Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Otevřený dopis prezidentu republiky. Milost pro Kordysovy

Otevřený dopis prezidentu republiky. Milost pro Kordysovy

Více podrobností k této kauze.

Otevřený dopis prezidentu republiky:

Vážený pane prezidente,

dovoluji si se na Vás jménem Svobodných obrátit ve věci trestního stíhání manželů Karolíny a Jarosława Kordysových. Manželé Kordysovi byli uznáni vinnými spácháním zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy dle ust. § 283 odst. 1, 3, písm. b), c) tr. zákoníku, kterého se měli dopustit podáváním nápoje ayahuasca obsahujícího DMT většímu množství účastníků ceremonií. Za toto jednání jim byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody v trvání 8 a půl a 5 a půl roku. Jarosław Kordys byl navíc zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Po odvolacím řízení u Olomouckého vrchního soudu byl manželům trest sjednocen na 8 let nepodmíněného trestu svobody. Tento trest považujeme za zcela nepřiměřený, zejména s ohledem na nulovou společenskou nebezpečnost jejich konání.

Vážený pane prezidente, 

trestní zákoník je nejvíce formalizovanou formou vyjádření sociokulturních norem dané společnosti a jako takový by měl plnit ve vztahu ke společnosti také protektivní funkci, tedy jasně definovat, které konání a jednání je v dané společnosti nepřípustné a jak bude trestáno. Tak, jak se vyvíjí společnost, se však musí vyvíjet i její normativní rámec. Přesto současná právní úprava nakládání s psychoaktivními látkami navzdory vší kritice stále vychází z desítky let zastaralé Jednotné úmluvy o omamných látkách z r. 1961 ve znění Protokolu z r. 1972, Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 a Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. Ty jsou postaveny na dávno irelevantních myšlenkách a idejích, které měly svůj původ v primárně mocenských ambicích bývalých velmocí a ve svých počátcích byly inspirovány úzkoprsou až dehumanizující protestantskou morálkou potřeby silné společenské kontroly jedince. Následně byly ještě před rokem 1989 začleněny do našeho právního řádu a už v něm zůstaly. Taková kategorizace psychoaktivních látek bohužel zcela pomíjí jejich pozitivní potenciál, vnímá je jako apriori společensky škodlivé a staví na vynucené ochraně všech, včetně dospělých občanů. 

Tím mimo jiné vytváří pomyslného nepřítele, proti kterému je potřeba bojovat a vést válku, známou jako válka proti drogám, kterou ovšem nemáme nejmenší šanci vyhrát, která všechny účastníky stála obrovské množství prostředků a která místo výsledků přinesla jen utrpení a ztráty.  Takto definované normy, opět v souladu s myšlenkovým ghettem původních iniciátorů, nezohledňují legální psychoaktivní látky a jejich negativa a obsahují tak z věcného pohledu zcela jasný vnitřní rozpor, který nelze nazvat jinak než pokrytectví. Jsou královstvím rozděleným zevnitř, které svým poddaným autoritativně a pyšně určuje, které psychoaktivní látky užívat mohou a které ne. 

Současná úprava jako taková neodpovídá současnému stavu poznání v oblasti možných přínosů psychoaktivních látek, neguje možnosti jejich využití a dávno nevyjadřuje zájem společnosti na tom, jaké hodnoty je nutné chránit a jak. Ve skutečnosti je falešným obrazem na zdi platónské jeskyně, osvětlovaným nikoliv zájmem o dobro či ochranu společnosti, nýbrž zcela mocenskými a zištnými zájmy těch, kdo na této iluzi vydělávají. Těmi jsou především násilné organizované skupiny, jejichž zisk vychází právě z rizik, které při svém obchodování podstupují.

Tato iluze pak s sebou implicitně přináší paternalistický model kontroly chování jedince, model omezující jeho svobodu rozhodování a znemožňující jedincům a tím pádem i společnostem dospět ve skutečně svobodné entity, rozhodující se dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a jako takové nesoucí zodpovědnost za své činy.

Jako Svobodní vycházíme z přesvědčení, že pouze takový jedinec je schopen ve vzájemnosti a sounáležitosti s druhými vytvářet silnou a prosperující obec, stát či národ. Proto budeme i do budoucna usilovat o to, aby právní rámec České republiky neobsahoval žádná ustanovení, které by mohly její občany v úsilí o zachování své svobody omezovat.

Vážený pane prezidente,

nepopíráme, že psychoaktivní látky jako každý mocný nástroj s sebou nesou jak velké přínosy a potenciál, tak velká rizika a hrozby. Úroveň poznání nám již však dává schopnost všechny tyto aspekty jasně identifikovat a umožnit právě takové využití možností těchto látek, které vede k užitku a které umí minimalizovat negativní dopady. Jsme přesvědčeni, že hodnotou, která má být chráněná především, je svoboda jedince, byť spojená s rizikem. Trestní represe, založená na formalistickém až alibistickém přístupu, není a nemůže být základem řešení. Tím je výchova ke svobodě a k zodpovědnosti, kterou tato svoboda nese. 

Vážený pane prezidente, 

jistě chápete, že jako Svobodní budeme výše zmíněné principy ve společenské debatě a politické praxi vždy hledat a chránit. Manželé Kordysovi svou svépomocnou činností nikomu neublížili, ba naopak, řadě lidí pomohli způsobem, ke kterému sice západní formalizovaná lékařská věda přistupuje s opatrností, nicméně může dle posledních výzkumů významně posunout možnosti léčby zásadních duševních onemocnění a poruch. Jako takoví si od společnosti zaslouží spíše ocenění a poděkování, nikoli odsudek a už vůbec ne trest. 

Věříme tomu, že člověk s vašimi životními zkušenostmi může mít pochopení pro mnoho lidí, pro které jsou manželé Kordysovi a jim podobní nadějí na zlepšení zoufalého zdravotního stavu v čase, kdy klasická medicína je již bezmocná. 

