Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Herman: Poukázkový (voucherový) systém

Herman: Poukázkový (voucherový) systém

Dlouhodobým cílem Svobodných je snížit množství přerozdělovaných peněz tak, aby účelové dotace nebo poukázkový systém nebyl vůbec potřeba a lidé si mohli za peníze, které jim zůstanou pořizovat na volném trhu zboží a služby napřímo.

Popis současného stavu

Pokud je v zájmu obce, města nebo kraje podpořit sportovní, kulturní a jiné veřejně prospěšné aktivity, nejčastěji se tento zájem realizuje prostřednictvím účelových dotací. Často se tyto dotační programy vypisují i za situace, kdy je samospráva zadlužena.

Dotační programy jsou vypisovány například pro oblasti cestovního ruchu, školství, životního prostředí, společenské a zábavní akce ale zejména pro kulturu a sport. Ve sportu se takto zejména ve vetších městech spolufinancuje celoroční činnost sportovních organizací a také zajištění vrcholového sportu. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, náklady za trenéry a rozhodčí, nájemné, energie a další provozní výdaje. Předmětem podpory jsou také náklady spojené s organizací jednorázových sportovních akcí. Cílem programů je zvýšení dostupnosti sportu prostřednictvím neinvestiční podpory sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v daném městě.

Financování účelovými dotacemi je netransparentní a hrozí riziko ovlivnění rozhodujících osob ze strany příjemců dotace.

Příklad:  Sportovní klub žádá zpravidla na předepsaném tiskopise určitou částku na zajištění např. provozu klubu, činnost oddílu nebo provoz sportovního areálu(stadionu), který spravuje. Žádost je přidělena do komise města (sportovní komise, kulturní komise..) nebo jinému pověřenému poradnímu orgánu. V menších městech nebo obcích může žádosti zpracovávat přímo rada města nebo starosta. Ti posoudí žádanou částku a navrhnou schválení, zamítnutí nebo schválení upravené čátky a tento návrh předloží zastupitelstvu. V některých městech může schvalovat menší částky např. do 50 tisíc přímo rada města.

Pokud se majitel nebo provozovatel sportovního klubu zná osobně se členy rady, komise, zastupitelstva nebo starostou, vzniká zde velký korupční potenciál. Sportovní klub by mohl žádat nepřiměřeně vysokou částku pro potřeby klubu. Kontrolní mechanismy reálně proplacených faktur zravidla nefungují.

Důvod pro zavedení voucherového (poukázkového) systému je zejména omezení přerozdělování prostředků prostřednictvím účelových dotací a zajištění transparentního a spravedlivého financování.

Řešení současného stavu

Voucherový systém je použitelný za předpokladu přebytkového nebo vyrovnaného rozpočtu, ve kterém je již započítána kapitola dotací. U samospráv, kde se v každoročním rozpočtu automaticky počítá s účelovými dotacemi i v případě deficitního rozpočtu a není reálná šance na změnu rozpočtu, je voucherový systém stále mnohem lepší a efektivnější alternativa financování bez rizika korupce.

Různé formy voucherového systému a financování

Je třeba vzít v úvahu již existující dotační programy u dané samosprávy. Nejjednodušší způsob je držet se současného rozdělení rozpočtu, kde většina dotačních prostředků jde obvykle do oblasti kultury a sportu. Lze v podstatě změnit pouze systém vyplácení prostředků ze systému přidělování dotací na vouchery. Toto je i nejsnadněji prohlasovatelná a komunikovatelná varianta v zastupitelstvu.

Pro obce a města, ve kterých se má Voucherový sestém zavádět poprvé je vhodná forma voucherů pro děti a mládež ve věku 5-18 let nebo do 18 let určená pro spolufinancování zejména sportu.

Další forma voucheru pro seniory od důchodového věku. Lze použít společně s vouchery pro děti a mládež. Tyto vouchery jsou určeny zejména pro oblast kultury.

