Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Charta 24 – Podepište také

Charta 24 – Podepište také

Na Petříně byla při příležitosti 20. výročí od vstupu do Evropské unie zveřejněna Markétou Šichtařová Charta 24.

Porovnání Charty 24 a Charty 77 v pdf.P r o h l á š e n í C h a r t y  24

Dne 01. 05. 2004 vstoupila Česká republika společně s dalšími devíti zeměmi do Evropské unie. Evropská unie vznikla na ideálech mezinárodní spolupráce a volného pohybu osob, pracovních sil, kapitálu, zboží i služeb. Smyslem jejího zrodu bylo přinášet všem občanům vyšší míru prosperity a osobní i politické svobody.

I kdybychom k ní cítili nevoli, je dnes pro Českou republiku závazná Listina základních práv Evropské unie. Naši občané mají právo a náš stát povinnost se jimi řídit.

Svobody a práva, na jejichž ideálech Evropské unie vznikla, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nimž v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí. Vstup České republiky do Evropské unie měl tyto civilizační hodnoty stvrdit.

Dvacetileté výročí vstupu naší země do EU nám ale s novou naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi už opět – bohužel – jen na papíře.

Zcela iluzorní je např. právo na svobodu projevu a informací, zaručované článkem 11 hlavy II.

Desítkám tisíc našich občanů je znemožňováno získávat objektivní, nezkreslené a úplné informace, stejně tak jako vyjadřovat se veřejně na sociálních sítích či v médiích jen proto, že zastávají názory odlišné od názorů oficiálních. Jsou přitom často objekty nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů i společenských organizací; zbaveni jakékoli možnosti bránit se.

Statisícům dalších občanů hrozí, že projeví-li své názory na aktuální společenskovědní témata, ztratí pracovní a jiné možnosti, a to nejen ve veřejném sektoru, ale i u soukromých korporací.

Článku 16 hlavy II., zaručujícímu právo na svobodu podnikání, odporuje chování bank i pojišťoven, které pod taktovkou Evropské centrální banky a ideologie ESG odmítají poskytovat finanční služby společnostem angažujícím se v obranném či těžebním průmyslu, nebo firmám, které jsou v danou chvíli z nejrůznějších důvodů ocejchovány jako nežádoucí. Kritéria této ESG selekce jsou stanovována netransparentně s absencí demokraticky získaného mandátu.
V rozporu s článkem 21 hlavy III., zakazujícím jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, politických nebo jakýchkoli jiných názorech nebo příslušnosti k národnostní menšině, je obsazování pracovních míst na základě kvót odvolávajících se na příslušnost k daným skupinám.

V rozporu s článkem 8 hlavy II. zaručujícím právo na ochranu osobních údajů, dále s článkem 16 hlavy II. zajišťujícím občanům Unie právo na svobodné podnikání a také v rozporu s článkem 45 hlavy V. zajišťujícím všem občanům Evropské unie právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států, bylo jednání většiny členských států během období pandemie. Jednání naší vlády minulé i současné během pandemie bylo nejen v rozporu s původními hodnotami EU, ale i v rozporu s naší vlastní Ústavou. Nepojmenovat zločin znamená legalizovat jeho opakování!

Svoboda pohybu kapitálu, zboží i služeb je jen zdánlivá, jak ukazuje například nedostatek léků v Evropské unii.

Uplatnění práva vyhledávat, přijímat, rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem (článek 11 hlavy II.) je stíháno nejen mimosoudně, ale i soudně, často pod rouškou údajného šíření dezinformací.

Svoboda veřejného projevu je potlačena centrálním řízením veřejnoprávních sdělovacích prostředků i publikačních a kulturních zařízení. Žádný politický, filozofický i vědecký názor nebo umělecký projev jen trochu se vymykající úzkému rámci oficiální ideologie či estetiky nemůže být zveřejněn ve veřejnoprávních médiích či na sociálních sítích; je znemožněna veřejná kritika krizových společenských jevů; je vyloučena možnost veřejné obrany proti nepravdivým a urážlivým nařčením oficiální propagandy (zákonná ochrana lidské důstojnosti, jednoznačně zaručována článkem 1 hlavy I., v praxi neexistuje – viz např. označování lidí vyjadřujících nedůvěřivost vůči deklarovaným účinkům vakcín za dezinformátory, nebo označování lidí odmítajících tvrzení o původu energetické krize ve válce na Ukrajině za putinovce a dezoláty); lživá obvinění nelze vyvrátit. V předních společenských tématech často spojených s enormními veřejnými výdaji ze státních rozpočtů členských zemí EU je vyloučena otevřená diskuse.
Mnoho vědeckých a akademických pracovníků i jiných občanů je diskriminováno jen proto, že legálně zveřejňují či otevřeně vyslovují názory, které současná politická moc odsuzuje.

Svobodné hlasování, základní princip demokracie, je systematicky omezováno mocenskou svévolí; oklešťování hlasovacích práv jednotlivých zemí v rámci Unie je praktikováno odpíráním příjmů ze strukturálních fondů Unie. Nad zeměmi s odlišným politickým nebo společenskovědním postojem trvale visí hrozba odepření nebo ztráty hlasovacích práv.

Nástrojem omezení a často i úplného potlačení řady občanských práv je systém faktického podřízení všech institucí a organizací ve státě politickým direktivám Evropské unie. Nové zákony a ideologie jsou často prosazovány politicky aktivními a nikým nevolenými neziskovými organizacemi financovanými z veřejných peněz, přitom však rozhodujícím způsobem ovlivňují činnost zákonodárných i výkonných orgánů státní správy, justice, zájmových i všech ostatních společenských organizací, politických stran, podniků, ústavů, úřadů, škol a dalších zařízení.

Další občanská práva, včetně práva na nezasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence (článek 7 hlavy II.), jsou povážlivě narušována také tím, že ministerstvo vnitra nejrůznějšími způsoby kontroluje život občanů, například budováním sítě informátorů z řad obyvatelstva (získávaných výzvami k „whistleblowingu“ neboli udavačství). Dochází ke kontrole soukromé pošty na sociálních sítích. Média jsou motivována ke spolupráci se státem. Tato činnost není regulována zákony, občan se proti ní nemůže nijak bránit.

Svévolně se postupuje i při udělování vstupních víz cizím státním příslušníkům, z nichž mnozí získávají status uprchlíka jen na základě deklarace, že jsou v mateřské zemi údajně pronásledováni.

Kromě nedodržování předpisů vůči vlastním občanům nerespektuje Evropská unie ani své závazky vůči jiným zemím. Ve článku 216 Smlouvy o fungování Evropské unie se EU hlásí k tomu, že jsou dohody uzavřené Unií (jako například smlouva o volném obchodu GATT94 podepsaná u Světové obchodní organizace) závazné pro orgány Unie i pro členské státy. Při rozchodu s Velkou Británií ovšem EU tento svůj závazek porušila, protože trvala na vytvoření nových obchodních překážek tam, kde dříve nebyly.

Evropská unie, ve které dnes žijeme, již není stejnou Evropskou unií, pro kterou se občané České republiky vyslovili ve všelidovém referendu. Ideály, na nichž Evropská unie vznikla, měly za cíl posílit svobodu a prosperitu a odstranit byrokratické bariery pro mezinárodní spolupráci; dnešní směřování Evropské unie však vede k oklešťování občanských svobod, cílenému ničení prosperity a zavádění stále nových byrokratických překážek vůči svobodnému podnikání.
Dobré vztahy se mohou tvořit pouze na dobrovolné bázi, tedy bez nátlaku, kde základní motivací k uzavření dohody je oboustranná spokojenost. Souhlas s přijetím jakýchkoli závazků musí být informovaný. Neměla by mu tedy předcházet jednostranná kampaň, ale vyvážená diskuse.

Posledním pokusem o vytěsnění odborné diskuse nad závažným tématem je snaha vládnoucích elit protlačit navzdory převládající vůli lidu a závěrům ekonomických analýz přijetí společné evropské měny euro. Jako sebevědomý národ a sebevědomí občané deklarujeme, že naše měna musí být nástrojem dosažení prosperity. Prosperita nesmí být obětována za účelem získání jakékoliv nové měny.
Lze ovšem identifikovat i další závažné snahy o vyhýbání se seriózní veřejné diskusi nad dokumenty, jejichž podstata – drastické oslabením naší suverenity – je překryta falešnou rouškou veřejného blaha.

Někteří občané na soustavné porušování demokratických principů upozorňují a dožadují se nápravy; jejich hlasy jsou však upozaďovány, cenzurovány, anebo se stávají předmětem nejrůznějšího očerňování.

Odpovědnost za dodržování občanských práv v zemi padá samozřejmě především na politickou a státní moc. Ale nejen na ni. Každý nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, a tedy i za dodržování uzákoněných paktů, které k tomu ostatně zavazují nejen vlády, ale i všechny občany.
Pocit této spoluodpovědnosti nás přivedl k myšlence vytvořit CHARTU 24, jejíž vznik dnes veřejně oznamujeme.

CHARTA 24 je volné, neformální a otevřené provolání lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování přirozených lidských práv v naší zemi i ve světě.

CHARTA 24 vyrůstá ze zázemí lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život a práci.

CHARTA 24 není organizací, nemá stanovy, stálé orgány a organizačně podmíněné členství. Patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, šíří její text a podporuje ji.

CHARTA 24 není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k prosperitě, hrdosti a sebevědomí našeho národa. Svým symbolickým jménem zdůrazňuje CHARTA 24, že vychází z textu CHARTY 77, který pozměňuje pouze mírně a pouze natolik, aby správně pojmenovával instituce a problémy existující 47 let po vzniku CHARTY 77; hlavní myšlenky textu CHARTY 77 - dodržování uzákoněných svobod – však zůstávají nedotčeny.

Signatáři a mluvčí CHARTY 24
Ing. Markéta Šichtařová
Ing. Tomáš Zítko
Mgr. Libor VondráčekD e c l a r a t i o n o f C h a r t e r 2 4On 01 May 2004, ten countries joined the European Union. The European Union was founded on ideals of international cooperation and the free movement of people, goods, services, and money. The purpose of its founding was to bring all of its citizens greater prosperity and personal and political freedom.

However distasteful it might seem to us, our Country is now bound by the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Our citizens have the right ‒ and our state the obligation ‒ to be governed by it.

The freedoms and rights that form the basis of the ideals of the European Union are important civilizational values that many progressive individuals have pursued throughout history. The accession of our Country into the European Union was supposed to affirm these civilizational values.

And yet it is with renewed urgency that the 20th anniversary of EU enlargement reminds us how many fundamental civil rights in this country once again exist ‒ unfortunately ‒ on paper alone.

The right to freedom of expression and information, for example, is guaranteed by Article 11 under Title II, yet is completely illusory.

Tens of thousands of our citizens are being prevented from obtaining objective, unbiased, and complete information, as well as from expressing themselves publicly on social networks or in the media, simply because they harbor opinions that differ from official opinions. They are frequently the objects of all manner of discrimination and harassment by authorities and social organizations and are deprived of any option to defend themselves.

Hundreds of thousands of other citizens are at risk of losing their jobs and other opportunities if they express their views on current topics of the social sciences, not just in the public sector but even in private corporations as well.

Article 16 of Title II, which guarantees the right to freedom to conduct a business, is opposed by the conduct of banks and insurance companies marching to the baton of the European Central Bank and the ESG ideology, who refuse to provide financial services to companies involved in defense or fossil fuel extraction or to companies branded at the given moment as undesirable for any number of reasons. The criteria for this ESG selection are set in a manner that is neither transparent nor subject to a mandate gained through democratic process.

Job posts are filled on the basis of quotas referencing membership in given demographic groups, despite Article 21 of Title III prohibiting any discrimination based on any ground such as sex, race, color, ethnic or social origin, political or any other opinion, or membership in a national minority.

The actions of the majority of Member States during the time of the pandemic ran counter to Article 8 of Title II, which guarantees the right to the protection of personal data, Article 16 of Title II, which guarantees the right of European Union citizens to conduct a business, and Article 45 of Title V, which guarantees that every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States.. The actions of governments during the pandemic ran counter not only to the original values of the EU, but often to national constitutions as well. Failing to point out a crime is tantamount to legalizing it!

The freedom of movement of capital, goods, and services is for appearances only, as demonstrated, for example, by the shortages of medicines in the European Union.

The exercise of the right to seek out, receive, and impart information and ideas of all kinds without interference by public authority and regardless of frontiers, whether orally, in writing, or in print (Article 11 of Title II) is subject to prosecution not only out of court but also in court, often under the guise of allegedly spreading disinformation.

Freedom of public expression is suppressed by the central control of the public media and of publishing and cultural institutions. No political, philosophical, or academic opinion, let alone artistic expression, can be published in public media or on social networks that lies even marginally beyond the narrow framework of official ideology or aesthetics; public criticism is prevented of social phenomena originating in crisis; there is no option for public defense against the false and offensive accusations of official propaganda is (legal protections of human dignity, which are clearly guaranteed by Article 1 of Title I, do not exist in practice – consider, for example, the practice of labeling people who express a lack of trust in the alleged effects of vaccines, or who reject claims about the energy crisis originating in the war in Ukraine, as spreading disinformation); false accusations cannot be contested. Open debate on leading social issues often associated with massive public spending from the state budgets of EU member states is out of the question.

Many scientists, academics, and other citizens are discriminated against simply because they legally publish or openly express views that are condemned by the current political authorities.

Free voting, a fundamental principle of democracy, is systematically restricted by the arbitrary decisions of those in power; the voting rights of the individual member states within the Union are restricted by withholding income from EU structural funds. The threat of denial or loss of voting rights constantly hangs over countries with differing political or social science positions.

A system of de facto subordination of all institutions and organizations in the state to the political directives of the European Union has become an instrument for limiting and often completely suppressing many civil rights. New laws and ideologies are often promoted by politically active and unelected non-profit organizations funded with public money, and yet such entities have a decisive influence on the activities of legislative and executive bodies of state governments, the judiciary, interest groups and all other social organizations, political parties, businesses, institutes, authorities, schools, and other institutions.

Other civil rights, including the right to respect for one’s private and family life, home, and communications (Article 7 of Title II), are also gravely undermined by the various ways in which the Ministry of the Interior controls the lives of citizens, for example by building a network of informants from the ranks of the populace (obtained by calls for “whistleblowing”). Private messages on social networks are starting to be monitored. The media are motivated to cooperate with the state. This activity is not regulated by law; as such, a citizen cannot defend against it in any way.

There is also an arbitrary approach to granting entry visas to foreign nationals, many of whom are granted refugee status simply on the basis of a declaration that they are being allegedly persecuted in their home countries.

Apart from failing to adhere to rules applicable to its own citizens, the European Union is also failing to uphold its obligations towards other countries. In Article 216 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the EU states that agreements concluded by the Union (such as the GATT 1994 free trade agreement signed by the World Trade Organization) are binding upon the institutions of the Union and on its Member States. And yet the EU broke this commitment upon the withdrawal of the UK from the EU when it insisted on creating new barriers to trade where there had been none before.

The European Union we live in today is no longer the same European Union that citizens voted for in the public referendum on joining the EU. The ideals on which the European Union was founded were to enhance freedom and prosperity and remove bureaucratic barriers to international cooperation; and yet today the European Union is oriented toward curtailing civil liberties, targeted destruction of prosperity, and introducing more and more new bureaucratic barriers to free enterprise.

Good relationships can only be formed on a voluntary basis, i.e. without coercion, where the basic motivation for concluding an agreement is mutual satisfaction. Consent to take on any commitments must be informed. As such, it should not be preceded by a one-sided campaign, but by balanced discourse.

And yet there have been other grave and identifiable attempts to avoid serious public discourse on documents whose essence – the drastic weakening of our sovereignty – is concealed by the false guise of public welfare.

Certain citizens are calling attention to systematic violations of democratic principles and demanding remediation, but their voices are being marginalized, censored, or subjected to all manner of vilification.

Of course, the responsibility for respecting civil rights in any country falls primarily on political and state authorities. But they are not the only ones. Everyone bears his or her share of responsibility for general conditions, and therefore also for observing any pacts made law, as these are binding not only for governments but also for all citizens.

It is this sense of shared responsibility that has led us to the idea of creating CHARTER 24, which we are publicly announcing today.

CHARTER 24 is a free, informal, and open call by people of different convictions, different beliefs, and different professions, who are united by the will to work individually and collectively toward respect for natural human rights in our country and in the world.

CHARTER 24 has grown from a core group of individuals who share a concern for the fate of the ideals to which their lives and work are and have been linked.

CHARTER 24 is not an organization; it has no bylaws, no standing governing bodies, and no organizationally stipulated conditions of membership. Anyone can belong to it who agrees with its idea, shares its text, and supports it.

CHARTER 24 is not a basis for political opposition. It seeks to serve the prosperity, pride, and self-confidence of our nation. With its symbolic name, CHARTER 24 emphasizes that it is based on the text of CHARTER 77, which it has modified only slightly and only enough to correctly identify the institutions and problems that exist 47 years after the founding of CHARTER 77; however, the main ideas embodied in the text of CHARTER 77 – respect for lawful freedoms – remain untouched.

Signatories and spokespersons of CHARTER 24:
Ing. Markéta Šichtařová
Ing. Tomáš Zítko
Mgr. Libor VondráčekD e c l a r a c i ó n   s o b r e   l a   C a r t a   24

El 1 de mayo de 2004, la República Checa ingresó en la Unión Europea junto con otros nueve países. La Unión Europea se fundó sobre los ideales de la cooperación internacional y la libre circulación entre personas, mano de obra, capitales, bienes y servicios. El propósito de su nacimiento era aportar a todos los ciudadanos un mayor nivel de prosperidad y libertad personal y política.

Aunque nos indigne, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es hoy vinculante para la República Checa. Nuestros ciudadanos tienen el derecho y nuestro Estado el deber de acatarla.

Las libertades y los derechos sobre cuyos ideales se fundó la Unión Europea son valores importantes de civilización hacia los que se han dirigido los esfuerzos de muchas personas progresistas a lo largo de la historia. La adhesión de la República Checa a la Unión Europea pretendía confirmar estos valores de civilización.

No obstante, el vigésimo aniversario de la adhesión de nuestro país a la UE nos recuerda con nueva urgencia cuántos derechos civiles fundamentales en nuestro país vuelven a ser -por desgracia- sólo sobre el papel.

Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión e información, garantizado por el artículo 11 del Título II del Tratado, es completamente ilusorio.

A decenas de miles de nuestros ciudadanos se les impide obtener información objetiva, imparcial y/o completa, así como expresarse públicamente en las redes sociales o en los medios de comunicación, por el mero hecho de mantener opiniones diferentes de las oficiales. A menudo son objeto de todo tipo de discriminación y acoso por parte de las autoridades y las organizaciones sociales; se les priva de toda posibilidad de defenderse.

Otros cientos de miles de ciudadanos corren el riesgo de perder su empleo y otras oportunidades, no sólo en el sector público sino también en empresas privadas, solo por el hecho de expresar sus opiniones sobre temas de actualidad en ciencias sociales.

El artículo 16 del Título II, que garantiza el derecho a la libertad de emprendimiento, se contradice con el comportamiento de los bancos y las compañías de seguros, que, bajo la égida del Banco Central Europeo y la ideología ESG, se niegan a prestar servicios financieros a empresas relacionadas con la industria de defensa o la minería, o a empresas que en este momento están etiquetadas como indeseables por diversas razones. Los criterios para esta selección ESG se establecen de forma poco transparente y sin mandato obtenido democráticamente.

La provisión de puestos en función de cuotas referidas a la pertenencia a grupos es contraria al artículo 21 del Título III, que prohíbe toda discriminación, en particular, por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, o pertenencia a una minoría nacional.

La actuación de la mayoría de los Estados miembros durante el periodo pandémico fue contraria al artículo 8 del Título II, que garantiza el derecho a la protección de los datos personales, al artículo 16 del Título II, que garantiza el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libertad de emprendimiento, y al artículo 45 del Título V, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. La actuación de nuestro gobierno, pasado y presente, durante la pandemia no sólo fue contraria a los valores originales de la UE, sino también a nuestra propia Constitución. ¡No nombrar el crimen es legalizar su repetición!

La libertad de circulación de capitales, bienes y servicios es sólo aparente, como demuestra la escasez de medicamentos en la Unión Europea.

El ejercicio del derecho a buscar, recibir, comunicar y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa (artículo 11 del Título II) es perseguido no sólo extrajudicialmente sino también judicialmente, a menudo bajo el disfraz de la supuesta difusión de desinformación.

La libertad de expresión pública está suprimida por el control central de los medios de comunicación públicos y los establecimientos editoriales y culturales. Ninguna opinión política, filosófica o científica ni ninguna expresión artística que se salga mínimamente del estrecho marco de la ideología o la estética oficiales puede publicarse en los medios de comunicación públicos o en las redes sociales; se impide la crítica pública de los fenómenos sociales de crisis; se excluye la posibilidad de defensa pública contra las acusaciones falsas y ofensivas de la propaganda oficial (la protección legal de la dignidad humana, claramente garantizada por el artículo 1 del Título I, no existe en la práctica, véase, por ejemplo, el etiquetado de personas que expresan incredulidad sobre los supuestos efectos de las vacunas como desinformadores, o el etiquetado de personas que rechazan las afirmaciones sobre el origen de la crisis energética en la guerra de Ucrania como putinistas y desoladores); las acusaciones falsas no pueden ser refutadas. El debate abierto está fuera de lugar en cuestiones sociales destacadas que a menudo implican un enorme gasto público con cargo a los presupuestos estatales de los Estados miembros de la UE.

Muchos científicos, académicos y otros ciudadanos son discriminados simplemente por el hecho de publicar legalmente o expresar abiertamente opiniones condenadas por las actuales autoridades políticas.

El voto libre, principio fundamental de la democracia, se ve sistemáticamente coartado por el poder arbitrario; el recorte de los derechos de voto nacionales dentro de la Unión se practica mediante la retención de ingresos procedentes de los fondos estructurales de la Unión. La amenaza de denegación o pérdida del derecho de voto pende constantemente sobre los países con una posición política o social diferente.

El sistema de subordinación de facto de todas las instituciones y organizaciones del Estado a las directrices políticas de la Unión Europea es un instrumento para limitar y, a menudo, suprimir por completo muchos derechos civiles. Las nuevas leyes e ideologías suelen ser promovidas por organizaciones sin ánimo de lucro políticamente activas y no elegidas, financiadas con dinero público, pero que influyen decisivamente en las actividades de los órganos legislativos y ejecutivos de la administración del Estado, el poder judicial, los intereses y todas las demás organizaciones sociales, partidos políticos, empresas, institutos, autoridades, escuelas y otras instituciones.

Otros derechos civiles, como el derecho a que no se interfiera en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia (artículo 7 del Título II), también se están viendo gravemente deteriorados por el control que ejerce el Ministerio del Interior sobre la vida de los ciudadanos de diversas maneras, por ejemplo, creando una red de denunciantes (reclutados mediante llamamientos a „chivatos“ o delación). También está el control del correo privado en las redes sociales. Se incentiva a los medios de comunicación para que cooperen con el Estado. Esta actividad no está regulada por la ley; el ciudadano no tiene defensa contra ella.

También existe un enfoque arbitrario en la concesión de visados de entrada a ciudadanos extranjeros, a muchos de los cuales se les concede el estatuto de refugiado simplemente sobre la base de una declaración de que son supuestamente perseguidos en su país de origen.

Además de no respetar a sus propios ciudadanos, la Unión Europea tampoco respeta sus obligaciones con otros países. En el artículo 216 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la UE declara que los acuerdos celebrados por la Unión (como el acuerdo de libre comercio del GATT94 firmado en la Organización Mundial del Comercio) son vinculantes para las instituciones de la Unión y los Estados miembros. Sin embargo, al romper con el Reino Unido, la UE incumplió este compromiso al insistir en la creación de nuevas barreras comerciales donde antes no existían.

La Unión Europea en la que hoy vivimos ya no es la misma Unión Europea que los ciudadanos de la República Checa votaron en referéndum popular. Los ideales sobre los que se fundó la Unión Europea pretendían reforzar la libertad y la prosperidad y eliminar las barreras burocráticas a la cooperación internacional; no obstante, la dirección que toma hoy la Unión Europea conduce al recorte de las libertades civiles, a la destrucción selectiva de la prosperidad y a la introducción de barreras burocráticas cada vez nuevas a la libre empresa.

Las buenas relaciones sólo pueden establecerse de forma voluntaria, es decir, sin coacción, cuando la motivación básica para concluir un acuerdo es la satisfacción mutua. El consentimiento para aceptar cualquier compromiso debe ser informado. Por tanto, no debe ir precedido de una campaña unilateral, sino de un debate equilibrado.

