Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Volby 2021 – program do PS

Volby 2021 – program do PS

Naše vize: SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT
VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

PROGRAMOVÉ PILÍŘE

Náprava škod způsobených vládou

 • OBNOVA EKONOMIKY I CELÉ ZEMĚ PO COVIDU
 • NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ
 • TVRDÉ TRESTY ZA KORUPCI A ROZKRÁDÁNÍ
 • NAROVNÁNÍ ŠKOD PODNIKATELŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM Z DOBY PANDEMIE NEDOTKNUTELNOST SVOBODY

Antibyrokratická revoluce

 • OMEZENÍ BYROKRACIE A ÚŘEDNÍ MOCI
 • ŠTÍHLÝ A EFEKTIVNÍ STÁT
 • SNÍŽENÍ MOCI STÁTU NAD PODNIKÁNÍM

Nová vize pro Českou republiku

 • TRVALE NÍZKÉ DANĚ A ÚSPORNÝ STÁT
 • ZKVALITNĚNÍ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČEROZVOJ VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PODNIKÁNÍ
 • ÚCTA K NAŠIM TRADICÍM A ZÁKONŮM
 • DOSTUPNÉ A DŮSTOJNÉ BYDLENÍ
 • SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ
 • PODPORA ČESKÉHO PODNIKÁNÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

1.     Antibyrokratická revoluce

Stát má sloužit občanům. Za předchozích vlád všech barev a odstínů se rozrostl tak, že přestává plnit své základní poslání. Míra byrokratizace se stala neudržitelnou. Množství zákonů, směrnic, agentur, dotací a regulací dávno překročilo únosnou míru. Prosadíme vizi úsporného, ale efektivní­ho státu, který bude pro své občany partnerem, nikoliv překážkou.

Programové návrhy

 • Zrealizujeme důslednou antibyrokratickou revoluci, snížíme počet re­gulací negativně ovlivňujících život každého jednotlivce, živnostníka i podnikatele.
 • Navrhneme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Rozpočtový scho­dek je přípustný pouze v případě výjimečných událostí se souhlasem ústavní většiny poslanecké sněmovny.
 • Naším cílem je zásadní snížení rozpočtových výdajů, včetně přímých nákladů na státní aparát minimálně o 30 %. Zrušíme zbytečné úřady a instituce, snížíme počet ministerstev jejich sloučením.
 • Zrušíme systém EET a s ním další nařízená opatření (kontrolní hlášení apod.) v plném rozsahu.
 • Narovnáme systém exekučních a insolvenčních řízení. Zabráníme ex­cesům proti neplatičům a zrušíme DPH ze služeb exekutorů.
 • Zrušíme současný zákon o státní službě. Zavedeme přímou osobní odpovědnost úředníků za chybná či pomalá rozhodnutí. Ukončíme beztrestnost byrokratů. Budeme prosazovat trestní a materiální odpo­vědnosti pracovníků státní správy za způsobené škody v případě poru­šování zákonů.
 • Nynější dotace jsou zdrojem zla, provedeme důslednou revizi dotací,
  zastavíme nespravedlivé a diskriminační dotace do soukromého sek­toru, které nahrávají pouze vyvoleným.
 • Naším cílem je vláda skutečných odborníků, nikoliv politických sekretariátů.

2.     Trvale nízké daně a úsporný stát

Práce, příjmy, majetek a podnikání našich občanů si zaslouží úctu a ochranu. Svobodné podnikání založené na rovné konkurenci je základem prosperity a rozvoje celé společnosti. Jeho omezování se projeví negativ­ně na životní úrovni, zchudnutí všech obyvatel a sociálních problémech. Česká společnost je stále výrazněji ochromována ideologií individuál­ních nároků, rovnostářstvím, zbytnělou byrokracií a relativizací tradičních hodnot. Potřebujeme dát zpět do popředí svobodu podnikání i tvořivost jednotlivce. Jsme jedinou politickou silou, která je odhodlána se tomuto vývoji postavit.

Programové návrhy

 • Provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému.
 • Usilujeme o dlouhodobou daňovou stabilitu pro živnostníky, firmy a in­vestory, z České republiky vybudujeme moderní, daňově přívětivý stát Ev­ropy.
 • Zjednodušíme daňové přiznání na jednu stránku s minimem výjimek.
 • Zásadně omezíme byrokracii a šikanu podnikatelů (nadbytečné kont­roly).
 • Máme dlouhodobou vizi jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížené DPH na úrovni 10 % u komodit pro základní životní náklady (po­traviny, léky, vlastní bydlení).
 • Prosadíme odvod a odpočet DPH jen ze zaplacených faktur.
 • Navrhneme reformu rozpočtového určení daní, abychom motivovali obce k podpoře rozvoje podnikání.
 • Zjednodušíme strukturu daně z nemovitosti. Konkrétní sazby bude ur­čovat příslušná obec, stát určí pouze horní limity. Správu této daně budou vykonávat finanční odbory pověřených obcí třetího stupně.
 • Umožníme lidem flexibilně vydělávat legalizací náhrady pracovně práv­ního vztahu vztahem obchodním.
 • Prosadíme oddělení soukromého majetku OSVČ od majetku urče­ného k podnikání.
 • Změníme nepovedenou paušální daň pro živnostníky tak, aby byla moti­vační pro nejmenší živnostníky a umožnila rozvoj jejich podnikání.
 • Změníme metodu výpočtu starobních důchodů OSVČ.
 • Zjednodušíme pravidla pracovního práva pro všechny skupiny zaměst­nanců a zaměstnavatelů.
 • Zrušíme investiční pobídky, neboť vytvoříme daňově přívětivé prostředí, v němž nebudou nutné.
 • Soustředíme se na přirozený rozvoj domácího malého a středního pod­nikání bez zbytečných úředních překážek a napravíme tak neblahé dů­sledky politiky levné práce.
 • Umožníme mezigenerační solidaritu v důchodovém systému – dobro­volné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potom­ky. (5 % z daní mohu poslat rodičům na důchod, občan rozhodne o tom, kam část jeho daní bude směřovat).
 • Zavedeme sociální systém, který motivuje k práci. Pracovat se musí vždy vyplatit. Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém.
 • Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.
 • Zrušíme opatření současné vlády, která čirým populismem zbytečně za- dlužuje naši zemi (pastelkovné, jízdné, rouškovné a jiné formy účelového uplácení voličů).
 • Zjednodušíme život začínajícím podnikatelům tím, že v prvním roce podnikání nebudou platit daň z příjmu fyzické osoby.
 • Snížíme bariéry pro zahájení podnikání a podpoříme tak rozvoj drob­ného živnostenského podnikání (např. přivýdělek studentů nebo žen na rodičovské dovolené).