Třetí forma je jeden univerzální voucher pro všechny obyvatele města bez ohledu na věk. Tato forma je možná v případě přebytkového rozpočtu, kdy se vyčlení určité procento z rozpočtu s ohledem na finanční rezervu a celá tato částka se bude automaticky přidělovat na voucherový systém z každoročního rozpočtu. Procento podílu je možné měnit a je schvalováno zastupitelstvem společně s rozpočtem na daný rok.

Ve větších městech se doporučuje podmínit nárok na voucher bezdlužným stavem k městu (nezaplacené poplatky, atd.) a adresou trvalého bydliště jinou než na úřadě.

Příklady podpory dětí a mládeže

Města v rámci svého rozpočtu disponují zajímavými finančními prostředky určenými na podporu sportovních aktivit. My bychom chtěli dát lidem možnost podílet se na rozhodnutí, kam městské peníze půjdou. Proto bychom chtěli zavést poukázkový systém pro všechny. Principem je spravedlivé přerozdělování účelových dotací zejména v rámci podpory mládežnického sportu. Např. každé dítě s trvalým bydlištěm v Šumperku, by obdrželo voucher v dané hodnotě a tento by mohlo odevzdat jako platící prostředek u toho sportovního klubu, který chce navštěvovat. Tímto způsobem bychom chtěli zajistit transparentnost a spravedlivost při rozdělování finančních příspěvků z městských prostředků.

Důvodem je také finanční náročnost sportů. Chceme pomoci rodičům s přímým financováním aktivit jejich dětí.

Systém poukázek/voucherů je forma podpory kultury, sportu, vzdělávání (atd.), kterými je možné platit kroužky u všech smluvních partnerů. Voucher má ve srovnání se současnými programy podpory mládeže pomocí přímých dotacím spolkům, tři velké přednosti:

  • pomáhá mladým lidem financovat i takové aktivity, které by se v menších obcích „neuživily“, tedy neměly dost účastníků, anebo jsou už na tak vysokém stupni profesionality, že se logicky vyskytují pouze ve větších městech,
  • tím, že je voucher nepřenositelný, vytváří pozitivní motivaci skutečně pro každého mladého člověka, volbu,
  • sociálně slabším rodinám umožňuje zapsat děti do kroužků, které by jinak svým dětem dopřát nemohli.

Příklad aplikace – městys Liteň

Zastupitelstvo Litně rozhodlo poskytnout v roce 2018 každému mladistvému, který k 31. 12. 2017  má trvalé bydliště v městysi Liteň a nedovršil věk osmnácti let, jako dar vouchery v hodnotě 1 000  Kč.

Nepřenositelné vouchery na jméno ve jmenovité hodnotě 200,- Kč se vydávají vždy od 1. ledna do 31. března (v roce 2018 výjimečně od 1. dubna do 30. června, protože se projekt nově zavádí) kalendářního roku zákonnému zástupci dítěte po podpisu Darovací smlouvy mezi Městysem Liteň a dítětem. Podmínky pro to, aby dítě/mladistvý vouchery dostalo, stanovilo zastupitelstvo následovně: dne 31.12. předchozího kalendářního roku mělo dítě/mladistvý trvalé bydliště v městysi Liteň a nedosáhlo věku 18 roků

Poskytovatel kulturních nebo sportovních služeb, který chce liteňský voucher přijmout, si stáhne smlouvu z umístění http://www.mestysliten.cz/, dvakrát vytiskne a podepsané zašle na úřad městyse Liteň. Úřad smlouvu po kontrole úplnosti a správnosti všech uvedených údajů potvrdí a zašle poskytovateli.

Smlouva by měla obsahovat:

  • ujednání o možnosti kontrol ze strany městyse, že jsou služby poskytovány,
  • prohlášení poskytovatele, že akceptuje nepřenositelnost a že zúčtuje pouze vouchery, kde souhlasí jméno s tím, kdo službu obdržel.