El último intento de exprimir el debate de los expertos sobre un tema serio es el intento de las élites gobernantes de imponer la adopción de la moneda común europea, a pesar de la voluntad predominante del pueblo y de las conclusiones de los análisis económicos. Como nación segura de sí misma y ciudadanos que se respetan a sí mismos, declaramos que nuestra moneda debe ser un instrumento para alcanzar la prosperidad. La prosperidad no debe sacrificarse para obtener una nueva moneda.

Sin embargo, pueden identificarse otros intentos serios de evitar un debate público serio sobre documentos cuya esencia -el drástico debilitamiento de nuestra soberanía- se cubre con un falso disfraz de bienestar público.

Algunos ciudadanos llaman la atención sobre la violación sistemática de los principios democráticos y exigen una enmienda; sin embargo, sus voces son marginadas, censuradas o sometidas a todo tipo de vilipendios.

La responsabilidad del respeto de los derechos civiles en el país recae, por supuesto, en primer lugar, sobre las autoridades políticas y estatales. Pero no sólo sobre ellas. Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad en la situación general y, por tanto, también en el respeto de los pactos promulgados, que, al fin y al cabo, obligan a ello no sólo a los gobiernos, sino también a todos los ciudadanos.

Es este sentido de responsabilidad compartida el que nos llevó a la idea de crear LA CARTA 24, cuya formación anunciamos hoy públicamente.

LA CARTA 24 es una convocatoria libre, informal y abierta de personas de distintas convicciones, distintos credos y distintas profesiones, unidas por la voluntad de abogar individual y colectivamente por el respeto de los derechos humanos naturales en nuestro país y en el mundo.

LA CARTA 24 surge de un entorno de personas que comparten la preocupación por el destino de los ideales con los que han vinculado y vinculan su vida y su trabajo.

LA CARTA 24 no es una organización; no tiene constitución, ni órganos permanentes, ni miembros organizativos. Pertenece a ella cualquiera que esté de acuerdo con su idea, difunda su texto y la apoye.

LA CARTA 24 no es una base para la actividad política de la oposición. Quiere servir a la prosperidad, el orgullo y la confianza en sí misma de nuestra nación. Por su nombre simbólico, LA CARTA 24 subraya que se basa en el texto de LA CARTA 77, que modifica sólo ligeramente y sólo lo suficiente para nombrar correctamente las instituciones y cuestiones que existen 47 años después de la creación de LA CARTA 77; sin embargo, las ideas centrales del texto de LA CARTA 77 -respeto de las libertades promulgadas- permanecen intactas.

Firmantes y portavoces de la CARTA 24

Ing. Markéta Šichtařová

Ing. Tomáš Zítko

Mgr. Libor Vondráček


Podepsat Chartu 24:

 

 

Již podepsali:

 1. Markéta Šichtařová, Praha, 3. květen
 2. Tomáš Zítko, Praha, 3. květen
 3. Libor Vondráček, Jindřichův Hradec, 3. květen
 4. Adam Ludwig Weber, Sluštice, Manažer, 3. květen
 5. Lucie Maňáková, Praha – Ruzyně, finanční kontrolor, 3. květen
 6. Tomáš Rout, Praha 9, OSVČ, 3. květen
 7. Jan Moník, Lhota pod Libčany, programátor, 3. květen
 8. Michal Geberle, Praha 4, Jednatel společnosti, 3. květen
 9. Karolína Konopásková, Praha 22 – Nové Pitkovice, manažer pohledávek, 3. květen
 10. David Lavička, Zlín, Student, 3. květen
 11. Jan Konopásek, Ing., Praha 22 Pitkovice, IT specialista, 3. květen
 12. Neveřejný
 13. Jan Máša, Praha 9 Prosek, emeritní CEO , současně důchodce, 3. květen
 14. Jiří Jaroš, Kopřivnice, Kontrolor, 3. květen
 15. Tomáš Nielsen, Praha 1, právník, 3. květen
 16. Marcel Langr, Městec Králové, IT developer, 3. květen
 17. Stanislav Drunecký, Vlastiboř, Osvč, 3. květen
 18. Pavel Pešan, Praha – Kyje, Podnikatel, 3. květen
 19. Kateřina Lhotská, Praha 9, analytik, 3. květen
 20. Vlastimil Helebrant, Okounov, OSVČ, 3. květen
 21. Jiří Helis, Chrastava, projektový manažer, 3. květen
 22. Marta Kleinová, Nový Malín, podnikatelka, 3. květen
 23. Marek Hovorka, Dříteň, OSVČ, 3. květen
 24. Daniel Bořil, Stachy, Kuchař, 3. květen
 25. Iveta Staňo Gebauer, Ostrava, Manažer, 3. květen
 26. Ilona Kalousková, Chrudim, OSVČ, 3. květen
 27. Pavel Škvor, Praha, Podnikatel, 3. květen
 28. Markéta Ellens, Pšovlky, pedagog, 3. květen
 29. Marian Polok, Karviná, Prodejce, 3. květen
 30. Roman Jaroš, Zlín, úředník, 3. květen
 31. Pavel Plička, Zlín, CEO, 3. květen
 32. Vladimír Stránský, Šumperk, invalidní elektrikář, 3. květen
 33. Pavel Novák, Most, OSVČ, 3. květen
 34. Jakub Kucza, Praha 6, Pracovník v dopravě, 3. květen
 35. Svatopluk Matoušek, Koryčany, Železničář, 3. květen
 36. Zdeněk Rumplík, Karviná, Operátor, 3. květen
 37. Zbyněk Štěpán, Ústí nad Labem, Dělník, 3. květen
 38. Ivo Vašek, Černá Hora (okr. Blansko), vedoucí pobočky HR agentury, 3. květen
 39. Roman Janku, Slavičín, Programátor, 3. květen
 40. Michal Špinka, Žleby, dělník, 3. květen
 41. Karel Pospíchal, Šumperk, důchodce, 3. květen
 42. Filip Jadlovec, Ostrava, psycholog, 3. květen
 43. Jiri Gotthard, Praha 4, Soudni znalec, 3. květen
 44. Václav Hudousek, Moravská Třebová, OSVČ, 3. květen
 45. Jaroslav Jílek, Rožná, Skladník, 3. květen
 46. Ivo Vašek, Černá Hora (okr. Blansko), vedoucí pobočky HR agentury, 3. květen
 47. Václav Vohánka, Louny, Analytik, 3. květen
 48. Petr Stýskala, Frýdlant nad Ostravicí – Frýdlant, IT pracovník, 3. květen
 49. Miroslav Hyhlan, Slavětín, Manažer HSSE, 3. květen
 50. Vladimír Kunzfeld, Jeseník, Učitel, 3. květen
 51. Jan Šoc, Odry, OSVČ, 3. květen
 52. Pavel Šíp, Stod, Lékař, 3. květen
 53. Lukáš Klika, Dvůr Králové nad Labem, kamnář, 3. květen
 54. Jaromír Matalík, Oznice, OSVČ, 3. květen
 55. Dana Řezáčová, Příbram – Příbram V-Zdaboř, důchodce, 3. květen
 56. Martin Pošta, Praha 1, herec-zpevak, 3. květen
 57. Josef Vajtr, Sokolov, Technik PO, 3. květen
 58. Elmar Chmel, Praha 10, referent, 3. květen
 59. Jiří Adámek, Valašské Meziříčí, důchodce, 3. květen
 60. Miroslav Vlk, Světlá nad Sázavou, administrativní pracovník, 3. květen
 61. Karel Forst, Praha 101, OSVČ, 3. květen
 62. Martin Jelínek, Hořice, Strážník, 3. květen
 63. Miroslav Petr, Olomouc, důchodce, 3. květen
 64. Dušan Suchý, Praha 9-Čakovice, Obchodní zástupce, 3. květen
 65. Daniel Švábík, Otice, ekonom, 3. květen
 66. David Pomezny, Loukov, Dělník, 3. květen
 67. Luděk Neužil, Praha 2, Grafik, 3. květen
 68. Petr Karásek, Praha 4, IT programátor, 3. květen
 69. Pavel Tulej, Jeseník nad Odrou, důchodce, 3. květen
 70. Dalibor Čada, Brno, Úředník, 3. květen
 71. Neveřejný
 72. Tomas Kocarek, PRAGUE, zadne, 3. květen
 73. Ladislav Bouček, Mělník, Důchodce, 3. květen
 74. Luboš Horčica, Praha – Kobylisy, elektromechanik, 3. květen
 75. Jiří Coufal, Rožnov pod Radhoštěm, Kalkulant, 3. květen
 76. Michael Motal, Brno, konzultant projektového řízení, 3. květen
 77. Radoslav Škubník, Rychnov u Jablonce nad Nisou, OSVČ a umělec, 3. květen
 78. Ladislav Kutlák, SVĚTLÁ HORA, Mechanik, údržba, 3. květen
 79. Evžen Novotný, Police nad Metují 1, důchodce, 3. květen
 80. Jan Schindler, BRUNTÁL, Delnik, 3. květen
 81. David Kohut, Mosty u Jablunkova, Podnikatel, 3. květen
 82. Jitka Dykastová, Nýřany, Finanční manažer, 3. květen
 83. Ivana Kotoučová, Rudná, Administrativa, 3. květen
 84. Vlasta Miklošova, Prah 5, senior, 3. květen
 85. Vladimír Holub, Děčín, důchodce, 3. květen
 86. Neveřejný
 87. Neveřejný
 88. Michal Kosina, Kladno, Elonom, 3. květen
 89. Jiří Crhák, Domašov, Manažer, 3. květen
 90. Radim Ledl, Rajhrad, manažer, 3. květen
 91. Miroslav Matucha, Třemošnice, ponikatel, 3. květen
 92. Ondřej Němeček, Krumvíř, administrativa, 3. květen
 93. Zdeněk Uhlíř, Mochov, historik, 3. květen
 94. Zdeněk Kupčík, 30100, Plzeň – Severní Předměstí, IT specialista, 3. květen
 95. Jiří Jakubíček, Lipov, Automechanik, 3. květen
 96. Johannes Ellens, Psovlky, Certified Financial Accountant, 3. květen
 97. Boris Káňa, Zlín 1, vedoucí provozu, 3. květen
 98. Stanislav Horáček, KRNOV, technický pracovník, 3. květen
 99. Benjamin Kuras, Praha, spisovatel, 3. květen
 100. Milan Stehno, Hrochův Týnec, řidič kamionu, 3. květen
 101. Pavla Prchlíková, Velvary, knihovnice, 3. květen
 102. Neveřejný
 103. Alena Šťastná, Praha – Vinohrady, důchodce, 3. květen
 104. Jana Cenkova, Vratimov, důchodce, 3. květen
 105. Bohumil Tříska, Třemošná, Podnikatel, 3. květen
 106. Jan Jirkal, Praha 4, OSVČ, 3. květen
 107. Martin Žabka, Klášterec nad Orlicí, IT, 3. květen
 108. Jiří Škarvada, Sokoleč, důchodce, 3. květen
 109. Ivo Hurník, Žďár nad Sázavou, odborný referent, 3. květen
 110. Vladimír Stejskal, Postoloprty, technik, 3. květen
 111. Neveřejný
 112. Pavel Slabyhoud, Chomutov, Projektant, 3. květen
 113. Karel Diviš, Praha 8, ředitel IT společnosti, 3. květen
 114. Karel Novák, Svitavy, jednatel společnosti, 3. květen
 115. Ivan Létal, Brno, Datový analytik, 3. květen
 116. Jaroslav Caha, Kutná Hora, lékárník, 3. květen
 117. Radek Potočný, Jablůnka, osvč, 3. květen
 118. Josef Maloun Doc. Ing. Csc., Praha 6, Vokovice, důchodce, 3. květen
 119. Jiří Heimlich, Mošnov, Důchodce, 3. květen
 120. Jakub Wolfschläger, Jinín, Student, 3. květen
 121. Helena Halabrinová, Havířov, účetní, 3. květen
 122. Lubomír Dušek, Plzeň, Projektant, 3. květen
 123. Miriam Valentová, Praha 3 – Žižkov, účetní, 3. květen
 124. Jaromír Bača, Hlučín-Bobrovníky, technik, 3. květen
 125. Petr Hudeček, Opava, IT, 3. květen
 126. Martin Voráč, Praha 2, vychovatel, 3. květen
 127. Vladimír Sladký, Znojmo, revírník, 3. květen
 128. Ladislav Černík, Havlíčkův Brod, Programátor, 3. květen
 129. Jiří Nižňanský, Rašovice u Bučovic, manažer, 3. květen
 130. Jindra Sestřenková, Ostrava, Důchodkyně, 3. květen
 131. Jiří Jakoubek, Řevničov, DŮCHODCE, PRACUJÍCÍ OSVČ SE ,ZAMĚSTNANCI, 3. květen
 132. Milena Váňová, Příbor, Zdravotník, 3. květen
 133. Jaroslava Jánošíková, Kladno Švermov, důchod, 3. květen
 134. Neveřejný
 135. Pavla Smýkalová, Bystřice p.H., obchdník, 3. květen
 136. Michael Fink, Brno, podnikatel, 3. květen
 137. Rudolf Roedling, Žlutice, Důchodce, 3. květen
 138. Petr Polák, Milín, truhlář, 3. květen
 139. Jaroslava Martínková, Jablonecké Paseky (okres Jablonec nad Nisou), důchodce, 3. květen
 140. Andrea Tlukova, Pardubice, pecovatelka, 3. květen
 141. Jitka Zmeková, Kutná Hora, Pečovatelka, 3. květen
 142. Miroslav Geisselreiter, Pohořelice, IT administrátor, 3. květen
 143. Jana Vojtíšková, Praha, ekonom, 3. květen
 144. Tomáš Verner, Praha – Modřany, softwarový inženýr, 3. květen
 145. Zdeněk Pavlů, Lednice, rentiér, 3. květen
 146. Martin Valouch, Zlín, herec, 3. květen
 147. Jiří Havelka, Jíloviště, bankéř, 3. květen
 148. Petr Salov, Děčín 2, Řidič, 3. květen
 149. Olga Machová, Ostrava 8, rozpočtářka/přípravářka ve stavební firmě, 3. květen
 150. Milan Michálek, kojetín, invalidní důchodce, 3. květen
 151. Bedřich Hovorka, Ceske Budejovice, Vývojář SW, 3. květen
 152. Karel Vázler, Jihlava, Důchodce, 3. květen
 153. Hana Čúlenová, Perná, Referent, 3. květen
 154. Marcela Adámková, Praha – Černý Most, Důchodce,knihkupec, 3. květen
 155. Václav Procházka, Plzeň, IT technik, 3. květen
 156. David Chmelík, Plzeň, statik, 3. květen
 157. Oto Kaděrka, Olomouc, Žibnostník, 3. květen
 158. Josef Řezáč, Břeclav, stavební technik, 3. květen
 159. Josef Loskot, Sruby, důchodce, 3. květen
 160. Tomáš Doseděl, Prostějov, podnikatel, 3. květen
 161. Vladislav Cypra, Jeseník, důchodce -systémový inženýr, 3. květen
 162. Václav Toman, Chrást, stavební technik, 3. květen
 163. Neveřejný
 164. Marek Kováč, Most, Inženýr kvality, 3. květen
 165. Miroslav Trčka, Praha 4 – Krč, technik, 3. květen
 166. Martin Adamus, Olšany, Hudebník, 3. květen
 167. Michal Kostrba, Praha, Manager, 3. květen
 168. Miroslav Navrátil, Otrokovice, důchodce, 3. květen
 169. Jiří Gavlas, Kopřivnice, OSVČ, 3. květen
 170. Radek Čos, Velký Borek, OSVČ, 3. květen
 171. Ondřej Žamboch, Praha 4, stavebnictví – přípravář, 3. květen
 172. Petr Klvač, Míškovice, pracující důchodce, 3. květen
 173. Lorenc Drevenka, Velká Polom, nezaměstnaný s invaliditou, 3. květen
 174. Luboš Šimon, Cvikov část Trávník, Rentiér, 3. květen
 175. Šárka Vašková, Frýdek-Místek, Matka na plný úvazek, 3. květen
 176. Libuše Musilová, Telč, V důchodu, 3. květen
 177. Neveřejný
 178. Miroslav Mikulec, Zlín, důchodce, 3. květen
 179. Alena Kručenska, Heřmanova Huť, důchodkyně, 3. květen
 180. Neveřejný
 181. Jan Foller, Ostopovice, technolog, 3. květen
 182. Roman Zágora, Ostrava, OSVČ, 3. květen
 183. Neveřejný
 184. Klára Fabiánová, Praha 9, xxx, 3. květen
 185. Lukáš Dorňák, Pacov, Software engineer, 3. květen
 186. Pavla Šrámková, Buš, Praha-západ, důchodkyně (bez důchodu), 3. květen
 187. Milan Kaucký, Lysá nad Labem, 289 22, OSVČ + důchodce, 3. květen
 188. Jitka Kudělásková, Dobratice, sociální pracovice, 3. květen
 189. Vladimír Fiala, Brno, Technik, 3. květen
 190. Tomáš Stříbrný, Frýdštejn, Řidič, 3. květen
 191. Klaus Hubáček, Ústí nad Labem, důchodce, 3. květen
 192. Jiří Kudělásek, Dobratice, důchodce, 3. květen
 193. Radmila Kurečková, Ostrava, invalidní důchodce, 3. květen
 194. Karel Novák, Zásmuky, Důchodce, 3. květen
 195. Zdeněk Kostelka, Veselí nad Moravou, důchodce, 3. květen
 196. Bohuslav Coufal, Olomouc, Ředitel společnosti, 3. květen
 197. Eva Nováková, Praha 6, Lékařka, 3. květen
 198. Ivana Pravcová, Sokolov – Vítkov, podnikatel, 3. květen
 199. Neveřejný
 200. Marta Dvořáčková, Blansko 1, účetní, 3. květen
 201. Jiří Vyhnanovský, Praha – Stodůlky, důchodce tč. stále pracující, 3. květen
 202. Ladislav Dub, Pelhřimov, duchodce, 3. květen
 203. Dagmar Haišmanová, Plzeň, učitelka, 3. květen
 204. Marie Olierook, Lopeník, penze, 3. květen
 205. Vladimír Bláha, Blansko, důchodce, 3. květen
 206. Martin Maláník, Praha, Ředitel SW společnosti, 3. květen
 207. Tomáš Sháněl, Praha, invalidní důchodce, 3. květen
 208. Pavel Buřil, Slatiňany, důchodce, 3. květen
 209. Martin Starý, Hluboká nad Vltavou, podnikatel, 3. květen
 210. Pavel Moravec, Žatec, Po roce v Gruzii a po půl roce na Slovensku nyní bez zaměstnání., 3. květen
 211. Petr Maixner, PRAHA 6, Důchodce ex technik MaR, 3. květen
 212. Jaroslav Nápravník, Pacov, IT inženýr, 3. květen
 213. Zdenek Neterda, Praha 4, Duchodce, 3. květen
 214. Josef Černý, Raspenava, důchodce, 3. květen
 215. Martin Kodeda, Bruntál, soukromý podnikatel, 3. květen
 216. Karel Maleček, Slaný, Podnikatel, 3. květen
 217. Božena Balášová, Opočno, Důchodce, 3. květen
 218. Josef Kubíček, Valašské Meziříčí, důchodce, 3. květen
 219. Ladislav Muri, OSTRAVA-HRRABŮVKA, DŮCHODCE, 3. květen
 220. Jiří Plíva, Luká, dúchodce, 3. květen
 221. Jana Tatýrková, Praha 5, Manažer, 3. květen
 222. Zdenek Gottvald, Liberec, Galvanizer, 3. květen
 223. Karel Sedlář, Praha, důchodce, 3. květen
 224. Irena Květoňová, Nové Sedlo, důchodce, 3. květen
 225. Michal Puchz, Praha, OSVČ, 3. květen
 226. Martina Nováková, Brankovice, Administrátor, 3. květen
 227. Neveřejný
 228. Taťána Bognárová, Bělotín, Důchodce, 3. květen
 229. Tomáš Lancinger, Žernovka, podnikatel, 3. květen
 230. Smajcl Miloslav, Vlachovo Březí, Dělník, 3. květen
 231. Josef Prokeš, Plzeň 23, důchodce, 3. květen
 232. Jiri Hanousek, Pardubice, Reditel stav. firmy, 3. květen
 233. Vít T. Kraus, Teplice, Krizový manažer, 3. květen
 234. Helena Krausová, Vamberk, důchodce, 3. květen
 235. Dana Varghová Hlpušková, Hradec Králové, důchodkyně, 3. květen
 236. Jan Hrazdil, Ostrava- Výškovice, důchodce, 3. květen
 237. Neveřejný
 238. Jan Petrů, Červený Kostelec, Student, 3. květen
 239. Marek Doležal, Lednice, doručovatel, 3. květen
 240. Martin Plzák, Říčany, veterinární technik, 3. květen
 241. Monika Teplá, Hradec králové 3, hospodářka, 3. květen
 242. Radim Nováček, Kozlovice, manažer, 3. květen
 243. Ing. Bohumil Hrubeš, Pelhřimov, Provozovatel MVE, 3. květen
 244. Marcela Fárková, Vsetín, speciální pedagog, 3. květen
 245. Lenka Mikynová, Ustí nad Labem, zdr. sestra, 3. květen
 246. Václav Merhulík Ing., Česká Lípa, důchodce, 3. květen
 247. Antonín Srbecký, Brno, Důchodce, 3. květen
 248. Jaroslav Laur, Kunice, Manager, 3. květen
 249. Zbyněk Hocz, Úsov, dispečer, 3. květen
 250. Zdeněk Pelikán, Bílina, důchodce, 3. květen
 251. Radek Kapl, Zábřeh, technik, 3. květen
 252. Dušan Janík, Baška, Duchodce, 3. květen
 253. Ladislava Jíšová, Vlašim, zdravotní sestra v důchodu, 3. květen
 254. Karel Běhálek, Brno-Řečkovice, Obchodník, 3. květen
 255. Jiří Šafránek, Kralupy n. Vlt, chemik, manažer a marketer v penzi, lektor Veselé vědy, 3. květen
 256. Jiří Záruba, Pardubice, důchodce, 3. květen
 257. Brigitta Zyt, Ostravice, důchodce, 3. květen
 258. Nina Šmákalová, Hradec Králové, Podnikatelka, 3. květen
 259. Vasil Ceral, Hradec Králové 16, důchodce, 3. květen
 260. Jan Stejskal, Praha, IT, 3. květen
 261. Jitka Požárová, Brno, nezávislý pedagog, 3. květen
 262. Pavel Bohatý, Unhošť, Technik, důchodce, 3. květen
 263. Soňa Salcburgerová, Šternberk, Inženýr kvality, 3. květen
 264. Jaroslava K, Aš-Aš 1, důchodkyně, 3. květen
 265. Jan Lexa, Tábor, OSVČ, 3. květen
 266. Miroslav Bátěk, Praha 4 – Nusle, starobní důchodce, 3. květen
 267. Jaroslav Patras, Žatec, Důchodce :))), 3. květen
 268. Jan Kvíčala, Praha 9, V důchodu, 3. květen
 269. Miloš Černý, Krč (okres Hlavní město Praha), v důchodu, 3. květen
 270. František Čekal, Cvikov, důchodce, 3. květen
 271. Vladimír Dvořák, Strakonice, Penzista, 3. květen
 272. Karel Hora, Sedlec 33, starobní důchodce, 3. květen
 273. Jana Panková, Praha 9, pedagog, 3. květen
 274. Vít Záhlava, Dolní Břežany, Vysokoškolský pedagog, 3. květen
 275. Zuzana Bursíková, Praha, Důchodce, 3. květen
 276. Petr Stryal, Pardubice – Studánka, Mistr, 3. květen
 277. Vladimír Košťál, Kolín 2, Mistr, 3. květen
 278. Daniela Chytrošová, Dolany, OSVČ, 3. květen
 279. Miroslava Ehlová, Hradec Králové, jednatel vlastní společnosti, 3. květen
 280. Jan Pšenička, Praha – Žižkov, důchodce, 3. květen
 281. Josef Havelka, Liberec, dúchodce, 3. květen
 282. Radan Gocal, Trojanovice, Lékař-ambulantní specialista, internista, 3. květen
 283. Zdeněk Horniaček, Mokrá-Horákov, Úředník, 3. květen
 284. Olga Papežová, Praha 2 – Nové město, důchodce, 3. květen
 285. Jarmila Drvotova, Grygov, Důchodce, 3. květen
 286. Tomáš Sláma, Zvoleněves, Strojník, 3. květen
 287. Libor Janoušek, Břeclav, Sanitář, 3. květen
 288. Lubomír Landa, Zahájí, PROJEKTANT, 3. květen
 289. Vladimir Juhasz, Teplice, Ivn . Důchodce, 3. květen
 290. Jan Krejčiřík, PRAHA 4, Správce IT, 3. květen
 291. Jan Lorenz, Vejprty, Elektromontér, 3. květen
 292. Neveřejný
 293. Antonie Fistrová, Brno, senior, 3. květen
 294. Petr Ďupal, Říčany, Důchodce, 3. květen
 295. Renáta Šipanová, Křemže, Učitelka, 3. květen
 296. Antonín Bechyně, Česká Lípa – Žizníkov, důchodce, 3. květen
 297. Martin Stejskal, Opava 9, Ferona, 3. květen
 298. Jan Kulhánek, Lutín, Jednatel, 3. květen
 299. Ivana Beňová, Praha 6, sanitářka na ortopedii, 3. květen
 300. Václav Prokůpek, Lučiště, sportovní reportér, 3. květen
 301. Karel Zelinka, Chomutov, IT Engineer, 3. květen
 302. Jan Balcar, Dvůr Králové nad Labem – Žireč, důchodce, 3. květen
 303. Hana Rajdlová, Sokolov, Uklízečka, 3. květen
 304. Karel Syrový, Jaroměřice 190, projektant, 3. květen
 305. Ludvík Procházka, Praha, důchodce, 3. květen
 306. Vítězslav Šubrt, Chlumčany, důchodce, 3. květen
 307. Neveřejný
 308. Miloslav Novak, Praha 6, Podnikatel, 3. květen
 309. Stanislav Cyril Abraham, Babice, Zemědělec, 3. květen
 310. Milana Kraemerová, Praha – Střešovice, důchodce, 3. květen
 311. Helena Pflegerová, Milevsko, Důchodce, 3. květen
 312. Vlastimil Rozsypal, Trutnov, IT specialist, 3. květen
 313. Iva Bednářová, Havířov, Asistent pedagoga, 3. květen
 314. Jan Fiala, Bílovec, Konstruktér, 3. květen
 315. Jana Machulova, Zlin, Dělnice, 3. květen
 316. Jakub Semerád, Praha – Libeň, OSVČ – Doprava, 3. květen
 317. Jaroslav Lepš, Náchod, důchodce, 3. květen
 318. Jaroslav Přibáň, Chodov, důchodce, 3. květen
 319. Rudolf Jagla, Pelhřimov, strojvedoucí v.v., 3. květen
 320. Jarmila Šindlerová, Mořkov, důchodkyně, 3. květen
 321. Olga Horáková, Kralupy, Invalidní důchodkyně, 3. květen
 322. Jitka Radkovičová, Praha, referent, 3. květen
 323. Jan Pítr, Mořkov, důchodce, 3. květen
 324. Daniel Winter, Jablonec nad Nisou, Mistr, 3. květen
 325. Milan Wagmann, Hradec Kralove, CEO, 3. květen
 326. Jana Doleželová, Duchcov, 74jenina@gmail.com, 3. květen
 327. Martin Ferbas, Praha 6, učitel, překladatel, 3. květen
 328. Lubomír Hron, Jihlava, důchodce, 3. květen
 329. Pavel Gogela, Praha 5 – Zbraslav, OSVČ, 3. květen
 330. Václav Janda, Liberec, Zivnostnik, 3. květen
 331. Josef Chalupa, Rosice, OSVČ, 3. květen
 332. Neveřejný
 333. František Binder, Veselí nad Lužnicí, Invalidní důchod, 3. květen
 334. Renata Ordáňová, Sobechleby, Operátor výroby, 3. květen
 335. Neveřejný
 336. Hynek Charous, Brno, OSVČ, 3. květen
 337. Marek Vojtěch Řezanka, Praha 5, básník a textař, 3. květen
 338. Adéla Králová, Brno – Královo Pole, důchodce, 3. květen
 339. Marcela Fiipová, Dolní Podluží, osvč, 3. květen
 340. Zdenek Cespiva, Klecany, důchodce, voják z povolání, 3. květen
 341. Tomáš Pitra, Markvartice, Invalidní důchodce, 3. květen
 342. Roman Pavlík, Bílovice nad Svitavou, technik důchodce, 3. květen
 343. Josef Otáhal, Vrbice, Důchodce, 3. květen
 344. Martin Novák, Řečany nad Labem, Zámečník; svářeč, 3. květen
 345. Lenka Neužilová, Praha 2, Novinář, 3. květen
 346. Václav Černý, Rotava, důchdce, 3. květen
 347. Václav Janoch, Poděbrady, elekromechanik, 3. květen
 348. Dagmar Ratajová, Plzeň, důchodkyně, 3. květen
 349. Radek Maceček, Jeseník, Konstruktér, 3. květen
 350. Slavomír Šebestík, Ostrava, Elektrotechnik, 3. květen
 351. Květoslava Hromková, Havířov – Podlesí, v důchodu, 3. květen
 352. Miloš Krýže, Praha 21, důchodce, 3. květen
 353. Milada Studená, Duchcov, důchodce, 3. květen
 354. Ludmila Šimonová, Hůry, důchodce, 3. květen
 355. Silvie Štibraná, Trutnov – Horní Předměstí, Prodavačka, 3. květen
 356. Petr Jirotka, Malenice, Hudebnik, soudni znalec, 3. květen
 357. Miloš Fučík, Jirkov, důchodce, 3. květen
 358. Miloš Šefránek, Louny, OSVČ, 3. květen
 359. Neveřejný
 360. Karla Haviarová, Holešov, důchodkyně, 3. květen
 361. Michaela Klimtová, Kostelec nad Orlicí, Účetní, 3. květen
 362. Pavla Folková, Nový Bor, OSVČ, 3. květen
 363. Eva Zezulová, Praha 6, Důchodkyně, 3. květen
 364. František Dittrich, Dříteč, Specialista pro vztahy s veřejností, 3. květen
 365. Vladimír Čížek, Frýdek-Místek – Frýdek, lékař, 3. květen
 366. Jarmila Maruchničová, Bruntál, důchodkyně, 3. květen
 367. Radrk Schober, Pardubice, Technik, 3. květen
 368. Tomáš Luzar, Opava 5 – Malé Hoštice, Obchodník, 3. květen
 369. Jindra Reichmannová, Krakov, senior, 3. květen
 370. Tomáš Novotný, Vlkov, OSVC, 3. květen
 371. Žaneta Tašnerová, Svor, Pecujici osoba, 3. květen
 372. Jana Karbanová, Lhota pod Libčany, Osvč, 3. květen
 373. Hana Fenclová, Bošice, Ergoterapeutka, 3. květen
 374. Jan Havlík, Javorek, důchodce, 3. květen
