Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

MACHAČ: V ČR jsou zločiny veřejným zájmem, rozhodl Ústavní soud.

MACHAČ: V ČR jsou zločiny veřejným zájmem, rozhodl Ústavní soud.

K takovému závěru by měl dojít každý občan, jehož nejvyšší životní hodnotou je úcta ke každému jinému občanovi, k občanské svobodě a k soukromému majetku, tedy úcta k přirozenému vlastnickému právu a přečte si nálezy Ústavního soudu č. 410/2001 Sb. a č. 499/2002 Sb., kterými Ústavní soud zamítl návrhy skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení nařízení vlády č. 455/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005 a nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005. V současné době sice uvedená nařízení již neplatí, nicméně vláda je nahradila po vstupu do EU nařízeními č. 244/2004 Sb. a 337/2006 Sb., jejichž věcná podstata je naprosto stejná.

O jakých zločinech zde uvažuji? A proč to nazývám zločinem? Uvažuji o přijetí společné zemědělské politiky EU. Jejím přijetím se stalo něco, co je po věcné stránce srovnatelné pouze se znárodněním soukromého majetku komunisty a sociální demokracií v roce 1948, a to byl protiprávní akt, tedy zločin, jak se usnesli naši poslanci v zákoně o protiprávnosti komunistického režimu. Všichni občané tomuto termínu rozumí naprosto stejně. Neshledal jsem tedy důvod, proč pro stejnou skutkovou podstatu hledat jiný výraz.

  Společná zemědělská politika EU představuje velké množství regulací omezujících přirozené vlastnické právo občanů a jejich osobní svobodu. S ohledem na omezený prostor tohoto článku, si budeme všímat pouze dvou, prakticky stejných systémů regulačních opatření, a to „stanovení produkčních kvót mléka“ a „stanovení podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru“.

Co tyto regulační systémy věcně představují? Ne každý občan je informován o tom, že EU stanovila naší republice celkové množství mléka a mléčného tuku (produkční kvóty), které může maximálně vyrobit za rok. Tyto produkční kvóty pak vláda složitým systémem rozepisuje na jednotlivé výrobce a stanovuje jim kolik mléka a mléčného tuku mohou vyprodukovat pro dodávky zpracovatelům mléka a kolik mohou vyprodukovat pro přímý prodej. Současně si musí každý výrobce mléka nechat schválit svého odběratele. Pokud výrobce překročí stanovenou kvótu, zaplatí pokutu za každou překročenou jednotku produkce v částce vyšší než činí prodejní cena jednotky. Pokud chce vyrobit více, než je mu vládou povoleno, může si od jiného výrobce koupit za peníze jemu povolenou produkční kvótu, nicméně tato koupená kvóta je mu o 15% vládou zkrácena.

Systém produkčních kvót cukru je prakticky stejný jako systém produkčních kvót mléka a mléčného tuku. Navíc je stanovena předpisem Evropského společenství minimální cena cukrové řepy.

Co je na tomto typu vedení společnosti zločinného a jak se odlišuje od aktu znárodnění soukromého majetku provedeného komunisty a sociální demokracií v roce 1948 ? Na to si může odpovědět každý, kdo si položí otázku ; jaký je rozdíl mezi tím, když vám komunisti a sociální demokraté majetek znárodnili, tedy ho ukradli a tím, když vám vláda, poslanci parlamentu a soudci Ústavního soudu zakážou majetek využívat ke svému užitku a k užitku spoluobčanů. Je přeci zřejmé, že jde pouze o jinou formu znárodňovacího aktu, tedy krádeže, resp. zločinu. Skutková podstata je naprosto stejná. Ve druhém případě Vám sice vláda, poslanci parlamentu a soudci majetek neukradnou, zůstává ve vašem vlastnictví, ale máte zakázáno ho využívat, což je stejné, jako když ho nemáte. Jde ovšem o daleko vychytralejší akt, než provedli v roce 1948 komunisti a sociální demokraté, jelikož vám zůstává povinnost platit z majetku, který nesmíte využívat majetkovou daň.

V popisovaném případě vláda, poslanci parlamentu a soudci Ústavního soudu zakázali zemědělcům využívat zemědělskou půdu, resp. přikázali, jakým způsobem ji využívat mohou, úředním rozhodnutím znehodnotili hospodářské stavby a technologické zařízení a odebrali jim jejich svaté právo na svobodné uplatňování svých schopností. Vlastníci těchto produkčních prostředků tak ztratili absolutní kontrolu nad svou osobou a svým majetkem, což je vůbec základním atributem vlastnictví jako takového. Podnikatelé v zemědělství neomezili výrobu mléka a cukrové řepy v důsledku omezené poptávky spoluobčanů, jak je to zcela normální a běžné ve svobodné společnosti, ale v důsledku úředního rozhodnutí. Každý občan mého věku si určitě pamatuje, kolik různých živností a firem, resp. jejich provozoven, vzniklo po roce 1989 v prostorách, zejména ve staré zástavbě měst, které naši předci v minulosti vystavěli a po znárodnění nebyly využívány v důsledku komunistického a sociálnědemokratického typu vedení společnosti, kdy občané měli zakázáno podnikat. Komunisti spolu se sociálními demokraty tehdy rovněž zakázali využívat produkční zdroje, které tu byly, i když jinou radikálnější formou.

