Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

SEDLÁČEK: Olomoucký Aquapark: tisíc lidí denně aneb jeden velký nesmysl

SEDLÁČEK: Olomoucký Aquapark: tisíc lidí denně aneb jeden velký nesmysl

Kontroverzní olomoucký aquapark si i přes počáteční nedůvěru a protesty mnoha obyvatel našel své příznivce…Jestli olomoucký vodní svět za svou první letní sezónu vydělal, bude jasné až na začátku nového roku…

Těmito slovy začíná článek Lucie Bukvové na titulní stránce Olomouckém deníku ze dne 2.11.2009 a pokračuje nic neříkajícími frázemi ředitele aquaparku Dalibora Přikryla a mluvčího radnice Ivana Rošťáka. Autorka článku spolu se spolu s oslovenými pozastavuje nad tím, zda aquapark „vydělal“, zmiňuje návštěvnost, letošní počasí, zimní programovou nabídku a dokonce i něco jako „finanční model“. Kromě počtu návštěvníků za letní sezónu, zejména měsíc červenec, však žádná čísla představující jasné a srozumitelné hodnoty vyjádřené zejména v peněžních jednotkách. Tudíž je na místě nejedna otázka. Proč?

Z uvedeného článku a rozhovorů totiž čtenář dostává pocit, že dosud nejsou známy žádné relevantní údaje kromě počtu návštěvníků. Nevede snad Aquapark a.s. řádné účetnictví, jež má být přesné, kontinuální apod.? Důležitým prohlášením autorky a oslovených je však fakt, že aquapark „vydělal“. Je to pravda nebo lež? Odpověď záleží na tom, kdo si na tuto otázku odpovídá.

Laik použije jednoduchý vzorec výpočtu výsledku hospodaření tj. VH(zisk/ztráta) = výnosy – náklady a dostane poměrně jednoduchý údaj o hospodaření aquaparku za účetní období vztažené k době od zahájení provozu do dnešního dne a tato informace mu stačí. Člověk ekonomický si však položí otázku: Je to dost nebo málo? A tady přichází kámen úrazu prostého, nic neříkajícího sdělení autorky a oslovených na titulní straně Olomouckého deníku. Ale vše po pořádku.

Abstrahuji od faktu, že partnery v účelové společnosti Aquapark Olomouc a.s. jsou pouze dvě strany, a to společnost TECPROM a.s. (založená sdružením Arzwanger, Gemo, Skanska) a statutárním městem Olomouc. Společnost TECPROM a.s. nebudu vůbec zmiňovat, nehospodaří s veřejnými prostředky a zaměřím se tedy na efektivnost (neefektivnost) vydaných, záměrně nepíšu investovaných (u investic se očekává návratnost + prémie za podstoupené riziko), prostředků statutárním městem Olomouc, jakožto subjektem spravujícím veřejné prostředky obvykle získané formou přerozdělení vybraných daní a místních poplatků. Jak vysokou částkou podle dostupných zdrojů se město Olomouc podílelo, podílí a podílet bude na této „akci“? Pouze ve zkratce:

1) Financování výstavby formou vkladu do základního kapitálu (ZK) společnosti Aquapark   a.s. ve výši   90 540 000,- Kč

2) Nepeněžitý vklad (pozemky) a projektová dokumentace ve výši 58 200 000,- Kč

3) Peněžitý vklad města Olomouc   32 340 000,- Kč

4) Celkový kapitálový výdaj (bez skrytých a implicitních nákladů) : 181 080 000,- Kč

Dále je nutné si uvědomit, že tato fáze projektu není jedinou, na které se bude město Olomouc veřejnými (Vašimi i mými) prostředky podílet. V průběhu následujících deseti let bude město Olomouc postupně získávat odkupem akcií od společnosti TECPROM a.s. akcie a stane se tak majoritním (100%) vlastníkem společnosti Aquapark a.s. Odkup akcií proběhne za těchto podmínek:

1) po 5 letech od podpisu smlouvy 40% akcií za 125 692 000,- Kč

2) po 7 letech od podpisu smlouvy dalších 10% akcií za 37 978 000,- Kč

3) po 10 letech od podpisu smlouvy zbytek tj. 5% akcií za 24 931 000,- Kč

4) Celkem za odkup akcií 189 600 000,- Kč

Zdá se Vám to dost? Bohužel, ale ani takto to není to poslední, co město do existence aquaparku bude v čase nalévat. Ještě je nutné přičíst tzv. „služebné“. Pod slovem služebné se skrývá každoroční příspěvek města z městského rozpočtu tj. veřejných peněz na provoz a krytí provozních nákladů společnosti Aquapark a.s. Výše ročních „příspěvků“uvádím v tab.

O co se jedná? 

