Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Bábek: Socialismus jsme dveřmi vyhodili, aby se nám eurooknem vrátil

Bábek: Socialismus jsme dveřmi vyhodili, aby se nám eurooknem vrátil

Na první pohled žijeme ve svobodné společnosti. Můžu napsat kritický článek, občas mě nechají vystoupit v nějakém rádiu či TV, nechají nás vykřičet se na demonstracích. Má to budit dojem svobody. Podíváme-li se však za kulisy velké politiky, zjistíme, že svoboda vypadá jinak. O tom, jak budeme žít už nerozhodujeme my, ale politici EU, někdy trochu i ti naši, a velmi často různí aktivisté či neziskové organizace. Tedy – socialismus.

Jak rozpoznat socialismus?

Socialismus je charakteristický státním direktivismem. Stát vše ovládá, nad vším má moc, o každém a o všem má přehled. Stále jsme sledováni, stát může do našich bankovních účtů, do naší korespondence či komunikace. Stát má každým okamžikem přehled o tom, kde jsme, co kupujeme, jak se chováme. Stát, prostřednictvím bank, může ovládat i naše soukromé peníze, o těch firemních ani nemluvě.

Podnikání, které má být na státu nezávislé, nezávislým není – je státem stále více ovládáno a regulováno. Více zákonů, více podmínek, které musíme plnit. Stát zakazuje, přikazuje, kontroluje a trestá. Socialismus.

Tvrdý postup proti podnikání se ovšem týká především malých podnikatelů a živnostníků. Ti jsou pro socialismus zbyteční až nežádoucí. Socialismus a jeho vrchnost se vždy dobře domluví s velkokapitálem, s velkými nadnárodními firmami, s korporacemi. Velké podnikání a socialismus si jdou na ruku a jsou si vzájemně oporou. Tak tomu bylo v národně socialistickém Německu, tak tomu bylo v komunistickém Sovětském svazu, v komunistické Číně, a abychom nechodili tak daleko – pamatují si to všichni, kdo zažili komunistické Československo.

Jedním z výrazných charakterových rysů socialismu je to, že nám levicoví progresivisté, dnešní vládnoucí socialistická elita, zcela mění způsob našeho života. Nutí nás kupovat jiná auta, než bychom my chtěli, vnucují nám různé energetické štítky, kontrolují, jestli jsou naše firmy dostatečně zelené a společensky zodpovědné. Nutí nás žít zdravě, ať chceme nebo nechceme. Indoktrinují svým marxismem děti ve školách. Levičáci budují udavačské prostředí, udavače motivují a chrání, a zcela v duchu socialistického newspeaku tomu neříkají udavačství, ale whistleblowing. Rozhodují, co se bude smět vyrábět a co ne. Potlačují tržní zákony, ignorují potřeby, zájmy či chování občanů, tedy zákazníků. Dokonce se chystají omezit nám spotřebu masa, protože oni, ta socialistická vrchnost, přece nejlépe vědí, co je správné a co špatné. To je socialismus.

Dalším typickým jevem socialismu je přerozdělování peněz. Stát vybírá stále více peněz od občanů, kteří jsou produktivní, aby ty peníze rozdával stále většímu počtu občanů, kteří nic neprodukují. Za socialismu rostou počty úředníků, počty policistů, vznikají stále nové úřady, státní instituce, nenápadně jsou zakládány nesmyslné a zbytečné státní výzkumné ústavy na cokoli – a výdaje státu rostou a rostou. Šetřit? To není nic pro socialistické politiky, to je nezajímá, protože čím je větší stát, tím větší je jejich moc.

Samostatnou kapitolou jsou dotace – typicky socialistický nástroj manipulace trhem a ovládání lidí. Stát vybere od občanů a firem peníze, a ty pak podle svého uvážení rozděluje mezi vybrané osoby – firmy, instituce, neziskové organizace atd. To samozřejmě vytváří výrazně nerovné prostředí. Především v podnikání jsou dotace zcela devastující – křiví trh a křiví i charakter. Naivní to označují za nežádoucí důsledek dotací. Nikoli, je to jejich podstatou, je to přímo jejich účelem – narušit tržní mechanizmy. Prostřednictvím dotací si socialistická vrchnost vybírá, kdo bude existovat, a kdo bude zlikvidován. Socialismus.