Manželé Kordysovi jsou obětí hloupého a obsolentního přístupu státu k občanovi, vyjádřeném v jeho právu, aplikační praxi složek vymáhání práva a formalistně bezohledném a odlidštěném postupu soudní moci, které zcela pomíjejí materiální stránku a společenskou nebezpečnost jejich konání a nemají nic společného se spravedlností.

Vážený pane prezidente,

dovolujeme si vás požádat o milost pro Karolínu a Jarosława Kordysovy. Nejen ze všech výše uvedených důvodů, ale zejména proto, že nás osud manželů Kordysových a křivda jim způsobená lidsky hluboce zasáhly a nezbývá nám než volat po milosrdenství a po nápravě příkoří z vaší strany. Zvažte přitom prosím, zda by nebylo vůbec nejspravedlivější vyhlásit amnestii pro všechny obdobné případy.

Vážený pane prezidente, děkujeme Vám za čas, který jste věnoval naší žádosti.

V úctě

Svobodní


Podepsat otevřený dopis:

Test English translation: Open letter to the President of the Republic:
Dear Mr. President,
I take the liberty of contacting you on behalf of the Freedomers party regarding the criminal prosecution of Karolína and Jarosław Kordysová. Mr. and Mrs. Kordys were found guilty of committing the particularly serious crime of illegal production and other handling of narcotic and psychotropic substances and poisons pursuant to § 283 paragraphs 1, 3, letter b), c) tr. of the code, which they were supposed to have committed by serving a drink of ayahuasca containing DMT to a large number of participants in the ceremonies. For this action, they were given unconditional prison terms of 8 and a half and 5 and a half years. In addition, Jarosław Kordys was placed in a maximum security prison. After the appeal proceedings at the Olomouc High Court, the couple’s sentence was combined to 8 years of unconditional imprisonment. We consider this punishment to be completely disproportionate, especially considering the zero social danger of their actions.
Dear Mr. President,
the criminal code is the most formalized form of expression of the socio-cultural norms of a given society and as such should also fulfill a protective function in relation to society, i.e. clearly define which actions and actions are inadmissible in a given society and how they will be punished. However, as society develops, so must its normative framework. Nevertheless, despite all the criticism, the current legal regulation of the handling of psychoactive substances is still based on the decades-old Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the Protocol of 1972, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances from 1988. These are built on long-irrelevant thoughts and ideas that had their origin primarily in the power ambitions of the former great powers and in their beginnings were inspired by the narrow-minded and even dehumanizing Protestant morality of the need for strong social control of the individual. Subsequently, they were incorporated into our legal system even before 1989 and have already remained in it. Such a categorization of psychoactive substances unfortunately completely ignores their positive potential, perceives them as a priori socially harmful and relies on forced protection of everyone, including adult citizens.
In doing so, among other things, it creates an imaginary enemy against which we need to fight and wage a war, known as the war on drugs, which we have no chance of winning, which has cost all those involved a huge amount of resources and which has brought only suffering and loss instead of results. The norms defined in this way, again in accordance with the thought ghetto of the original initiators, do not take into account legal psychoactive substances and their negatives and thus contain a clear internal contradiction from a factual point of view, which cannot be called anything other than hypocrisy. They are a kingdom divided from within, which authoritatively and proudly dictates to its subjects which psychoactive substances they can and cannot use.
As such, the current regulation does not correspond to the current state of knowledge in the area of ​​possible benefits of psychoactive substances, negates the possibilities of their use and has long since failed to express society’s interest in what values ​​need to be protected and how. In reality, it is a false image on the wall of Plato’s cave, illuminated not by concern for the good or protection of society, but entirely by the power and selfish interests of those who profit from this illusion. These are mainly violent organized groups, whose profit comes precisely from the risks they take during their trading.
This illusion implicitly brings with it a paternalistic model of controlling an individual’s behavior, a model that limits his freedom of decision-making and makes it impossible for individuals and thus also for societies to mature into truly free entities, making decisions according to their best knowledge and conscience and as such bearing responsibility for their actions.
As a Freedomers party, we are based on the belief that only such an individual is capable of creating a strong and prosperous community, state or nation in mutuality and belonging with others. Therefore, in the future, we will strive to ensure that the legal framework of the Czech Republic does not contain any provisions that could limit its citizens in their efforts to preserve their freedom.
Dear Mr. President,
we do not deny that psychoactive substances, like any powerful tool, carry with them both great benefits and potential, as well as great risks and threats. However, the level of knowledge already gives us the ability to clearly identify all these aspects and enable just such use of the possibilities of these substances, which leads to benefit and which can minimize negative effects. We are convinced that the value that should be protected above all is the freedom of the individual, even if it is associated with risk. Criminal repression, based on a formalist or alibi approach, is not and cannot be the basis of a solution. This is education for freedom and the responsibility that this freedom carries.

Dear Mr. President,
surely you understand that as a Freedomers party we will always seek and protect the aforementioned principles in social debate and political practice. The Kordys did not harm anyone with their self-help activities, on the contrary, they helped many people in a way that, although Western formalized medical science approaches with caution, it can, according to the latest research, significantly advance the treatment options for fundamental mental illnesses and disorders. As such, they deserve appreciation and thanks from society rather than condemnation and certainly not punishment.
We believe that a person with your life experience can empathize with the many people for whom the Kordys and their ilk are a hope for improving their desperate health conditions at a time when conventional medicine is already powerless.
Mr. and Mrs. Kordys are victims of the state’s stupid and obscene approach to the citizen, expressed in his law, the application practice of law enforcement units and the formalistically reckless and dehumanized procedure of the judiciary, which completely ignores the material side and social danger of their actions and has nothing to do with justice.
Dear Mr. President,
we dare to ask you for mercy for Karolína and Jarosław Kordys. Not only for all the above reasons, but especially because the fate of the Kordys and the wrong done to them by humans deeply affected us, and we have no choice but to call for mercy and for the correction of the cruelty on your part. At the same time, please consider whether it would not be fairest to declare an amnesty for all similar cases.
Dear Mr. President, Thank you for the time you have devoted to our request.
In honor
Freedomers partySign the letter:

Testowe tłumaczenie na język polski: List otwarty do Prezydenta RP:
Drogi panie prezydencie,
Zezwalam sobie na skontaktowanie się z Państwem w imieniu partii Wolności w sprawie ścigania karnego Karoliny i Jarosława Kordysovych. Państwo Kordys zostali uznani za winnych popełnienia szczególnie ciężkiego przestępstwa nielegalnej produkcji i innego obchodzenia się z substancjami odurzającymi i psychotropowymi oraz truciznami zgodnie z § 283 ust. 1, 3 lit. b), c) tr. kodeksu, który mieli popełnić, podając napój ayahuasca zawierający DMT dużej liczbie uczestników ceremonii. Za tę akcję skazano im bezwarunkowe kary pozbawienia wolności na 8 i pół i 5 i pół roku. Ponadto Jarosław Kordys został umieszczony w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Po rozprawie apelacyjnej przed Sądem Najwyższym w Ołomuńcu kara została łączona na 8 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności. Uważamy tę karę za całkowicie nieproporcjonalną, zwłaszcza biorąc pod uwagę zerowe społeczne niebezpieczeństwo ich działań.
Drogi panie prezydencie,
kodeks karny jest najbardziej sformalizowanym wyrazem norm społeczno-kulturowych danego społeczeństwa i jako taki powinien również pełnić funkcję ochronną w stosunku do społeczeństwa, tj. jasno określać, jakie działania i działania są w danym społeczeństwie niedopuszczalne i w jaki sposób zostanie ukarany. Jednak wraz z rozwojem społeczeństwa, jego ramy normatywne również muszą. Niemniej jednak, pomimo całej krytyki, obecna regulacja prawna dotycząca postępowania z substancjami psychoaktywnymi nadal opiera się na obowiązującej od dziesięcioleci Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., zmienionej Protokołem z 1972 r., Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r. i ONZ Konwencja przeciwko nielegalnemu handlowi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z 1988 roku. Opierają się one na od dawna nieistotnych myślach i ideach, które wywodzą się przede wszystkim z ambicji władzy dawnych mocarstw, a ich początki były inspirowane przez ciasnoty, a nawet odczłowieczenie moralności protestanckiej z potrzeby silnej kontroli społecznej nad jednostką. Następnie zostały one włączone do naszego systemu prawnego jeszcze przed 1989 rokiem i już w nim pozostały. Taka kategoryzacja substancji psychoaktywnych niestety całkowicie ignoruje ich pozytywny potencjał, postrzega je jako a priori społecznie szkodliwe i opiera się na przymusowej ochronie wszystkich, w tym dorosłych obywateli.
W ten sposób między innymi tworzy wyimaginowanego wroga, z którym musimy walczyć i prowadzić wojnę, zwaną wojną z narkotykami, której nie mamy szans wygrać, a która kosztowała wszystkich zaangażowanych ogromną ilość zasobów i która przyniosła tylko cierpienie i stratę zamiast rezultatów. Tak zdefiniowane normy, znowu zgodnie z gettem myślowym pierwotnych inicjatorów, nie uwzględniają legalnych substancji psychoaktywnych i ich negatywów, a tym samym zawierają wyraźną sprzeczność wewnętrzną z faktycznego punktu widzenia, której nie można inaczej nazwać. niż hipokryzja. Są królestwem podzielonym od wewnątrz, które autorytatywnie iz dumą dyktuje swoim poddanym, jakich substancji psychoaktywnych mogą, a których nie mogą używać.
Obecna regulacja jako taka nie odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy w zakresie możliwych korzyści płynących ze stosowania substancji psychoaktywnych, neguje możliwości ich stosowania i już dawno nie wyrażała zainteresowania społeczeństwa jakimi wartościami należy chronione i jak. W rzeczywistości jest to fałszywy obraz na ścianie jaskini Platona, oświetlony nie troską o dobro czy ochronę społeczeństwa, ale całkowicie przez władzę i egoistyczne interesy tych, którzy czerpią korzyści z tej iluzji. Są to głównie brutalne zorganizowane grupy, których zysk pochodzi właśnie z ryzyka, jakie podejmują podczas handlu.
Ta iluzja w sposób dorozumiany niesie ze sobą paternalistyczny model kontrolowania zachowania jednostki, model, który ogranicza jej swobodę podejmowania decyzji i uniemożliwia jednostkom, a tym samym także społeczeństwom, dojrzewanie do prawdziwie wolnych bytów, podejmujących decyzje zgodnie z ich najlepszą wiedzą. i sumienia i jako takie ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny.
Jako partia Wolności opieramy się na przekonaniu, że tylko taka osoba jest w stanie stworzyć silną i zamożną społeczność, państwo lub naród we wzajemności i przynależności do innych. Dlatego też w przyszłości będziemy dążyć do tego, aby ramy prawne Republiki Czeskiej nie zawierały żadnych przepisów, które mogłyby ograniczać jej obywateli w staraniach o zachowanie ich wolności.
Drogi panie prezydencie,
nie przeczymy, że substancje psychoaktywne, jak każde potężne narzędzie, niosą ze sobą zarówno wielkie korzyści i potencjał, jak i wielkie ryzyko i zagrożenia. Jednak już poziom wiedzy daje nam możliwość jednoznacznego zidentyfikowania wszystkich tych aspektów i umożliwienia właśnie takiego wykorzystania możliwości tych substancji, które prowadzi do korzyści i które może zminimalizować negatywne skutki. Jesteśmy przekonani, że wartością, którą należy chronić przede wszystkim jest wolność jednostki, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem. Represje kryminalne, oparte na podejściu formalistycznym lub alibi, nie są i nie mogą być podstawą rozwiązania. To jest edukacja do wolności i odpowiedzialność, jaką ta wolność niesie.