3.     Bezpečné místo pro svobodný život

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít, nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodář­ství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chu­doba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alterna­tivou jsou tradiční hodnoty, zejména rodiny a domova. Úlohou státu je vytvořit prostor občanům, aby si mohli svobodně vytvářet svůj normální svět. Česká republika začíná při plnění této funkce selhávat, kvalita ve­řejných služeb klesá, jednotlivé systémy (školství, zdravotnictví, důchody) jsou destabilizovány.

Programové návrhy Právní stát

 • Zlepšíme a zrychlíme vymahatelnost práva, provedeme kompletní re­vizi soudního řízení, zkrátíme lhůty a vrátíme lidem univerzální právo na spravedlnost.
 • Znemožníme šmírování internetu a trestání svobody slova.
 • Zachováme právo držení zbraní pro bezúhonné občany.
 • Budeme hájit pojem manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy.
 •  Budeme aktivně bojovat proti legislativě progresivistických ideologií

(genderismu, feminismu, LGBT a mnoha dalších „ismů“) a proti sociální­mu inženýrství.

 • Odstoupíme od těch škodlivých a neefektivních mezinárodních dohod, které pod pláštěm boje proti změnám klimatu jdou proti zájmům Čes­ké republiky a jejich občanů.
 • Odmítneme Green deal v jeho současné podobě (Plánu pro Evropu).
 • Podpoříme jadernou energetiku a smysluplné dotěžení zásob uhlí.
 • Umožníme racionální využití obnovitelných zdrojů jako doplněk ener­getického mixu.
 • Ukončíme umělé zvýhodňování ztrátových ekologických aktivit a z nich profitujících ekologických alarmistů.

Podnikání

 • Omezíme moc státu nad podnikáním.
 • Odstraníme zbytečné regulace, které škrtí a brzdí české podnikání.
 • Podpoříme podnikatele, kteří podnikají v Česku, nikoli na úkor Česka.
 • Zajistíme rovné postavení podnikatelů a živnostníků vůči státu a státní správě.
 • Změníme systém státních kontrol tak, aby podnikatelům radil a nebuzeroval je.
 • Ochráníme osobní data podnikatelů a živnostníků.
 • Postaráme se, aby podnikatelé neodváděli zdarma práci za stát.
 • Zrušíme zákony, které znevýhodňují podnikání a podnikatele.
 • Zastavíme omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti.
 • Narovnáme podnikatelské prostředí ve prospěch malých a středních fi­rem a živnostníků.

Bydlení

 • Umožníme pracovitým lidem dosáhnout na důstojné bydlení.
 • Usnadníme výstavbu a snížíme stavební náklady zrušením nesystémo­vých regulací. Nedovolíme další byrokratická opatření zvyšující náklady na bydlení.
 • V parlamentu nedovolíme zvyšovat daně z nemovitosti.

Doprava

 • Akcelerujeme rozvoj dopravní infrastruktury jako základního hybatele ekonomického rozvoje.
 • Navrhneme ústavní zákon pro rychlejší výstavbu dálnic a vysokorych­lostních tratí.
 • Zrušíme ekologickou daň při prodeji starších osobních automobilů.
 • Zavedeme zvýhodněné noční sazby pro nákladní automobilovou do­pravu pro lepší využití dálniční sítě.

Školství

 • Zrušíme projekt plošné inkluze a vytvoříme pravidla pro individuální in­kluzi. Oceníme důležitost role speciálních pedagogů a zvýšíme jejich od­měňování.
 • Zrušíme povinnou předškolní výchovu a zavedeme podporu třígene- račních rodin.
 • Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání a trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony).
 • Provedeme zásadní změny ve školství s důrazem na včasné oddělení profesního a akademického vzdělávání.
 • Vytvoříme prostor pro rozvoj soukromého vzdělávání na všech úrovních, včetně liberalizace učňovského vzdělávání (mistrovská zkouška, cechy). Vrátíme význam učňovskému listu.
 • Prosadíme rovnoprávné financování základního školství všech typů škol bez znevýhodnění.
 • V rámci školského systému posílíme spolupráci se soukromým sektorem.
 • Odmítáme jakoukoliv ideologickou indoktrinaci ve školách, zvláště pak prováděnou tzv. „politickými neziskovkami“.
 • Zavedeme diferenciaci vysokého školství. Vedle prestižních státních univerzit s bezplatným studiem, vysokým podílem vědecké činnosti v základních vědních oborech a monopolem na doktorandské studium, habilitační řízení atd. zavedeme statut krajských univerzit a prakticky zaměřených soukromých, resortních, církevních a jiných vysokých škol, které budou částečně financovány výběrem školného.