Socialistický stát si také platí nenápadnou podporu, která se schovává za masku dobra a pomoci. V socialismu jdou obrovské peníze, samozřejmě z daní občanů, jak jinak, na podporu politických projektů. To jsou tisíce tzv. neziskových organizací, které se nejčastěji věnují ochraně klimatu, ohrožených menšin, imigraci či podpoře a propagaci EU. Typickým pro tyto politické neziskovky je to, že mají neuvěřitelný prostor v médiích, mají obrovský vliv, a přitom nenesou žádnou odpovědnost. Jak socialistické.

V socialismu je samozřejmě všudypřítomná ideologie a s ní komplementárně propojená propaganda. To je pro ovládání mas nezbytné – mít témata, kterými občany vystraší nebo pro která je nadchnou, a mít nástroje, jak ideologii šířit.

Dříve se socialismus koncentroval na boj proti kapitalismu, proti imperialismu, na třídní boj či boj za světový mír (klidně prostřednictvím zcela nesmyslného požadavku jednostranného odzbrojení demokratického světa). Dnes tato témata netáhnou, tak je levicoví progresivisté vyměnili za gender, LGBT, klima či rasu.

Ideologická témata, kterými mění levičáci společnost k obrazu svému, ve prospěch svých cílů, jsou vždy vizualizována. Dříve bylo na každém rohu heslo Se Sovětským svazem na věčné časy, dnes se nelze vyhnout sloganu Evropská unie jsi ty.

Tak dlouho nám vnucují, co je správné a co je špatné, až vzbudí u většiny lidí autocenzuru. A tak lidé žijí s vnitřním střetem zájmů – musím si dávat pozor na to co říkám, protože by se nemuselo vyplatit, říkat, co si myslím, musíme jinak mluvit doma a jinak třeba na veřejnosti. Socialismus.

Jak tedy vypadá naše každodenní socialistická současnost? Sledování občanů, cenzura, boj proti tzv. dezinformacím, což je jen jiný název pro názory, které se nehodí vládnoucí levicové elitě. Média, která mají pouze jednosměrnou ulici informací a nepouštějí na veřejnost nikoho, kdo by tuto jásavou jednosměrku narušil. Všude je přítomná propaganda. Normalizační Československo sedmdesátých a osmdesátých let jako přes kopírák. Socialismus.

A nedejme se zmást zástěrkami pojmů. To, že si některé strany říkají „pravicové“, jim nebrání v levicové politice. EU dávno přešla k socialismu, a stále ten levicový režim upevňuje. České vlády, a ta současná „středopravicová“ možná nejvíce, jdou levicovému, až marxistickému vedení EU zcela na ruku.

Žijeme v socialismu, a ani jsme si nevšimli, že se nám vrátil. On se nám ale nevrátil sám od sebe. To progresivisté a moderní levičáci, neomarxisté, budují ten parazitní režim. Proč? Protože v demokratické, svobodné společnosti nemůžou lidem vládnout. A oni vládnout chtějí. Vždyť vláda, to je moc, a moc jsou peníze.

A tak máme opět ten parazitní systém – socialismus.

Radomil Bábek, podnikatel, předseda Podnikatelských odborů

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zdroj: blog autora

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Radomil Bábek

Radomil Bábek

Novinky

Nejnovější video

Politická rozprava: Pavel Strunz o účelovém používání předběžné opatrnosti

Proslov z Republikového sněmu, 11. 11. 2023.

PŘEPIS PROJEVU

Vážení spolustraníci, vážené spolustranice, milí hosté a samozřejmě, milé hostesky,

pohovořím o předběžné opatrnosti.

Jsem-li předběžně opatrný, nedopustím masovou imigraci ze zemí s jinými kulturními vzorci. Protože vím, že se mi to může vymstít v časovém horizontu jedné generace. Jsem-li předběžně opatrný, nezanedbávám armádu, časová konstanta vybudování armády je deset let, geopolitická situace se však může změnit za kratší dobu. Ještě v roce 2009 v Praze podepisovali Obama a Medvěděv redukci jaderných zbraní, necelých pět let poté Rusko anektovalo Krym. Jsem-li předběžně opatrný, nezakážu si zákonem dva ze tří stabilních zdrojů energie, uhlí a jadernou energetiku, což se vbrzku projeví na energetické bezpečnosti.