Drogi panie prezydencie,
Z pewnością rozumiesz, że jako partia Wolnościowców zawsze będziemy poszukiwać i chronić wyżej wymienione zasady w debacie społecznej i praktyce politycznej. Kordys nie zaszkodził nikomu swoimi działaniami samopomocowymi, wręcz przeciwnie, pomogli wielu ludziom w taki sposób, że chociaż sformalizowana zachodnia medycyna podchodzi z ostrożnością, może, według najnowszych badań, znacznie poszerzyć możliwości leczenia podstawowe choroby i zaburzenia psychiczne. Jako takie zasługują na uznanie i podziękowania ze strony społeczeństwa, a nie na potępienie, a już na pewno nie na karę.
Wierzymy, że osoba z doświadczeniem życiowym może wczuć się w wielu ludzi, dla których Kordy i im podobni są nadzieją na poprawę ich rozpaczliwego stanu zdrowia w czasach, gdy medycyna konwencjonalna jest już bezsilna.
Państwo Kordys są ofiarami głupiego i nieprzyzwoitego podejścia państwa do obywatela, wyrażonego w jego prawie, praktyki stosowania organów ścigania oraz formalistycznie lekkomyślnej i odhumanizowanej procedury sądownictwa, która całkowicie ignoruje stronę materialną i społeczną. niebezpieczeństwo ich działań i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością.
Drogi panie prezydencie,
ośmielamy się prosić o litość dla Karoliny i Jarosława Kordysów. Nie tylko z powyższych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że los Kordysów i krzywda wyrządzona im przez ludzi głęboko nas dotknęła i nie pozostaje nam nic innego, jak apelować o litość i naprawienie okrucieństwa z Twojej strony. Jednocześnie proszę zastanowić się, czy nie byłoby uczciwie ogłaszać amnestię we wszystkich podobnych przypadkach.
Szanowny Panie Prezydencie Dziękuję za czas poświęcony naszej prośbie.
Na cześć
Partia Wolności


Podpisz list otwarty:

Odpověď kanceláře prezidenta (PDF):

Dopis podepsali:

 1. Pavol Jašňák, Ceska Trebova, technolog, 31. říjen
 2. Jan Moník, Lhota pod Libčany, Programátor, 31. říjen
 3. Dominik Šušor, Chlumín, operátor grafického studia, 31. říjen
 4. Iva Neumannova, Voznice, účetní, 31. říjen
 5. Jan Bořil, Kladno, OSVČ, 31. říjen
 6. Michal Budinský, Olomouc, Vedoucí staveb, 31. říjen
 7. Jana Čtvrtníková, Stříbro, Důchodce, 31. říjen
 8. Alena Olšanová, Praha 6, OSVČ, 31. říjen
 9. Libor Vondráček, Jindřichův Hradec, právník, 31. října
 10. Neveřejný
 11. Jakub Dančík, Kladno 1, Invalidní důchod, 31. říjen
 12. Neveřejný
 13. Neveřejný
 14. Nikol Volfová, Chudenice, ředitelka a manažerka lázeňského domu, nižší zdravotnice pro lázeňství, výtvarnice, lektorka výtvarných seminářů etc., 31. říjen
 15. Jan Steiner, Brno, Podnikatel, 31. říjen
 16. Petra Sabovčiková, Brušperk, lékárník, 31. říjen
 17. Petr Král, Pardubice, Student, 31. říjen
 18. Jan Řehák, Heřmanův Městec, osvč, 31. říjen
 19. Irena Tůmová, Štětí, Na volně noze, 31. říjen
 20. Michaela Šimečková, Praha, Zástupce vedouci obchodu, 31. říjen
 21. Libuše Crhová, Hlavní Město Praha, OSVČ, 31. říjen
 22. Jarmila Stiborová, Hodonín, pedagog v.v., 31. říjen
 23. Michal Aur, České Budějovice, office manager, 31. říjen
 24. Marek Gazda, Liberec, správce IST, 31. říjen
 25. Dagmar Davidová, Brno, Administrativa, 31. říjen
 26. Roman Nepšinský, Olomouc, IT, 31. říjen
 27. David Pluhař, Praha 4, Řidič u Pošty a s, 31. říjen
 28. Martin Bokůvka, Olomouc, IT specialista, 31. říjen
 29. David Tyšlic, Ruda nad Moravou, Pracovník technické podpory IT, 31. říjen
 30. Pavel Vavřín, Brno, OSVČ, 31. říjen
 31. David Němeček, Brno, OSVČ, 31. říjen
 32. Erik Stibor, Zlín, Lékař, 31. říjen
 33. Piotr Mróz, Bydgoszcz, physioterapist, 31. říjen
 34. Jiří Hofírek, Brno, Student, 31. říjen
 35. Martin Hofman, Brno, Psyvholog, 31. říjen
 36. Martina Portová, Krupka, plánovač zásob, 31. říjen
 37. Tomasz Zbierski, Warszawa, IT Manager, 31. říjen
 38. Svitlana Bashlovka, CROYDON, UK, 31. říjen
 39. Bożena Rzoska, Starogard Gdański, bozena.rzos@gmail.com, 31. říjen
 40. Michal Socha, Warszawa, IT, 31. říjen
 41. Marek Jehlička, Velká Javorská, Pilot UAV, 31. říjen
 42. Barbora Michovská, Ústí nad Labem, Key Account Manager, 31. říjen
 43. Eryk Kulm, Warszawa, Herec, 31. říjen
 44. Jakub Horák, Praha 1, manager, 31. říjen
 45. Ewelina Wróbel, KRAKÓW, EKONOMISTA, 31. říjen
 46. Albert Edlman, Litomyšl, UX/UI Designér, 31. říjen
 47. Petra Čechurová, Nehvizdy, Kosmetička, 31. říjen
 48. Richard Potter, hradec kralova, entertainment manager, 31. říjen
 49. Michaela Zemánková, Velhartice, Nezaměstnaná, 31. říjen
 50. Georgi Stojkov, Bílovec, designer, 31. říjen
 51. Monika Michalska, Gdańsk, realitní makléř, 31. říjen
 52. Michał Zieliński, Dęblin, Podnikatel, 31. říjen
 53. Josef Drexler, Praha, sociální pracovník, 31. říjen
 54. Richard Stockar, Praha 1-Nové Město, Sociální pracovník, 31. říjen
 55. Olga Sejrková, Plzeň, Sales coordinator Škoda group, 31. říjen
 56. Pavel Přijmení, Žatec, Servisní technik IT, 31. říjen
 57. Neveřejný
 58. Jiri Bernath, Karlovy vary, Logistik, 31. říjen
 59. Neveřejný
 60. Václav Tesař, Bohumín, Dělník, 31. říjen
 61. Jiří Metod Kassl, Valeč, Sociální asistent v komunitním centru, 31. říjen
 62. Petr Blahůšek, Brno – Venkov, vedoucí výroby, 31. říjen
 63. Sylwia Malinowska, Guzowata 50, terapeutąa, 31. říjen
 64. Radana Korená, Štramberk, OSVČ, 31. říjen
 65. Łukasz Psuja, Sztum, Elektronik, 31. říjen
 66. Maciej Kozak, Kraków, Prezes zarządu, 31. říjen
 67. Krzysztof Lewsza, ŚWIECIE, Przedsiębiorca, 31. říjen
 68. Rafal Checlewski, Rockaway Beach, NY, Reklamní Manažer, 31. říjen
 69. Pavla Křížová, Netvořice, Dělnice, 31. říjen
 70. Jiří Ebon, Štětí, Podnikatel, 31. říjen
 71. Lucyna Dyszlewska-Malinowska, Bielsko-Biała, Architekt, 31. říjen
 72. Adrianna Jarczyk, Zgłobice, freelancer, 31. říjen
 73. Przemyslaw Greniewicz, Kraków, p.greniewicz@ggmedia.pl, 31. říjen
 74. Michal Fiala, Kutná hora, Technik, 31. říjen
 75. Marcela Kristina Vrbská, Rokycany, Učitelka svobodné školy, záchranář zvířat, dobrovolnictví, 31. říjen
 76. Katarína Adamčíková, Kočovce, administartíva, 31. říjen
 77. Brüschke Roman, Hamburg, Advokat, 31. říjen
 78. Lubomír Štork, Pelhřimov, skladník, 31. říjen
 79. Vendula Jarošová, Heřmanice u Oder, starostka obce, 31. říjen
 80. Eliška Vrbová, Prahq, Obchodní rediteka, 31. říjen
 81. Tomáš Macek, Praha, OSVČ, 31. říjen
 82. Magda Brocka, Krakow, Ekonom, 31. říjen
 83. Kamil Książek, Dąbrowa Górnicza, Produkcja, 31. říjen
 84. Jan Kelnar, Jindřichov, Muz, 31. říjen