Zdravotnictví

 • Chceme systém zdravotnictví, který je ekonomicky vyvážený, výhod­ný a spravedlivý pro všechny zúčastněné. Naším cílem je narovnat vztah mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Dneš­ní model zdravotnictví je nespravedlivý, limitující a destabilizovaný. Je možné slibovat navýšení celkových výdajů ve zdravotnictví na průměr OECD, restrukturalizaci a přerozdělování prostředků a zkvalitňování zdra­votní péče. To však již více než 20 let slibují různé politické strany a výsled­kem je pouze chaos a personální devastace ve zdravotnictví. Chybí lékaři, sestry i pomocný zdravotnický personál.
 • Hlavní investice ve zdravotnictví musí být do lidí. Zajistíme okamžité zvýšení počtu přijímaných mediků a dalších zdravotníků. Pro lékaře musí být stanovena transparentní pravidla postgraduálního vzdělávání, vč. od­povídajícího finančního ohodnocení. Lékaři v nemocnicích nemohou být nuceni pracovat přesčas více než 412 hodin za rok.
 • Podporujeme využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.
 • Zrušíme nezákonné limitace pro ambulantní praxe.
 • V privátní sféře musí platit základní pravidlo, že je nadstandardem vše, co není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota práce soukromého zdravotnického zařízení musí vycházet z ekonomických parametrů, které běžně platí pro soukromý sektor.
 • Zavedeme dva druhy zdravotního pojištění: základní (povinné) zdravot­ní „pojištění“ bude sloužit k úhradě základní zdravotní péče. Individuální pojištění rozšiřuje zdravotní péči a platí zde běžné zásady pojišťovnictví. Zdravotní pojišťovny si budou navzájem konkurovat.

Sociální politika

 • Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém. Systém vždy musí motivovat k práci a pracovat se vždy musí vyplatit.
 • Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.
 • Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává.
 • Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky. Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.
 • Vrátíme porodné všem maminkám – vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče.
 • Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.
 • Výši příspěvku na bydlení nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v konkrétní obci a městě.
 • Pečujícím osobám zajistíme přiměřenou výši starobního důchodu, aby

nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Zvýšíme výši příspěvku na péči o ty, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní

životní úkony.

 • Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.

Armáda a bezpečnost

 • Sebevědomou kapacitu ozbrojených sil a schopnost hájit nedotknutelnost vlastního území vnímáme jako nutný projev státní suverenity.
 • y Primárním cílem je obranyschopnost našeho státu a jeho vážnost v mezi­národních vztazích. Zasadíme se o maximální schopnost a připravenost
 • Armády České republiky a dalších ozbrojených sil zakročit proti všem vněj­ším a vnitřním hrozbám, které ohrožují naši státnost.
 • Chceme budovat silné zálohy Armády České republiky, podporovat bran­nou a vlasteneckou výchovu dorostu a rovněž podporovat dobrovolná občanská střelecká sdružení. Posílíme úlohu ozbrojených sil v obraně te­ritoriální celistvosti a suverenity státu.
 • Znovu posoudíme schopnosti státu a ozbrojených sil mobilizovat ozbro­jené síly a zabezpečit činnost státu za války. Ve spolupráci s národními organizacemi a závody obranného průmyslu budeme prosazovat jejich vyšší zapojení do vyzbrojování armády, včetně výzkumu.
 • Jako suverénní členský stát NATO jsme připraveni postupovat výlučně v souladu se zněním Severoatlantické smlouvy a vždy si zvolit způsob po­moci jinému členskému státu. S ohledem na naše národní zájmy se ne­budeme účastnit vojenských cvičení u hranic jiných států, přehodnotíme také zapojení v zahraničních misích. Budeme upřednostňovat vojenskou spolupráci na regionální úrovni a s neutrálními státy.
 • Podporujeme vznik národního bezpečnostního kabinetu.

4.     Suverénní postavení v mezinárodním prostředí

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svo­bodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudi­la České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pra­covní síly. Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU i nám přisouzené podřadné roli. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byro­kratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu.

Programové návrhy

 • Prosadíme ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU.
 • Prosadíme ústavní zakotvení práva platit českou korunou a práva pla­tit v hotovosti.
 • Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie (na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historic­ké funkčnosti a zanikne). Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy.
 • Navážeme úzkou ekonomickou a politickou spolupráci s Visegrádskou čtyřkou, Rakouskem, Itálií, Slovinskem, Srbskem a Chorvatskem.
 • Prosazujeme ekonomickou zahraniční politiku směřující k rozšiřování volného trhu bez zbytečných bariér a sankcí.
 • Zahájíme jednání o vstupu do EFTA.

5.     Rozvoj venkova a zemědělství

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, se stává darem pro další generace. Naším cílem je chránit svobodné sedláky a farmáře před ničivou rozpínavostí zeměděl­ských oligarchů. Chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi z měst.

