionů, či dokonce miliard Kč nedává věřitelům žádnou reálnou garanci … Základní kapitál představuje neodůvodněné byrokratické omezení … nemající žádnou oporu v realitě.“[2]

Co se pak týče ručení společníků s.r.o., tak ti ručí za dluhy společnosti jen do výše, v jaké nesplnili svou vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku k okamžiku, kdy byli vyzváni k plnění. Jinými slovy – i pokud by došlo k tomu, že by musela mít s.r.o. základní kapitál alespoň 200 000 Kč, tak v případě, že by byly vklady plně splaceny a rovněž by tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku, ručení společníků ve smyslu § 132 ZOKu zaniká (je časově omezena). Garanční funkce základního kapitálu je tedy opět minimální.

Podobné úvahy lze považovat za nepromyšlené i s ohledem na tzv. usazovací svobodu v rámci EU, která se vztahuje i na obchodní společnosti se sídlem v EU (státní občanství společníků přitom není podstatné).[3] Možnost založit (obdobu) s.r.o. se symbolickým základním kapitálem najdeme navíc v celé řadě dalších zemí. K této možnosti v minulosti přistoupilo například i Německo, jelikož tam došlo jen od roku 2003 ke vzniku zhruba 30 000[4] obchodních společností, které sice podnikaly pouze na území Německa, ale měly právní formu (nejen) co do výše základního kapitálu liberálnější anglické Private Limited Company. Liberalizace v podobě umožnění založit v České republice s.r.o. se základním kapitálem již od 1 Kč byla jen důsledkem liberalizace této úpravy v zahraničních právních řádech. Bylo by naprosto nelogické se nyní vydávat opačnou cestou.

Dodejme, že jen za minulý rok mělo téměř 70 % nově vzniklých společností s ručením omezeným základní kapitál nižší než 200 000 Kč. Těch, které vznikly se základním kapitálem 1 Kč, pak bylo přes 1 800.[5] Buďme za to rádi a nezvyšujme náklady spojené se zřizováním s.r.o. Společnost s ručením omezeným navíc může být založena např. i za účelem správy vlastního majetku či jiným nepodnikatelským účelům. Obzvláště zde by bylo zrušení možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč nevhodné.

Přestože zákon o obchodních korporacích obsahuje celou řadu legislativních chyb, značných interpretačních nejasností a v pár ohledech podnikání oproti předchozímu stavu komplikuje, celkově se jedná o krok vpřed k liberálnějšímu a konkurenceschopnějšímu korporátnímu právu v České republice. Byla by chyba ho případným zrušením možnosti založit s.r.o. se základním kapitálem 1 Kč „ničit“. V centru zájmu musí stát vždy tvořivý podnikatel, ne politik či úředník vymýšlející nezdůvodněná byrokratická omezení.

Tomáš Grygar,
místopředseda Svobodných v Olomouckém kraji

 


[1] např. http://www.novinky.cz/finance/358917-stat-chce-zarazit-zakladani-firem-s-jednou-korunou.html pozn. Ministerstvo spravedlnosti následně vyvrátilo, že by se na této změně aktuálně pracovalo a zdůraznilo, že k této změně „v budoucnu dojít nemusí“. Prosazení těchto úvah však pochopitelně nelze vyloučit.

[2] DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným – vědecká monografie, Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 529-530.

[3] Srov. C-221/89 Factortame.

[4] POKORNÁ, J. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Díl 1. Wolters Kluwer, 2014, str. 862.

[5] http://www.bisnode.cz/tiskove-zpravy/firem-s-minimalnim-zakladnim-kapitalem-rychle-pribyva/

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tomáš Grygar

Tomáš Grygar

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31