 85. Piotr Stankiewicz, Jarocin, Rzeczoznawca, 31. říjen
 86. Elisabeth Karnethova, Tanvald, Osvč, 31. říjen
 87. Piotr Orkisz, Warszawa, kierowca, 31. říjen
 88. Neveřejný
 89. Łukasz Kordys, Falenty Duże, Deweloper IT, 31. říjen
 90. Jan Kolář, Plzeň, OSVČ – masér a provozovatel studia, 31. říjen
 91. Lukáš Grimm, Uherský Ostroh, Tvářeč kovů, 31. říjen
 92. Daniela Skálová, Kolín, Bioložka, 31. říjen
 93. Hana Bednářčová, Hradec Králové 3, OSVČ, 31. říjen
 94. Jiri Pribyl, Praha 10, IT, 31. říjen
 95. Dita K. Poustecká, Pardubice, dula, 31. říjen
 96. Neveřejný
 97. Kamil Ramik, Ostrava, Lékař, 31. říjen
 98. Peter Fridrich, Frýdlant, OSVČ, 31. říjen
 99. Petr Lavička, Zlín [1504], Invalidní důchodce, 31. říjen
 100. Pavel Krejci, Praha 6, RLP, 31. říjen
 101. Barbora Poláková, Praha, Redaktor programu, 31. říjen
 102. Lumír Kraina, Ostrava, Podnikatel, 31. říjen
 103. Pavel Herynk, Staré Ždánice, manažer, 31. říjen
 104. Hana Víchová, Havířov – Město, Osvč, 31. říjen
 105. Eva Césarová, Ivanovice na Hané, Vědec, student, PR koordinátor, 31. říjen
 106. Anna Ječmenová, Ostrava, Přípravář/rozpočtář staveb, 31. říjen
 107. Anezka Emmerlingová, Praha 16, Na rodičovské, 31. říjen
 108. Milan Spanek, Rajhrad, OSVČ, 31. říjen
 109. Kryštof Hrůza, Liberec 1, Webdeveloper, 31. říjen
 110. Michaela Glossová, Praha 9, Datovy analytik, 31. říjen
 111. Neveřejný
 112. Andrzej Ordecki, Corby, Builder, 31. říjen
 113. Beata Godlewska, Warszawa, Polska, 31. říjen
 114. Martin Prokeš, Tábor, IT, 31. říjen
 115. Edyta Sobkowiak, Rybnik, Obsługa klienta, 31. říjen
 116. Rafal Checlewski, Gorzów Wlkp,, Menager, 31. říjen
 117. Maciej Bakalarczyk, Koło, technik ekonomista, 31. říjen
 118. Jolanta Gałka, Warszawaf, Jolanta Gałka, 31. říjen
 119. Iwona Kowalska, Warszawa, Pracownik biurowy, 31. říjen
 120. Petr Karabec, Praha, Podnikatel, 31. říjen
 121. Petr Vlček, Nemojany, OSVČ, 31. říjen
 122. Soňa Tempírová, Krnov, kalkulant, 31. říjen
 123. Emilia Szywała, Łódź, Nauczyciel, 31. říjen
 124. Neveřejný
 125. Martin Edlman, Litomyšl, programátor, 31. říjen
 126. Miroslava Bartošová, Mladá Boleslav, Důchodce, 31. říjen
 127. David Koldan, Tabor, ridic, 31. říjen
 128. Lucie Němcová, Plzeň, Pedagog, 31. říjen
 129. Maciej Fijałkowski, Łódź, Kierowca, 31. říjen
 130. Neveřejný
 131. Radek Kostelník, Štramberk, Student, 31. říjen
 132. Michal Horáček, Praha, Grafik, produkční., 31. říjen
 133. Miloslava Šmídová, Brno-medlánky, Vychovatelka, 31. říjen
 134. Barbora Forejtarová, Rožnov pod Radhoštěm, Operátor, 31. říjen
 135. Zdeňka Šíp Staňková, Bašť, OSVČ, 31. říjen
 136. Tomáš Vičík, Kladno, Personalista, 31. říjen
 137. Veronika Kralova, ostrava, ucitelka, 31. říjen
 138. Lucie Kvapilová, Praha, OSVČ, 31. říjen
 139. Jiřina Mázlová, Šluknov, duchodce, 31. říjen
 140. Leoš Sekanina, Šumperk, Freelancer, 31. říjen
 141. Jiří Mucha, Plzeň, Hudebník, 31. říjen
 142. Růžena Erlebachová, Žacléř, Mateřská dovolená, 31. říjen
 143. Zdeněk Šnyta, Hrabyně, OSVČ, 31. říjen
 144. Mariusz Lichwa, Tychy, Car mechanic, 31. říjen
 145. Jiri Sterc, Brno, Pravnik, 31. říjen
 146. Pavel Novak, Kladno, pedagog, 31. říjen
 147. Tereza Rücklová, Česká Lípa, Zakladatel a průvodce v komunitní školce s lesním klubem, koordinátorka spolku pro rozvoj dětí a mládeže, 31. říjen
 148. Dawid Skarbek, Prudnik, Pracovník ve skladu, 31. říjen
 149. David Ščerba, Medvědice, OSVČ, 31. říjen
 150. Weronika Kozłowska, Poznań, Księgowa, 31. říjen
 151. Saša Buryánková, Roztoky, Vychovatelka v ŠD, 31. říjen
 152. Petr Slavík, Praha, Odborný technik, 31. říjen
 153. Jitka Carcouët, Brno, personalistka, instruktorka prostorové orientace pro zrakově postižené, 31. říjen
 154. Neveřejný
 155. Michaela Kodalíková, Volary, Pečovatelka v terénu, 31. říjen
 156. Michaela Tomášková, Jihlava, Živnostnik, 31. říjen
 157. Martina Sosnová, Praha, Rekvizitarka, 31. říjen
 158. Alena Koubová, Praha, Andministrativa, 31. říjen
 159. Václav Vlach, Starý Plzenec, tesař, 31. říjen
 160. Martin Moravec, Říčany, žádné, 31. říjen
 161. Robert Luksch, České Budějovice, Svářeč, 31. říjen
 162. Lenka Moravcová, Jablonne nad Orlici, Prodavacka, 31. říjen
 163. Radek Šebesta, Praha 4, IT analytik, 31. říjen
 164. Marzena Piechota Marzena, kraków, kadrowa, 31. říjen
 165. Zuzana Stojanová, Bečváry, Recepční wellness, 31. říjen
 166. Veronika Jochecova, Novosedlice, Mateřská, 31. říjen
 167. Jarmila Hlavinkova, Litomysl, Prodavačka, 31. říjen
 168. Tomáš Josef Strnadel, Záryby, Finanční manažer, 31. říjen
 169. Neveřejný
 170. Izabela Pakulska, Mościska, artysta, 31. říjen
