MACH: První země opouští EU

MACH: První země opouští EU

Je to poprvé, kdy nějaká země opouští Evropskou unii. Tou zemí je Ostrov svatého Bartoloměje, zámořské území Francie. Evropská rada v tichosti, aniž by to zahrnula do zápisu z jednání, přijala rozhodnutío tom, že karibský ostrov Svatý Bartoloměj přestane být součástí EU k 1. lednu 2012.

Ostrov svatého Bartoloměje je sice země malá, ale sympatická, a jde o důležitý precedens. Je tedy na místě Ostrovu sv. Bartoloměje poblahopřát, popřát mu úspěch a zmínit některé důležité aspekty tohoto kroku a vyvodit poučení pro Českou republiku.

Proč opouští EU

Svatý Bartoloměj je karibský ostrov, který čítá 8 tisíc obyvatel. Od roku 1878, kdy tuto državu Švédsko prodalo Francii, je Svatý Bartoloměj francouzským zámořským územím a jako takový je i součástí Evropské unie. A právě s Evropskou unií ostrovanům došla trpělivost.

Svatobartolomějský parlament hlasoval o vystoupení z EU 8. října 2009 poměrem 17:1 po té, co v posledních volbách získala 16 z 19 křesel strana Saint-Barth d’abord!(“Svatý Bartoloměj na prvním místě!”) V  rezolucisvatobartolomějského parlamentu se mj. uvádí:

Evropská unie směřuje k jednotné regulaci všech členských států a přidružených území, ať již jde o nařízení či daně. Svatý Bartoloměj tak bude moci těžko být nadále autonomní v oblasti daní, tak jak to odpovídá jeho vlastní historii. Abychom zachránili svůj status bezcelní zóny zděděný z doby, kdy jsme patřili pod Švédy, musíme získat zpět jurisdikci v oblasti cel. I všelijaké jiné regulace lze na tak malém ostrově, jako je ten náš, stěží uplatňovat. Vezměme si jako příklad evropské nařízení, které vyžaduje snížit obsah benzenu v motorovém benzínu na 1 %. Abychom dokázali toto nařízení splnit, stálo by nás to 22 centimů (5 Kč) na litr, a o tolik by vzrostly ceny u pump…

K tomu poslanci místního parlamentu dodali: „ Samozřejmě, že náš požadavek na změnu postavení vůči Evropské unii nikterak neznamená, že bychom usilovali o nezávislost ostrova na Francii, pakliže se budeme moci sami rozhodovat, jaká nařízení v oblasti ochrany spotřebitele, zdraví, hygieně a potravinové bezpečnosti budeme považovat za potřebná a za prioritní.

Svatý Bartoloměj tak dal Francii docela jasně na vědomí, že by mohl vyhlásit nezávislost, pokud mu Francie nedojedná vyvázání z Evropské unie.

Francie nechtěla přijít o své imperiální „zámořské území“, tak požádala 29. října 2010 Evropskou radu o vyvázání Svatého Bartoloměje z EU. Obraz prezidenta Sarkozyho tak bude nadále viset ve školních třídách, legislativně ale bude mít ostrov plnou autonomii.

Proces vystoupení z EU

Francie požádala Evropskou radu v souladu s  článkem 355, odst. 6 Smlouvy o fungování EUo změnu statusu ostrova na „přidružené území“. Tento článek říká, že „Evropská rada může z podnětu dotyčného členského státu přijmout rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské země nebo území … Evropská rada rozhoduje jednomyslně.“

Již před říjnovým zasedáním Evropské rady dala Evropská komise souhlasné stanoviskoa sekretariát rady připravil návrh usnesení, kterým se Svatý Bartoloměj vyváže z EU.

Svatý Bartoloměj tak získá stejný status jako Nizozemské Antily či Britské Bermudy, které sice formálně uznávají nizozemskou resp. britskou královskou moc, ale de facto mají legislativní nezávislost. Svatý Bartoloměj tak má šanci být dalším daňovým rájem v Karibiku, územím, které nebude podléhat svazujícím pravidlům EU. Ostrov má již dnes vyšší HDP na obyvatele než kontinentální Francie.

Kdo bude další?

Svatý Bartoloměj bude zřejmě první zemí, která opustí Evropskou unii. Před vznikem EU nastala podobná situace, když tehdejší Evropská společenství opustilo Grónsko v roce 1982. Stejně jako Svatý Bartoloměj nebylo Grónsko smluvní stranou Evropské unie a Smlouvu o vystoupení Grónska z ESmu vyjednalo Dánsko, jehož bylo Grónsko kolonií.

A jak vystupuje z EU smluvní strana – členská země?

Členská země EU, která bude chtít vystoupit, musí dosáhnout dohody v Evropské radě v souladu s  čl. 50 Smlouvy o Evropské unii. Postup by tedy byl podobný. Kdyby chtěla vystoupit z EU Česká republika, musí takovou věc nejprve odsouhlasit náš parlament. Následně premiér či prezident oznámí tuto skutečnost na nejbližším zasedání Evropské rady a dojedná Smlouvu o vystoupení České republiky z EU. Když dohody nebude dosaženo, končí členství 2 roky od oznámení záměru vystoupit. Náš parlament odsouhlasí vystoupení, až v něm bude většina poslanců, kteří reprezentují voliče, kteří si přejí nezávislost.

Petr Mach je ekonom a předseda Strany svobodných občanů

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31