Programové návrhy

 • Zemědělskou produkci vnímáme jako naši strategickou národní komoditu. Naši nezávislost a kvalitu potravinových zdrojů musíme chrá­nit a rozvíjet.
 • Budeme důrazně prosazovat strop dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy. Současná platná legislativa umožňuje odčerpání rozhodujícího procenta finančních prostředků několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech hospodaří i na půdě, která jim nepatří.
 • Budeme podporovat pěstování ovoce a zeleniny, obnovu ovocných sadů, malá rodinná vinařství, rozvoj místních zpracovatelských kapacit, malé a střední sedláky v produkci hospodářských zvířat a živočišných produktů.
 • Budeme chránit malé vlastníky lesů proti nečinnosti majitelů soused­ních pozemků a aby byli v rovnoprávném postavení vůči mysliveckým or­ganizacím a měli i oni šanci získat dotace.
 • Zvýšíme podporu prodeje ze dvora a rozvoj farmářského zboží. Pokud budou mít naši farmáři odbytovou šanci, budou schopni vypěstovat znač­né množství vyšší kvality oproti zboží převáženému tisíce kilometrů.
 • Změníme nastavení Programu rozvoje venkova, aby se vrátil do podoby, kdy bude dostupný pro malé a střední sedláky, poskytoval jim metodic­kou pomoc a žádosti (projekty) byly možné pouze do výše 5 milionů Kč.

6.     Nelegální migraci nepřijmeme za legální

Naše země nezapříčinila masovou nelegální migraci a nesmí tedy být ani její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobu života. Čes­ká republika je země s bohatou historií a nádhernou krajinou, ve které žijeme v bezpečí. Nedovolíme ohrozit tento odkaz našich předků. Máme právo vyžadovat respekt k pravidlům naší země. S námi žijící legální při­stěhovalci se zavazují dodržovat zákony České republiky a ctít naše zvyk­losti stejně jako my.

Programové návrhy

 • Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Institut azylu nesmí být zneužíván. Trváme na deportaci nelegálních migrantů nebo cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony.
 • Imigrace musí probíhat výlučně na základě české azylové legislativy.

Nepřijmeme jakoukoliv vnucenou migrační politiku nebo kvóty, které by vyžadovaly přijetí cizích státních příslušníků.

 • Budeme důsledně vymáhat migrační zákony a důsledně trestat pašo­vání lidí. Zastavíme podporu všech migračních „neziskovek“ a „profesio­nálních“ agentur poskytujících poradenství, jak obcházet české azylové zákony.
 • Česká republika garantuje občanům svobodu náboženského vyznání, nicméně výlučně v mezích platného zákona. Ctíme antické a židovsko -křesťanské kořeny naší civilizace. Jakékoliv snahy o politické zneužití ná­boženství, zejména politického islámu, postavíme mimo zákon.
 • Nepřipustíme snahy o zavádění jakýchkoliv alternativních právních systémů na území ČR.

7.     Hájíme absolutní svobodu slova a projevu

Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a pro­jevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmí­táme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili.

Programové návrhy

 • Prosadíme zákon, který zabrání korporacím na území České republiky omezovat svobodu slova, jak jim ukládá legislativa EU. Ústava České re­publiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování.
 • Chceme zachovat svobodu médií, odmítáme jakékoliv snahy o cenzuru

obsahu médií ukryté pod bojem proti dezinformacím a fake news. Svobo­da slova a názoru musí být zachována za každou cenu.

 • Privátním provozovatelům vysílání poskytneme větší svobodu pro je­jich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají.
 • Nazrál čas ke změně od povinného k dobrovolnému financování veřej­noprávních médií. Způsob financování ČT a ČRo zůstal stejný jako v první polovině 20. století, ačkoliv se svět médií dramaticky změnil. Je třeba pro­vést revizi veřejné mediální služby co do jejího rozsahu i obsahu.

8.     Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít.

Učiníme vše, abychom na prvním místě chránili lidské životy, ale aniž by­chom ohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezu­jícími opatřeními vlády. Občané jsou i bez nařízení shora schopni čelit této výzvě svojí přirozenou vitalitou a činorodostí, a to ve všech odvětvích hospodářství, vědy, kultury, škol, sportu a služeb.

Česká republika má před sebou dva nevyhnutelné úkoly:

Připravit se na období „post-covidové“, zahojit ekonomiku a obnovit společenský život. Musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel a vracet ho do přirozených kolejí bez jakýchkoliv omezení.

Okamžitě a jednou provždy ukončit chaotický boj s Covid-19 založený na plošných restrikcích, omezování svobody a „lockdownech“ a nahradit ho bojem pomocí léčby, ochrany rizikových skupin a dobrovolného očkování.

 • Programové návrhy
 • Neumožníme další pokračování či znovuzavedení restrikcí a „lockdow- nů“, či zavření škol – zrušíme pandemický zákon jako nástroj totality a omezování svobod obyvatel.
 • Prosadíme, aby se hlavními zbraněmi proti Covidu stala léčba, posilo­vání imunity občanů a dobrovolné očkování.
 • Odmítneme zavedení COVID pasu na území ČR, právo pohybu nesmí být omezeno. Budeme tento postoj hájit i před EU.
 • Necháme otevřené školy na všech stupních bez omezení a budeme prosazovat plán, jak vynahradit dětem čas ztracený distanční výukou. Ne­odepíšeme celou generaci dětí postižených obdobím Covidu.
 • Navrhneme zákon, který zastaví přestupková řízení a vymáhání pokut za porušení covidových zákazů a omezení vlády a ministerstva zdravotnictví.
 • Budeme prosazovat, aby stát vyplatil všechny škody, které způsobil svými nezákonnými opatřeními. Zároveň budeme požadovat, aby se na úhradě těchto škod přímo podíleli odpovědní politici a úředníci.
 •  Prosadíme důsledný audit všech pandemických opatření a programů v roce 2020 a 2021, budeme trvat na trestní odpovědnosti.
 • Provedeme objektivní zpětnou analýzu účinnosti všech opatření, vy­hodnotíme jejich vady, abychom je v budoucnu již neopakovali.
 • Kultura a sport jsou nezbytnou součástí kvality života našich občanů i naší ekonomiky, nemůžou být omezeny.
 • Budeme usilovat o založení Fondu na obnovu ekonomiky, který bude zajištovat okamžitou pomoc postiženým podnikatelům při obnově jejich podnikání a řešit kompenzace a úvěry včetně funkčního záručního pro­gramu.
 • Podpoříme ekonomiku realizací strategických investic (zejména do do­pravní infrastruktury).
 • Zreformujeme zdravotnickou krizovou infrastrukturu včetně funkčního nastavení řídících struktur a strategického materiálního zabezpečení pro případ mimořádných situací (kapacita JIP + ARO, dostatečný počet kvali­fikovaného personálu) včetně hledání nových postupů.
 • Vytvoříme systém ochrany rizikových skupin občanů při výskytu epi­demie (distribuce respirátorů + vitamínů C, D a Zn (+Se) zdarma; otevírací doba jen pro starší obyvatele; vyčlenění zóny pro rizikové skupiny v hro­madné dopravě; testy pro osoby přicházející do domovů seniorů či ne­mocnic). Nebudeme však nikdy zavírat všechny do izolace a nečinnosti.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Nejnovější video