 171. Michaela Cermakova, Velen, projektova manazerka, 31. říjen
 172. Linds Vopátková, Praha 16, MD, 31. říjen
 173. Martin Pícha, Praha, Zdravotnik, 31. říjen
 174. Neveřejný
 175. Anna Kaźmierczak, Gdynia, Marketingowiec, 31. říjen
 176. Neveřejný
 177. Anna Kůsová, Plzeň, Učitelka, 31. říjen
 178. Brigitta Zytová, Ostravice, důchodce, 31. říjen
 179. Irene Shamma, Nicosia, Architecture, 31. říjen
 180. Tereza Surá, Děčín, Team Leader, 31. říjen
 181. Lukáš Rolf, Miletín, ředitel byznysové asociace, 31. říjen
 182. Michaela Ibermajerová, Plzen, Všeobecná sestra, 31. říjen
 183. Hana Cepova, Praha 10, Projektová manažerka, 31. říjen
 184. Olga Lísková, Kralupy, Psychoterapeut, 31. říjen
 185. Daniel Dárek, Praha 6, úředník, 31. říjen
 186. Matěj Bošina, Praha 9, grafik, 31. říjen
 187. Neveřejný
 188. Miłosz Zagórski, Warszawa, IT, 31. říjen
 189. Jan Sládeček, Praha, Stavař, 31. říjen
 190. Jana Cenkova, vratimov, důchodce, 31. říjen
 191. Karolina Turečková, Chýnov, OSVČ, 31. říjen
 192. Neveřejný
 193. Lenka Chovancová, Šumperk, skladník, 31. říjen
 194. Milena Růžičková, Týn nad Vltavou, Cestovní ruch, 31. říjen
 195. Alisa Šutova, Praha, Talent Acquisition Partner, 31. říjen
 196. Michal Blažek, Praha, Makléř, 31. říjen
 197. Neveřejný
 198. Martim Martins, Santiago de cassurães, Audio Visual Artist, 31. říjen
 199. Neveřejný
 200. Jitka Fišerová, Turnov, Úřednice, 31. říjen
 201. Minh Thang Pham, Protivín, Student, 31. říjen
 202. Kamil Fajt, Zruč -Senec, Logistika, 31. říjen
 203. Adam Mauré, Hodslavice, Umělec, 31. říjen
 204. Alexandr Fridrich, Olomouc, pedagogické odvětví, 31. říjen
 205. Magdaléna Hanáčková, Břeclav 4, Projektová manažerka, 31. říjen
 206. Neveřejný
 207. Ivo Voříšek, Písek, produkční, 31. říjen
 208. Tomasz Wantuch, Wysoka, Przedsiębiorca, 31. říjen
 209. Piotr Kaczor, Gdańsk, Specjalista SEO, 31. říjen
 210. Vlasta Zdarska, Praha, Lektor ciziho jazyka, 31. říjen
 211. Jitka Menclová, Unetice, Esitorka, 31. říjen
 212. Barbora Brožová, Soběslav, Mateřská dovolená, 31. říjen
 213. Tomáš Hartl, Praha 15, Servisní technik, 31. říjen
 214. Marie Tomanová, Prachatice, Učitel, 31. říjen
 215. Jan Pražma, České Budějovice, Vývojár, 31. říjen
 216. Petr Zloch, Plzeň, Řidič: Rozvozce tabákových výrobku, 31. říjen
 217. Neveřejný
 218. Blanka Škorpíková, Brněnec, Rodič na mateřské dovolené, 31. říjen
 219. Jan Kozák, Praha 2, Akademický pracovník, 31. říjen
 220. Neveřejný
 221. Markéta Lukášová, Pelhřimov, Administrativní pracovník na e-shopu, 31. říjen
 222. Kamil Karasiewicz, CAMBRIDGE, Hotel Manager, 31. říjen
 223. Neveřejný
 224. Filip Byrtus, Bystřice, Rozvoz jídla, kuchař, 31. říjen
 225. Hana Pernicová Krištofová, Střelice, Zdravotní sestra, 31. říjen
 226. Martin Nevlud, Ostrava, Řidič, 31. říjen
 227. Alois Sečkár, Praha 4, Programátor, 31. říjen
 228. Tomáš Bříza, Chomutov, OSVČ, 31. říjen
 229. Renata Edlmanová, Litomyšl, OSVČ, 31. říjen
 230. Luboš Kunz, Plzeň – Lobzy, PERFORMER, 31. říjen
 231. Magdaléna Svobodová, Podbrdy, Ekonom, 31. říjen
 232. Zuzana Melichova, Desná I, OSVČ, 31. říjen
 233. Neveřejný
 234. Agnieszka Pudlowska, Minsk Mazowiecki, IT Specialist, 31. říjen
 235. Marcin Muszer, Kraków, listonosz, 31. říjen
 236. Radana Cikánková, Veliká Ves, Krizový intervent, 31. říjen
 237. Pawel Fradczak, London, Rope Access tech, 31. říjen
 238. Dita Márová, Čerčany, Na mateřské, 31. říjen
 239. Jiri Navratil, Valeč, Lesní dělník, 31. říjen
 240. Renata Brožová, Roudnice nad Labem, Sociální pracovnice, 31. říjen
 241. Alena Formackova, Ostrov, Sladek, 31. říjen
 242. Neveřejný
 243. Iveta Maczanová, Praha, Administrativní pracovník, 31. říjen
 244. Marian Hrečín, Praha, IT Správce systémů, 31. říjen
 245. Zuzana Řezníčková, Hradec Králové, projektová specialistka, 31. říjen
 246. Marek Ščigel, Ostrava, Policista ve výslužbě, 31. říjen
 247. Anna Říhová, Jesenice, Klinická psycholožka, psychoterapeutka, 31. říjen
 248. Aneta Černá, Praha 10, Sociální pracovnice, 31. říjen
 249. Iveta Spálenská, Chrudim, studentka, 31. říjen
 250. Kristýna Věrtelářová, Hradec Králové, Konzultant zákaznického centra, 31. říjen
 251. Libor Zvědělík, Brno, měřicí technik, 31. říjen
 252. Pavlína Kakešová, Ostrov, Sociální pracovník, 31. říjen
 253. Milan Černoch, České Budejovice, Soukromý podnikatel, 31. říjen
 254. Martin Chladil, Milotice, OSVČ, 31. říjen
 255. Tereza Olivová, Malotice, UP, 31. říjen
 256. Daniela Moravcová, Liberec, Náborář, 31. říjen
 257. Monika Langerová, Mirošovice u Prahy, koordinátor repatriací, 31. říjen
