Jiří Randula píše primátorce Vaňkové.

Jiří Randula píše primátorce Vaňkové.

Člen Svobodných Jiří Randula napsal primátorce Brna Vaňkové dopis, ve kterém žádá vysvětlení související se zákrokem, při kterém strážník městské policie Brno způsobil vážné zranění invalidní paní.

„Vážená paní primátorko Markéto Vaňková, musím opět vyjádřit značné znepokojení nad jednáním Vašich podřízených – příslušníků MP Brno. Médii proběhla zpráva o vážném zranění, jež dne 15.7.2021 způsobili invalidní spoluobčance příslušníci MP, konkrétně zřejmě strážník se sl. č. 993 při zákroku kvůli nenasazenému respirátoru v MHD. Odkaz zde:https://zpravy-brno.cz/…/straznik-mestske-policie-v…/…

Bylo by vhodné, aby si město Brno uvědomilo a své zaměstnance v tomto směru také instruovalo, že vládní nařízení vyžadující nošení ochranných prostředků jsou v tomto okamžiku z právního hlediska značně „na vodě“. Nejvyšší Správní Soud svým rozhodnutím 10 Ao 12/2021 ze dne 11.6.2021 povinnost nošení ochranných prostředků označil za nezákonnou a ačkoliv šlo v tomto případě o jedno ze starších vládních nařízení, jež bylo následně nahrazeno jiným, je možná pouze otázkou času, kdy bude nezákonným shledáno i nařízení aktuálně platné. Viz.: http://www.nssoud.cz/main0col.aspx…

Je tedy opravdu absurdní, pokud v takové situaci obecní strážník používá výzvu „Jménem zákona“ k tomu, aby občana donutil vykonat něco, co je mocí soudní již de facto označeno za „nezákonné“. Ještě absurdnější potom je, pokud obecní strážník použije donucovací prostředky v situaci, kdy je velmi pochybné, zda jsou vůbec splněny zákonné předpoklady pro jejich použití: (2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek. (§ 18 zák. 553/1991 Sb.)Naprosto nejabsurdnější však je, pokud při takovémto právně zcela pochybném zákroku obecní strážník způsobí někomu vážné zranění, kterým dislokovaná fraktura klíční kosti zcela jistě je.

Takovou situaci nelze omlouvat poněkud emotivnějším slovním projevem dotčené osoby, který byl pravděpodobně vyvolán a dále akcelerován samotným jednáním zasahujících strážníků. Profesionál musí být schopen si v takové situaci poradit a jednat s rozvahou a klidem. Uvědomme si také prosím, že:(1) Obec je povinna nahradit škodu způsobenou strážníkem v souvislosti s plněním úkolů stanovených tímto nebo zvláštním zákonem; to neplatí, jde-li o škodu způsobenou osobě, která svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala.(3) Obec je povinna nahradit též škodu na věcech, která poškozenému vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému může být přiznána i náhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc poškozenou.(4)

Došlo-li u poškozeného v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 2 k újmě na zdraví nebo smrti, určí se rozsah a výše náhrady škody podle občanského zákoníku. V případech hodných zvláštního zřetele lze kromě náhrady podle občanského zákoníku poskytnout jednorázové mimořádné odškodnění.(§ 24 zák. 553/1991 Sb.)Na tomto místě musím vyjádřit obavy nejen o celkovou morální a právní problematiku této otázky, ale také o problematiku finanční. Je totiž zřejmé, že jednáním strážníka č. 993 mohla městu Brnu vzniknout rovněž škoda finančního charakteru, což mě jako občana města Brna, voliče a daňového poplatníka rozhodně nemůže nechat v klidu. Pokud by bylo aktuálně platné vládní opatření opět úspěšně napadeno u NSS, stane se celý uvedený zákrok MP Brno zcela protiprávním a škoda jíž by bylo město Brno nuceno nahradit bude ještě vyšší.

Proto Vás paní primátorko žádám, aby město Brno zajistilo, že budou strážníci MP instruováni k tomu, aby v podobných případech uplatňovali o něco méně služební horlivosti, a aby si byli vědomi značné právní problematičnosti celé situace, jež je rozhodně neopravňuje k nějakým razantním zákrokům za použití donucovacích prostředků.“

Za vyřízení předem děkuji. S pozdravem a přáním pěkného dne. Jiří Randula, Brno

Jiří Randula, člen strany

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Jíří Svoboda Randula

Jíří Svoboda Randula

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31