Vondráček na Primě připomněl odboráři Dufkovi jeho výrok o hospodách. Problémy českým zemědělcům přidělala již Babišova vláda a Fialova v tom jen pokračuje.

CNN Prima NEWS do svého pořadu „Co na to vaše peněženka“ pozvala organizátora protestní akce, tj. předsedu OS pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) Bohumíra Dufka, a předsedu strany Svobodní Libora Vondráčka, aby, na základě dotazů moderátora pořadu, okomentovali pondělní protest zemědělců v Praze.

Protest zemědělců vyvolal emociálně přehnanou reakci vlády

Bohumír Dufek jednoznačně odmítl označení, že protestujících zemědělci jsou proruští a připomněl, co, jako předseda odborů, za těch více než 30 let, co zastává tuto funkci, učinil jak pro zaměstnance, tak i pro naše občany, když odbory prosazovaly prosazování, aby vlády v sociálních otázkách nezapomínaly i na naše řadové občany. Podle něho, k této emociálně přehnané reakci vládní koalice došlo proto, že organizátoři demonstrace pojmenovali problémy, které sužují naše zemědělce, a které zavinil nejen Green Deal, ale i politika současné vlády. To se, přirozeně, vládě nelíbilo. Proto nastala tato mediální smrť proti demonstrujícím zemědělcům.

Pokud jde o důvody protestu zemědělců, podle Bohumíra Dufka, může za to nejen současná vláda, ale i vlády předchozí, které, na jednu stranu tvrdily našim občanům, že hájí české zájmy, a přitom v Bruselu odsouhlasily všechny nesmysly, které před několika lety ve vrcholných orgánech EU prosadil tehdejší místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který by zodpovědný za uvedení Green Dealu v život. Dnes, tyto bývalé vlády svůj podíl, na tomto jejich, tichém souhlasu s Green Dealem, nechtějí veřejně přiznat.

O protest požádali sami zemědělci, odbory akci zorganizovaly

Bohumír Dufek dále vysvětlil, že organizátoři pondělního protestu zemědělců byli požádáni částí nespokojených českých zemědělců, aby připravili celostátní protestní jízdu zemědělců svými traktory do Prahy. Protože jejich odborový svaz disponuje jednou z nejlepších logistik u nás, tak se zemědělské odbory ujaly organizace této akce. Takže, během necelých 10 dní tuto protestní akci odbory připravily. Zároveň Bohumír Dufek dodal, že odbory zařizovaly organizaci této akce, zatímco, jako mluvčí, vystupovali samotní protestující zemědělci, tedy jejich viditelní zástupci. Proto byl také jedním z jejich mluvčích významný český zemědělec Zdeněk Jandejsek, který byl po jednu dobu i prezidentem Agrární komory ČR. Jeho úkolem bylo veřejně pojmenovat důvody, proč v posledních dvou letech došlo k tak výraznému zdražení potravin u nás, a proč nespokojení zemědělci protestují. Tím, že si dovolil zkritizovat vládu, že proti vysokým cenám potravin nic neučinila, proto se proti němu, ale i ostatním protestujícím zemědělcům, strhla mediální smrť z popudu vládní koalice.

Nálepkování je trik, jak zamlžit podstatu problému

Poté se ujal slova Libor Vondráček, který na otázku moderátora, zda tímto emociální pojmenováním protestujících zemědělců, nebyla upozaděny skutečné problémy zemědělců, odpověděl, že právě podstata celého problému byla přehlušen nálepkováním protestujících zemědělců ze strany vládní koalice. Podle něho je argumentace používáním nálepek velmi snadná, ale nic neřeší. Podle Libora Vondráčka je naopak nutné podpořit ty, kteří, v dnešní přebyrokratizované situaci, stále ještě něco dělají, kteří u nás podnikají, hospodaří a farmaří. „Vážím si těchto lidí. Pojďme se bavit o jejich problémech,“ dodal.

Organizátoři odmítají, že by byl protest zemědělcům „ukraden“

Poté se moderátor zeptal Bohumíra Dufka, jak to bylo s tzv. koordinátorem pro Ústí nad Labem a Litoměřice panem Milošem Malým, který během protestu odjel, přičemž pro média prohlásil, že byl tento protest zemědělcům někým „ukraden“.