 375. Milan Kaška, Praha, důchodce, 3. květen
 376. Petr Fryč, Pardubice, důchodce, 3. květen
 377. Aleš Janík, Brno, OSVČ, 3. květen
 378. Petr Štolfa, Praha 7, Pokladní, 3. květen
 379. Petr Kremla, Cheb, Vývojář, 3. květen
 380. Petr Grolmus, Nýřany, Administrátor IT, 3. květen
 381. Milan Matoušek, Jirkov, důchodce, 3. květen
 382. Ivana Formánková, Praha 5, Zdravotní sestra, 3. květen
 383. Karel Trubač, Praha 10, star. důchod, 3. květen
 384. Pavel Prunner, Mariánské Lázně, V důchodu, 3. květen
 385. Pavel Nedbal, Praha, důchodce, 3. květen
 386. Marcel Janů, Teplice, jednatel, 3. květen
 387. Jana Bravencová, Mutěnice, pečující, 3. květen
 388. Jan Hitzger, Třeboň, pracující důchodce, 3. květen
 389. Břetislav Holásek, České Budějovice, důchodce, 3. květen
 390. Jiří Macich Ml., Proboštov u Teplic, Publicista a konzultant v IT, 3. květen
 391. Milan Krýsl, Kladruby, elektrikář, 3. květen
 392. Eva Macichová, Proboštov u Teplic, Pečující o osobu blízkou, 3. květen
 393. Lubomír Drda, Most, osvč, 3. květen
 394. Martina Točeková, Maršovice, Sekretarka, 3. květen
 395. Roman Kuban, Stockerau, Ridic, 3. květen
 396. Michal Horák, Praha 10 – Dubeč, Koordinátor provozu, 3. květen
 397. Lenka Juricová, Frýdek-Místek, Administrativa, 3. květen
 398. Jiří Plaňanský, Dobřany, Důchodce, 3. květen
 399. Richard Hudec, Prostějov 4, CHARTA 24, 3. květen
 400. Michael Doubek, Krupka, Vývojář, 3. květen
 401. Vera Smidkova, TREMOSNICE, Duchodce, 3. květen
 402. Milan Šálek, Rumburk, Technik, 3. květen
 403. Ing. Karel Hercík, Mladá Boleslav, Konstruktér interiér dílů automobilů, 3. květen
 404. Zdeněk Špička, Kralupy nad Vltavou, N/A, 3. květen
 405. Lenka Blažková, Opočno, důchodce, 3. květen
 406. Marie Čedikova, Děčín – Děčín II-Nové Město, Prodavačka, 3. květen
 407. Ivan Hvězda, Bašť, OSVČ, 3. květen
 408. Jiří Vávra, Nový Jičín, důchodce, 3. květen
 409. Marcela Höferová, Jablonec nad Nisou, zdravotní sestra, 3. květen
 410. Ivan Kirchner, Jablonec nad Nisou, důchodce, 3. květen
 411. Martin Skládal, Konice, Elektrikář, 3. květen
 412. Alena Hubená, Strakonice, pokladní, 3. květen
 413. Vlasta Kostnerova, Usti nad Labem, Fyzioterapeut, 3. květen
 414. Jaromír Smrcek, Krnov, důchodce, 3. květen
 415. Pavel Malý, Praha 3, důchodce, 3. květen
 416. Bronislava Klosová, Dolní Benešov, Důchodce, 3. květen
 417. Vlastimil Šlapák, České Budějovice, fyzioterapeut, 3. květen
 418. Jiří Kozák, Město Albrechtice, starobní důchodce, 3. květen
 419. Ivan Kratochvíl, Slaný, Důchodce, 3. květen
 420. Jiří John, Praha 6, důchodce, 3. květen
 421. Petr Pipota, Praha, Technik, 3. květen
 422. Milan Vrbíček, Mstišov, softwarový inženýr, 3. květen
 423. Jan Buršík, Domažlice, Důchodce, 3. květen
 424. Karel Filip, Rudolfov, důchodce, 3. květen
 425. David Broul, Lovosice, strojvedoucí, 3. květen
 426. Josef Matouš, Nové Město Nad Metují, důchod, 3. květen
 427. Josef Kvasnica, Psáře, Programátor, 3. květen
 428. Tomas Ullrich, Praha 3, elektro, 3. květen
 429. Marie Škrabánková Kolářová, Ostrava 8, Lékařka, 3. květen
 430. Pavel Bonn, Cheb – 35002, důchodce, 3. květen
 431. Jitka Thomasová, Lanžhot, důchodkyně, 3. květen
 432. Marcela Hájková, Blatná, Žena v domácnosti, 3. květen
 433. Petr Šmída, Přepychy, OSVČ, 3. květen
 434. Ladislav Vlk, Stříbro, bezpečnostní pracovník přepravy hotovosti a cenin, 3. květen
 435. Jaroslav Pešta, Kolin, ředitel cestovní agentury, 3. květen
 436. Jaroslava Kolářová, Varnsdorf, v důchodu, 3. květen
 437. Stanislav Janovský, Chomutov, Radiologický asistent, 3. květen
 438. Josef Duffek, Horšovský Týn, Řidič, 3. květen
 439. Ivana Kleinová, Ostrava, Pěstounka, 3. květen
 440. Petr Srb, Bílá Třemešnaˇ, Konzultant, 3. květen
 441. Václav Bláha, Semily – Podmoklice, důchodce, 3. květen
 442. Josef Zbořil, Kyjov, Boršov, důchodce, 3. květen
 443. Václav Bárta, Nepomuk 3, Důchodce, 3. květen
 444. Ctirad Bednář, Děčín 1, učitel, 3. květen
 445. Pavel Vlach, Strmilov, starobní důchodce, 3. květen
 446. Čestmír Vlček, Praha 9, Sd, 3. květen
 447. Nina Koutná, PRAHA 8, lékařka, 3. květen
 448. Luboš Houdek, Plzeň, manažer, 3. květen
 449. Miroslav Havrda, Hradec Králové, Lékař, 3. květen
 450. Vladimír Stwora, Chýně, Důchodce, 3. květen
 451. Stanislav Tesař, Náměšť nad Oslavou, starobní důchodce, 3. květen
 452. Tomáš Konc, Třebíč, skladník, 3. květen
 453. Dagmar Piorecká, Sadská, Výtvarník, důchodce, 3. květen
 454. Vilem Neumann, Hradec Kralove, Vilem Neumann, 3. květen
 455. Robert Kopřiva, Dobrá Voda u Českých Budějovic, IT správce/administrator, 3. květen
 456. Petr Šašek, Praha 22, Sales Manager, 3. květen
 457. Zdeněk Košek, Rádlo, Penzista, 3. květen
 458. Oldřich Pixa, Malé Žernoseky, elektroinženýr, důchodce, 3. květen
 459. Lubomír Bartek, Třebíč, důchodce, 3. květen
 460. Richard Kovaricek, Čeladná, Ekolog, 3. květen
 461. Eva Jansa, Plzeň – Bolevec, překladatelka, 3. květen
 462. Neveřejný
 463. Vratislav Škorpil, Prachatice, obchodní referent, 3. květen
 464. Ivana Viková, Jáchymov, invalidní důchodce, 3. květen
 465. Vladimír Svoboda, Znojmo, strojvedoucí, 3. květen
 466. Milan Setíkovský, Liberec, IT, 3. květen
 467. Antonín Oliva, Ostrava, důchodce, 3. květen
 468. Jiří Zycha, Český Těšín, Důchodce, 3. květen
 469. Pavel Čulák, Opava, Řidič, 3. květen
 470. Petr Doležal, Brno, programátor, 3. květen
 471. Josef Dobrovolný, ZNOJMO, osvč, 3. květen
 472. Zdena Klímová, POLIČKA, makléř, 3. květen
 473. Jiří Ostrčil, Brno, OSVČ, programátor, 3. květen
 474. Dušan Sklenička, Broumov, Stavbyvedoucí-důchodce, 3. květen
 475. Ladislav Mandík, Planá nad Lužnicí, podnikatel, 3. květen
 476. Petr Radvák, Praha 6, IT, 3. květen
 477. Ludmila Preislerová, Město Touškov, důchodce, dříve státní úředník, 3. květen
 478. Václav Řehák, Plzeň – Vnitřní Město, sanitář, 3. květen
 479. František Neumann, Třebíč, Operátor ve výrobě kabelů, 3. květen
 480. Neveřejný
 481. Petr Novotný, Dobrovice, důchodce, 3. květen
 482. Irena Slámová, Písek, Charta 24, 3. květen
 483. Martin Skala, Loukovec, elektromechanik, 3. květen
 484. Ludmila Pospíšilová, Hrotovice, Senior, 3. květen
 485. Jirka Jansch, Ledce, Fotograf, 3. květen
 486. Miroslav Pihrt, Brno, nepracující důchodce, 3. květen
 487. Neveřejný
 488. František Deyl, Praha 9 Hloubětín, důchodce, 3. květen
 489. Josef Zienert, Dobroměřice, důchodce, 3. květen
 490. Zdeněk Jukin, Libiš, ekonom, 3. květen
 491. Vojtěch Fric, České Budějovice, dispečer, 3. květen
 492. Vávlav Polívka, Praha 9, Hudebník, 3. květen
 493. Radoslav Horák, Rychnov nad Kněžnou, Důchodce, 3. květen
 494. Neveřejný
 495. Dana Foltánková, Ondřejov, seniorka, 3. květen
 496. Libor David, Opava, Malé Hoštice, penzista, 3. květen
 497. Mirek Illa, Brno, Deratizér, 3. květen
 498. Rudolf Kučera, Praha 6 – Břevnov, penzista, 3. květen
 499. Václav Rypl, Klatovy 548/3, důchodce, 3. květen
 500. Michal Voldřich, Praha 7, bookmaker, 3. květen
 501. Jana Jankovičová, Benátky nad Jizerou, Prodavačka zdravotních potřeb, 3. květen
 502. Roman Hroch, Benátky nad Jizerou, Operátor logistiky Škoda auto, 3. květen
 503. Jan Kruliš, Zvánovice, manažer, 3. květen
 504. Tomáš Laňka, Rakovnik, AOSVČ, 3. květen
 505. Iva Krejsová, Liberec, vychovatelka, 3. květen
 506. Michal Dvořák, Jindřichův Hradec, pracovník provozu obchodu, 4. květen
 507. Jaroslav Kernal, Praha 5 – Stodůlky, kazatel, 4. květen
 508. Miroslav Irovský, Karlovy Vary, projektant, 4. květen
 509. Pravoslava Veverková, Plzeň, konstruktérka – důchodkyně, 4. květen
 510. Jiří Vodička, Liteň, inženýr chemie, 4. květen
 511. Vladimír Beníšek, Praha, Důchodce, 4. květen
 512. Jiří Hárovník, vrané nad Vlt., V DŮCHODU, 4. květen
 513. Pavel Pásek, Brno, zemědělec, 4. květen
 514. Ivanka Šedivá, Děčín, Senior, 4. květen
 515. Peter Dudáš, Jaroměřice, důchodce, 4. květen
 516. Michal Kůst, Praha 10, Technik, 4. květen
 517. Neveřejný
 518. Václav Zedníček, Brno, Důchodce, 4. květen
 519. Hana Pihlerová, Praha 9, Důchodce, 4. květen
 520. Josef Severa, Nymburk, IT, 4. květen
 521. Zdeněk Rychlý, Rýmařov, důchodce, 4. květen
 522. Štěpánka Krupová, Praha 3 Žižkovy, Invalidní důchodce, 4. květen
 523. Dalibor Stuchlík, Dobroutov, Pracovník v IT, 4. květen
 524. Andrea Přečková, Lhotka, účetní, 4. květen
 525. Jiří Zink, Karlovy Vary 1, Důchod, 4. květen
 526. Karel Horník, Librec, důchodce, 4. květen
 527. Jindřich Tuzar, Děčín, Důchodce, 4. květen
 528. Peter Vasanic, Prešov, duchodce….elektrikar, 4. květen
 529. Hana Gregorová, Rakovník, v důchodu, 4. květen
 530. Marie Flekalová, Modřice, referent, 4. květen
 531. Petr Zdobinský, Praha 6, vlastník firem, 4. květen
 532. Anton Šmid, Uherské Hradiště, Kněz, 4. květen
 533. Dušan Holečko, Praha 6, Lékárnik, 4. květen
 534. Jaroslava Tichá, Praha 4, Prodejce, 4. květen
 535. Jozef Houska, České Budějovice, Řidič, 4. květen
 536. Jaroslav Krejčí, Kadaň, Důchodce, 4. květen
 537. Vlastimil Salaba, Jičín, invalidní duchodce, 4. květen
 538. Luboš Rýdl, Rokycany, pracovník logistiky, 4. květen
 539. Jarmil Vepřek, Ruda nad Moravou (okres Šumperk), důchodce, 4. květen
 540. Antonín Walletzký, Újezd u Boskovic, strojvedoucí v.v., 4. květen
 541. Věra Parzýková, Ostrava-Hrabůvka, v důchodě, 4. květen
 542. Nataša Miklíková, Břeclav, Důchodce, 4. květen
 543. Lubomír Šubík, Horní Bojanovice (okr. Břeclav), provozní, 4. květen
 544. Jana Holická, Stěžery, účetní v důchodu, 4. květen
 545. Jan Augusta, PELHŘIMOV, OSVČ, 4. květen
 546. Jitka Kocisova, Lovosice, Učitelka, 4. květen
 547. Miroslav Urban, Lanškroun, Mistr nástrojárny, 4. květen
 548. Jana Geryková Mgr., Holešov, Zdravotní sestra, 4. květen
 549. Jitka Kaňová, Nikolčice, úředník, 4. květen
 550. Ing. Václav Hellebrand, Město Albrechtice, Důchodce, 4. květen
 551. Petr Pěčonka, Dolopplazy, Elektrospecialista, 4. květen
 552. Neveřejný
 553. Jitka Bezděková, Brno 2, Administrativni pracovnik, 4. květen
 554. Neveřejný
 555. Petr Blažek, Šumperk, Jednatel, 4. květen
 556. Jaroslav Sojka, Hrabyně, důchodce, 4. květen
 557. Jaroslava Kopečná, Rebešovice, důchodce, 4. květen
 558. Jiří Prachař, Telecí, důchodce, 4. květen
 559. Ryszard Babczynski, Petřvald, Celní deklarant, 4. květen
 560. Vlastimil Štefl, Ruda nad Moravou, lesnį inženýr důchodce, 4. květen
 561. Miroslav Švejda, Brno, sazeč, typigraf, 4. květen
 562. Neveřejný
 563. Neveřejný
 564. Jiří Žůrek, Pečky, svobodné, 4. květen
 565. Helena Ottová, Kadaň, servírka, 4. květen
 566. Dušan Marik, Tábor, Důchodce, 4. květen
 567. Hynek Eiselt, Hostivice, Důchodce, 4. květen
 568. Václav Brousek, Plzeň, důchodce, 4. květen
 569. Vladislav Šrámek, Kroměříž, úředník, 4. květen
 570. Zbyněk Koláček, Příbor, Pracuji v USA, 4. květen
 571. Roman Fencl, Děčín 1, Kormidelník, 4. květen
 572. Pavel Kraemer, Praha, technik, 4. květen
 573. Růžena Rauová, Lažany, Důchodce /OSVČ/, 4. květen
 574. Petr Lošťák, Bruntál, IT Technik, 4. květen
 575. Neveřejný
 576. Neveřejný
 577. Josef Kušička, Horní Jelení, lektor AJ, 4. květen
 578. Michal Dušek, PARDUBICE, Učitel, 4. květen
 579. Ivo Bystroň, Havířov, Důchodce, 4. květen
 580. Martin Pavlíček, Opava, Manažer výrobních linek, 4. květen
 581. Václav Podzimek, Liberec 6, důchodce, 4. květen
 582. Petr Medek, Jablonec nad Nisou, učitel, 4. květen
 583. Oldřich Trombik, Třinec, důchodce, 4. květen
 584. Vlastimil Zálešák, Jeseník 1, důchodce starobní, 4. květen
 585. Neveřejný
 586. Neveřejný
 587. Jana Štěpánová, Kamenice nad Lipou, Pracovník v sociálních službách, 4. květen
 588. Josef Holeček, Lázně Kynžvart, důchodce, 4. květen
 589. Martin Štěpán, Kamenice nad Lipou, učitel ZUŠ, 4. květen
 590. Neveřejný
 591. Josef Hübl, Trutnov, ekonom + sociolog, 4. květen
 592. Jozef Blahuš, Frýdek-Místek, Operátor, 4. květen
 593. Radek Kobylka, Ujezd, jednetel společnosti, 4. květen
 594. Miloslav Malý, Kladno, důchodce, 4. květen
 595. Jan Dvořák, Mohelno, Zaměstnanec bezpečnostní agentury, 4. květen
 596. Jiří Hrnčíř, Pelhřimov, technik, 4. květen
 597. Renata Kadochova, Choceň, Recepční, 4. květen
 598. Jan Křivanec, Praha 4, Technik, 4. květen
 599. Markéta Eliška Kovalová, Ostrava, Důchodkyně, 4. květen
 600. Olga Friedrichová, Mělník, důchodce, 4. květen
 601. Jan Drmola, Bučovice, OBZP, 4. květen
 602. Jiřina Šittichová, Děčín – Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Důchodce, 4. květen
 603. Jan Přibáň, Přeštice, na penzi, 4. květen
 604. Petr Novák, kolín, dělník, 4. květen
 605. Jan Kytýr, Trutnov, OSVC, 4. květen
 606. Zdeněk Velebný, Ústí nad Orlicí, Majitel firmy, 4. květen
 607. Jaromír Hliva, Brno, penzista, 4. květen
 608. Jan Jeglík, Praha, technik, 4. květen
 609. Alena Oswalda Valentová, Slavětín-Litovel, důchodce+OSVČ, 4. květen
 610. Josef Vašek, Pouzřany, Důchodce, 4. květen
 611. Roda Knispelová, Brno, Administrativa, 4. květen
 612. Pavel Ferko, Králíky, Dopravní pilot v.v., 4. květen
 613. Alena Šarochová, Jeřmanice, SD, 4. květen
 614. Jan Kábrt, Dvůr Králové nad Labem, důchodce, 4. květen
 615. Luboš Obršál, Zubří, živnostník, 4. květen
 616. Jan Doxanský, Hodonín, dělník v potravinářství, 4. květen
 617. Neveřejný
 618. Dalibor Kárník, Veltrusy, Chemik, 4. květen
 619. Petr Bjalek, Ostrava Poruba, Důchodce, 4. květen
 620. Milena Kozumplíková, Praha 3, soukromník, 4. květen
 621. Neveřejný
 622. Edita Vlčková, Vyškov, architekt, 4. květen
 623. Stanislav Prokeš, Hradec Králové, řidič MHD, 4. květen
 624. Vlastimil Kejzlar, Praha 11, bývalý technik, 4. květen
 625. Miroslav Viktorin, Zámrsk, důchodce, 4. květen
 626. Zdeněk Lepka, PLZEŇ 1, Klimatolog, 4. květen
 627. Radek Řehořek, Beroun, IT administrátor, 4. květen
 628. Jan Šebelík, Lázně Bělohrad, Pracující důchodce, SW vývojář, 4. květen
 629. Evžen Koranda, České Budějovice, emeritní vrátný, 4. květen
 630. Vladimír Kočí, Šternberk, Důchodce, 4. květen
 631. Milada Vykutilová, Osek, důchodce, 4. květen
 632. Ladislav Smejkal, Křešice, technik elektro, 4. květen
 633. Jan Polák, Liberec, správce nemovitostí, 4. květen
 634. Rudolf Nedorostek, Ryžoviště, Důchodce, 4. květen
 635. Theodor Prima, Slatinice, duchodce, 4. květen
 636. Tomáš Roud, Úmonín, Provozovatel pobytů ve tmě, 4. květen
 637. Jiří Ševčík, Luleč, osvč-montér, 4. květen
 638. Miroslav Fiala, Humpolec, OSVČ, důchodce, 4. květen
 639. Jiří Kopeň, Vřesina, V důchodu, 4. květen
 640. Karel Skřivánek, Sadská, obchodní zástupce, 4. květen
 641. Karel Brabec, Luka nad Jihlavou, Seřizovač, 4. květen
 642. Ivan Šimák, Praha, důchodce, 4. květen
 643. Jiřina Říhová, Humpolec, OSVČ, důchodce, 4. květen
 644. Jiří Moravčík, Uherské Hradiště, důchodce, 4. květen
 645. Jiří Hradecký, 13000 Praha 3 – Žižkov, důchodce, 4. květen
 646. Martina Měchová, Uničov, externí účetní, 4. květen
 647. Neveřejný
 648. Petr Vitásek, Most 1, Strojvedoucí, 4. květen
 649. Milan Koten, Vojnův Městec, důchodce dříve technik, 4. květen
 650. Neveřejný
 651. Pavel Langer, Uhřice, důchodce, 4. květen
 652. Jaroslava Akia Rouchovanská, Kojatin8, Pečující člověk, žena o nemocnou ženu natku, 4. květen
 653. Pavel Klas, Plzeň, důchodce, 4. květen
 654. Jaromír Jirků, Praha 5 – Smíchov, Technik, 4. květen
 655. Václav Přibyl, Kladno, technik, 4. květen
 656. Martin Huněk, Dolní Morava, jednatel, 4. květen
 657. Miloslav Volf, Příbram 5, Státní zaměstnanec v.v., 4. květen
 658. Miroslava Ševčíková, Luleč, mistrová, 4. květen
 659. Richard Větrovec, Praha, důchodce, 4. květen
 660. Jaromil Gillár, Liberec, kardiolog v.v., 4. květen
 661. Marie Jirsová, Stochov, důchodkyně, 4. květen
 662. Petr Michal, Liberec 11, Učitel, OSVČ v IT a realitách, 4. květen
 663. Michal Jůza, Praha, technik, 4. květen
 664. Neveřejný
 665. Alena Šnoblová, Pelhřimov, důchodce, 4. květen
 666. Stanislav Kolář, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OSVČ, 4. květen
 667. Marie Kuřilová, Žár, OSVČ, 4. květen
 668. Karel Jemelka, Přerov, dúchodce, 4. květen
 669. Jana Kučerová, Brno 13, starobní důchodce, 4. květen
 670. Jarmila Šašková, Kralupy nad Vltavou 1, důchodce, 4. květen
 671. Iva Vondrušková, Český Dub, OSVČ, 4. květen
 672. Neveřejný
 673. Jiří Virág, Šternberk, lektor, 4. květen
 674. Josef Koutník, Knyk, v důchodu, 4. květen
 675. Vlasta Mokrý, Uhlířské Janovice, živnostník/důchodce, 4. květen
 676. Zdeněk Horáček, Mariánské Lázně, PROJEKTANT, 4. květen
 677. Jaroslav Němec, Praha, důchodce, 4. květen
 678. Luděk Štípal, Šenov, OSVČ Programátor, 4. květen
 679. Jan Hampl, Praha 10 – Strašnice, důchodce, 4. květen
 680. Libor Prchal, Polička, Zedník, 4. květen
 681. Alena Packanová, Plzeň, Renta, 4. květen
 682. Ludmila Krausová, Vysoká u Příbramě 148, důchodce, 4. květen
 683. Anežka Kuřilová, Trhové Sviny, Student, 4. květen
 684. Neveřejný
 685. Oto Vilášek, Kopřivnice, důchodce, 4. květen
 686. Arnošt Matoušek, Kladno, Důchodce, 4. květen
 687. Aleš Nejedlý, Vrchlabí – Hořejší Vrchlabí, Soukromý podnikatel, 4. květen
 688. Martin Honajzer, Ostrava – Poruba, OSVČ, 4. květen
 689. Vladimír Dvořák, brno, lékař, 4. květen
 690. Martina Ivanovič, Bruntál, OSVČ, 4. květen
 691. Michal Švider, Rájec-Jestřebí, důchodce, 4. květen
 692. Aleš Barnat, Nová Ves, Student, 4. květen
 693. Václav Syrový, Vojnův Městec, jednatel společnosti, 4. květen
 694. Pavel Kejmar, Roztoky u Prahy, osvč, 4. květen
 695. David Kovalský, Třinec, produktový manažer, 4. květen
 696. Karel Riha, BOR, důchodce, 4. květen
 697. Miroslav Müller, Havířov, důchodce, 4. květen
 698. Alexandra Bartoníková, Blatnice pod Svatým Antonínkem, herečka, 4. květen
 699. Robert Gottwald, Praha, důchodce, 4. květen
 700. Martin Klimánek, Frýdek-Místek, Senior, 4. květen
 701. Petr Smrž, Zeleneč, Podnikatel, 4. květen
 702. Ivo Doubek, Hradec Králové, důchodce, 4. květen
 703. Miroslav Čáp, Chrast, soukromý podnikatel, 4. květen
 704. Pavla Kovalová, Praha 5, Starobní duchodce, 4. květen
 705. Miroslav Handšuh, Nejdek – Suchá, důchodce, 4. květen
 706. Simona Kotalíková, Praha 9, ekonom, 4. květen
 707. Dalibor Rose, Praha 1, důchodce, 4. květen
 708. Jiří Dvořák, Železná Ruda, důchodce, 4. květen
 709. Zuzana Staňková, Chodov, důchodce, 4. květen
 710. Jiří Jozífek, Jihlava, důchodce, 4. květen
 711. Ivana Marečková, Chocerady, Administrativní pracovník, 4. květen
 712. Monika Papillier, Boskovice, překladatelka, 4. květen
 713. Ivana Mackovíková, Rokytnice u Přerova, administrativní pracovník, 4. květen
 714. Olga Bačová, Hlučín – Bobrovníky, administrativní pracovník, 4. květen
 715. Stanislav Horňak, Jezernice, Řidič, 4. květen
 716. Rudolf Košík, Rokycany, Technik, 4. květen
 717. Hana Zamazalová, Zlín, důchodce, 4. květen
 718. Patricia Tejklová, Karlovy Vary, v invalidním důchodu, 4. květen
 719. Neveřejný
 720. Miroslav Marek, Týniště nad Orlicí, technik_důchodce, 4. květen
 721. Vlasta Horáková, Hranice, důchodkyně, 4. květen
 722. Denisa Váňová, Strančice, vedoucí provozniho oddělení, 4. květen
 723. Lubomir Vitasek, Velke Hostice, Muž, 4. květen
 724. František Černý, Praha, emeritní klempíř, 4. květen
 725. Petr Richter Ml., Třebechovice pod Orebem, Živnostník, 4. květen
 726. Jiří Snášel, Bruntál, důchodce, 4. květen
 727. Pavel Novák, Vinařice, zahradník, 4. květen
 728. Jiří Kozelský, Ostrava – Poruba, důchodce, 4. květen
 729. Václav Mašata, PRAHA 4 – Chodov, důchodce, 4. květen
 730. David Morávek, Brno, Student, 4. květen
 731. Marie Vycpálková, Břežany II, Důchodce, 4. květen
 732. Pavel Vild, Louny, důchodce, 4. květen
 733. Ladislav Malý, Praha 6, důchodce, 4. květen
 734. Eva Kosková, Brno, důchodkyně, 4. květen
 735. Jaroslav Šauer, BRNO, KRÁLOVO POLE, důchodce, 4. květen
 736. Bedřich Smetana, Horní Jirčany, důchodce, 4. květen
 737. Viktor Filipek, Milíkov, Živnost, 4. květen
 738. Jiří Skřivánek, Jablonec nad Nisou 1, Nástrojař, 4. květen
 739. Marcela Nedbalová, Brno, Lektor, 4. květen
 740. Pavel Hrubý, Blatná, majitel firmy, ředitel, 4. květen
 741. Jan Štohanzl, Mnichovice, Výtvarník, 4. květen
 742. L Pinkas, Vysoké Mýto, duchodce, 4. květen
 743. Evald Jakš, Opava, výkupčí, 4. květen
 744. Tomáš Bílek, Trutnov, technik, 4. květen
 745. Dagmar Rychla, Jablonec nad Nisou, rentiér, 4. květen
 746. Markéta Jašová, Horoušánky, Žena, 4. květen
 747. Milan Hrdlička, Brno, důchodce, 4. květen