Kalendářní rok                  Výše ročního „služebného“

2007                                      0

2008                                      843 865

2009                                      29 900 000

2010                                      29 900 000

2011                                      29 900 000

2012                                      29 900 000

2013                                      29 900 000

2014                                      33 000 000

2015                                      33 000 000

2016                                      33 000 000

2017                                      36 000 000

2018                                      36 000 000

2019                                      38 000 000

2020                                      38 000 000

2021                                      39 000 000

2022                                      39 000 000

2023                                      39 900 000

2024                                      39 900 000

2025                                      39 900 000

2026                                      39 900 000

2027                                      39 900 000

2028                                      39 900 000

2029                                      39 900 000

2030                                      39 900 000

2031                                      39 900 000

2032                                      39 900 000

Celkem:                              834 443 865,- Kč

Celková výše ročních příspěvků tzv. „služebného“ na provozní výdaje společnosti Aquapark a.s. tak dosáhne ze strany města v období 2007 – 2032 částky 834 443 865,- Kč. Poměrně dobrý byznys. Bohužel placený z peněz občanů, daňových poplatníků. Že se Vám už informace z článku v Olomouckém deníku jeví poněkud jinak? Ne? I to je možné, pokračuji proto dál.

Na realizaci olomouckého aquaparku se město Olomouc reprezentované jejím zastupitelstvem dívá pohledem investora, který realizuje investiční akci, která z definice investice v budoucnu přináší návratnost vydaných prostředků a jejich zhodnocení. Poměrně jednoduchým způsobem posouzení vhodnosti realizovat danou akci či nikoliv se zabývá každý student ekonomické fakulty oboru Finance v prvním ročníku. I když je na výběr poměrně mnoho způsobů posouzení, pak za základní je považován koncept čisté současné hodnoty (Net Present Value) NPV.

Čistá současná hodnota (NPV) představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích peněžních toků – Cash Flow (CF) plynoucích z projektu po dobu jeho životnosti (od zahájení činnosti do ukončení) a současné hodnoty všech kapitálových výdajů vynaložených na investiční projekt do zahájení činnosti. Tudíž zcela zákonitě musí jít o přebytek resp. od současné hodnoty sumy peněžních toků v jednotlivých letech je odečtena suma vložených kapitálových výdajů. Vztah lze zapsat takto:

Čistá současná hodnota (NPV) = PV – I

kde:

PV – současná hodnota budoucích užitků z investice: suma CFt / (1 + i)t v celkovém počtu let n

CFtjsou finanční toky plynoucí z investice v jednotlivých letech

t – jednotlivé roky

n – počet let celkem

i – úroková (diskontní) míra

I – výše investice (suma kapitálových výdajů před zahájením)

Hodnotu kritéria NPV lze následně interpretovat jako absolutní přírůstek majetku investora (v našem případě město Olomouc) z realizace investice (projektu Aquaparku) takto:

1)      NPV větší než 0… projekt, realizaci přijmout (majetek investora se zvyšuje).
2)      NPV rovno 0… projekt, realizaci nepřijmout (majetek investora se nezvyšuje).
3)      NPV menší než 0… projekt, realizaci nepřijmout (majetek investora se snižuje)

Z výše uvedeného pak jasně vyplývá, že čím je hodnota NPV vyšší a kladná, tím více přispívá realizace projektu k růstu hodnoty majetku a vložených prostředků investora (město Olomouc) a naopak, čím je hodnota nižší a kladná, tím roste hodnota majetku méně. Když se dosahuje záporných hodnot NPV, pak hodnota celkového majetku investora realizací projektu klesá. Jistě i výpočet NPV lze přikrášlit k obrazu svému např. odhadem hodnot CF v budoucích letech, špatně sestavenou diskontní mírou apod., ale tyto hodnoty lze upravit v případě, že znáte analýzy, které k jejich konstrukci vedly. Ty však v tomto okamžiku veřejně dostupné standardní cestou nejsou. Jakou informaci nám občanům Olomouce a daňovým poplatníkům přinesl článek v Olomouckém deníku v podobě, v jakém byl otištěn?