Předseda zemědělských odborů, jako hlavní organizátor akce, k tomu odvětil, že „jedinému organizátorovi protestní akce zemědělců nemohla být protestní akce ukradena…“ Načež vysvětlil, že pan Malý se měl pokynům organizátorů akce podřídit. S magistrátem hl. m. Prahy bylo totiž domluveno, že traktory budou parkovat na nábřeží Edvarda Beneše. Bylo to, mimo jiné, i proto, že Bohumír Dufek se neklonil k tomu, aby protestující zemědělci šli diskutovat s ministrem zemědělství, a to před budou ministerstva zemědělství, protože, „tam se v životě nemůže nic dohodnout, spíše to vede k emocím. Nikdy jsem toto nepodporoval za celou svoji éru. Byl to prostě nehorázný podraz na ty, kteří tam přijeli. Takto tato akce naplánována nebyla. Je mně jasné, že to sloužilo k tomu, aby zaparkované traktory nebylo vidět z Úřadu vlády ČR. Protože, to by byla ještě větší prohra současné vládní koalice. Nejlepší na tom, je, když člen vládní strany, jde kritizovat vládní politiku.“

Na další otázku moderátora, jestli šlo spíše o politikum ze strany pana Malého, Bohumír Dufek odvětil, že to jednoznačně byla politika. Protože to bylo opakování toho, co se stalo při demonstraci odborů 27. listopadu loňského roku na Malostranském náměstí v Praze, kdy v médiích vystoupila Petra Mazancová, členka TOP 09, která je předsedkyní lobbistické Učitelské platformy, a která v médiích vystoupila proti, v ten den, stávkujícím učitelům. Nyní se to, podle Bohumíra Dufka, opakovalo v jiném provedení.

Zmírnit přísné podmínky pro zemědělce nebude jednoduché

Načež předseda zemědělských odborů k tomu dodal, že návrhy na úpravy zemědělské politiky české vlády, jak to nyní ministr zemědělství Marek Výborný zemědělcům slibuje, tak není možné uskutečnit hned, protože se tato záležitost musí nejprve projednat v celé vládní koalici. Navíc, svoji roli hraje i to, že, návrh státního rozpočtu pro příští rok se obvykle schvaluje v září, říjnu, takže naši zemědělci budou i nadále, to je po celý letošní rok, pod obrovským tlakem, aby, ve své práci, vyhověli přísným podmínkám, které jim Green Deal předepsal, a současná česká vláda ještě více prohloubila. Letos jim, pravděpodobně, nikdo uvolní dodatečné finanční prostředky, aby mohly být tyto přísné podmínky pro naše zemědělce zmírněny.

Přísné normy Green Dealu způsobují vážné problémy farmářům

Poté promluvil Libor Vondráček, který nejprve uvedl, že za problémy zemědělců, obecně řečeno, může Green Deal, který pro evropské farmáře, a také i pro naše zemědělce, stanovil mnoho požadavků, které, od zemědělců, vyžadují splnění řady nesmyslných norem. Takže, kvůli tomu musí zemědělci trávit spoustu času se svými daňovými poradci, s účetními a dalšími lidmi, které jim vysvětlují, jakým způsobem mají splnit předepsané normy a předpisy, aby od státu dostali požadovanou dotaci. Načež poznamenal, že kdyby se po nich tyto věci nevyžadovaly, byli by schopni svojí zemědělskou produkcí lépe konkurovat ostatním zemědělcům v EU, ale i vůči dovozům levného obilí z Ukrajiny. Nepoměr v cenách jejich zemědělské produkce by nebyl, ve srovnání s tou ukrajinskou, tak výrazný, jako je tomu nyní, dodal.

Libor Vondráček dále uvedl, že základní problém spočívá v tom, že, díky Green Dealu, dostávají naši zemědělci úkoly, které by měli plnit, při tom, že právě tyto úkoly zaneprazdňují natolik, že nejsou na otevřeném evropském trhu ostatním zemědělcům konkurovat. Navíc, tuto situaci prohlubuje i to, že se nedotuje produkce potravin, ale dotuje se produkce paliv či kukuřice do bioplynových stanic. Neproduktivitu zemědělců podporuje i to, že se přidělují dotace na hektar, kdy se na tomto poli nic nezaseje, žádná plodina. To je, podle Libora Vondráčka, něco, co by naši předkové nedokázali pochopit, že je to vůbec možné. Tedy, že někdo dostane peníze za to, že neobdělá pole. Naši předkové by si, v tomto případě, „ťukali na čelo“, konstatoval.

Bezcelně dovezené ukrajinské obilí zaplnilo sklady zemědělcům!

K bezcelnímu dovozu ukrajinského obilí se nejprve vyjádřil Bohumír Dufek, který řekl, že je sice nutné Ukrajině, v její složité situaci, nadále pomáhat, ale současnou situaci našich zemědělců zavinila i současná vláda, a to tím, že uvolnila prosto pro tyto dovozy ukrajinských zemědělských komodit. Měla postupovat jinak, tedy tím, že by byly zavedeny koridory, kudy by tyto ukrajinské zemědělské produkty byly převáženy přes naše území a směřovaly by do zemím, kam byly původně určeny. Znamenalo by to, místo nákladních aut, dopravovat ukrajinské obilí a další komodity vagony po železnici. Vždyť právě převozu nákladními auty se zmocnily spekulanti, kteří toho zneužili. Načež podotkl, že Česká republika byla zaplavena obilím, shodou okolností z Polska, které, když bylo do Polska dovezeno z Ukrajiny. Poté bylo toto obilí přesměrováno k nám, a to i z důvodu, že je to pro tyto dovozce blíže, než kdyby toto obilí expedovali do Francie či Německa. Tedy, značná část tohoto ukrajinského obilí byla dovezena k nám.