 748. Stanislav Vaculík, KOLÍN II, starobní důchod, 4. květen
 749. Zdeněk Frantál, Praha, IT technik, 4. květen
 750. Jiří Vlček, Lom – Loučná, Elektrotechnik v důchodu, 4. květen
 751. Marie Čiháková, Děčín XXI, Programátor/analytik, 4. květen
 752. Michal Roneš, Praha 4, Braník, herec, 4. květen
 753. Patrik Hanák, Brno, Student, 4. květen
 754. Tomáš Tůma, České Budějovice 5, Pracovník v sociálních službách, 4. květen
 755. Václav Kanta, Plzeň, důchodce, 4. květen
 756. Jaroslav Horák, Zruč nad Sázavou, projektant, 4. květen
 757. Luděk Koziorek, Havířov, Úředník, 4. květen
 758. Kryštof Konečný, Tichá, Student, 4. květen
 759. Karel Zloch, Kyjov, Soustružník, 4. květen
 760. Vladimír Kodytek, Velké Žernoseky, Živnostník v důchodu, 4. květen
 761. Radim Zdvihal, Krupka, výkonný ředitel strojírenské firmy, 4. květen
 762. Marie Severská, Praha 3, důchodce, 4. květen
 763. Tomáš Hrabák, Josefov, důchodce, 4. květen
 764. Jiří Kupec, Chomutov, elektromechanik, 4. květen
 765. Petr Stanovský, Ostrava, důchodce, 4. květen
 766. Neveřejný
 767. Pavel Klučka, Čestlice, OSVČ, 4. květen
 768. Vít Švejdík, Děčín, Psycholog, 4. květen
 769. Alena Veliká, Stonařov, důchodce, 4. květen
 770. Neveřejný
 771. Neveřejný
 772. Tomáš Kvasnica, Kladno, elektrikář, 4. květen
 773. Vladimír Svěrák, Lošany, výrobce reklamy, 4. květen
 774. Ivana Pohanová, Prachatice, OSVČ, 4. květen
 775. Jaroslav Lízner, Prostějov, důchodce, 4. květen
 776. Lada Horešovská, Praha – Záběhlice, bankovní poradce, lektorka a tutor anglického jazyka, překladatelka, 4. květen
 777. Radek Konstantinos Hyhlan, Čeradice, Novinář na volné noze ,kontrola parlamentu a státní správy, 4. květen
 778. Hana Teresa Dundrova, Praha – Střížkov, invalidni duchodce s mini prijmem, 4. květen
 779. Jan Vaněček, Praha 8 – Čimice, provozní technik DP Praha, 4. květen
 780. Josef Salava, Mladá Vožice, Důchodce, 4. květen
 781. Josef Kozák, Praha Stodůlky, důchodce, 4. květen
 782. Martin Hladký, Okrouhlo, podnikatel, 4. květen
 783. Milan Kajnar, Jeseník, důchodce, 4. květen
 784. Katerina Klimesova, Frýdek Místek, Učitelka, 4. květen
 785. Miroslava Eberlová, Plzeň – Bolevec, důchodce, 4. květen
 786. Václav Chadraba, Konárovice, důchodce, 4. květen
 787. Milan Daniel, Chrudim, novinář, 4. květen
 788. Pavel Růžička, Jesenice, podnikatel, 4. květen
 789. Věra Ježková, Praha 5, ekonomka, pedagog, 4. květen
 790. Neveřejný
 791. Jaroslav Ševčík, Strážné, důchodce, 4. květen
 792. Eva Zemanová, Semily (okr. Semily), důchodce, 4. květen
 793. Monika Budínová, Volduchy, Přepážkový pracovník, 4. květen
 794. Josef Šlajchrt, jindřichův hradec, důchodce, 4. květen
 795. Petr Nosek, Plzeň, OSVČ, 4. květen
 796. Miloslava Štěpánková, Neratovice, Seniorka, 4. květen
 797. Jiří Zavadil, Rosice, rentier, 4. květen
 798. Petra Grenova, Manchester, operator cleaner, 4. květen
 799. Zdeněk Černocký, Zlín, Konstruktér, 4. květen
 800. Jiri Spitalsky, Olomouc, IT, 4. květen
 801. Josef Kaplan, Okrouhlice, železničář ve výslužbě, 4. květen
 802. Václav Mestl, Plzeň, důchodce, 4. květen
 803. Neveřejný
 804. František Soukup, Plzeň, Penzista, 4. květen
 805. Zdeňka Kožinová, Třebíč, Důchodce, 4. květen
 806. Hana Krumlová, Šlapanice, geoložka, seismoložka, 4. květen
 807. Karel Matura, Zábřeh, důchodce, 4. květen
 808. Marta Kudrnova, Volfartice, Finanční analytik, 4. květen
 809. Neveřejný
 810. Vladimír Zouzalík, České Budějovice, supervisor, 4. květen
 811. Helena Blažková, Přelouč, Dělnice, 4. květen
 812. Jana Bayerová, Vrábče, Referent, 4. květen
 813. Irena Vítková, Oplany, v důchodu, 4. květen
 814. Miroslav Marek, Boskovice, Důchodce, 4. květen
 815. Jindřich Bílek, Bernartice, Řidič, 4. květen
 816. František Blecha, Velký Šenov, Str.zámečník, 4. květen
 817. Miloš Čekal, Praha 6, Lékař, 4. květen
 818. Libor Prosecký, Uherský Ostroh, technik, 4. květen
 819. David Kornell, Plzeň, Podnikatel, 4. květen
 820. Oldřich Žaluda, OLOMOUC, V důchodu, 4. květen
 821. Miroslav Beňa, Česká Ves, senior, 4. květen
 822. Eva Bařinková, Lomnička, učitelka MŠ, nyní v důchodu, 4. květen
 823. Stanislav Skalický, Ořech, servisní technik, 4. květen
 824. Petr Šarhan, Vyškov, důchodce + jednatel s.r.o., 4. květen
 825. František Konečný, Tábor, na penzi, 4. květen
 826. Simona Drechslerová, Beno, elektomechanik, 4. květen
 827. Karel Potoček, Hostinné, Důchodce, 4. květen
 828. Dušan Vyhlídal, Doudleby nad Orlicí, důchodce, 4. květen
 829. Petr Kopecký, Praha 9, SysAdmin, 4. květen
 830. Neveřejný
 831. František Pokorný, Jevíčko-Biskupice 126, Dělník, 4. květen
 832. Zdeněk Pavelka, obec Tichá, duchodce, 4. květen
 833. Miloslava Veselá, Mariánské Lázně, důchodce, 4. květen
 834. Mirek Motyčka, Kladno, Důchodce, 4. květen
 835. Antonín Votava, Kralupy nad Vltavou, advokát, 4. květen
 836. Miroslava Šimanů, Chyše, důchodce, 4. květen
 837. Jan Tomš, Hradec Králové, Lékař, 4. květen
 838. Hana Jedličková Mudr., Praha, státní rentiér, 4. květen
 839. Petr Karas, Praha, OSVČ, 4. květen
 840. Michael Cas, Nottingham, Kvalifikovaný operátor, 4. květen
 841. Milada Hajzerová, Trutnov, senior, 4. květen
 842. Prokop Buriánek, Liberec, Stavebni technik, 4. květen
 843. Ivana Burešová Marková, Mladá Boleslav, OSVČ, 4. květen
 844. Karel Kiprov, Erpužice, Ekonom, 4. květen
 845. Josef Kulhánek, Pěnčín, ddůchodce, 4. květen
 846. Tomáš Hudos, Dolní Studénky, Student Aplikované Matematiky, 4. květen
 847. Jan Kouba, Jindřichův Hradec, učitel, 4. květen
 848. Ludmila Šimůnková, Praha 4 Šeberov, podnikatelka, 4. květen
 849. Milan Jirků, Brno, Masér, 4. květen
 850. Miloslava Čmejrková, Kolín – Kolín V, v důchodu, 4. květen
 851. Miroslav Stolin, Liberec, zaměstnanec ČD, 4. květen
 852. Jarmila Marutová, Praha – Libuš, důchodce, 4. květen
 853. Bohumil Juřenčák, Zlin, Důchodce, 4. květen
 854. Marie Zemanová, Bernartice, Účetní, 4. květen
 855. Daniel Rosol, Písek, Lékař, 4. květen
 856. Jitka Dvořáková, Veselí nad Lužnicí, OSVČ, 4. květen
 857. Jiřina Němčeková, Neratovice, důchodkyně, 4. květen
 858. Zuzana Perinova, Lípa u Havlíčkova Brodu, Team leader, 4. květen
 859. Tomáš Liška, Praha, V důchodu, 4. květen
 860. Antonín Haidlmaier, Manětín, v důchodu, 4. květen
 861. Václav Hermann, Orlová Lutyně, důchodce, 4. květen
 862. Marek Ožvolda, Chomutov, Kontolor kvality, 4. květen
 863. Rudo Vitkovič, Praha, dokumentarista, 4. květen
 864. Eliška Wolochová, Golčův Jeníkov, Asistent pedagoga, 4. květen
 865. Milan Šimon, Pelhřimov, důchodce (původní – elektroinženýr), 4. květen
 866. Zdeněk Pawera, Slatiňany, Důchodce, 4. květen
 867. Zbyněk Hejlík, Praha 10, systémový inženýr, 4. květen
 868. Martin Kratochvíl, Zlonice, starosta a jednatel společnosti, 4. květen
 869. Alexandra Schrollová, Praha 5, důchodce, 4. květen
 870. Josef J U R Y S T A, Mba, Praha 3, senior, 4. květen
 871. František Klinčúch, Orlová 4, Hornik, 4. květen
 872. Marie Ludvíková, Praha 5 – Smíchov, v důchodnu, 4. květen
 873. František Zahradni’k, Cheb, Důchodce, 4. květen
 874. Naděžda Macková, Praha 4, Zdravotní laborantka, důchodce, 4. květen
 875. Vaclav Hajsky, Praha 9, automechanik, 4. květen
 876. Irena Obořilová, Praha, Farmaceut laborant, 4. květen
 877. Martin Soukup, Praha 8 – Kobylisy, HR/Payroll specialist, 4. květen
 878. Jiří Phdr. Popelka, Olomouc, psycholog, 4. květen
 879. Jaroslav Turoň, Havířov, Dispečer, 4. květen
 880. Margita Hrádelová, Ostrov, úřednice – v důchodu, 4. květen
 881. Martina Novotná, Praha 9, Povolání, 4. květen
 882. Jaroslav Vrána, Poříčany, muzikant, 4. květen
 883. Neveřejný
 884. Karel Machala, Lipovec, překladatel, 4. květen
 885. Bedřich Vitoušek, Teplice, OSVČ, 4. květen
 886. Eduard Bermann, Benešov, důchodce, 4. květen
 887. Renata Rédlová, Nečtiny, Referentka, 4. květen
 888. Richard Mariaš, Praha – Dejvice, letecký navigátor ČSA, v.v., 4. květen
 889. Otto Pokorný, Městys Litultovice u Opavy.ČESKÁ REPUBLIKA., Invalidní důchodce s mladí ze zdravotního důvodů-DMO., 4. květen
 890. Jana Bavlnkoba, Kyjov, Osvc, 4. květen
 891. Jaroslav Hut, Křelov-Břuchotín, technik, 4. květen
 892. Petr Daniel, Králíky, Obráběč kovů, 4. květen
 893. Marcela Mlcochova, Liberec, Servirka, 4. květen
 894. Petr Valenta, Karlovy Vary, Dělník, 4. květen
 895. Libor Kramer, Pardubice, OSVČ, 4. květen
 896. Ladislav Šrámek, Dolní Bousov, Technická podpora, 4. květen
 897. Tomáš Vanc, Svoboda Nad Úpou, Vedoucí technického úseku, 4. květen
 898. Miloslav Hucek Ing., Dub, důchodce, 4. květen
 899. Hana Blažková, Velké Opatovice, OSVČ, 4. květen
 900. Jiří Kroupa, Halenkov, Zaměstnanec, 4. květen
 901. Bohumila Vehovská, Kobeřice, Účetní, 4. květen
 902. Alena Bártová, Uhlířské Janovice – Janovická Lhota, výtvarník, 4. květen
 903. Karel Kouba, Roudnice Nad Labem, Důchodce, 4. květen
 904. Jitka Kolářová, Tábor, PPOP – DZR, 4. květen
 905. Alena Šilhanová, Hostivice, důchoce, 4. květen
 906. Richard Franc, Praha, Důchodce, 4. květen
 907. Pavel Cink, Praha, Podnikatel, 4. květen
 908. Tomáš Strapek, Rajnochovice, Živnostník, 4. květen
 909. Vratislav Uher, Litvínov, Obchodník, 4. květen
 910. Marek Vokšay, Ústí nad Labem, OSVČ, 4. květen
 911. Neveřejný
 912. Vladimíra Kieszlerova, Hradec Králové, ID, 4. květen
 913. František Eichler, Jičín, Důchodce, 4. květen
 914. Ladislav Barák, Krupka – Maršov, dělník, 4. květen
 915. Antonin Němec, Hranice, Ředitel PO, sociální oblast, 4. květen
 916. Dana Opltová, Tursko, Důchodce, 4. květen
 917. Neveřejný
 918. Anna Fabryová, Nejdek, Důchodkyně, 4. květen
 919. Pavel Říha, Kolín, Podnikatel, 4. květen
 920. Petr Žežulka, Ing., Dubí, Důchodce, 4. květen
 921. Radka Vancová, Liberec (nečleněné Město), Prodavačka, 4. květen
 922. Jakubíček Eduard, Brno, Důchodce, 4. květen
 923. Milan Jureček, Ing., Opava, ekonom, 4. květen
 924. Jan Šatný, Tábor, Svobodné, 4. květen
 925. Vlastimil Novák, Praha 10 Strašnice, Důchodce, 4. květen
 926. Petr Kaucký, Ústí nad Labem, důchodce, 4. květen
 927. Daniel Bobok, Banský Studenec, architekt, 4. květen
 928. Jana Šárová, Slatiňany, Důchodce, 4. květen
 929. Josef Karásek, Dubí, důchodce, 4. květen
 930. Martin Klíč, Krasová, důchodce, 4. květen
 931. Jiří Jetel, Rožmitál pod Třemšínem, cnc programátor, 4. květen
 932. Ivo Veselý, Ústí nad Labem, odborný pracovník v ochraně veř. zdraví, 4. květen
 933. David Procházka, Pardubice, Tiskař, 4. květen
 934. Zdeňka Fišerová, Rašovice, starobní důchodce, 4. květen
 935. Stanislav Pexider, Brno, důchodce, 4. květen
 936. Helena Navrátilová, Zlín, Duchodce, 4. květen
 937. Světlana Kempna, Ostrava, I DUCHODCE, 4. květen
 938. František Kalman, Svojanov, Starobní důchodce, 4. květen
 939. Jan Prádler, PRAHA, Ekonom, 4. květen
 940. Neveřejný
 941. Jiří Chmelar, ZLÍN, Důchodce, 4. květen
 942. Marek Pošvic, Liberec, strojvedoucí, 4. květen
 943. Vladimír Jáchymovský, Klatovy, pracovník IT, 4. květen
 944. Jaroslav Mlcoch, Praha, Duchodce, 4. květen
 945. Pavel Pilich, Zbiroh, Duchod, 4. květen
 946. Jiří Váňa, České Budějovice, Technik, 4. květen
 947. Roman Pevný, Znojmo, Důchodce, 4. květen
 948. Jaroslav Kronus, Kolín, invaldní důchodce, pracovní ostrahy, 4. květen
 949. Lubomír Bojko, Jablunkov, osvč, 4. květen
 950. Jarmila Stiborová, Hodonín, pedagog v.v., 4. květen
 951. Neveřejný
 952. Blanka Vejborová, Praha, Telefonní operátor, 4. květen
 953. Jiří Kupka, Praha 6, důchodce, 4. květen
 954. Adolf Vyhlídka, Přerov, elektro mechanik (důchodce), 4. květen
 955. Eva Šollerová, Praha 9, Ducodce, 4. květen
 956. Šárka Porčová, Teplice, Důchodkyně, 4. květen
 957. Iveta Přikrylová, Nezamyslice, Důchodce, 4. květen
 958. Anna Špánková, Pouzdřany, důchodce, 4. květen
 959. Dag Raška, Ing., Praha 5, Osvč, 4. květen
 960. Jaroslav Bauer, Domažlice, důchodce, 4. květen
 961. Miroslav Suchý, Vejprnice, Projektový manažer, 4. květen
 962. Jiří Hromek, Kobeřice u Brna, důchodce, učitel v.v., 4. květen
 963. Zdeněk Pejška, Spořice, Dělník, 4. květen
 964. Neveřejný
 965. Karel Pulda, Kladno, letecky technik, 4. květen
 966. Karel Pleva, Praha, Manažer, 4. květen
 967. Libor Weizenbauer, Děčín, Rentiér, 4. květen
 968. Petr Martinů, Humpolec, skladník, 4. květen
 969. Václav Ptáčník, Mělník, lékař, vysokoškolský pedagog, 4. květen
 970. Iveta Horová Dvořáková, Český Šternberk 207E, invalidní důchodce, 4. květen
 971. Vlasta Jelínková, Praha, důchodkyně, 4. květen
 972. Radim Habarta, Uherské Hradiště, Mechanik, 4. květen
 973. Jiří Čaňo, Lysá nad Labem, Domácí péče, 4. květen
 974. Neveřejný
 975. Petr Prusek, Havířov, důchodce, 4. květen
 976. Neveřejný
 977. Josef Myslivec, Brno, architekt v důchodu, 4. květen
 978. Štefan Horák, Zlín 4, praktický lékař, 4. květen
 979. Neveřejný
 980. Milan Studnička, Praha, Psycholog, 4. květen
 981. Zbyněk Hobza, Kojetice na Moravě, Osvč, 4. květen
 982. Anna Šenková, Štramberk, důchodce, 4. květen
 983. Vladislav Bezouška, Soběšovice, Manažer, 4. květen
 984. Jiří Makoň, Vikýřovice, starobní důchod, 4. květen
 985. Karel Dufek, Opatovice, Důchodce, 4. květen
 986. Neveřejný
 987. Zuzana Rozmarová, Petrovice, Důchodce, 4. květen
 988. Kateřina Hrušková, Kolín, státní zaměstnanec, 4. květen
 989. Hana Hlavsová, Jarov 62, důchodce- lékárník, 4. květen
 990. David Bražina, Praha Pitkovice, Auditor, 4. květen
 991. Andrea Slováková, Opava, Prodejce, 4. květen
 992. Sylva Rambousková, Praha 6, důchodce, 4. květen
 993. Libuše Pazáková, Rakovník, důchodkyně, 4. květen
 994. Vladimír Řepa, Velký Týnec, operátor CNC obr. str., 4. květen
 995. Marcel Tomašec, Ostrava – Dubina, elektro mechanik, 4. květen
 996. Pett Buchner, Brno, Technik, 4. květen
 997. Martin Fajmon, Praha, software developer, 4. květen
 998. Jiří Blažek, Rajhrad, Ux designer, 4. květen
 999. Lenka Laudová, Praha 6, Zdr.sestra, 4. květen
 1000. Miloš Štefan, Varnsdorf, Rentier, 4. květen
 1001. Jiřina Housová, Chlumec, učitelka, 4. květen
 1002. Bohuslav Povondra, Praha 412, důchodce, 4. květen
 1003. Jasna Procházková, Praha 5, důchodce (býv.zdravotnice), 4. květen
 1004. Marta Jobánková, Brno, Psycholožka, 4. květen
 1005. Jaroslava Vůchová, Horšovský Týn, důchodce, 4. květen
 1006. Jan Florian, Praha 2, Gymnasiální učitel, 4. květen
 1007. Petr Kaššák, most, Pedagog, 4. květen
 1008. Jaroslav Škalda, Žamberk, Odborný lektor, 4. květen
 1009. Josef Kuklínek, Broumov, důchodce, 4. květen
 1010. Dagmar Kalus, Ostrava 8, Důchodce, 4. květen
 1011. Ladislava Wollrabová, Chomutov, Senior, 4. květen
 1012. Olga Pavlíková, Chvalnov-Lísky, důchodkyně, 4. květen
 1013. František Leder, Česká Třebová, důchodce, 4. květen
 1014. Libor Krajíček, Praha, Projektový manažer, 4. květen
 1015. Radovan Beneš, Krnov, Řidič nákladního vozidla, 4. květen
 1016. Stan Šidlichovsky, Jiřetín pod Bukovou, důchodce, 4. květen
 1017. Michal Aur, České Budějovice, Mám, 4. květen
 1018. Rudolf Štícha, Praha, projektant, 4. květen
 1019. Jaroslav Málek, Liberec, důchodce, 4. květen
 1020. Marie Barešová, Příčovy, účetní, 4. květen
 1021. Jitka Prušová, Hradec Králové, rentiér, 4. květen
 1022. Marie Stejskalova, Rychnov n.K, Duchodcd, 4. květen
 1023. Zdeněk Šimek, CHRASTAVA, DÚCHODCE, 4. květen
 1024. Jiří Budík, Kyjov, technik, 4. květen
 1025. Staněk Staněk, Praha – Nusle, Senior, 4. květen
 1026. Jiří Fiřt, Tršice, Technik, 4. květen
 1027. Jana Chrudimská, Kamenný Přívoz, důchodce, 4. květen
 1028. Monika Dudášová, Ostrava Poruba, Účetní, 4. květen
 1029. Viliam Hanuš, Chvaletice, důchodce, 4. květen
 1030. Martin Pajdla, Ostrava Poruba, IT, 4. květen
 1031. Václav Eger, Praha 6 Řepy, architekt, 4. květen
 1032. Stanislava Hájková, Litvínov 8, důchodce, 4. květen
 1033. Václav Korsa, Cheb, důchodce, 4. květen
 1034. Miroslav Sýkora, Hradec Králové, důchodce, 4. květen
 1035. Pavel Křivka, Náchod, důchodce, 4. květen
 1036. Vladimír Čajka, Uherské Hradiště, důchodce, 4. květen
 1037. Martin Brablenec, Dolní Němčí, Řidič, 4. květen
 1038. Oto Dobrý, Světlá nad Sázavou, důchodce, 4. květen
 1039. Radim Černý, České Budějovice-České Budějovice 4, Strojvůdce, 4. květen
 1040. Neveřejný
 1041. Dagmar Nápravníková, Praha 4, administrativní pracovnice, 4. květen
 1042. Tomáš Novotný, Brno, řidič autobusu, 4. květen
 1043. Petr Bayer, Vrábče, strojní dělník, 4. květen
 1044. Veronika Pánková, Praha, IT, 4. květen
 1045. David Peca, Kunemil, technolog, 4. květen
 1046. Turija Kempe, Neslovice, důchodce, 4. květen
 1047. Jana Ressner, Liberec, Důchodkyně, 4. květen
 1048. Roman Stejskal, Rousínov, Státní zaměstnance, 4. květen
 1049. Miloslav Staněk, Údlice, technik, 4. květen
 1050. Roman Horník, Seč, Řidič, 4. květen
 1051. Jiří Chrudimský, Kamenný Přívoz, Důchodce, 5. květen
 1052. Květa Mlynarová, Mělník, učitelka, 5. květen
 1053. Vlastislav Košner, Jindřichův Hradec, chovatel koní, 5. květen
 1054. Karel Zvára, Týnec nad Sázavou, OSVČ, 5. květen
 1055. Pavla Hamerská, Brno, důchodce, 5. květen
 1056. Milan Smutný, Skorkov, OSVČ, 5. květen
 1057. Miroslav Emr, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, x, 5. květen
 1058. Ladislav Vejtruba, Rychnov nad Kneznou, Pracovník ostrahy, 5. květen
 1059. Neveřejný
 1060. Pavel John, Litvínov – Horní Litvínov, Elektrikář, 5. květen
 1061. Jan Jagoš, Velká nad Veličkou 427, Důchodce, 5. květen
 1062. Jan Fiala, Olešnice, OSVČ, 5. květen
 1063. Vero Imondi, karlovy vary, pensista, 5. květen
 1064. Neveřejný
 1065. Vladimír Povolný, Brno, IT, 5. květen
 1066. Ivo Streubel, Albrechtice nad Orlicí, výpravčí, 5. květen
 1067. Antonín Minařík, Praha, OSVČ, 5. květen
 1068. Hana Vokřálová, Praha, pracující důchodce, 5. květen
 1069. Jan Bičík, Mnichovo Hradiště, Tesař, 5. květen
 1070. Karolina Suchardová, Nejdek, seniorka, 5. květen
 1071. Jiří Pekárek, Karlovy Vary, Řidič, 5. květen
 1072. Vojta Fejfar, praha, důchodce, 5. květen
 1073. Pavel Krátký, Brno, Vývojář, 5. květen
 1074. Karel Stehno, Jiříkov, důchodce, 5. květen
 1075. Stanislav Vlček, Kamenná 49, fotograf-důchodce, 5. květen
 1076. Vilém Čermák, Praha 10, důchodce, 5. květen
 1077. Karel Nehyba, Žirovnice, důchodce, 5. květen
 1078. Vladimír Lizner, Choceň, Důchodce, 5. květen
 1079. Milan Ing. Allizar, České Budějovice, důchodce – technik, 5. květen
 1080. Michaela Patočková, Brno, Advokát, 5. květen
 1081. Miroslav Pastucha, Havířov-Podlesí, Právník, 5. květen
 1082. Jaroslav Stránský, Lysá nad Labem, Projektant, 5. květen
 1083. Ivana Štěrbová, Polička, senior, 5. květen
 1084. David Matějů, Praha 10 – Malesice, Specialista kybernetické bezpečnosti, 5. květen
 1085. Jan Steiner, Brno-Líšeň, Podnikatel, 5. květen
 1086. Rostislav Friedrich, Krčmaň, Prodejní technik, 5. květen
 1087. Helena Ing. Bečánová, Praha 4 – Kamýk, důchodce, 5. květen
 1088. Jiří Sáblík, Radomyšl, Vedoucí divize služeb, 5. květen
 1089. Jiří Kruntorád, Havlíčkův Brod, odborný pracovník, 5. květen
 1090. Josef Živčák, Býchory, Důchodce, 5. květen
 1091. Zdeněk Holásek, Jablonec nad Nisou, Advokát, 5. květen
 1092. Martin Červenka, Český Dub IV, správce nemovitostí, 5. květen
 1093. Marie Nováková, Litoměřice 1, Starobní důchodce, dříve učitelka na ZŠ, 5. květen
 1094. Ladislav Randula, Ráječko, Invalidní důchodce, 5. květen
 1095. Alena Hošťálková, Klatovy, důchodce, 5. květen
 1096. Vladislava Stránská, Lysá nad Labem, asistent pedagoga, 5. květen
 1097. Václav Malý, Opava, pracovník v sociálních službách, 5. květen
 1098. Karel Řehoř, Třebechovice pod Orebem, vedoucí nákupu, 5. květen
 1099. Elizabeth Ilona Guntermannová, Loděnice u Berouna, Invalidní důchodce, 5. květen
 1100. Michaela Arabi, Karlovy Vary, Pracovník v sociálních službách, 5. květen
 1101. Jaroslav Jirka, Pardubice – Ohrazenice, důchodce, 5. květen
 1102. Petr Bulín, Plzeň, obchodní zástupce, 5. květen
 1103. Stanislav Fuček, Nemochovice, osvč, 5. květen
 1104. Marie Löwová, Žihle, dúchodce, 5. květen
 1105. František Cestr, Valkeřice, OSVČ, 5. květen
 1106. Ilona Dankova, pribyslav, dělnice, 5. květen
 1107. Frantisek Š Pringer, Pouzdřany, duchodce, 5. květen
 1108. Miroslav Kastel, Hříškov, důchodce, 5. květen
 1109. František Šejba, Osek nad Bečvou, V současné době důchodce, 5. květen
 1110. Josef Škvorák, Cep, důchodce, 5. květen
 1111. Miroslava Strouhal-Hartzheim, Bad Steben, Psychotherapeutin, Artherapeutin, Familientherapeutin, 5. květen