Neméně závažným důsledkem společné zemědělské politiky EU, srovnatelným pouze s komunistickou a sociálně demokratickou agresí proti občanské svobodě je zamezení přirozeného práva všech občanů, účastnit se tvorby cen mléka a cukru. Každý občan ví, že ve svobodné společnosti je bezprostředním účastníkem tvorby cen jakéhokoliv zboží. Cenu každého zboží určuje vždy kupující občan na svobodném trhu. Je to jeho přirozené právo. O toto přirozené právo byl společnou zemědělskou politikou EU připraven, bylo mu administrativně odňato vládou, poslanci parlamentu a soudci Ústavního soudu. Na trhu zboží potravin jsme se tak dostali do stavu srovnatelného jen se stavem před rokem 1989, kdy veškeré ceny zboží byly úředně stanoveny českým a federálním cenovým úřadem, které si za tímto účelem komunisti zřídili, a občanům tak jejich přirozené právo odejmuli.

Stanovením produkčních kvót mléka a pokuty za jejich překročení, vznikla v tomto výrobním odvětví naprosto absurdní situace, která nemá srovnání s ničím jiným. Dojnice, jak je všeobecně známo, nefunguje jako technické zařízení, není možné u ní produkci mléka zastavit příkazem nebo zavřít kohoutek či otočit vypínačem. Dojnice tvoří mléko neustále po celou dobu laktace, a to v různé výši, v závislosti na celé řadě objektivních a subjektivních podmínek. Pokud se v pravidelných intervalech nepodojí přemění se v živou masnou konzervu a vzniká tak majiteli finanční a chovatelská ztráta. Každý zemědělec je tedy nucen velmi pečlivě sledovat plnění své produkční kvóty. V případě, že kvótu překročí má dvě možnosti. Buď množství mléka překračující kvótu vylije do kanálu nebo ho zkrmí, má li kým, a nebo ho prodá schválenému odběrateli. V obou případech mu ovšem vznikne finanční ztráta. V prvém případě vynaložil náklady na něco, co mu nepřineslo tržby a ve druhém případě zaplatí pokutu vyšší než činí tržby. Například v sezoně 2005/2006 zaplatili výrobci mléka celkem na pokutách 138 mil. Kč. Je to bezpochyby značná částka, zvlášť když si člověk uvědomí, že jednotlivý výrobci mléka překročením produkční kvóty, nezpůsobili nikomu jinému žádnou újmu.

Poslanec Evropského parlamentu pan Hynek Fajmon k tomuto systému na svém blogu píše; Představme si, že by každý stát v EU měl nařízeno, kolik může ročně vyrobit aut. To by každý považoval za absurditu. Já k tomu jen dodávám, že tato absurdita je pouze začátek důsledků vstupu do EU. Jak ukazuje například zákaz výroby žárovek a připravovaný zákaz výroby dalších elektrických spotřebičů, bude se zvláště po přijetí Lisabonské smlouvy, tento agresivní způsob vedení občanů stále rychleji rozšiřovat a prohlubovat do dalších oblastí společenského života.

A jak s tím souvisí Ústavní soud? Ten svými výše uvedenými nálezy rozhodl, že k takovému zásahu do osobní svobody občanů a jejich přirozeného vlastnického práva je vláda oprávněna. Jak, nebo kde, či od koho, takové oprávnění vláda nabyla, je mi však záhadou.

 Miloslav Machač je členem Strany svobodných občanů.

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

MUDr. Miroslav Havrda na Prima CNN o nedostatku léků pro pacienty: „Jako lékař a specialista, to vidím jako problémový faktor.
Vakcinační socialistické vládnutí funguje v rámci EU výborně, vakcín máme dostatek, jen se likvidují. Proč nemáme dostatek léčiv? Proč, nakupujeme stále vakcíny, co nikdo v dnešní době nechce? Co tyto finance za vakcíny využít k nákupu léčiv, které potřebujeme? Dvojí metr socialismu či neschopnost našeho ministra Válka konat a jednat za naše občany?
Za socialismu byla cena banánů stanovena na 10 korun, ale banány nebyly. Dnes stát centrálně stanovuje ceny léků, a proto tu nejsou.“

Za nedostatek léků mohou i nízké ceny, řekl ve vysílání CNN Prima NEWS lékař Miroslav Havrda. Firmy podle něj upřednostňují okolní státy, kde za léky dostanou více peněz. Za viníka Havrda označil ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Ta by podle něj mohla začít během roku a půl.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na začátku září sliboval, že léků bude na podzim dostatek. Podle lékárníků ale například penicilin stále chybí. Potvrzuje to i Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Lékař Miroslav Havrda ve vysílání CNN Prima NEWS uvedl, že nedostatek léků může s blížící se vlnou respiračních chorob způsobit vážné problémy v populaci. „Když budete mít dražší benzin nebo chleba, tak na to neumřete. Ale tady se to může stát. Jsou známy případy, že když nedáte správný lék, můžete skončit na transplantaci srdce,“ popsal Havrda. Zároveň podotkl, že obchod s vakcínami funguje báječně. „Nechápu, proč nefunguje obchod s normálními léky,“ podotkl.

Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že máme socialisticky nastavené ceny. „Pamatujete si, jak za komunismu stály banány 10 korun, akorát že tu nebyly? To je dnešní situace. Jestliže je cena nastavena příliš nízko, tak farmaceutické firmy své levnější léky odhlašují,“ řekl Havrda s tím, že hlavním viníkem je ministerstvo zdravotnictví.

V okolních státech už podle Havrdy pochopili, že léky musí stát více. „Jestliže tady stojí lék 100 korun a v Německu 500 korun, tak bych se vůbec nedivil, kdyby léky utíkaly do těchto zemí, kde za ně firmy dostanou více peněz,“ podotkl Havrda.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Mohla by prý začít během roku a půl. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (…), že během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek.

Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová má podle ministra zdravotnictví půl roku na to, aby se situace s dostupností léků zlepšila. Do čela SÚKL nastoupila ve čtvrtek. Vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.

Oblíbené štítky

Svobodni-31