Tomáš Grygar: Boj proti EU samolepkou na SPZ není přestupkem

Tomáš Grygar: Boj proti EU samolepkou na SPZ není přestupkem

Deník Právo přinesl dnes (16. 5.) informaci (str. 1 a 4 a také vyšlo na Novinkách zde), že se řidiči, kteří umístí na registrační značku (dále jen SPZ) svého motorového vozidla samolepku, která přeškrtává znak Evropské unie, dopouštějí přestupku. Tyto samolepky nabízejí na svém e-shopu Svobodní. S tímto právním názorem se neztotožňuji a stojím na stanovisku, že dané jednání není možno posoudit jako přestupek. Důvody jsou v zásadě tyto:

1. Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje přestupky ve vztahu k neumístění, zakrytí, úpravě či znečitelnění SPZ v ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a). Použití „protiunijní“ samolepky Svobodných není způsobilé k zakrytí či upravení SPZ do té míry, že by u SPZ byla znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost, jak vyžaduje k naplnění formální stránky přestupku ustanovení § 125c, odst. 1, písm. a), bod 2. zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zákon vyžaduje určitou kvalifikovanou formou „znečitelnění“, úprava SPZ prostřednictvím naší samolepky tuto kvalifikovanou formou (znemožní či podstatně ztížení čitelnosti SPZ) nenaplňuje.

2. Při výkladu daného ustanovení zákona se musíme ptát, co je jeho účelem, resp. co je účelem konkrétní ochranné normy. Ta zde spočívá evidentně v tom, aby vozidlo mohlo být v případě potřeby řádně identifikováno. V tom naše samolepka v žádném případě nebrání. Samolepka může jen způsobit optické přeškrtnutí znaku EU, který je však i poté viditelný a patrný. Ochrana znaku EU na SPZ dle mého názoru není ochranným účelem normy (§ 125c, odst. 1, písm. a)  zákona o provozu na pozemních komunikacích). Vůbec tedy dle mého názoru nedojde k naplnění formálních znaků (stránky) tohoto přestupku.

3. Odkaz na vyhlášku o registraci vozidel zde nemá podle mého názoru význam, resp. výše uvedený závěr nevyvrátí. Vyhláška upravuje pouze náležitosti SPZ, neupravuje skutkové podstaty přestupků. V úvahu by mohla hypoteticky připadat např. aplikace tzv. zbytkové působnosti, spočívající v porušení či nesplnění povinnosti uložené částí prvou, hlavou druhou zákona o provozu na pozemních komunikacích (viz § 125c, odst. 1, písm. k) zákona). Zde se však hovoří o porušení povinnosti stanovené konkrétní hlavou zákona, nikoliv podzákonného právního předpisu. Část prvá, hlava druhá zákona o provozu na pozemních komunikacích náležitosti SPZ neupravuje, ani neodkazuje na žádný prováděcí právní předpis. Vyhláška o registraci vozidel, o kterou se opírá deník Právo a mluvčí policejního prezidenta provádí zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, nikoliv zákon o provozu na pozemních komunikacích. Samolepka Svobodných nemůže dle mého názoru vést ani k naplnění skutkových podstat podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (srov. zejména § 38, odst. 1, písm. c) a § 83, odst. 1, písm. k)), jelikož i zde je vyžadováno znemožnění identifikace vozidla, k čemuž nálepka Svobodných není způsobilá.

4. I kdyby snad někdo dospěl k závěru, že nalepení naší samolepky na SPZ naplňuje tzv. formální znaky přestupku, nedojde dle mého názoru k naplnění materiálních znaků přestupků (materiální znak = existence společenské škodlivosti daného jednání). Bez oné materiální stránky (společenské škodlivosti) se nemůže jednat o přestupek.

5. Občané, kteří si nalepí na SPZ naši samolepku, která přeškrtává znak EU, tímto realizují ústavně garantovanou svoboda projevu (čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Listina připouští omezení tohoto práva (které lze podle čl. 17, odst. 2 realizovat mj. i obrazem nebo jiným způsobem) pouze zákonem a za předpokladu, že je to v demokratické společnosti nezbytné, např. za účelem ochrany veřejné bezpečnosti, ochrany práv a svobod druhých, ochrany bezpečnosti státu apod. Je evidentní, že naše samolepka na SPZ tyto „statky ústavní povahy“ nenarušuje, a to dokonce ani onu veřejnou bezpečnost, jelikož samolepka nebrání (ani podstatně neztěžuje) v identifikaci vozidla. Z čl. 17 Listiny základních práv a svobod explicitně vyplývá, že pokud se neprokáže, že dané omezení svobody projevu je v demokratické společnosti skutečně nezbytné, pak je takové omezení protiústavní. I kdyby  výše zmíněné právní předpisy umožňovaly dvojí výklad (jak někteří právníci naznačují), je vždy třeba volit přednostně ten výklad, který je v souladu s ústavním pořádkem (ústavně konformní výklad). Sankcionovat motoristy za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce by bylo protiústavní omezení svobody projevu. Tvrdí-li deník Právo nebo orgány veřejné moci opak, ať prokáží, že takovéto omezení svobody projevu je v demokratické společnosti nezbytné.

Tomáš Grygar
místopředseda Svobodných v Olomouckém kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Tomáš Grygar

Tomáš Grygar

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31