 1112. Linda Peksová, Praha, dochodkyně, 5. květen
 1113. Ludmila Böhmová, Brno – Bystrc, důchodce, 5. květen
 1114. Zdeněk Kaplan, Praha, Tester, 5. květen
 1115. Neveřejný
 1116. Jarmila Pospíšilová, Veselí nad Moravou, terapeut, 5. květen
 1117. Miloslav Soldát, Litvínov, chemik, 5. květen
 1118. Dáša Daňková, Ostrava – Poruba, Důchodce, 5. květen
 1119. Jaroslava Polochová, Frýdek-Místek, důchodkyně, 5. květen
 1120. Miloš Navrátil, Havlíčkův Brod, Podnikatel, 5. květen
 1121. Josef Rutsch, Jihlava, důchodce, 5. květen
 1122. Čestmír Sajda, Praha, Důchodce, 5. květen
 1123. Ivo Kříž, Plzeň, OSVČ, 5. květen
 1124. Karel Janeček Ing., Plzeň, Podnikatel, 5. květen
 1125. Pavel Lang, Trutnov, OSVČ, 5. květen
 1126. Ladislav Schreiber, Opava, podnikatel, 5. květen
 1127. Neveřejný
 1128. František Traznik, Mecin, Technik -duchodce, 5. květen
 1129. Jiří Hneborák, Ostrava, důchdce, 5. květen
 1130. Lukáš Růžička, Mikulov, Software Quality Engineer, 5. květen
 1131. Ferdinand Šrámek, Praha 5, Strojvedoucí Metra, 5. květen
 1132. Zdenka Hanzlová, Brno, důchodce, 5. květen
 1133. Michal Kamenik, Kutná Hora (okr. Kutná Hora), Důchodce, 5. květen
 1134. Libor Černý, Rapotice, Řidič, 5. květen
 1135. Miloš Bouček, Osek, důchodce, 5. květen
 1136. Petr Kříž,Ing., Chřibská, důchodce, 5. květen
 1137. Jiří Šoun, Bílina, elektrotechnik, 5. květen
 1138. Pavel Kravka, Brno, důchodce, 5. květen
 1139. Ing. Jiří Suchý, Králíky, údržbář, 5. květen
 1140. Neveřejný
 1141. Bronislava Tylová, Františkovy Lázně, Důchodce, 5. květen
 1142. Petr Tyl, Františkovy Lázně, Důchodce, 5. květen
 1143. Luděk Štác, Jáchymov, OSVČ, 5. květen
 1144. Miloš Kadaník, Lipová, důchodce, 5. květen
 1145. Neveřejný
 1146. Jana Šejbová, Osek nad Bečvou, účetní, 5. květen
 1147. Milan Kašpar, Havlíčkův Brod, soudní tlumočník angličtiny, 5. květen
 1148. Neveřejný
 1149. Richard Schejbal, Želízy, Statik, 5. květen
 1150. Petr Háčka, Brno, Servisní technik KLM, 5. květen
 1151. Dušan Rýzler, Mariánské Lázně, OSVČ, 5. květen
 1152. Hana Kubart Šedivá, Žižice, Administrativa, 5. květen
 1153. Jan Zach, Sulice, živnostník, 5. květen
 1154. Karel Woznica, Trinec, ekonom – důcodce, 5. květen
 1155. Marek Janda, Praha 5, Pedagog, 5. květen
 1156. Tomáš Vida, Lhota Pod Libčany, Bezpečnostní agentura, 5. květen
 1157. David Šmíra, Čeladná, Podnikatel, 5. květen
 1158. Neveřejný
 1159. Igor Melichar, Vyškov, důchodce, 5. květen
 1160. Jirka Kočí, Petrov nad Desnou, rentiér, 5. květen
 1161. Tomáš Petr, Nové Město na Moravě, chemik, 5. květen
 1162. Jiří Charvát, PRAHA 6, ekonom, 5. květen
 1163. Marie Sládečková, Zlín, žádné, 5. květen
 1164. Miluše Kvasničková, Liberec 14, účetní-důchodce, 5. květen
 1165. Karel Janko Ing., Podolanka, Ekonom, 5. květen
 1166. Zdeňka Sohrová, Vyškov, účetní, 5. květen
 1167. Alena Foretníková, Ostrava, Dúchodce -Mgr., 5. květen
 1168. Jiří Koubek, Mladé Bříště, dělník, 5. květen
 1169. Ing. Fiala, Benešov, stavitel, 5. květen
 1170. Radovan Navrátil, Frenštát pod Radhoštěm, Zámečník, 5. květen
 1171. Roman Tyl, Ostrava, Podnikatel, 5. květen
 1172. Ivo Fencl, Starý Plzenec, publicista a spisovatel, 5. květen
 1173. Anastazie Turnovcová, Turnov, učitelka ve výslužbě, 5. květen
 1174. Leoš Zorn, Žatec, Řidič MKD, 5. květen
 1175. Radim Křivánek, Brno, programátor, 5. květen
 1176. Jaroslav Huk, Mladá Boleslav, důchodce, 5. květen
 1177. Hana Vondráčková, Kostelec nad Labem, Pečující, 5. květen
 1178. Viktor Chalupa, Čtyřkoly, IT manager, 5. květen
 1179. Karel Németh, Ostrava, Obsluha čerpací stanice, 5. květen
 1180. Jaromír Jiskra, prostějov, důchodce, 5. květen
 1181. Vratisiav Charvát St., Uherský Brod, důchodce, 5. květen
 1182. Josef Kolář, Hořice v Podkrkonoší, Duchodce, 5. květen
 1183. Petr Koštoval, Ostrava-Poruba, jednatel společnosti, 5. květen
 1184. Věra Hladká, Praha, provozní technik nemovitostí, 5. květen
 1185. Norbert Franta, Vamberk, Důchodce, 5. květen
 1186. Lumír Žila, Praha 4, lékař, 5. květen
 1187. Josef Vondráček, Kunice, podnikatel – důchodce, 5. květen
 1188. Antonín Růžička, Brno, strojní inženýr, 5. květen
 1189. Lenka Dolanská, Děčín 4, V důchodu, 5. květen
 1190. Radek Suchan, České Budějovice, bez povolání, 5. květen
 1191. Jiří Bazika, Praha 5, lékař, 5. květen
 1192. Jiří Buben, Děčín 4 Podmokly, Reprodukční grafik, 5. květen
 1193. Neveřejný
 1194. Václav Klesa, Plzeň, senior, 5. květen
 1195. Aleš Smíšek, Korouhev, Manažer, 5. květen
 1196. Jiri Libra, Jicin, Strojírenský dělník, 5. květen
 1197. Daniel Melich, Turnov, obchodní zástupce, 5. květen
 1198. Zdenka Lysíková, Klimkovice, osvč, 5. květen
 1199. Roman Martínek, TÁBOR, skladník, 5. květen
 1200. Karel Matějka, Praha 4, vědecký pracovník, 5. květen
 1201. Rostislav Hučka, Brno, Podnikatel, 5. květen
 1202. Marta Foltýnová, Praha 10, Důchodce, 5. květen
 1203. Zuzana Čekalová, Statenice, laborantka, 5. květen
 1204. Roman Holota, Plasy, OSVČ, 5. květen
 1205. Marie Kasková, Plzeň, důchodce, 5. květen
 1206. Jaroslav Mrňous, Pačlavice, důchodce, 5. květen
 1207. Michal Ač, Jablone, novinář, 5. květen
 1208. Lubomír Nohel, Brno, SD, 5. květen
 1209. Tomáš Kvapil, Hlučín, strojník, 5. květen
 1210. Libor Zahuta, Ostrava – Poruba, důchodce, 5. květen
 1211. Jaroslava Svobodova, Sezimovo Usti, duchodce, 5. květen
 1212. Ivo Beránek, Ostrava, důchodce, 5. květen
 1213. Vratislav Němec, Frýdek-Místek, předseda představenstva, jednatel, 5. květen
 1214. Karel Kouřil, Zámrsk, na volné noze, 5. květen
 1215. Oldřich Dašek, Přelouč, důchodce, 5. květen
 1216. Vlastimil Blumentrit, Praha, Stavbyvedoucí, 5. květen
 1217. Iva Šípková, Horní Bříza, referentka, 5. květen
 1218. Vlastimil Chlup, Staré Město, elektrikář, 5. květen
 1219. Milan Šípek, Horní Bříza, důchodce, 5. květen
 1220. Jan Legerski, Hať, důchod, 5. květen
 1221. Petr Veselý, Stradonice, dispečer, 5. květen
 1222. Miroslav Šecl, Votice, důchodce, 5. květen
 1223. Jiří Matějček, Praha, dezolát, 5. květen
 1224. Karel Matoška, Liptál, osvč, 5. květen
 1225. Jana Šeclová, Votice, důchodce, 5. květen
 1226. Miluše Šnajdarová, Praha 13 Stodůlky, starobní duchodkyně, OSVČ, 5. květen
 1227. Jan Klíma, Ing, Brno, Důchodce, 5. květen
 1228. Jana Nedvědová, Pardubice, Důchodce, 5. květen
 1229. Miroslav Peteřík, Chabařovice, Strojvedoucí, 5. květen
 1230. Vlastimil Struska, Cb, Podlahář, 5. květen
 1231. Vítězslav Čapek, Havlíčkův Brod, důchodce, 5. květen
 1232. Bvřetislav Rett, Havířov-Suchá, OSVČ, 5. květen
 1233. Martin Náhlovský, Lysá nad Labem, OSVČ, 5. květen
 1234. Olga Pechancová, Praha 6, účetní, 5. květen
 1235. Tomáš Černý, Železný Brod, OSVČ – Důchodce, 5. květen
 1236. Zdeňka Náhlovská, Lysá nad Labem, mzdová účetní, 5. květen
 1237. Ing Vladimír Kos, Mratín, Podnikatel, 5. květen
 1238. Bohumil Kozel, Roudnice nad Labem, důchodce, 5. květen
 1239. Jiří Procházka, Brno, elektromechanik, 5. květen
 1240. Patricie Soukalová, Kolová, Obchod, 5. květen
 1241. Dagmar Stránská, Brno, v důchodu, 5. květen
 1242. František Jegla, Uherský Brod, důchodce, 5. květen
 1243. Jana Šuráňová, Nedašov, důchodkyně, 5. květen
 1244. Jiří Skála, Praha 8, fyzik, 5. květen
 1245. Adam Řeháček, Benešov, Lékař, 5. květen
 1246. Antonín Albrecht, Karviná 8, Bývalý havíř nyní rentiér, 5. květen
 1247. Petr Aubrecht, Hradec Králové, IT, 5. květen
 1248. Vítězslav Chmelík, Mníšek, Technik, 5. květen
 1249. Ladislav Kobrle, Pelhřimov, CEO and CIO, 5. květen
 1250. Jan Schindler, Opava 1, starobní důchodce, 5. květen
 1251. Petr Jančík, Znojmo, skladník, 5. květen
 1252. Neveřejný
 1253. Kostas Dimoskakis, Praha – Kbely, DŮCHODCE, 5. květen
 1254. Vladimír Bednář, Suchdol nad Lužnicí, část Klikov, signalista, 5. květen
 1255. Dagmar Černá, České Budějovice, Učitelka, 5. květen
 1256. Aleš Skřivánek, Hněvotín, lékař, 5. květen
 1257. Milan Dlouhý, Turnov, Penzista- senior, 5. květen
 1258. Marie Koloušková, Moravany, důchodkyně, 5. květen
 1259. Zbyněk Slíva, Otrokovice, projektant, 5. květen
 1260. Jaroslav K O S, Police nad Metují, důchodce, 5. květen
 1261. Renata Uhlíková, Sedlčany, zástupce vedoucí, 5. květen
 1262. Jan Kyncl, Nová Bystřice, REALITNÍ MAKLÉŘ, 5. květen
 1263. Ondřej Gongol, Dobratice, nezaměstnaní, 5. květen
 1264. Jiří Strnad, Břeclav, Programátor CNC lisu, 5. květen
 1265. Iva Vránová, Ústí nad Labem, Penzistka, 5. květen
 1266. Sylva Bečáková, Hořiněves, učitelka, 5. květen
 1267. Jiří Hájek, Praha 10-Zahradní Město, Vedoucí výroby, 5. květen
 1268. Zdeněk Kocourek, Mariánská – Jáchymov, důchodce, 5. květen
 1269. Petr Kadlec, Zlín, Kovář,zámečník, 5. květen
 1270. Jan Andrle, Tachov, Zahradník, květinář, 5. květen
 1271. Marie Krejčíková, Dobříš, důchodce, 5. květen
 1272. Radovan Coufal, Brno, Strážný, 5. květen
 1273. Jana Popelková, České Budějovice Srubec, farmaceutický reprezentanbt, 5. květen
 1274. Dušan Frank, barchov, v důchodu, 5. květen
 1275. Ivana Pánková, Zvole, Lektor, 5. květen
 1276. Lada Předotová, Pištín, Zdravotní sestra, 5. květen
 1277. Milan Toráč, Vsetín, Horizontař CNC, 5. květen
 1278. Tomáš Uhmann, Hrabišín, jsem v důchodu, 5. květen
 1279. Vítězslav Hrdlička, Brno, důchodce, 5. květen
 1280. Ladislav Nermuť, Poděbrady, geodet, důchodce, 5. květen
 1281. Václav Morch, Chyše, Důchodce, 5. květen
 1282. Ivana Reinischová, Praha 4, důchodce a DPP, 5. květen
 1283. Josef Sobek, Lipnik nad Bečvou, důchodce, 5. květen
 1284. Miroslav Plot, Hradec Králové, obchodní zástupce, 5. květen
 1285. Daniela Poljaková, Praha 9 – Střížkov, OSVČ, 6. květen
 1286. Jaroslav Tauber, Kladno – Dubí, důchodce, 6. květen
 1287. Vít Vojáček, Praha 10, důchodce, 6. květen
 1288. Neveřejný
 1289. Jindřich Dudek, Polička, technik, 6. květen
 1290. Radek Pech, Praha 9, Občan v odporu, 6. květen
 1291. František Dušák, Dobroslavice, Důchodce – hutní inženýr, 6. květen
 1292. Ondřej Studený, Chrastava, IT/ICT technik, 6. květen
 1293. Radek Polák, Tršice, Programátor, 6. květen
 1294. Jan Tolar, Praha 6, IT Architekt, 6. květen
 1295. Gabriela Zelinková, Starý Kolín, technický pracovník, 6. květen
 1296. Petr Grénar, Boskovice, konstruktér, 6. květen
 1297. Leonidas Karidis, Ostrava-Krásné Pole, OSVČ, 6. květen
 1298. Jiří Hošek, Komárov, programátor CNC strojů, 6. květen
 1299. Jan Galvanič, Holubice, Konstruktér, 6. květen
 1300. Petr Tartaini, Havířov-Šumbark, technik BOZP, PO, 6. květen
 1301. Jindřich Lutonský, Karviná, elektrikář, 6. květen
 1302. Miroslav Kalina, Plzeň, technik, 6. květen
 1303. Marta Navrátilová, Brno, učitelka, 6. květen
 1304. Alena Hrabalová, Velká Štáhle, účetní, 6. květen
 1305. Vilma Šornová, Blatná, OSVČ, 6. květen
 1306. Rostislav Urban, Vikýřovice, jednatel, 6. květen
 1307. Diana Kociánová, Ledeč nad Sázavou, fakturantka, účetní, 6. květen
 1308. Jan Takács, Habartov, Důchodce, 6. květen
 1309. Miroslav Pospíšil, Brno – Řečkovice, Technik, 6. květen
 1310. Pavel Hrnčíř, Nové Město nad Metují, Procesní inženýr, 6. květen
 1311. Martina Paučová, Přerov, administrativní pracovník, 6. květen
 1312. Jitka Velhartická, Toužim, Lékař, 6. květen
 1313. Václav Žila, Hlučín, Grafik, 6. květen
 1314. Jan Šíma, Soběslav, VŠ učitel, 6. květen
 1315. Milan Novák, Štětí, OSVČ, 6. květen
 1316. Adina Bestak, PRAGUE, Specialista kontaktního centra, 6. květen
 1317. Petr Laštovička, Česká Kamenice, reklamační technik, 6. květen
 1318. Jan Gottvald, Havířov, Dúchodce, 6. květen
 1319. Jaroslav Hrubeš, Praha 8 Dolní Chabry, Technik chlazení, 6. květen
 1320. Václava Němečková, Dvůr Králové nad Labem, důchodce, 6. květen
 1321. Danilo Antic, Praha, Datovy analitik, 6. květen
 1322. Iveta Kalábková, Mokrá-Horákov, účetní, 6. květen
 1323. Neveřejný
 1324. Vladislav Brych, Karviná-Fryštát, důchodce, 6. květen
 1325. Neveřejný
 1326. Ludmila Votruba, Oslo, zdravotnice, 6. květen
 1327. Petr Koch, Jaroměř, CNC programátor, 6. květen
 1328. Neveřejný
 1329. František Jochymek, Buchlovice, dělník, 6. květen
 1330. Pavel Polouček, Brno – Královo Pole, vývojář elektronových mikroskopů, 6. květen
 1331. Pavel Hering, Praha 5, důchodce, 6. květen
 1332. Karel Paták, Blažovice, důchodce, 6. květen
 1333. Petr Šindelka Šindelka, Lučany nad Nisou, Stavební inženýr, 6. květen
 1334. Petr Jaroš, Zvole, IT specialista, 6. květen
 1335. Renata Matoušková, Kladno, Středoškolská učitelka, 6. květen
 1336. Vladimír Moudrý, Prha 10, restaurátor, 6. květen
 1337. Helena Beránková, Praha 4, OSVČ, 6. květen
 1338. Klára Ušelíková, Praha 4, Administrativní pracovník, 6. květen
 1339. Jaroslav Henzl, Praha 5, lékař, 6. květen
 1340. Vratislav Polách, Tanvald, Důchodce, 6. květen
 1341. Alena Fadgyasová, Olomouc, v důchodu, 6. květen
 1342. Mária Poláchová, Tanvald, Důchodce, 6. květen
 1343. Tomáš Talanda, Vsetín, lékař, 6. květen
 1344. Jana Spitzkopfová, PRAHA 4 – Krč, Terapeut, 6. květen
 1345. Pavlína Brabcová, Brno – Brno-město, asistent, 6. květen
 1346. Jindřich Hradecký, Plzeň, OSVČ, 6. květen
 1347. František Kolář, Protivanov, důchodce, 6. květen
 1348. Martina Čáslavová, Děčín – Děčín XXV-Chmelnice, Poradce, 6. květen
 1349. Zuzana Urbanová, Plzeň, důchodkyně, 6. květen
 1350. Petr Moravec, Ostrava, Důchodce, 6. květen
 1351. Jaroslav Hradil, Krnov, obchodník na živnost, 6. květen
 1352. Neveřejný
 1353. Petra Kubínková, Ostrava – Belský Les, vedoucí obchodního oddělení, 6. květen
 1354. Jiri Damovsky, Ostrava, stražník, 6. květen
 1355. Marta Kasandová, Milovice, Chemický laborant, 6. květen
 1356. Miroslav Halama, Rudná, projektant dopravních staveb, 6. květen
 1357. Bronislava Bursáková, Brno, produktový manažer, 6. květen
 1358. Tomáš Indra, Prostějov, trader, 6. květen
 1359. Libuše Hanžlová, Dolní Bousov, Asistent pedagoga, 6. květen
 1360. Petr Holota, PIKÁREC, Práce ve stavebnictví, 6. květen
 1361. Petr Žlumov, Kladruby nad Labem, dúchodce, 6. květen
 1362. Zdeněk Hubáček, Praha 9, důchodce, 6. květen
 1363. Miloš Kořínek, Tábor, konstruktér, 6. květen
 1364. Martin Koreček, Břehy, manažer, 6. květen
 1365. Zdenek Krivanek, Poděbrady, Programátor, 6. květen
 1366. Ludmila Žáčková, Zlín, Důchodkyně, 6. květen
 1367. Michal Jelinek, Praha 7, Duchdce, 6. květen
 1368. Jiří Zapletal, Olomouc 9, senior, 6. květen
 1369. Petr Stejskal, Holešov, Důchodce, 6. květen
 1370. Pavel Stejskal, Stará Ves, okr. Přerov, Důchodce, 6. květen
 1371. Irena Břízová, KARLOVY VARY, důchodkyně, 6. květen
 1372. Frantisek Vavru, Brno 23, www.TEXNOKRATEA.eu, 6. květen
 1373. Petr Pospisil, Gosau, OSVČ, 6. květen
 1374. Martina Křivánková, Choťánky, Provozní pracovnik v mš, 6. květen
 1375. Erika Herejková, Upice, důchodce – pedagog, 6. květen
 1376. Josef Myslivec, Sezimovo Ůstí, důchodce, 6. květen
 1377. Vladimír Slovák, HRADEC KRÁLOVÉ, DŮCHODCE, 6. květen
 1378. Vaclav Šrámek, Plzeň, Důchodce, 6. květen
 1379. Jaroslav Kysilka Judr., Praskačka, důchodce, 6. květen
 1380. Libuše Franková, Pražmo, OSVČ pojišťovací poradce, 6. květen
 1381. Hana Brulíková, České Budějovice, důchodce, 6. květen
 1382. Zdeněk Lidmila, Brno, Důchodce, 6. květen
 1383. David Ranš, Chodov, Elektromechanik, 6. květen
 1384. Neveřejný
 1385. Pavel Tóth, Blansko, strážník MP, 6. květen
 1386. Petr Špičák, Podebrady, Řidič, 6. květen
 1387. Pavel Fousek, Mladějov, důchodce, 6. květen
 1388. Petr Konvička, Ostrava-jih, Řidič, 6. květen
 1389. Alexander Ač, Moravany, vědecký pracovník, 6. květen
 1390. Jaromír Dufek, Kobeřice u Brna, elektrikář, 6. květen
 1391. František Malík, Jíkev, důchodce, 6. květen
 1392. Jiří Drozd, Ústí nad Labem, ekonom, 6. květen
 1393. Jana Michalová, České Budějovice, Obchodní zástupce, 6. květen
 1394. Lukáš Jiran, Dobřejovice, manažer, 6. květen
 1395. Miloslav Kučera, Sedlec, Důchodce, 6. květen
 1396. Tomáš Čapek, Hřebeč, Pilot, 6. květen
 1397. Jaroslav Píchovec, Brno, důchodec, 6. květen
 1398. Luděk Žídek, Praha 4, manager, 6. květen
 1399. Vladimír David, Pelhřimov, důchodce, 6. květen
 1400. Petr Vacek, Srbsko, stavební inženýr, 6. květen
 1401. Jan Fešár, Liberec, důchodce, 6. květen
 1402. Jiří Mareš, Olomouc, specialista, 6. květen
 1403. Marie Bláhová, Velké Losiny, důchodkyně, 6. květen
 1404. Jaromír Šťastný, Vítkov, důchodce, 6. květen
 1405. Marcela Lišková, Vrané nad Vltavou, pracující důchodce, 6. květen
 1406. Petr Čapek, Brno, řidič, 6. květen
 1407. David Vilímek, České Budějovice, jednatel obchodní firmy, 6. květen
 1408. Jiří Suchánek, Brno, manažer, 6. květen
 1409. Jindra Peterková, Hradec Králové, důchodce, 6. květen
 1410. Ivo Němeček, Valašské Meziříčí, energetik, 6. květen
 1411. Jan Juránek, Ing., Žďár nad Sázavou, důchodce, 6. květen
 1412. Jan Krchňák, Hlučín, Konzultant, 6. květen
 1413. Marta Horáčková, Hulín, důchodce, 6. květen
 1414. Milan Romanovský, M. Budějovice, důchodce, 6. květen
 1415. Martin Drmla, Lučany nad Nisou, vedoucí výroby, 6. květen
 1416. Petr Tesar, Praha 13, Technik, 6. květen
 1417. Pavel Kopic, Praha – Stodůlky, Důchodce, 6. květen
 1418. Jan Hák, Hradec Kralove 3, podnikatel, 6. květen
 1419. Martin Holoubek, Úvaly, Řidič, 6. květen
 1420. Libuše Šmídová, Liberec 14, důchodce, 6. květen
 1421. Neveřejný
 1422. Petr Toman, Zámrsk, OSVČ, 6. květen
 1423. Pavel Grmela, Praha, logistik, 6. květen
 1424. Jiří Pilný, Veverská Bítýška (okr. Brno-venkov), Prektant, 6. květen
 1425. Neveřejný
 1426. Pavel Halamíček, Zubří, důchodce, 6. květen
 1427. Josef Ehl, Hradec Kralove, Projektant, 6. květen
 1428. Tadeáš Brych, Karviná-Fryštát, důchodce, 6. květen
 1429. Jiří Tomek, Králův Dvůr u Berouna, elektrotechnik, 6. květen
 1430. Radovan Koutský, Praha 22, Penzista, 6. květen
 1431. Pavel Hradský, Modřice, mistr výroby, 6. květen
 1432. Radek Suchý, Praha – Nusle, advokát, 6. květen
 1433. Pavel Hollesch, Chlebičov, Nástrojař, 6. květen
 1434. Roman Bouček, Trhové Sviny, Obchodní zástupce, 6. květen
 1435. Kamil Klíč, horoměřice, obch. manager, 6. květen
 1436. Daniel Šťastný, Lnáře, zástupce jednatele s.r.o., 6. květen
 1437. Eliška Kuttichová, Šumperk, Duchodce, 6. květen
 1438. Pavel Šamša, Jiříkov, Důchodce, 6. květen
 1439. Neveřejný
 1440. Vaclav Vlna, Praha 9 – Klánovice, OSVČ, 6. květen
 1441. Petr Votava, Klášterec nad Ohří, stavební technik, 6. květen
 1442. Hynek Maděra, Chodov, Strážník, 6. květen
 1443. Josef Křišťan, Špindlerův Mlýn, Manager ICT, 6. květen
 1444. Ladislav Dočkal, Opava, důchodce, 6. květen
 1445. Jana Stárová, Deštná, účetní, 6. květen
 1446. Martin Gorin, Hovorčovice, Technik, 6. květen
 1447. Eva Reichová, Praha, důchodce, 6. květen
 1448. Josef Papáček, Orlické Podhůří – Kaliště, důchodce-výměnkář, 6. květen
 1449. David Burda, České Budějovice, Vedoucí skladu, 6. květen
 1450. Michal Nosek, Děčín 2, Správce IT, 6. květen
 1451. Ivo Špička, Vřesina, docent, 6. květen
 1452. Karel Brtník, Lázně Kynžvart, Rybář, 6. květen
 1453. Vladimíra Zajíčková, Příbram, referent krajského živnostenského úřadu, 6. květen
 1454. Josef Gregor, Napajedla, Důchodce, 6. květen
 1455. Vojtěch Šveiger, Kadaň, mechanik, 6. květen
 1456. Radim Řehůřek, Praha, podnikatel, 6. květen
 1457. Miloš Culka, Pardubice, důchodce, 6. květen
 1458. Hana Čápová, Praha 15, Důchodce, 6. květen
 1459. Ondřej Svatoň, Praha 6, Důchodce, 6. květen
 1460. Neveřejný
 1461. Josef Poslt, praha9, důchodce, 6. květen
 1462. Milan Mašek, Plzeň 1, Odborný specialista, 6. květen
 1463. Zdeněk Houdek, Zdislavice, stavbyvedoucí, 6. květen
 1464. Michal Maršálek, Bor – Vysočany, důchodce, 6. květen
 1465. Iveta Relichová, Brno, interní auditor, 6. květen
 1466. Jaromír Šída, Říčany, Duchodce, 6. květen
 1467. Neveřejný
 1468. Leoš Srp, Liberec XXIII-Doubí, technik, 6. květen
 1469. Bohuslav Bednář, Bechyně, Důchodce, 6. květen
 1470. Radek Šebesta, Praha, IT analytik, 6. květen
 1471. Evžen Vondráček, Vyklantice, Důchodce, 6. květen
 1472. Jan Kubr, Libiš, Důchodce, 6. květen
 1473. Ludek Caslavka, Chrudim, rentier, 6. květen
 1474. František Kratina, Nová Ves, rentiér, 6. květen
 1475. Pavel Girgle, Bela pod bezdezem, Marketingový specialista, 6. květen
 1476. Marcela Stránská, Tábor 3, důchodce, 6. květen
 1477. Miroslav Navara, Litovel, Důchodce, 6. květen
 1478. Jiří Smyček, Jablunkov, důchodce, 6. květen
 1479. Ladislav Jelínek, České Budějovice, důchodce, 6. květen