Naprosto žádnou. Pouze zavádějící, bezobsažné hodnocení provozního hospodaření na základě odhadu, který je vztažen k počtu návštěvníků a má tak zcela zřejmý podtext. Vylepšit obraz olomouckého zastupitelstva resp. vedení města, kritizovaného za realizaci aquaparku a nesmyslného plýtvání veřejnými prostředky, penězi daňových poplatníků. Článek sice informuje o počtu návštěvníků v určitém období a také udává jistou míru pravděpodobnosti kladného HV, ale…
 
O tom, zda je projekt jako celek pro město Olomouc ztrátový či nikoliv, jak vysoká je (bude) tato ztráta,už nevypovídá ani náhodou. Pro úplný obraz o výhodnosti či nevýhodnosti realizace projektu aquaparku by muselo město a zastupitelstvo prostřednictvím autorky informovat o veškerých provedených ekonomických analýzách, podkladech těchto analýz, průzkumech apod, stejně tak jako zveřejněním údajů o vedeném účetnictví. Jednoduše řečeno, musely by být zveřejněny veškeré relevantní informace. Že to nelze? Že se jedná o obchodní tajemství? A proč? Vždyť město Olomouc disponuje veřejnými prostředky, tedy penězi daňových poplatníků, které podléhají veřejné kontrole a rozhoduje o nich veřejná správa na základě veřejné moci dané jí veřejnou volbou. Tak jaké pak obchodní tajemství? 
 
Pokud tyto informace dostupné nejsou, pak pachuť realizace aquaparku zůstává. Zejména, když si občan Olomouce, daňový poplatník a plátce různých městských poplatků, vzpomene na bez 8,- Kč maximální výši poplatku za odvoz odpadu na osobu, skokové zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, stále rostoucí zadlužení města ve výši cca 700 000 000,- Kč nyní + dalších 1 500 000 000,- Kč vznikajících formou úvěru od EIB. Tudíž, hospodaří s našimi penězi zvolení zástupci v Olomouci dobře nebo špatně? Vytváří jen a pouze další dluhy či navyšují hodnotu majetku, který spravují? Jsou kompetentní k těmto činnostem? Odpovězme si každý sám…

Marek SEDLÁČEK je členem Svobodných a lídrem v Olomouckém kraji
(publikováno na
http://www.mareksedlacek.net)

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

MUDr. Miroslav Havrda na Prima CNN o nedostatku léků pro pacienty: „Jako lékař a specialista, to vidím jako problémový faktor.
Vakcinační socialistické vládnutí funguje v rámci EU výborně, vakcín máme dostatek, jen se likvidují. Proč nemáme dostatek léčiv? Proč, nakupujeme stále vakcíny, co nikdo v dnešní době nechce? Co tyto finance za vakcíny využít k nákupu léčiv, které potřebujeme? Dvojí metr socialismu či neschopnost našeho ministra Válka konat a jednat za naše občany?
Za socialismu byla cena banánů stanovena na 10 korun, ale banány nebyly. Dnes stát centrálně stanovuje ceny léků, a proto tu nejsou.“

Za nedostatek léků mohou i nízké ceny, řekl ve vysílání CNN Prima NEWS lékař Miroslav Havrda. Firmy podle něj upřednostňují okolní státy, kde za léky dostanou více peněz. Za viníka Havrda označil ministerstvo zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Ta by podle něj mohla začít během roku a půl.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na začátku září sliboval, že léků bude na podzim dostatek. Podle lékárníků ale například penicilin stále chybí. Potvrzuje to i Státní úřad pro kontrolu léčiv.

Lékař Miroslav Havrda ve vysílání CNN Prima NEWS uvedl, že nedostatek léků může s blížící se vlnou respiračních chorob způsobit vážné problémy v populaci. „Když budete mít dražší benzin nebo chleba, tak na to neumřete. Ale tady se to může stát. Jsou známy případy, že když nedáte správný lék, můžete skončit na transplantaci srdce,“ popsal Havrda. Zároveň podotkl, že obchod s vakcínami funguje báječně. „Nechápu, proč nefunguje obchod s normálními léky,“ podotkl.

Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že máme socialisticky nastavené ceny. „Pamatujete si, jak za komunismu stály banány 10 korun, akorát že tu nebyly? To je dnešní situace. Jestliže je cena nastavena příliš nízko, tak farmaceutické firmy své levnější léky odhlašují,“ řekl Havrda s tím, že hlavním viníkem je ministerstvo zdravotnictví.

V okolních státech už podle Havrdy pochopili, že léky musí stát více. „Jestliže tady stojí lék 100 korun a v Německu 500 korun, tak bych se vůbec nedivil, kdyby léky utíkaly do těchto zemí, kde za ně firmy dostanou více peněz,“ podotkl Havrda.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v Česku. Mohla by prý začít během roku a půl. „Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (…), že během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků,“ řekl Válek.

Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Kateřina Podrazilová má podle ministra zdravotnictví půl roku na to, aby se situace s dostupností léků zlepšila. Do čela SÚKL nastoupila ve čtvrtek. Vystřídala Irenu Storovou, která byla v čele úřadu pět let. Podle Válka má půlroční zkušební lhůtu na to, aby nastartovala potřebné změny. „Pokud se to nepodaří, bude vypsáno nové výběrové řízení,“ řekl Válek.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31