Ukrajinské obilí expedovat železničními koridory mimo EU!

Podle Bohumíra Dufka, základní chyba Evropské unie spočívá v tom, že sice nemusela na ukrajinské obilí vyhlásit clo, protože za této situace by to bylo pro ukrajinské zemědělce finančně velmi náročné. Ale Evropská unie měla udělat vše proto, aby byly, napříč Evropou, vytvořeny a stanoveny železniční koridory, jejichž prostřednictvím by ukrajinské obilí putovalo až k moři, a potom loděmi až do Afriky. To je tam, kam toto obilí mělo původně směřovat. Mimochodem, před válkou Ukrajina vyvážela asi 40 milionů tun obilí loděmi přes Černé moře.

Bohumír Dufek se dále zmínil o návrhu, který zaznívá v posledních dnech, a to, že by na převoz ukrajinského obilí byla stanovena určitá finanční kauce, která by se dovozci vrátila v okamžiku, kdyby se toto přepravované obilí dostalo mimo země Evropské unie. Načež dodal, že by se vrcholné orgány EU měly spíše zamyslet nad tím, co učinit, až zhruba za 4 měsíce začne sklizeň obilí, a jak se vyřeší sýpky, plné obilí, v Polsku, České republice či jinde.

Bude, či nebude, podepsána dohoda s Mercosurem?

V návaznosti na dovoz levného, bezcelně dovezeného ukrajinského obilí Bohumír Dufek přešel k významné otázce, kterou nyní řeší Evropská komise, to je, zda se podepíše, či nepodepíše, obchodní dohoda s Mercosuserm, to je uskupením hospodářsky významných jihoamerických zemí, které by se týkala především vývozu jihoamerických zemědělských produktů do Evropské unie, a naopak vývozu strojírenských výrobků ze zemí EU, to je zejména německého automobilového průmyslu, do Jižní Ameriky. Podle Bohumíra Dufka před vrcholnými orgány EU stojí otázka, jak se rozhodnout. Protože, si Francie, tj. francouzská vláda, na základě protestů francouzských farmářů v posledních měsících, uvědomuje, že by tímto dovozem z Jižní Ameriky byly zájmy francouzských zemědělců ohroženy. Proto se postavila proti tomuto podpisu, čím se dostala do sporu s Německem, které, aby podpořilo svůj automobilový průmysl navrhuje úpravu smlouvy tak, že se bude týkat evropského průmyslu. Podle Bohumíra Dufka je ale nasnadě, že každá smlouva musí být oboustranně výhodná. To je, že když se smlouva nebude týkat zemědělství, tak to pro společenství Mercosuru nemusí být výhodné a zajímavé. Takže, jde zde otazník, zda vůbec k nějakému podpisu této smlouvy vůbec dojde. Řešit to má zasedání Rady EU v pondělí 26. února, na což si, podle Bohumíra Dufka, budeme muset počkat.

„Překopat“, či zrušit, Green Deal?

Následovala otázka, zda, po velkých protestech evropských zemědělců bude „překopán“ Green Deal? K tomu Bohumír Dufek odpověděl, že, podle jeho názoru, „překopán“ bude, protože zemědělci nechtějí vyrábět neekologicky. Dále řekl, že „mně se nejvíce nelíbí, když někdo vyřvává, že ´agrobaroni´ likvidují půdu apod. To vůbec není pravda. V rámci České republiky máme nejmenší spotřebu umělých hnojiv na hektar, z celé EU. Zatímco jiné státy Evropské unie tyto dávky mají mnohonásobně vyšší. U nás je to dáno tím, že spíše užíváme organická hnojiva. Já si myslím, že ´překopán´ bude, a to proto, že nyní jsou před námi volby do Evropského parlamentu. Protože současní europoslanci mají strach, že přijdou odpůrci Green Dealu. Tak se do určité míry budou muset snažit vyhovět názorům protestujících zemědělců. Já si myslím, že je to správné.

Jsem rád za debatu zde ve studiu, že to neříkám pouze já, ale že to řekl i můj spolubesedující, že v některých případech budou muset zemědělcům ulevit, protože přínos ´zelených´ opatření na snížení CO2 v atmosféře, není tak obrovský. Jak se z pozice zemědělských ekologických organizací děje.

Jde zde ještě jeden velký problém, že Evropa není připravena na to, aby stihla v roce 2050 být ekologicky neutrální“.

Libor Vondráček k tomu dodal, že Green Deal je nutné ukončit. „Jako plody Green Dealu již nyní sklízíme to, že jsou drahé energie. Drahé jídlo je zde proto, že jsme zde začali zavádět Green Deal. Tím jsme začali komplikovat úplně všechno, roztočili jsme inflační spirálu. Kdy se u nás, v době covidu, dělaly lockdowny, tak jsme napomohli inflaci. Ony tyto věci fungují jako domino, to znamená, že když se strčí do první kostičky, tak na konci to nějak dopadne. My jsme měli křičet, když Andrej Babiš hlasoval pro Green Deal. Již v té chvíli jsme měli říkat, jaké to přinese důsledky,“ prohlásil Libor Vondráček.