 1480. Pavel Ševčík, Kačice, důchodce, 6. květen
 1481. Simona Bílková, Rožnov pod Radhoštěm, Kalkulant, 6. květen
 1482. Antonin Peroutka, Vlasim, Duchodce, 6. květen
 1483. Martin Balík, Znojmo, rejdař, 6. květen
 1484. Petr Šťástka, Praha, důchodce, 6. květen
 1485. Miroslav Stach, Vratislavice N.n44, důchodce, 6. květen
 1486. Tamara Schandlová, Hradec Králové, Důchodce, 6. květen
 1487. Miroslava Novotná, Ing., Praha 8, ekonom, 6. květen
 1488. Lubomír Boďa, Pečky 28911, senior, 6. květen
 1489. Štěpán Vilímek, Praha, Obchodní manažer, 6. květen
 1490. Marta Jakoubkova, Prerov, Duchodce, 6. květen
 1491. Jiří Dobšík, Havířov, Programátor analytik, 6. květen
 1492. Ivan Jakoubek, Prerov, Duchodce, 6. květen
 1493. Vladimír Muzička, Osek, výtvarník, v důchodu, 6. květen
 1494. Petr Douda, České Budějovice, lékař, 6. květen
 1495. Ivana Romanovská, Jakubov u Moravských Budějovic, Sociální služby, 6. květen
 1496. Jitka Jůnová, Plzeň 23, Samoplátce, 6. květen
 1497. Karel Kuttich, Šumperk, důchodce, 6. květen
 1498. Karel Nenadál, Líbeznice, pověřenec pro ochranu osobních údajů, 6. květen
 1499. Jiří Cedivoda, Sezimovo Ústí, důchodce, 6. květen
 1500. Zdeněk Kratochvíl, Praha 10, Software inzenyr, 6. květen
 1501. Milena Qualizzová, Liberec, důchod, 6. květen
 1502. Zdeněk Mikeska, Řepín, Programátor, 6. květen
 1503. Jaromír Škuca, Ostrava – Hrabuvka, Pracující Důchodce, 6. květen
 1504. Roman Štejr, Chlumčany, Řidič, 6. květen
 1505. Libor Neuman, Bystřice nad Pernštejnem, Již důchodce, 6. květen
 1506. Vladimír Smetana, Ostrava,Přívoz, Stabní důchodce, 6. květen
 1507. Eva Gösselová, Praha, Úřednice, 6. květen
 1508. Jaromír Čihák, Praha 412, důchodce, 6. květen
 1509. Boris Trantina, Šluknov, důchodce, 6. květen
 1510. Jakub Šarhan, Vyškov, Architekt, 6. květen
 1511. Josef Nypl, Nemojov, úředník ve veřejné správě, voják AZ, 6. květen
 1512. Ivana Poláková, Plzeň-Lhota, VaV, 6. květen
 1513. Jiří Klaudis, Vrané nad Vltavou, Technik, 6. květen
 1514. Ladislav Strnad, Jesenice, Duchodce, 6. květen
 1515. Josef Fraš, Ostrava – Heřmanice, revizní technik, 6. květen
 1516. Jitka Kirchnerová, Brno, Důchodce, 6. květen
 1517. Petr Malena, Kaplice, Učitel, 6. květen
 1518. Luděk Hauzar, Trnávka, Elektrotechnik, 6. květen
 1519. Marek Prokeš, Opava – Jaktař, Software engineer, 6. květen
 1520. Aleš Stejskal, Brno, rentiér, 6. květen
 1521. Lenka Pagáčová, Zlín5, důchodce, 6. květen
 1522. Marie Jandová, Chomutov, právník, 6. květen
 1523. Jiří Rubeš, Rudná, podnikatel, 6. květen
 1524. František Hora, Jesenice u Rakovníka, duchodce, 6. květen
 1525. Antonín Schovanec, Jezeřany-Maršovice, referent, 6. květen
 1526. Petr Tvrz, Chomutov, OSVČ (finanční služby, manažerské poradenství, lektorská činnost), 6. květen
 1527. Richard Čapek, Praha 4, RNDr., CSc., docent kartografie, 6. květen
 1528. Miloš Lezatka, Brno, důchodce, 6. květen
 1529. Bohumil Koudele, Nové Sedlo, státní zaměstnanec, 6. květen
 1530. Jana Krchňáková, Hlučín, administrativa, 6. květen
 1531. Olga Netolická, Vyškov – Brňany, SD, 6. květen
 1532. Neveřejný
 1533. Stanislav Mazánek, Brno 44, veterinární lékař, 6. květen
 1534. Věra Vobrová, Žatec, senior, 6. květen
 1535. Josef Chrpa, Hradec Králové, projektant, 6. květen
 1536. Barbora Zelníčková, Ostrava, FYZIOTERAPEUT, 6. květen
 1537. Jiří Svoboda Randula, Brno, Zvukař, hudebník, podnikatel v kulturní sféře, 6. květen
 1538. Luboš Hartman, Opočno, důchodce, 6. květen
 1539. Dušica Zimová, Praha 6 – Břevnov, …, 6. květen
 1540. Jan Tomandl, Liberec, vývojový inženýr, 6. květen
 1541. Neveřejný
 1542. Josef Viceník, Slavičín, důchodce, 6. květen
 1543. Milan Brandejský, Šumperk, IT specialista, 6. květen
 1544. Mirek Sedlář, Praha, Director EMEA, 6. květen
 1545. Martin Kavka, Valašské Meziříčí, Stavební rozpočtář a kalkulant, 6. květen
 1546. Jan Řezníček, Brno, skladník, 6. květen
 1547. Jelena Lerchová Mudr., Praha 6, lékařka, 6. květen
 1548. Jozef Mura, Domažlice 1, důchodce, 6. květen
 1549. Miloš Novák, České Budějovice, technický kontrolor (již v důchodu)., 6. květen
 1550. Rostislav Buš, Blansko, Lesní dělník, 6. květen
 1551. Petr Ježek, Praha 9, státní úředník, finančník, národohospodář, 6. květen
 1552. Zdeněk Fengl, Krabčice, Osvč, 6. květen
 1553. Tomáš Hirsch, Brno, důchodce, 6. květen
 1554. Vladimír Dobšák, Brno, důchodce, 6. květen
 1555. Lenka Jandová, Hostinné, Laborantka, 6. květen
 1556. Božena Čelková, Brno, invalidní důchodkyně, 6. květen
 1557. Jan Vodička, Plzeň, ekonom, 6. květen
 1558. Vladimír Durčák, Dolní Lutyně, Báňský inženýr – důchodce, 6. květen
 1559. Tomáš Volf, Chyše, Důchodce, dřevařský inženýr, 6. květen
 1560. Neveřejný
 1561. Miloslav Dejčmar, Veselí/Lužnicí, Důchodce, 6. květen
 1562. Dalibor Turek, Nejdek 2, Ekolog, 6. květen
 1563. Eva Mašková, Ústí nad Orlicí, důchodce, 6. květen
 1564. Vilém Stejskal, Ústí nad Orlicí, ouřada, 6. květen
 1565. Štěpán Krouský, Mladá Boleslav – Čejetice, 2x Jednatel, řidič, dělník, myslivec, 6. květen
 1566. Ladislav Svetlik, Praha, Projektovy manazer, 6. květen
 1567. Jiří Binkner, Velké Poříčí, Vývojář, 6. květen
 1568. Pavel Vohnický, Pribram, Důchodce, 6. květen
 1569. Jan Zamrazil, Mařenice, OSVČ, 6. květen
 1570. František Goldbrich, Praha 7, důchodce, 6. květen
 1571. Tomáš Fajfr, Valašské Meziříčí, vedoucí oddělení příprava, 6. květen
 1572. Josef Syrový, Plzeň, důchodce, 6. květen
 1573. Anna Antel Kavanová, Krnov, důchodce, 6. květen
 1574. Neveřejný
 1575. Danuše Zálešáková, Jeseník, důchodkyně, 6. květen
 1576. Martin Matějovič, Praha, technik, 6. květen
 1577. Martin Kloda, Sluhy, architekt, 6. květen
 1578. Mirka Absolonová, Pardubice – Zelené Předměstí, geodetka, 6. květen
 1579. Viktor White, Brno, Sběrač psích extrementů, snílek, panfurmers consultantss, zametač chodníků, 6. květen
 1580. Milan Daněk, České Budějovice, penzista, 6. květen
 1581. Ivo Matzenauer, Zlín, důchodce, 6. květen
 1582. Karel Stoudek, Brno – Černovice, důchodce, 6. květen
 1583. Rudolf Ježek, Jedovnice, důchodce, 6. květen
 1584. Miroslav Lodr, Praha 1, OSVČ, 6. květen
 1585. Vít Slabyhoud, Chomutov, technik, 6. květen
 1586. Václav Vitvar, Trutnov, důchodce, 6. květen
 1587. Neveřejný
 1588. Štěpán Tušják, Kašperské Hory, pracovník údržby zeleně, 6. květen
 1589. Tibor Kindl, Prachatice, student, 6. květen
 1590. Jan Amler, Jilemnice, Sanitář, 6. květen
 1591. Ondřej Hubálek, Jablonné nad Orlicí, Osvč, 6. květen
 1592. Andrej Štefaník, Hrádek u Rokycan, Elektrikář, 6. květen
 1593. Libuše Faitová, Praha 2, Homeopat, 6. květen
 1594. Martina Sobotkova, Praha, učitelka, 6. květen
 1595. Ladislav Kráčmar, Uničov, Technik, 6. květen
 1596. Rostislav Bouma, Rumburk, průmyslové izolace, mistr, 6. květen
 1597. Libor Fafílek, Králův Dvůr, Obchodní zástupce, 6. květen
 1598. Lukáš Dvořák, Stará Říše, řidič, 6. květen
 1599. Jiřina Murdychová, Děčín, důchodkyně, 6. květen
 1600. Milan Sedláček, Praha, Úředník, 6. květen
 1601. Miloslava Šestáková, Statenice, učitelka, masérka, 6. květen
 1602. Blanka Černá, Praha 21, Poradce, 6. květen
 1603. Ivan Myslikovjan, Praha 9, Osvč, 6. květen
 1604. Neveřejný
 1605. Karel Zangl, Praha 4-Krč, planner, 6. květen
 1606. Petr Jirásek, Bělá pod Bezdězem, důchodce, 6. květen
 1607. Martin Chittussi, Nový Bor, Finanční manažer, 6. květen
 1608. Zdeněk Gregor, Vír, Důchodce, 6. květen
 1609. Zbyněk Víšek, Pardubice, Svítkov, Optik, 6. květen
 1610. Zbyněk Grygar, Vyškov, důchodce, 6. květen
 1611. Stanislava Hrnčířová, Pelhřimov, Odborný pracovník, 6. květen
 1612. Ivan Hudeček, Pardubice, Pedagog, 6. květen
 1613. Hana Orságová, Kroměříž 1, duchodce, 6. květen
 1614. Zdeňka Plecitá Sirůčková, Městec Králové, důchodce, 6. květen
 1615. Lucie Luštinská, Ostrava, Technik BOZP aPO, 6. květen
 1616. Václav Komárek, Blansko, důchodce, 6. květen
 1617. Jaroslav Čížek, Praha, důchodce, 6. květen
 1618. Jaroslav Ptáček, Radonice, Operátor bloku 200MW, 6. květen
 1619. Daniela Petrošová, Mořkov, Zahradnice, 6. květen
 1620. Vladimír Lávička, Žďár nad Sázavou, Důchodce, 6. květen
 1621. Jana Petrů, Červený Kostelec, referentka, 6. květen
 1622. Miroslav Háněl, 538 54 Luže, učitel, 6. květen
 1623. Jana Podroužková, Velký Borek, Prodavačka, 6. květen
 1624. Luboš Arnold, Ostrov, Pendler, 6. květen
 1625. Ladislav Hulínský, Vodňany, pracující důchodce, 6. květen
 1626. Antonín Kempný, Karviná – Ráj, Důchodce, 6. květen
 1627. Neveřejný
 1628. Petr Boháč, Praha 8, vědecký pracovník v důchodu, 6. květen
 1629. Jan Špinka, Kolín, obchod, 6. květen
 1630. Oto Pospíšil, Kamenický Šenov, OSVČ, 6. květen
 1631. Milan Procházka, Plzeň, v důchodu, 6. květen
 1632. Jaroslav Hejna, Praha 17, důchodce; matematik, 6. květen
 1633. Jiří I Šťastný, Praha 9, emeritní docent čvut., 6. květen
 1634. Blanka Tomsová, Praha 10 – Petrovice, v důchodu, 6. květen
 1635. Jaroslava Tomková, České Budějovice, Zdravotní sestra, 6. květen
 1636. Rudolf Brda, Stráž, důchdce, 6. květen
 1637. Eva Červená, Čelákovice, Administrativní pracovnice, 6. květen
 1638. Luboš Makovička, Pacov, konstruktér, 6. květen
 1639. Vladimíra Götzová, Praha 1, důchodce, 6. květen
 1640. Martina Rychetská, Mokrá-horákov, Analytička, 6. květen
 1641. Marie Ourednikova, Štěchovice, Učitelka, 6. květen
 1642. Jindřiška Beznosková, Praha4, důchodkyně, 6. květen
 1643. Pavel Lůčný, Uherský Ostroh, dělník, 6. květen
 1644. Karel Pavel Korbel, Úštěk, řidič, 6. květen
 1645. Ondřej Hašek, Klášter Hradiště nad Jizerou, montér, 6. květen
 1646. Jitka Sojková, Brno, cytogenetik, 6. květen
 1647. Neveřejný
 1648. Josef Kučera, Plzeň 18, důchodce, 6. květen
 1649. Neveřejný
 1650. Dalibor Tomáš, Tábor, Technik, 6. květen
 1651. Václav Müller, Ing., Praha 5 – Motol, důchodce, 6. květen
 1652. Aleš Jandora, Zlin, Zahradnik, 6. květen
 1653. Pavel Husák, Litvínov, důchodce, 6. květen
 1654. Neveřejný
 1655. Marie Šimečková, Praha 15 Hostivař, ANESTEZIOLOGICKÁ SESTRA v.v., 6. květen
 1656. Aleš Rozsíval, Prostějov, Kouzelník Iluzionista, 6. květen
 1657. Radek Voheň, Nymburk, VO elektro materiálem, 6. květen
 1658. Kateřina Gucfová, Praha 5, ekonom, 6. květen
 1659. Iva Strachotova, Hroznová Lhota, Duchodce, 6. květen
 1660. Jiří Dočkal, Olomouc, Aplikační inženýr, 6. květen
 1661. Bohdan Havlík, Praha, Podnikatel, 6. květen
 1662. Jan Slaba, Praha – Modřany, správa nemovitostí, 6. květen
 1663. Václav Červený, Plazy, důchodce, 6. květen
 1664. Michal Polehla, Prostějov, Školník, 6. květen
 1665. Petr Karhánek, Jihlava, mistr, 6. květen
 1666. Alena Bulvová, Brno, Úřednice, 6. květen
 1667. Helena Miková, Vsetín, učitelka v penzi, 6. květen
 1668. Jana Jedinaková, Dobruška, účetní, 6. květen
 1669. Vladislav Čáp, Poděbrady, duůchodce, 6. květen
 1670. Neveřejný
 1671. Jan Jeništa, Hradec Králové, důchodce, 6. květen
 1672. Oldřich Matoušek, Městec Králové, důchodce, 6. květen
 1673. Jiří Čáp, Třebechovice Pod Orebem, Lékař, důchodce, 6. květen
 1674. Patrik Maděrka, Prostějov, podnikatel, 6. květen
 1675. Eva Wáwrová, Praha, spolupracující manželka, 6. květen
 1676. Eva Kozubíková, Pražmo, důchodce, 6. květen
 1677. Eva Sochurkova, Moravský Pisek, senior, 6. květen
 1678. Neveřejný
 1679. Dobromila Ječmenová, Bělotín, důchodkyně, 6. květen
 1680. Pavel Dolejší, Humpolec, Dělník, 6. květen
 1681. Renata Suchánková, Vyklantice, Zdravotní sestra, 6. květen
 1682. Jiřina Horáková, Hodslavice, důchodce, 6. květen
 1683. Ivona Crháková, Ostrava, projektový manažer, 6. květen
 1684. Josef Špinka, Konárovice, Podnikatel, 6. květen
 1685. Neveřejný
 1686. Josef Šmíd, Česká Lípa, důchodce, 6. květen
 1687. Petr Stupka, Hroznětín, Řidič, 6. květen
 1688. Jiří Navrátil, BRNO, důchodce, 6. květen
 1689. Jindřich Piskač, Mikulášovice, podnikatel, 6. květen
 1690. Jakub Šulc, Čelákovice, Freelancer, 6. květen
 1691. Jan Kopička, Cheb, Podnikatel, 6. květen
 1692. Helena Soušková, Olomouc, Recepční, 6. květen
 1693. Miroslav Horáček, Děčín, Dělník, 6. květen
 1694. Marie Wolfová, Ostrava Poruba, důchodce, 6. květen
 1695. Jaroslava Pastejříková, Kladno, zdravotní sestra, 6. květen
 1696. Bc. Ondřej Novák, Dobřichovice, OSVČ, 6. květen
 1697. Petr Menhart, Hostouň, voják, 6. květen
 1698. Martin Samarnyart, Kladno, Skladník, 6. květen
 1699. Ladislav Kvapil, Praha 7, důchodce a OSVČ, 6. květen
 1700. Neveřejný
 1701. Pavel Joch, Pribram na Morave, státní zaměstnanec, 6. květen
 1702. Ivan Zachoval, Ostrava-Poruba, dělník, 6. květen
 1703. Vladislava Vondrušková, Praha 3, Admin. pracovnice, 6. květen
 1704. Josef Vavřík, Nový Jičín, Důchodce, 6. květen
 1705. Vladimír Černovský, Ústí nad Labem, OSVČ, 6. květen
 1706. Martin Sýkora, Blansko, projektant, 6. květen
 1707. Jiří Fišer, Kladno, muž, 6. květen
 1708. Jiří Lonský, Týnec nad Labem, Doprava, 6. květen
 1709. Ladislav Vrtal, Stechovice, energetik, 6. květen
 1710. František Voldřich, Starý Plzenec, IT, 6. květen
 1711. Karla Saoudi Šťastná, Čížkovice, v důchodu, 6. květen
 1712. Vladimír Martoch, Starý Jičín, Důchodce, 6. květen
 1713. František Kříž, Trutnov, Důchodce, 6. květen
 1714. Richard Synek, Praha, pilot, 6. květen
 1715. Martin Prášil, Klatovy – Klatovy III, Řidič, 6. květen
 1716. Dalibor Mikoláš, Topolná, Dělník, 6. květen
 1717. Anna Melichaříková, Karviná, Analytik, 6. květen
 1718. Martina Zemanová, Kroměříž, OZ, 6. květen
 1719. Milan Přeučil, Praha 4, důchodce, 6. květen
 1720. Ludmila Pexová, Chýnov, důchodce, 6. květen
 1721. Alena Mešková, Frýdek-Místek, …., 6. květen
 1722. Jiří Švec, Rumburk, Důchodce, 6. květen
 1723. Jiří Jirsa, Jablonec nad Nisou, důchodce, 6. květen
 1724. Jakub Dolejš, Vysoké Mýto, Živnostník, 7. květen
 1725. Josef Jeništa, Liberec 30, důchodce, 7. květen
 1726. David Krčmář, Praha, OSVČ, 7. květen
 1727. Jiří Vrbka, Ostrava, zaměstnanec PČR, 7. květen
 1728. Tomáš Vavřík, Olomouc, služby pro zemědělství, 7. květen
 1729. Neveřejný
 1730. Neveřejný
 1731. Martin Janíček, Liberec, Ostraha, 7. květen
 1732. Josef Petrasek, Jablonec nad Nisou, Ucitel, 7. květen
 1733. Pavla Menšíková, Petřvald, Pradlena, 7. květen
 1734. Karel Ščerba, Šlapanice, IT, 7. květen
 1735. Karel Lamac, Mutěnice, Programator cnc, 7. květen
 1736. Petr Vostřez, Hostinné, výpravčí ve výslužbě (důchodce), 7. květen
 1737. Jan Šenfeld, Bechyně, Doprava, 7. květen
 1738. Jan Čihák, Psáry, Dolní Jirčany, OSVČ, 7. květen
 1739. Jakub Šima, Lubná, Software engineer, 7. květen
 1740. František Dohnal, Mladá Boleslav, Nyní důchodce – před důchodem majite nebší firmy., 7. květen
 1741. Viktor Havel, Nová Bystřice, policista, 7. květen
 1742. Jana Domanská, Havířov, důchodkyně, 7. květen
 1743. František Koranda, Praha 4 – Hrnčíře, Technik, 7. květen
 1744. Michal Šebek, Kladno, It, 7. květen
 1745. Pavel Poláček, Praha, IT specialista, 7. květen
 1746. Jaromír Čejka, Olomouc, důchodce, 7. květen
 1747. Radek Nastoupil, Velen, IT specilista, 7. květen
 1748. Marian Hlavačka, Lobodice, OSVČ, 7. květen
 1749. Eduard Kabil, Javorník, důchodce, 7. květen
 1750. Ludvík Opletal, Charvátská Nová Ves (Břeclav 4), Důchodce, 7. květen
 1751. Jaroslava Vojířová, Praha 8 – Troja, důchodkyně, 7. květen
 1752. Neveřejný
 1753. Radka Stružinská, Jablonec nad Nisou 4, Vedoucí prepress, 7. květen
 1754. Jana Tulejová, Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín), důchodce, 7. květen
 1755. Petr Ryzak, Ostrava, Konstrukter, 7. květen
 1756. Jaromír Vojíř, Praha, důchodce, 7. květen
 1757. Martina Pekárková, Karlovy Vary, Inv.důchodce, 7. květen
 1758. Eva Šilhavá, Bašť, Trenér, 7. květen
 1759. Alena Ničová, Vrchlabí, učitel, 7. květen
 1760. Eduard Jakwerth, Řásná, Podnikatel, 7. květen
 1761. Vladimír Kozák, Brno, referent majetku a investic, 7. květen
 1762. Jan Zedník, Oslavany, Úředník, 7. květen
 1763. František Hanzlík, Jirkov, důchodce, 7. květen
 1764. Jaromír Albrecht, Brno, IT, 7. květen
 1765. Neveřejný
 1766. Neveřejný
 1767. Věra Havránková, Lomnice nad Lužnicí, důchodkyně, 7. květen
 1768. Radek Tichý, Brno, Tavič, 7. květen
 1769. Pavel Stráský, Brno, důchodce, 7. květen
 1770. Petr Janda, České Budějovice, Obchodník, 7. květen
 1771. Stanislav Plachý, Brno – Brno-město, důchodce, 7. květen
 1772. Pavel Havránek, České Budějovice, lékař, 7. květen
 1773. Vladimír Kutálek, Brno, Finanční poradce, 7. květen
 1774. Vladan Kocourek, Mistřice, manažer projektů, 7. květen
 1775. Ludmila Kotrlová, Rožnov pod Radhoštěm, účetní, 7. květen
 1776. Karel Matějka, Český Krumlov, strojní inženýr, 7. květen
 1777. Pavel Sendler, Lažánky, Finanční manager, 7. květen
 1778. Miluše Tlachova, U,Brod, Duchodce, 7. květen
 1779. Marie Soldátová, Líšnice u Sepekova, starobní důchodce, 7. květen
 1780. Jarmila Machačová, Blansko, kadeřnice, 7. květen
 1781. Věra Olivová, Praha, důchodce, 7. květen
 1782. Martin Klindera, Praha 18, Živnostník, 7. květen
 1783. Eugen Holka, KARVINA, technik elektro, 7. květen
 1784. Josef Ruml, Jablonec nad NIsou, Důchodce, 7. květen
 1785. Natálie Vachatová, Hradec Králové, Podnikatel, 7. květen
 1786. Jiří Vambera, Trutnov, lékař, 7. květen
 1787. Martin Hladik, PrHa 6, OSVČ, 7. květen
 1788. Miroslav Licek, Polepy, technik, 7. květen
 1789. Jan Černý, Praha 4, manažer, 7. květen
 1790. Jan Chaloupka, Chrast, stavební technik, 7. květen
 1791. Jan Varga, Hrádek nad Nisou, administrativní pracovník, 7. květen
 1792. Alexandr Polák, Brno, důchodce, 7. květen
 1793. Michal Blažek, Kuřim, žádné, 7. květen
 1794. Vlastimil Beneš, Zábřeh na Moravě, Dělník, 7. květen
 1795. Milada Šmídová, Prachovice, Důchod, 7. květen
 1796. Tomáš Ondráček, Holice, Technik, 7. květen
 1797. Věra Burešová, Tábor, důchodce, 7. květen
 1798. Petr Held, Karlovy Vary, ČSSZ, 7. květen
 1799. Martin Brachtl, Petrov, IT specialista, 7. květen
 1800. Milena Posltová, Praha 9, důchodce, 7. květen
 1801. Petr Kolář, Prostějov, Programátor, 7. květen
 1802. Petr Štěpánek, Brno, Dúchodce, 7. květen
 1803. Miroslav Třeštík, Libníč, OSVČ, 7. květen
 1804. František Polan, Strakonice, důchodce, 7. květen
 1805. David Viktora, Kamenný Újezd, Technik, 7. květen
 1806. Neveřejný
 1807. Jiří Petráň, Praha 4, důchodce, 7. květen
 1808. Igior Obrátil, Liberec, elektrotechnik, 7. květen
 1809. Neveřejný
 1810. Petr Hovorka, Praha 9, IT, 7. květen
 1811. Jaroslav Drozd, Pardubice, Státní zaměstnanec, 7. květen
 1812. Miloš Matula, Praha 5, spisovatel, 7. květen
 1813. Ladislav Trávníček, Úněšov, hlavní účetní, 7. květen
 1814. Gustav Adamec, Lužice, Jednatel, 7. květen
 1815. Neveřejný
 1816. Karel Čada, Plzeň, důchodce, 7. květen
 1817. Roman Hrozek, Břeclav, Manipulační dělník, 7. květen
 1818. Miroslav Šteg, chodov, obchodní zástupce, 7. květen
 1819. Roman Šandera, Tatenice, Zaměstnanec ve výrobě, 7. květen
 1820. Michal Stejskal, Bystré, Konstruktér, 7. květen
 1821. Rosana Hájková, Kladno 1, důchodce, 7. květen
 1822. Václav Ryšánek, Praha 9, důchodce, 7. květen
 1823. Zdeněk Špaček, Újezd, SCP, 7. květen
 1824. Jan Kuchyňka, Hovorany, OSVČ, 7. květen
 1825. Anna Venclíková, Plzeň, důchodce, 7. květen
 1826. Tomáš Vaněk, Statenice, vědecký pracovník, 7. květen
 1827. Stanislav Gazda, Nový Jičín Loučka, důchodce, 7. květen
 1828. Jana Matušíková, Praksice, OSVČ, 7. květen
 1829. Michal Švandrlík, Kladno, Plánovač výroby, 7. květen
 1830. Neveřejný
 1831. Adam Čermák, Hvozdná, Obchodní manažer, 7. květen
 1832. Lucie Musialkova, Racice-Pistovice, Administrativa, 7. květen
 1833. Karol Lesný, Malonty, Soukr. Zemědělec, 7. květen
 1834. Libuše Zabloudilová, Krupka, důchodce, 7. květen
 1835. Josef Rak, Nový Jičín 1, Finanční poradce, 7. květen
 1836. Jana Žalková, Loučka, Účetní, 7. květen
 1837. Miroslav Frank, Olovnice, ředitel školy, 7. květen
 1838. Jaroslaav Matějka, Modřice, technik, 7. květen
 1839. Eva Johanna Buchingerová, Praha 2, Asistent pedagoga, sociální pracovník, 7. květen
 1840. Josef Lebduška, Chrudim, důchodce, 7. květen
 1841. Jaroslav Hovorka, Popůvky, stavební inženýr, 7. květen
 1842. Ladislav Němec, MEDLEŠICE, projektant, 7. květen
 1843. Jindrich Benda, Brno, Konzultant, 7. květen
 1844. Pavel Kosina, Wien, taxikar‘, 7. květen
 1845. Miloš Chmel, Letovice, strojvedoucí, 7. květen
 1846. Irena Malíková, Poděbrady, důchodce, 7. květen
