Šoška: Čistička odpadních vod v Ladné

Šoška: Čistička odpadních vod v Ladné

Stačí nám tento stav? A vzhledem k tomu, že chceme, aby Ladná byla nadějně se rozrůstající obec, bude nám tento stav stačit za dalších pár let? Má vůbec cenu řešit tolik diskutovaný projekt čističky odpadních vod? Rozhodl jsem se na tyto otázky podívat trochu důkladněji a shrnout je v následujících několika bodech.

Proč čistit odpadní vody?

Česká republika má v rámci Evropské unie nejpřísnější požadavky na kvalitu vod. Podle stanoviska Sdružení vodovodů a kanalizací ČR jsou požadavky na kvalitu vod v případě majitelů maločistíren v mnoha případech nesplnitelné.

Za nelegální nakládání s odpadními vodami nám hrozí od vodoprávního úřadu pokuta. Zejména používání septiků v malých obcích spojené s vypouštěním odpadní vody je velmi obvyklým případem nelegálního nakládání, za které hrozí sankce až do výše 50 000 Kč (v případě právnických osob až 10 milionů Kč).

Tato situace logicky ukazuje na nutnost modernizace způsobu nakládání s odpadními vodami. Povolení k provozu stávajících zařízení již v podstatě nejsou vydávána a případné sankce jsou velmi vysoké. Běžně už také dochází k aktivnímu vyhledávání hříšníků a jejich postihování od vodoprávního úřadu pod tlakem ministerstva. Vhodným řešením likvidace odpadních vod je vybudování čistírny odpadních vod, tzv. ČOV. Čištění probíhá nejčastěji centralizovaným způsobem, to znamená s obecní čistírnou a kanalizací. Tímto způsobem se vyhneme možným kontrolám a také následným sankcím.

Ústřední čistírna, nebo malé domácí ČOV?

V některých případech se můžeme setkat s netypickým řešením čištění odpadních vod na obecní úrovni. Například v obci Třebusice na Kladensku se zastupitelstvo rozhodlo zafinancovat domácí maločistírny namísto vybudování ústřední čistírny a splaškové kanalizace. Nebyla by taková varianta vhodnější i v případě Ladné?

Z hlediska investičních nákladů výsledek závisí zejména na hustotě osídlení. Cena malé domovní čistírny včetně DPH a instalace se pohybuje okolo 70 000 Kč. Oproti tomu stojí vybudování 1 metru splaškové kanalizace (v závislosti na místních podmínkách) 3 000 – 6 000 Kč. Jednoduchým výpočtem vidíme, že cena jedné maločistírny odpovídá asi 10 – 20 m splaškové kanalizace. Pro obec s uliční zástavbou jako je Ladná, je tedy jednoznačně výhodnější provedení splaškové kanalizace s ústřední čističkou odpadních vod.

Pro občana je zajímavé zejména srovnání provozních nákladů. Hlavní část nákladů domácí maločistírny tvoří spotřeba elektrické energie a náklady na povinný odběr vzorků. Spolu s náklady na údržbu se roční částka pohybuje okolo 3000 Kč, životnosti čistírny je přibližně 20 let.

U ČOV po vybudování kanalizace a přípojek domácností odpadá veškerá starost o provoz systému a všechny náklady jsou jednotně účtovány ve formě stočného. Tyto náklady se pohybují kolem 1 200 Kč za osobu a rok.

Náklady i starosti nese obec

Výhodou centralizovaného systému čistění odpadních vod je z pohledu občana zejména nulová starost o jeho fungování. Vedle nepatrného finančního rozdílu je totiž zásadní i rozdíl v náročnosti údržby. U centrálního řešení odpadá pravidelná starost s vyvážením septiku a povinnými odběry vzorků. V praxi jde o objednávku specializované firmy několikrát do roka a její náležité zaplacení. Životnost domácí maločistírny je podstatně menší než životnost obecní ČOV a během 20 let bude vyžadovat kompletní obnovení.

V případě ústřední obecní čistírny nese veškeré náklady a zejména starosti spojené s provozem obec. To lze považovat za hlavní výhodu centralizovaného řešení z pohledu občana.

Nejistá legislativa

Stavby a provozu ČOV se dotýká legislativa zejména ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Obě ministerstva shodně preferují centralizovaná řešení čistění vod a tomu přizpůsobují legislativu. V praxi dochází ke zvyšování požadavků na domovní maločistírny a jejich budování a provoz vyžaduje více a více času. Na rozdíl od centralizovaných řešení dochází ke změnám požadavků v průběhu životnosti zařízení a z hlediska občana může docházet k nepříjemným změnám povinností. Situace je tedy poměrně jednoduchá. Ačkoliv jsou stále možná obě řešení, příslušné orgány výrazně preferují centralizovanou variantu a intenzivně jí přizpůsobují legislativu. Tím jsou domovní maločistírny nepřímo vytlačovány.

Je tedy vidět, že problém se zpracování znečištěné vody je opravdu potřeba řešit a je potřeba jej řešit co nejdříve. Já sám se přikláním k možnosti vybudování centrálního systému s čističkou odpadních vod. V článku jsem popsal hned několik důvodů, proč tomu tak je – od nižšího finančního zatížení jednotlivých domácností až po jednodušší provoz a údržbu. Doufám, že se pro naši obec tolik důležitý projekt dá co nejdříve do pohybu.

Marek Šoška,
místopředseda jihomoravských Svobodných a jednička kandidátky Svobodní a ODS v Ladné

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31