Zúčtování voucherů se provádí nejpozději 30. listopadu roku, pro který voucher platí, a to tak, že poskytovatel vystaví fakturu na celkovou částku a doručí ji spolu s vouchery úřadu městyse Liteň.

Finanční analýza projektu: Dětí a mladistvých, které splňují kritéria pro obdržení daru ve formě liteňského voucheru, je v roce 2018 celkem 249.

Náklady na přípravu projektu jsou:

  • grafické vypracování 5.000,- Kč
  • tisk 2.000 ks voucherů (nominální hodnota 200,- Kč) 10.000,- Kč
  • vypracování darovací smlouvy a smlouvy s poskytovatelem služeb 20.000,- Kč
  • úpravy webové prezentace obce 1.000,- Kč

Celkové výdaje na projekt v roce 2018 maximálně 285.000,- Kč.

Při srovnání rozpočtů různých okolních obcí, je zjevné, že podíl kultury a sportu na celkových výdajích je v Litni relativně nízký. Na rok 2018 počítá plánovaný rozpočet s výdaji na sport, kulturu, knihovnu a muzeum 940.000,- Kč, tj. 4,8 % celkových výdajů.

Projektové kroky

Vypracování grafiky a smluv ………. leden/únor 2018

Schválení záměru a rozpočtové opatření ……. únor 2018

Marketing mezi občany městyse ….. konec února až duben 2018

Úprava webové prezentace …….. únor 2018

Výzva známým poskytovatelům …… březen 2018

Tisk voucherů …. březen 2018

Sestavení manuálu a zaškolení personálu úřadu ….. březen 2018

Vydávání voucherů veřejnosti …. od dubna 2018

Občané i další zájemci mohli přípravu sledovat a připomínkovat v podstatě on-line a v reálném čase, protože městys přidal projekt do systému Trello, kam měl každý přístup.  (Líteňský voucher pro mladistvé).

Více informací:

http://www.mestysliten.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=8526&id_ktg=1072&n=litenske-vouchery-poukazy&p1=1234

http://www.mistnikultura.cz/litenske-vouchery

David Herman,
předseda Svobodných v Olomouckém kraji

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

0:13 Chartu 77 tvořili lidé, kteří byli v pozici kritizující socialistický systém za nedodržování lidských a občanských práv. Chartisté nenavrhovali změnit systém, šlo jim o korekci. Nešlo tedy o politickou opozici, přesto byli ostrakizovaní a pronásledovaní, protože komunisté věřili, že Charta vnáší do společnosti znejistění, nesoulad a disharmonii. Lišíte se v tomto směru od svých předchůdců, ke kterým se hlásíte?

7:09 Chartisté za socialismu se rekrutovali z řad bývalých komunistů, obecně levice. Jaké ideové kořeny máte vy?

12:22 Ve své Chartě 24 akcentujete právo na svobodu projevu a informací, zaručované článkem 11 hlavy II. Svoboda projevu má mít v demokracii plná a neomezená?

25:03 Podobně jako zmíněný článek v Chartě 24 kritizujete i postoj státu k jiným článkům, konkrétně 16 hlavy II, 21 hlavy III, 8 hlavy II – není to spíše kritika neústavnosti Vlády ČR a byrokracie zahrnující státní zastupitelství, tajnou službu, policii, nejrůznější úřady a instituce a to i v oblasti médií, školství, zdravotnictví, hospodářském sektoru?

27:35 Pokud vám systém vyhoví a napraví, budete asi slavit. Co budete dělat v případě, že systém bude reagovat podrážděně nebo dokonce podobně jako za socialismu, tedy budete vystavení perzekuci?

37:43 Máte nějakou reflexi z horních politických pater? Co říká vaší Chartě 24 parlamentní opozice?

47:21 Založíte také nadaci jako Charta 77 a bude i vás sponzorovat George Soros?

https://svobodni.cz/stanoviska-strany…

Libor Vondráček, předseda strany Svobodných, jeden z autorů Charty 24.

Otázky připravil a kladl Alexandr Vojta

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31