 1847. Zdeněk Nagy, Vápenná, důchodce, 7. květen
 1848. Zdeněk Mašek, Ústí nad Labem, dříve strážník MP, dnes důchodce, 7. květen
 1849. Miloš Válek, Dubicko, Důchodce, 7. květen
 1850. Eliška Šebková, Rokycany, důchodkyně, 7. květen
 1851. Stanislav Petrů, Trutnov, Důchodce, 7. květen
 1852. Ivan Hrabko, Praha 6, Stavební technik, 7. květen
 1853. Ing.jiří Škrleta, Mažice, Důchodce, pracující elektro, 7. květen
 1854. Jana Králíčková, Dolany, OSVČ, 7. květen
 1855. František Šimák, Neratovice, Důchodce, 7. květen
 1856. Radek Králíček, Dolany, OSVČ, 7. květen
 1857. Ilona Napravnikova, Převýšov, Podnikatelka, 7. květen
 1858. Pavla Hankeová, Frýdek-Místek, aktivní důchodce, 7. květen
 1859. Věra Jančaříková, Zlín, důchodkyně, 7. květen
 1860. Karel Karnoild, Branov, důchodce, 7. květen
 1861. Neveřejný
 1862. Neveřejný
 1863. Alena Dvořáková, Plzeň, farmaceutka, 7. květen
 1864. Mgr. Luděk Kohlmann, Benátky nad Jizerou, OSVČ, 7. květen
 1865. Jaroslav Kudyn, Pelhřimov, důchodce, 7. květen
 1866. Ladislav Vít, Plzeň, CEO, 7. květen
 1867. Viktor Klouda, Brno, pensista, 7. květen
 1868. Zuzana Nielsenová, Milín, novinářla, 7. květen
 1869. Ivo Marták, Ostrava-Plesná, Herec, 7. květen
 1870. Vaclav Kadlec, Sedlec-Prčice, důchodce, 7. květen
 1871. Zdeněk Čábelka, Jeseník, důchodce, 7. květen
 1872. Jana Bílková, Humpolec, důchodce, 7. květen
 1873. Štěpán De Valerio, Havlíčkův Brod-Veselý Ždˇár 10E, důchodce, 7. květen
 1874. Josef Doleežal, Rožmitál pod Třemšínem, Učitel, 7. květen
 1875. David Vyhnal, LIBOUCHEC, Řidič, 7. květen
 1876. Irena Tesařová, Kolín, důchodkyně – 68 let – původně vedoucí školního stravování ZŠ a MŠ, 7. květen
 1877. Josef Šlambora, Kladno, důchodce, 7. květen
 1878. Jaroslava Strachová, Podolí, důchodce, 7. květen
 1879. Jan Ječmínek, Brno, sportovní a rekondiční masér, 7. květen
 1880. Neveřejný
 1881. Dagmar Stachová, Ostrava 9, důchodce, 7. květen
 1882. Jiř Bouška, Rudolfov, důchodce, 7. květen
 1883. Jiřina Genzerová, NOVÝ JIČÍN, DŮCHODCE, 7. květen
 1884. Martin Horák, Lanžhot, důchodce, 7. květen
 1885. Vladimír Vlček, Luká, důchodce, 7. květen
 1886. Drahomír Chvoj, Praha 9, IT, 7. květen
 1887. Milan Židek, Bečváry, Technik, 7. květen
 1888. Marie Buriánová, Klešice, důchodce, 7. květen
 1889. Martin Čížek, Frýdek-Místek, lékař, 7. květen
 1890. Neveřejný
 1891. Jana Dvořáková, Litoměřice, Fyzioterapeutka, 7. květen
 1892. Libor Slavík, Chrudim – Chrudim IV, OSVČ, 7. květen
 1893. Michal Čevela, Otrokovice, technik, 7. květen
 1894. Jan Staněk, Holýšov, důchodce, 7. květen
 1895. Bohuslav Kovářík, Brandýs n.L. – St. Boleslav, důchodce, celoživotní bývalý IT a vývojový specilalista, 7. květen
 1896. Milan Šupol, Bohuslavice, Důchodce, 7. květen
 1897. Roman Kratochvíl, Nový Jičín, starobní důchodce, 7. květen
 1898. Hana Plisková, Vyškov, Senior, 7. květen
 1899. Karla Dedeciusová, Nový Jičín, důchodkyn+, 7. květen
 1900. Miroslav Holub, Plzeň, důchodce, 7. květen
 1901. Milan Vladyka, Jesenice, Operátor, 7. květen
 1902. Vladimir Moural, Kamenice, důchodce, 7. květen
 1903. Růžena Peterková, Chomutov, důchodce, 7. květen
 1904. František Žaloudek, Praha 4, důchodce, 7. květen
 1905. Vratislav Krejcar, Pardubice, důchodce, 7. květen
 1906. Patrik Báštěcký, Praha 11, Háje, technik, 8. květen
 1907. Hana Hetfleischova, Sokolská, Důchodce, 8. květen
 1908. Helena Fojtíková, Vsetín, učitelka, 8. květen
 1909. Tomas Kaiser, Usti nad Labem, Software engineer, 8. květen
 1910. Jaroslav Janda, Lomnice nad Popelkou, taxislužba, 8. květen
 1911. Štěpán Balada, Přelouč, technik, 8. květen
 1912. Tomáš Soukup, Vodňany, elektromechanik, 8. květen
 1913. Miroslav Vokáč, Dlouhý Most, Stavbyvedoucí, 8. květen
 1914. Jan Vlček, Ostrava-Vítkovice, důchodce, 8. květen
 1915. Neveřejný
 1916. Lucie Leváková, Těšany, prodavačka, 8. květen
 1917. Jiří Klumpar, Jirny, Risk manažer, 8. květen
 1918. Alena Nevludová, Libhošť, dělník, 8. květen
 1919. Ludmila Krystýnová, Topolná, důchodce, 8. květen
 1920. Jan Kupčík, Horní Slavkov, Zámečník, 8. květen
 1921. Daniela Martincová, Praha 8, Učitelka, 8. květen
 1922. Jan Bucháček St., Poděbrady, Důchodce, 8. květen
 1923. Miroslava Prokopová, Rokycany-Rokycany 1, asistent mentalně postižených dospělých lidí, 8. květen
 1924. Pavel Řezníček, Golčův Jeníkov, důchodce, 8. květen
 1925. Josef Charvát, Písek, důchodce, 8. květen
 1926. Alena Kudělková, Hodslavice, senior, 8. květen
 1927. Jana Ondrůjová, Brno, důchodce, 8. květen
 1928. Vladimír Kružík, Hodonice, V současné době důchodce, 8. květen
 1929. Ivo Evan, Benešov nad Ploučnicí, Důchodce (elektrotechnik svč), 8. květen
 1930. Milan Pilát, Držkov, záchrannář-řidič zzsLiberecký Kraj, 8. květen
 1931. Jozef Slobodnik, Praha 8, Důchodce, 8. květen
 1932. Jan Budař, Brno, důchodce, osvč, 8. květen
 1933. Neveřejný
 1934. Petr Kocfelda, Praha 10, OSVČ – zvukový režisér, 8. květen
 1935. Milan Sochor, Pchery, Důchodce, 8. květen
 1936. Ferdinand Šnejdrla, olomouc, důchodce, 8. květen
 1937. Zdeněk Herold, Chlumčany, Důchodce, 8. květen
 1938. Adam Najvert, Háj ve Slezsku – Chabičov, kontrolor, 8. květen
 1939. Jaroslava Miksová, Kladno 4, důchodce, 8. květen
 1940. Jindřich Pek, Mariánské Lázně, Elektrikář,zvukař,osvětlovač, 8. květen
 1941. Štěpán Zemek, Mnichov, důchodce, 8. květen
 1942. Vladimíra Malčicová, Blansko, důchodce, 8. květen
 1943. Neveřejný
 1944. Zuzana Bouchnerová, České Budějovice, pedagog, 8. květen
 1945. Eva Sroková, Ostrava – Zábřeh, seniorka, 8. květen
 1946. Marek Dlouhý, Říčany, stavební technik, 8. květen
 1947. Petr Franta, Hrádek u Rokycan, Programátor, 8. květen
 1948. Martin Novák, Humpolec, operátor CNC linky, 8. květen
 1949. Karel Pieschel, Vrchlabí, THP, 8. květen
 1950. Bohuslav Kubeš, České Budějovice, Zámečník, 8. květen
 1951. Zdeněk David, Lázně Bohdaneč, dúchodce, 8. květen
 1952. Miluše Richtářová, Plzeň, v důchodu, 8. květen
 1953. Zdeněk Volčík, Nasavrky u Chrudimě, důchodce, 8. květen
 1954. Miroslav Lamacz, Nýdek, dělnik, 8. květen
 1955. Jaroslav Plíska, Branišovice, Důchodce řidič, 8. květen
 1956. Martin Tomša, Praha 9 Kyje, telekomunikační specialista, 8. květen
 1957. Milan Bártl, Brno, důchodce, 8. květen
 1958. Marián Kopčík, Brno, energetik, 8. květen
 1959. Pavel Anděl, Krnov, penzista, 8. květen
 1960. Draha Poláchová, Hanušovice, důchodce, 8. květen
 1961. Jaroslav Šindelář, Stádlec, duchodce, 8. květen
 1962. Jitka Tůmová, Praha 7, Odborný referent, 8. květen
 1963. Věra Křivánková, Brno – Bystrc, důchodce, 8. květen
 1964. Anna Suchá, Jaroměř, důchodkyně, 8. květen
 1965. Petr Svoboda, Lužice, starobní důchodce, 8. květen
 1966. Václav Krob, Hředle, sochař a malir, 8. květen
 1967. David Král, Polepy, Technik přípravy, 8. květen
 1968. Radek Jaroměřský, Pardubice, Podnikatel, 8. květen
 1969. Pavel Paulát, Jihlava, investor, 8. květen
 1970. Miroslav Liška, Brumov-Bylnice, zámečník, 8. květen
 1971. Zdeněk Duchoň, Kojetín, důchodce, 8. květen
 1972. Vladislav Kiwala, Karviná-Staré město, Důchodce, 8. květen
 1973. Vladimír Jičínský, Brno, OSVČ, 8. květen
 1974. Lubomír Vogel, Praha 6, důchodce, 8. květen
 1975. Jana Parobková, Krnov, v důchodu, 8. květen
 1976. Romana Čtvrtníková, Lišov, důchodce, 8. květen
 1977. Jiri Macek, Brno, Duchodce, 8. květen
 1978. Dalibor Veselý, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, Invalidní důchodce, 9. květen
 1979. Ladislav Tichý, Hradec Králové, senior, 9. květen
 1980. Petr Podlesný, Pražmo, důchodce, 9. květen
 1981. Petr Podlesný, Pražmo, důchodce, 9. květen
 1982. Jiří Roučka, Brno, Senior, 9. květen
 1983. Pavlína Malá, Pardubice, Zdravotní sestra, 9. květen
 1984. Jaroslav Kousal, Desná, keramik na penzi, 9. květen
 1985. Ivan Fišer, Jindice, důchodce, 9. květen
 1986. Hana Holečková, Pardubice – Svítkov (část), OSVČ + starobní důchodce, 9. květen
 1987. Petruše Svobodova, Kolín V, OSVČ, 9. květen
 1988. Hana Dejlová, Havlíčkův Brod, ekonomická administrativa, 9. květen
 1989. Jaroslav Roček, Brno, Vývojový pracovník v potravinářství, 9. květen
 1990. Věra Jirsová, Most, Důchodce, 9. květen
 1991. Eva Černíková, Praha 8, CEO, 9. květen
 1992. Jiří Němec, Ostrov, Důchodce, 9. květen
 1993. Marie Janšová, Dobrá, důchodce, 9. květen
 1994. Tomáš Kubát, Kardašova Řečice, Montér PZ, 9. květen
 1995. Neveřejný
 1996. Bedřich Svoboda, Šternberk, důchodce, 9. květen
 1997. Jana Hlatková, Ostrov, důchodce, 9. květen
 1998. Stanislav Pimek, Cheb, Správce IT, 9. květen
 1999. Miroslav Bajer, Štramberk, elektrikář, 9. květen
 2000. Soňa Abrouch, Praha 9, žena, 9. květen
 2001. Radek Chmelíček, Sudice, OSVČ, 9. květen
 2002. Bohdan Bartoš, Havířov Šumbark, Řidič v mezinárodní dopravě, 9. květen
 2003. Šárka Jelínková, Troubsko, Projektant, 9. květen
 2004. Jan Tichý, Šternberk, analytik, 9. květen
 2005. Vladimir Zavodnik, Kokory, Starobní důchodce, 9. květen
 2006. Oldřich Kaucký, Plzeň, důchodce, 9. květen
 2007. Jaroslav Čechura Judr., Praha 8, v důchodu, 9. květen
 2008. Ladislav Hájek, Šebířov, důchodce, 9. květen
 2009. Pavel Smažil,Ing., Třebíč, důchodce, 9. květen
 2010. Zdeněk Pracný, Příbram VII, dúchodce, 9. květen
 2011. Václav Jirásek, České Meziříčí, senior, 9. květen
 2012. Vlastimil Hrůza, Velké Meziříčí, obchodní zástupce, 9. květen
 2013. Věra Vyšínová, Praha 10, laborant, 9. květen
 2014. Ing. Jan Špulák, Suchdol nad Lužnicí, lesník, 9. květen
 2015. Jakub Tůma, Kamenice, Lékař, 9. květen
 2016. Vilém Machálek, Strážnice, státní zaměstnanec, 9. květen
 2017. Marie Luňáčková, Zlín, dúchodce, 9. květen
 2018. Vlastimil Špatenka, Světlá nad Sázavou, lektor, 9. květen
 2019. Marcel Šimíček, Nový Jičín, OSVČ, 10. květen
 2020. Bedřich Křístek, Ostrava Poruba, Materiálový specialista a revizní technik v důchodu, 10. květen
 2021. František Šambergr, Chlumčany, správce, 10. květen
 2022. Peter Hrubý, Úvaly, podnikatel jednatel, 10. květen
 2023. Eva Schwarzova, Studenec, Pracovník v soc. službách, 10. květen
 2024. Michaela Rejmontová, Staré Buky, Administrativní pracovnice, 10. květen
 2025. Jana Kufová, Mosty u Jablunkova, učitelka v důchodu, 10. květen
 2026. Frantisek Hudek, Vlachovice Vrbetice, Duchodce, 10. květen
 2027. Filip Seďa, Česká Třebová, specialista teleinformatiky, 10. květen
 2028. Jiří Kryl, Olomouc, FPI inspektor, 10. květen
 2029. Barbora Vyšínová, Běstvina, optik, 10. květen
 2030. Jitka Pecharová, Vsetín, senior, 10. květen
 2031. Oldřich Vrzal, Břeclav, OSVČ, 10. květen
 2032. Marta Smotlachová, Hostinné, Důchodce, 10. květen
 2033. Darina Samková, JIHLAVA, důchodkyně, 10. květen
 2034. Gabriela Švachová, Halenkov, mzdová účetní, 10. květen
 2035. Antonín Stára, Deštná, nezaměstnaný, 10. květen
 2036. Ivan Smotlacha, HOSTINNÉ, důchodce, 10. květen
 2037. Stanislav Mrzena, Praha, IT pracovník, 10. květen
 2038. Jaroslav Jaklovský, Staré Hodějovice, Důchodce, 10. květen
 2039. Jan Šoukal, Benetice, podnikatel, 10. květen
 2040. Jaromíra Radiová, Adamov, zaměstnanec, 10. květen
 2041. Zuzana Petrovičová, Brno, fin. účetní, 10. květen
 2042. Jaromír Kreml, Nový Jičín, důchodce, 10. květen
 2043. Jana Vošická, Babice nad Svitavou, THP, 10. květen
 2044. Neveřejný
 2045. Rudolf Borový, Kostomlaty nad Labem, zákaznická podpora, 10. květen
 2046. Miroslav Hudec, Třebíč, mechanik, 10. květen
 2047. Lubomír Hnulík, Rudná, důchodce, 10. květen
 2048. Karel Svoboda, Hustopeče, důchodce, 10. květen
 2049. Jana Müllerová, Praha 9, učitelka v důchodu, 10. květen
 2050. Jana Balcaříková, Třinec, učitelka, 10. květen
 2051. Dita Z Šejková, Praha 4, učitelka, 10. květen
 2052. Blanka Kostřicová, Česká Třebová, literární ktritička, spisovatelka, 10. květen
 2053. Richard Podlipský, Zeleneč, PRICING MANAGER, 11. květen
 2054. Eva Svárovská, Ostrava, učitelka, 11. květen
 2055. Květoslav Svárovský, Ostrava, důchodce, 11. květen
 2056. Marie Jarkovská, Praha 6, Důchodce, 11. květen
 2057. Marcela Hajná, Ostrava, Auditor, daňový poradce, 11. květen
 2058. Hana Babůrková, Nová Paka, Důchodce, 11. květen
 2059. Pavel Talacko, Litoměřice, Bez zaměstnání, 11. květen
 2060. Jindřich Volný, Mostkovice 568, důchodce, 11. květen
 2061. Ondřej Franek, Pražmo, Ridič, 11. květen
 2062. Jaromír Tomáš, Jilemnice, starobní důchodce,OSVČ, 11. květen
 2063. Miloslav Kubička, Prešov, mistr zvuku, 11. květen
 2064. Neveřejný
 2065. Ivan Lojška, Karlštejn, Izolater, 11. květen
 2066. Neveřejný
 2067. Renata Rohlenová, Praha, Důchodce, 11. květen
 2068. Zuzana Losová, Praha 10, TV specialist, 11. květen
 2069. Hana Havlíčková, Příšovice, Prodavačka, 11. květen
 2070. Michal Glykner, Praha, dříve vědecké informace, nyní v důchodu, 11. květen
 2071. Zdeněk Svoboda, Olomouc, důchodce, 11. květen
 2072. Marie Steinhauserová, Česká Třebová, důchodkyně, 11. květen
 2073. Pavel Fischl, Praha12, Důchodce, 11. květen
 2074. Jan Červeň, Liberec 15, Podnikatel, 11. květen
 2075. Neveřejný
 2076. Pete Krejčí, Praha, Živnostník, 11. květen
 2077. Jiřina Musílková, Praha, Ekonom, 11. květen
 2078. Jiří Poláček, Praha 20, Horní Počernice, Dezolát, 11. květen
 2079. Jarka Krejčí, Polička, Důchodce, 12. květen
 2080. Petr Porš, Uherský Brod, důchodce, 12. květen
 2081. Petr Kovářík, Olomouc, OSVČ, 12. květen
 2082. Jaroslav Pokorný, Česká Rybná, důchodce, 12. květen
 2083. Jitka Kovaříková, Týček, Důchodce, 12. květen
 2084. Jarmila Krejčová, Kladno, důchodce, 12. květen
 2085. Jiří Blahout, Plánice, Operátor horizontální vrtné soupravy, 12. květen
 2086. Helena Nova, Rakovnik, Duchodce, 12. květen
 2087. Jana Strouhalová, Sušice, senior, 12. květen
 2088. Petr Hájek, Praha, v důchodu, 12. květen
 2089. Lubomír Strakoš, Studénka, Cnc, 12. květen
 2090. Jan Krýsa, Havířov – Prostřední Suchá, Terapeut, 12. květen
 2091. Anastázie Ciepielová, Havířov, účetní, 12. květen
 2092. Neveřejný
 2093. Jiří Miler, Dolní Újezd, Důchodce, 12. květen
 2094. Petr Švejnoch, Srubec, administrativa, 12. květen
 2095. Vitězslav Poledno, Harrachov, Důchodce, 12. květen
 2096. Jan Tranzik, Montréal, Lakyrnik Signatář charty 77, 12. květen
 2097. Otakar Moučka, PRAHA, OSVČ, 12. květen
 2098. Marie Zaoralová, Havířov, Seniorka, 12. květen
 2099. František Dostál, Praha 10, občan, 12. květen
 2100. Věra Truncová, Hořice, účetní, 12. květen
 2101. Libor Hrdý, Černé Voděrady, automechanik, 12. květen
 2102. Jaroslava Frydrychová, Liberec 13, fyzioterapeut, 12. květen
 2103. Vojtěch Fišer, Holice, metrolog, konfigurační manažer, 12. květen
 2104. Michal Zahradník, Praha 4 – Chodov, důchodce-OSVČ, 12. květen
 2105. Karel Kruška, Košťany, důchodce, 13. květen
 2106. Pavel Doubek, Trhové Sviny, veterinární lékař, 13. květen
 2107. Jan Zukal, Praha, Expedice tisku, 13. květen
 2108. Jan Kočka, Kralupy nad Vltavou, Technik elektro, 13. květen
 2109. Miroslav Nevšímal, Sezemice, důchodce, 13. květen
 2110. Petr Rajský, Kralovice, Administrativní pracovník, 13. květen
 2111. Jaroslav Horník, Nový Bor, Industrial Expert, 13. květen
 2112. Jan Stříbrný, Statenice, toxikolog, 13. květen
 2113. Alena Rambousková, Třebíč – Horka-Domky, důchodkyně, 13. květen
 2114. Jana Šedivá, Praha 4, lékařka, 13. květen
 2115. Monika Kopecka, Brno, disponent MKD, 13. květen
 2116. Dušan Bláha, praha 5, právník, 13. květen
 2117. Zdeněk Hochman, Budeč 8, v důchodu, 13. květen
 2118. Václav Vitvar, Trutnov, důchodce, 13. květen
 2119. Marie Matesová, Trutnov, OSVČ – důchodce, 13. květen
 2120. Neveřejný
 2121. Vlasta Straňavova, Rychvald, Důchodce, 13. květen
 2122. Milan Straňava, Rychvald, Důchodce, 13. květen
 2123. Neveřejný
 2124. Daniela Navrátilová, Ostrava, důchodce, 13. květen
 2125. Jiřina Náprstková, Benátky nad Jizerou, důchodkyně, 13. květen
 2126. Pavla Kolářová, Čechy pod Kosířem, v důchodu, 13. květen
 2127. Alena Barabášová, Pisek, Důchodce, 13. květen
 2128. Zdeněk Kratochvvil, Boskovice, řidič, 13. květen
 2129. Aleš Hrnčál, Přílepy, Manažer, 13. květen
 2130. Aleš Glanc, Plzeň, Manažer v R&D, 13. květen
 2131. Libor Stehlík, Staré Město, Project engineer, 13. květen
 2132. Jindřich Ibl, Postoloprty, důchodce, 13. květen
 2133. Milan Čech, Brno, Důchodce, 13. květen
 2134. Václav Vonášek, Brno, OSVČ, 13. květen
 2135. Petr Honsa Honsa, Frýdek-Místek, Řidič, 13. květen
 2136. Jiří Kuna, Praha 4, Realitni makléř, 14. květen
 2137. Miroslav Štusák, Choceň, důchodce, 14. květen
 2138. Miloslava Hajšmanová, Blovice, účetní, 14. květen
 2139. Mojmír Náplava, Uherské Hradiště, advokát, 14. květen
 2140. Renata Matoušková, Kladno, Středoškolská ucitelka, 14. květen
 2141. Milena Jágrová, Liberec, konstruktér, 14. květen
 2142. Zdeněk Blažek, Brno, důchodce, 14. květen
 2143. Miroslav Chalupa, Kopřivnice, Důchodce, 14. květen
 2144. Petr Řičánek, Ústí nad Labem, Ovsč, 14. květen
 2145. Marie Zajícová, Dobrá, Důchod, 14. květen
 2146. Zdeněk Pařil, Nové Město na Moravě, Důchodce, 14. květen
 2147. Andrea Schindlerova, Brno, GRAFIK, 14. květen
 2148. Štěpánka Štěpánková, Beroun, důchodkyně, 14. květen
 2149. Jiří Matějíček, Lysá nad Labem, Důchodce, 14. květen
 2150. Neveřejný
 2151. Jan Svoboda, Praha 6 Lysolaje, OSVČ, 14. květen
 2152. Jan Slovák, Opava, OSVČ, 14. květen
 2153. Lenka Kazdová, Hluboká nad Vltavou, živnostník, 14. květen
 2154. Ludmila Komárková, Stěbořice, důchodkyně, 14. květen
 2155. Libor Ponížil, Brno, DŮCHODCE, 15. květen
 2156. Alois David, Černovice, Pošmistr, 15. květen
 2157. Lenka Kazdová, Hluboká nad Vltavou, živnostník, 15. květen
 2158. Michal Benda, Celakovice, Technicky specialista, 15. květen
 2159. Ivana Holoubková, Mimoň, Barmanka, 15. květen
 2160. Pavla Harrisová, Ledenice, speditér, 15. květen
 2161. Zuzana Fědorová, Brno, právník, 15. květen
 2162. Ljuba Norenkova, Otvovice, Vcelar, 15. květen
 2163. Michal Hajník, Mariánské Lázně, invalidní důchodce, 15. květen
 2164. Vít Macháček, Praha, Dopravní publicista, 15. květen
 2165. Jakub Gregor, Dobříš, Pracovník v sociálních službách, 15. květen
 2166. Martin Dufka, Ostrava-Muglinov, IT specialista, 15. květen
 2167. Jan Nedorostek, Hranice, důchodce, 15. květen
 2168. Tomáš Stratílek, Vysoké Mýto, technik, 15. květen
 2169. Tomáš Fritsche, Vysoké Mýto, Správce areálu, 15. květen
 2170. Zdeněk Nový, Praha-Slivenec, architekt, 15. květen
 2171. Luboš Kousal, Praha, penzista, 15. květen
 2172. Neveřejný
 2173. Irena Kousalová, Praha, osobní asistentka, 16. květen
 2174. Neveřejný
 2175. Pavel Eyer, Budětsko, Technik, 16. květen
 2176. Ivo Friedjung, Praha 4 -Šeberov, Dříve ekonom nyní důchodce, 16. květen
 2177. Jiří Fiala, Nýrsko, důchodce, 16. květen
 2178. Jiří Benáček, Nový Šaldorf -Sedlešovice, důchodce, 16. květen
 2179. Oldřich Vinkler, Želešice, Důchodce, 16. květen
 2180. Gustav Hladík, Praha – Žižkov, důchodce, 16. květen
 2181. Jiří Šamánek, Blansko, v důchodu, předtím programátor a informatik, 16. květen
 2182. Mgr. Robert Hons, Kostelec n.Č. l., Osvč, 16. květen
 2183. Radomír Věncek, Dobříš, IT, 16. květen
 2184. Vít Starka, Brno, grafik, 17. květen
 2185. Černý Lubomír, Zlín, v důchodu, 17. květen
 2186. Luděk Černý, Praha 4, důchodce, 17. květen
 2187. Milan Stránský, Havlíčkův Brod, Důchodce, 17. květen
 2188. Marcela Sladká, Děčín 6 – Letná, SENIOR, 17. květen
 2189. Hana Hanzlová, Hradec Králové – Malšovice, důchodce, 17. květen
 2190. Marie Hlaváčová, Praha, důchodkyně, 17. květen
 2191. Jiří Poruba, Ostrava, důchodce, 17. květen
 2192. Roman Kopečný, Praha 4, Ředitel odboru puncovní kontroly, 17. květen
 2193. Petr Smělý, Vsetín, IT konzultant, 17. květen
 2194. Tomáš Krupa, Orlová, Dispečer objednávek, 17. květen
 2195. Milan Řiha, Praha 6, Quality manager, 17. květen
 2196. Lucie Potužáková, Praha – Holešovice, uklizečka, 17. květen
 2197. René Václavek, Dřevohostice, Duchodce, 17. květen
 2198. Pavel Fuxa, Jihlava, Řidič, 18. květen
 2199. Marie Kračmarová, Třebíč, důchodkyně, 18. květen
 2200. Zdeňka Sinkovičová, Praha, Senior, 18. květen
 2201. Jana Vančurová, hovorčovice, senior, 18. květen
 2202. Neveřejný
 2203. Neveřejný
 2204. Tomáš Vochozka, Praha 4, OSVČ, 18. květen

Zásady zpracování osobnách údajů – Komunikaci s petenty obstarává Libor Vondráček

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Ing. Markéta Šichtařová

Ing. Markéta Šichtařová

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31