Vláda neměla důvod žádat pozastavení činnosti Svobodných. Zveřejňujeme Výroční finanční zprávu včetně darovacích smluv.

Vláda neměla důvod žádat pozastavení činnosti Svobodných. Zveřejňujeme Výroční finanční zprávu včetně darovacích smluv.

Vláda České republiky navrhla 5.10.2011 na návrh Ministerstva vnitra Nejvyššímu správnímu soudu pozastavení činnosti Svobodných (viz usnesení vlády). 

Strana svobodných občanů se proti takovému postupu ohrazuje, svoji Výroční finanční zprávu považuje za podanou v kompletní podobě, a pevně věří, že Nejvyšší správní soud nedá na žalobu vlády a shledá Výroční finanční zprávu Svobodných v pořádku.

Svobodní by pozastavení své činnosti na základě formální záminky, jak si to přeje vláda, považovali za porušení ústavního práva. Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, mají občané právo svobodně se sdružovat v politických stranách a tato práva lze omezit jen ve výjimečných případech, „jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.Údajný formální nedostatek (dodání kopií smluv bez razítka o úředním ověření), který byl následně napraven, nelze považovat za ústavní důvod k pozastavení činnosti.

S cílem obhájit se před Nejvyšším správním soudem i před veřejností Svobodní v této souvislosti zveřejňují:

1) Detaily z procesu, který vedl k návrhu na pozastavení  činnosti
2) Nad rámec zákonných povinností Výroční finanční zprávu na internetu.

1) Detaily procesu

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny zkontroloval úplnost Výročních finančních zpráv politických stran a přijal 27.4.2011 usnesení č. 70, v němž navrhuje, aby Poslanecká sněmovna doporučila vládě navrhnout pozastavení činnosti 28 stran, které podaly neúplné zprávy, a 41 stran, které nedodaly zprávy vůbec a navrhnout zrušení dalších 11 stran.

Poslanecká sněmovna o návrhu Kontrolního výboru jednala 5. května 2011. Předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM) odkázal poslance na návrh usnesení. Poté jednání probíhalo následovně (citace stenozáznamu):

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: „Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. (V sále je obrovský hluk.) Táži se, kdo se hlásí do všeobecné rozpravy k tomuto bodu. Zdá se, že nikdo. Nemám ani žádnou písemnou přihlášku, končím tedy všeobecnou rozpravu. Ptám se, jestli chce pan zpravodaj ještě něco říci v závěrečném slovu. (Nikoli.)“

Poslanci návrh schválili v hlasování č. 111, nikdo nebyl proti.

Vláda pak 5.10.2011 svým usnesením rozhodla podat Nejvyššímu správnímu soudu návrh na pozastavení činnosti Strany svobodných občanů a pověřila Ministerstvo vnitra, aby vládu zastupovalo v soudním řízení proti Straně svobodných občanů. Není pravda, že vláda postupovala „jako správní orgán“ – pak by musel být premiér schopen říct, v čem považuje Výroční finanční zprávu Svobodných za nedostatečnou. Vláda dle zákona o sdružování v politických stranách má právo, nikoliv povinnost, podat návrh soudu: „Návrh podá vláda; pokud tak neučiní do 30 dnů od doručení podnětu, může návrh podat prezident republiky.“ Jinými slovy, jestliže vláda obdržela podnět od Poslanecké sněmovny či od ministerstva vnitra, mohla, ale nemusela návrh podat. Šlo o vůli vlády vyjádřenou hlasováním, nikoliv o úřední akt ve správním řízení.

2) Podání Výroční finanční zprávy

Strana svobodných občanů podala v řádné lhůtě 1.4.2011 (viz podání 1) svoji Výroční finanční zprávu dle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

O případných závadách nebyli Svobodní nikým informováni. Pouze z usnesení Poslanecké sněmovny se Svobodní dopátrali, že mělo jít o „nedoložení náležitostí podle § 18 odst. 3 zákona o sdružování v politických stranách a hnutích.

Přitom § 18 odst. 3 zákona říká:

§ 18 (3) Přesahuje-li dar svou celkovou hodnotou od jednoho dárce za rok 50 000 Kč, doloží se přehled o darech a dárcích podle odstavce 1 písm. d) ověřenými kopiemi darovacích smluv, které musí obsahovat údaje shodné s údaji v přehledu.

Svobodní následně zajistili úřední ověření originálů darovacích smluv a úředně ověřené kopie darovacích smluv byly doplněny k Výroční finanční zprávě 18.5.2011 (viz podání 2)

Šlo o dary dvou fyzických osob a dvou právnických osob, jejichž dary přesahovaly 50 tisíc Kč – kopie darovacích smluv jsou k dispozici níže (Část VII – darovací smlouvy).

Svobodní zde zveřejňují kompletní Výroční finanční zprávu podanou dle § 18, odst. 1 Zákona o sdružování v politických stranách.

Část I – Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)

Část II – Zpráva auditora o ověření účetní závěrky

Část III  Přehled o celkových příjmech a o výdajích politické strany / politického hnutí a Přehled o výdajích politické strany / politického hnutí

Část IV – Přehled o přijatých darech a dárcích

Část V – Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím – žádné

Část VI – Přehled o členech politické strany / politického hnutí, jejichž celkový členský příspěvek za rok je vyšší než 50 000 Kč – žádné

Část VII – Darovací smlouvy dárců, jejichž dary přesáhly v kalendářním roce 50.000 Kč (ve Sněmovně jsou úředně ověřené)

 

Kompletní, tj. na příslušných formulářích, podepsané, orazítkované a úředně ověřené leží výše uvedené přehledy v knihovně Poslanecké sněmovny, jak vyžaduje zákon.

Petr Mach, 6.10.2011
tel. 773697983

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Petr Mach

Petr Mach

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31