Po těchto příkladech oprávněné předběžné opatrnosti považte, co se děje u našich, stále ještě bohatých, sousedů v Německu. V několika politikách, migrace, armáda, jaderná energetika, Německo aplikovalo předběžnou neopatrnost. To má své důsledky. Slabou armádu v turbulentních časech, kriminalita roste, imigranti se zhusta neztotožňují s německým státem, vysoké ceny energií vyhání firmy z Německa, konkurenceschopnost upadá. Proto je těžko pochopitelné, že takto předběžně neopatrné Německo naopak bylo a je předběžně přeopatrnělé stran globálního oteplování, které hypoteticky může mít důsledky až za několik generací. Tedy dlouho po dokonaných důsledcích masové imigrace, zanedbávání armády, odklonu od jádra a uhlí. Německo převzalo paniku Grety Thunberg a stalo se motorem doktríny Green Deal.

Protože se Německo osvědčilo v několika ohledech jako odstrašující příklad, neměla by se Česká republika u něj inspirovat bez mimořádné obezřetnosti. Bohužel je však z některých prohlášení zřejmé, že česká vláda se na toto Německo hodlá čím dál víc orientovat. Hodlá například opakovat některé jeho energetické chyby. Odstoupení od uhlí, masovou podporu obnovitelných zdrojů, ale i zákaz spalovacích motorů. Ministr průmyslu potvrzuje cíl ukončit spalování uhlí do roku 2033, zároveň Petr Fiala protlačuje nestabilní a obtížně regulovatelné obnovitelné zdroje energie bez vyřešení ukládání přebytků.

To si vyžádá paradoxní doplnění energetiky o zdroje spalující zahraniční fosilní palivo, zemní plyn, tedy nyní LNG, i z nestabilního Blízkého Východu, ale i oklikou z Ruska, za vyšší sazby než dříve, samozřejmě. Pokud se tak stane, bude to za cenu ztráty konkurenceschopnosti, za cenu, že se staneme hlubokým dovozcem elektřiny, což též nepřispěje k energetické bezpečnosti. Bude to za cenu obrovských regulací připomínajících socialistické plánované hospodářství, tzn. neférové podmínky a naprosté pokřivení trhu.

Naše vláda přestává být předběžně obezřetná v krátko a střednědobém horizontu.  Používá pouze Green Deal, a přitom se tak děje za situace, kdy větší světoví producenti skleníkových plynů, než je Evropská unie, si konkurenceschopnost takovouto doktrínou nepodkopávají.

Zároveň o správnosti premis antropogenního globálního oteplování pochybují i významní vědci, jedním z nich je kvantový fyzik John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku roku 2022. Ten letos podepsal petici proti klimatickému alarmismu. Kolega Clauser říká: „Populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečné zkorumpování vědy. Chybná klimatická věda metastázovala do masivní šokové novinářské pseudovědy. Žádná skutečná klimatická krize neexistuje, existuje však krize energetická.“ Takové prohlášení chce odvahu. Nepapouškovat mantry jako dekarbonizace či klimaticky neutrální společnost může dnes vědcovi přinést nepříjemnosti. Pravděpodobnost financování jeho výzkumu se rapidně sníží. To je to zkorumpování vědy, o kterém hovoří Clauser.

Vážení, všiml jsem si nedávno zvláštní symbiózy. Zatímco Čína začíná lovit mozky na Západě, některé mozky na Západě vymýšlejí, jak jí lov usnadnit. Greta Thunberg a její řídící mozky v Evropské unii v zásadě vyhrály. A já doufám, že jenom bitvu, nikoli však válku.

Čekají nás eurovolby. Obdobně jako loni na sněmu, upozorňuji i letos předběžně opatrnicky naše budoucí europoslance, aby se naočkovali proti bruselóze. Ta, jak známo, způsobuje politickou sterilitu u velkých zvířat. Sami sobě položte otázku: co udělala EU za dvacet let našeho členství dobře? Myslím, že těch pozitivních počinů je velmi málo. Naši naočkovaní europoslanci se mohou pokusit to změnit. Konkrétně v energetice mohou prosazovat následující. Postavit se proti zákazu spalovacích motorů samozřejmě, prosazovat jadernou energetiku, bránit nesmyslným regulacím v rámci Green Dealu, neodstupovat od Energetické charty chránící investice do energetiky. Dle zdravého rozumu budou jistě konat i v jiných oblastech a já věřím, že z žádného našeho europoslance se nestane politický EUnuch. Děkuji za pozornost.

Oblíbené štítky

Radomil Bábek

Radomil Bábek

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31