Donald Trump a jeho odstoupení od klimatických smluv

Na to reagoval moderátor slovy, že bývalý premiér Andrej Babiš tvrdí, že GreenDeal nepodepsal. Na což mu Libor Vondráček odpověděl, že Andrej Babiš sice základní dokument projektu Green Deal nepodepsal, ale hlasoval pro něho na Radě EU. Jinak by ho nebylo možné přijmout, podotkl Libor Vondráček. Načež dodal, že Andrej Babiš sice není pod dokumentem podepsaný, jenže ho odhlasoval. Podle Libora Vondráčka bychom u nás potřebovali někoho, jako byl v USA bývalý prezident Donald Trump, který od klimatických smluv, které se v té době ve světě podepisovaly, jménem Spojených států amerických, odstoupil. Je to, z jeho z hlediska, kvůli tomu, že Čína stejně tyto dohody nerespektuje a dělá si, co chce. Problém je v tom, že Evropa, z hlediska ohrožení planety škodlivými emisemi, je jen zrnkem v písku, dodal Libor Vondráček. Protože produkuje jen 4,6 % procenta CO2. Takže, dále uvedl, „přestaňme zde dělat experimenty, protože dříve nebo později zjistíme, že na to nemáme, a budeme je stejně muset ukončit“.

Mělo, či nemělo by, zemědělství pro Česko prioritou?

Moderátor se v průběhu diskuse zmínil o tom, že poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček prohlásil, že zemědělství by nemělo být pro Českou republiku prioritou. Na to reagoval Bohumír Dufek s tím, že zemědělství nikdy prioritou v České republice nebylo. Může k tomu dodat, že to potvrzují i přístupová jednání do Evropské unie, které nastaly před rokem 2004, kdy jsme do EU vstoupil. Konstatoval, že tehdejší představitelé EU slibovali, že České republika, pod deseti letech, po vstupu do EU, bude mít dotace ve stejné výši, jako mají původní, západoevropské členské státy EU, což Česká republika dosud nezískala a ani nezíská. Bohumír Dufek je toho názoru, že tehdejší hlavní vyjednavač pro vstup České republiky do EU Pavel Telička, při vyjednávání „vyměnil“ rezort zemědělství za jiné priority.

Podle Bohumíra Dufka, nakonec dojde k tomu, že Green Deal v původním znění již nebude platit, protože budou dohody na jiném uspořádání tohoto „zeleného“ projektu, ale původní název Green Deal zůstane zachován, protože bude i nadále politicky přitahovat určitou skupinu voličů.

Na něho navázal Libor Vondráček, který odmítl výraz „překopat“, a dále prohlásil, že zemědělcům pomohlo, kdyby se Green Deal úplně zrušil. Protože jsou to právě zemědělci, kteří nejlépe vědí, co je potřeba, při jejich práci na polích, udělat, jaký postup prací zvolit. Vždyť od jakživa jim nikdo neříkal, co mají pěstovat. To vědí sami, co nejlépe.

Zemědělce nerozlišovat na malé, střední a velké!

Navíc, podle něho, se nemají zemědělci rozlišovat na malé, střední a velké. Zdůraznil, že je třeba pomoci těm, kteří produkují potraviny, které jsou potřebné pro naše občany. Právě tito zemědělci by měli dostávat od státu podporu.

Bohumír Dufek k tomu dodal, že Česká republika dostane určitou sumu peněz na podporu zemědělství, která je rozdělena na přímou pomoc zemědělcům a dále na podporu venkova. Načež podotkl, že on, osobně, by pomohl právě těm nejmenším zemědělcům, jejichž pole jsou o rozloze do 50 hektarů. Tito zemědělci byli, podle něho, v pondělí v Praze, a to na rozdíl od těch, kteří ve čtvrtek jeli na hranice. Tě je potřeba pomoci, protože jsou to ti, kteří pečují o krajinu kolem svých hospodářství. Vždyť právě ti dělají „na vidličku“. Ostatní zemědělci ať obdrží svůj „balík“ finanční pomoci.

Libor Vondráček k tomu podotkl, že když se odstraní administrativa, tedy „papírování“, nejvíce to pomůže právě malým zemědělcům, protože velké zemědělské podniky mají k tomu k dispozici příslušné oddělení pracovníků a různých poradců, které vedení těchto firem poradí, jak splnit všechny předepsané podmínky, které jsou u dotací stanoveny. Zatímco malý zemědělec se tím „prokousává“ a trápí se tím.

Zemědělci požadují snížení administrativy!

K otázce snížení administrativy u zemědělců se nejprve vyjádřili Bohumír Dufek. Řekl, že z části je to otázka Evropské unie, která pro zemědělce nastavuje podmínky jejich činnosti, jejich podnikání. Ale, zároveň je to i záležitost současné vlády, jak, ona sama, vyžaduje dodržování přísných podmínek, které jsou v zemědělské politice EU nastaveny.

Podle něho je nutné především snížit administrativu, kterou zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond, kde je zaměstnáno obrovské množství lidí, kteří si tyto kontrolo v podstatě vymýšlejí. „Nejhorší je, že přijede kontrola v lednu, jestli tam ta vojtěška ještě je. Nebo, jestli toto pole již nezvoral. Přitom to snímkuje satelit. Pomoci zemědělcům se dá hned. Udělat to může česká vláda, že v Bruselu řekne, že si vezme garanci za to, že to, co vyplatila, tak vyplatila správně,“ konstatoval Bohumír Dufek.

Libor Vondráček k tomu ještě připomněl změnu zákoníku práce u „dohodářů“, kdy zemědělec neví, zda bude pršet či nebude. „Těžko může tři dny dopředu dát rozpis služeb těm, které má na brigády. Takže, to je další věc, která je schválena touto vládou, jako změna zákoníku práce v minulém roce. Přestaňme dělat tyto věci, které třeba na první pohled se zemědělství nesouvisí. Ale bohužel zemědělcům zásadně komplikují život,“ prohlásil Libor Vondráček v závěru tohoto pořadu.

Oblíbené štítky

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31