 258. Lenka Smrčková, Praha 5, zdravotní sestra v domácí terénní péči, 31. říjen
 259. Danuta Kordys, Siedlce, emeryt, 31. říjen
 260. Neveřejný
 261. Pavla Bumbalová, Rožnov Pod Radhoštěm, Pracovník elektrovyroby, 31. říjen
 262. Wiktor Badowski, Radom, Psycholog, 31. říjen
 263. Jiří Zaňka, Kladno, Elektrotechnik, 31. říjen
 264. Dariusz Kaliszuk, Wroclaw, Polska, 31. říjen
 265. Kacper Wolski, Konstancin Jeziorna, organizátor akce, 31. říjen
 266. Adam Kordys, Siedlce, emeryt, 31. říjen
 267. Eliška Lakomá, Přerov, Mateřská dovolená, 31. říjen
 268. Filip Kašpárek, Olomouc, Projektový manažer, 31. říjen
 269. Helena Sasová, Nová Ves, účetní, 31. říjen
 270. Josef Tábor, Plzeň, IT, 31. říjen
 271. Jarmila Synková, Skapce, Mateřská dovolená, 31. říjen
 272. Michaela Černá, Praha, Software tester, 31. říjen
 273. Marek Burjánek, Liberec, Osvč, 31. říjen
 274. Jana Hrubá, Hosín, Kosmetička, 31. říjen
 275. Mariusz Janiszewski, Antwerpen, terapeut závislosti, 31. říjen
 276. Neveřejný
 277. Jaroslav Blažek, Praha, Muž, 31. říjen
 278. Kateřina Šabatková, Pěnčín, Státní zaměstnanec, 31. říjen
 279. Nikola Gubčová, Janovice, Skladnice, 31. říjen
 280. Jan Pantálek, Prlov, Student, 31. říjen
 281. Daniel Hyka, České Budějovice, Zdravotník, 31. říjen
 282. Antonín Kloubek, Lobeč, OSVČ, 31. říjen
 283. Marek Dvořák, Brno, Řidič, 31. říjen
 284. Ivana Kučerová, Karlovy Vary, důchodce, 31. říjen
 285. Petra Gawlasova, Mosty u Jablunkova, Technik, 31. říjen
 286. Paulina Kwapis, Wrzosowa, Inżynier, 31. říjen
 287. Jan Haničinec, Staré Město, Produktový manažer, 31. říjen
 288. Jan Sládek, Vysoké Mýto, Student, 31. říjen
 289. Jakub Zemánek, Olomouc, IT, 31. říjen
 290. Sascha Portius, Southampton, Servisni technik, 31. říjen
 291. Jakub Frolík, Adamov, Student, 31. říjen
 292. Zuzana Vítková, Horní Cerekev, Inspektor v zemědělství, 31. říjen
 293. Ladislav Prachař, Trhové Sviny, Technik údržby, 31. říjen
 294. Tomáš Vítek, Horní Cerekev, Živnostník, 31. říjen
 295. Martin Branný, Fryšták, Grafik, 31. říjen
 296. Misel Juric, Koprivna, Tlumocnik, 31. říjen
 297. Martin Strážnický, Praha 12, Trenér, 31. říjen
 298. Denis Rychtar, Valašské Meziříčí, Operátor velínu, 31. říjen
 299. Lenka Marešová, Polička, Grafik, 31. říjen
 300. Sabina Trčková, Vigantice, Rodičovská dovolená, 31. říjen
 301. Rafał Kwiatkowski, Sztum, Polska, 31. říjen
 302. Štěpán Jůsko, České Budějovice, Projektant, 31. říjen
 303. Neveřejný
 304. Tereza Líbenková, Tachov, Mateřská dovolená, 31. říjen
 305. Markéta Černochová, České Budějovice, učitelka, 31. říjen
 306. Lenka Knag, Ostrava, Psycholog, 31. říjen
 307. Nikola Koppova, Praha, Žena na mateřské, 31. říjen
 308. Hana Frühaufová Ratajová, Strakonice, OSVČ, 31. říjen
 309. Filip Voneš, Ševětín, manager, 31. říjen
 310. Kateřina Blahova, Brno, Vytvarnik, 31. říjen
 311. Roman Richtarech, Podbořany, Grafik, 31. říjen
 312. Neveřejný
 313. Veronika Lněníčková, Praha 2, učitelka, 31. říjen
 314. Pavel Klimeš, České Budějovice, Osvč, 31. říjen
 315. Ema Flachsova, Chomutov, Zdravotní laborant, 31. říjen
 316. Stella Kiss, Praha, Rodičovská dovolena, 31. říjen
 317. Marketa Jarkova, Troubky, Rodicovska dovolena, 31. říjen
 318. Jan Vaňka, Břeclav, OSVČ, 31. říjen
 319. Jiří Janča, Rožnov pr, prodavač, 31. říjen
 320. Marek Hovorka, Dříteň, Taxikář, 31. říjen
 321. Igor Filipczyński, Łódź, ifilipczynski@icloud.com, 31. říjen
 322. Klára Janatová, Žatec, průvodkyně, 31. říjen
 323. Adéla Kloučková, Hejnice, Administrativní pracovnice, 31. říjen
 324. Michal Filipský, Znojmo, Student, 31. říjen
 325. Krzysztof Krzyszkowski, Olsztyn, Poland, 31. říjen
 326. Nikola Ducova, Ročov, Student, 31. říjen
 327. Daniel Krupica, Třebíč, Student, OSVČ (Eshoper a finanční poradce), 31. říjen
 328. Pavlína Kotálová, Strakonice, Student, 31. říjen
 329. Daniel Novotný, České Budějovice, Montér, 31. říjen
 330. Sylvie Pikhartová, Plzeň, MD, 31. říjen
 331. Neveřejný
 332. Nikol Hřebejková, Plzeň, Kadeřnice, 31. říjen
 333. Michaela Dvořáčková, Hostivice, Nákupčí, 31. říjen
 334. Renáta Kovalová, Opava, Kadeřnice, 31. říjen
 335. Michal Hruška, Sulice, Podnikatel, 31. říjen
 336. Marianna Maslišová, Levoča, materská, 31. říjen
 337. Lubos Parizsky, Lestkov, Osvč, 31. říjen
 338. Kateřina Rozmarová, Frýdštejn, Nezaměstnaná, 31. říjen
 339. Lucie Valentovalá, Hlubočany, Podnikatelka, 31. říjen
 340. Sławomir Gęściak, Jarocin, Terapeut, 31. říjen
 341. Jiří Dobeš, Kostelec nad Černými lesy, Elektrotechnik, 31. říjen
 342. Karolína Hertlová, Praha, Jednatel společnosti, 31. říjen
 343. Karolina Lešková, Praha, Mateřská dovolená, 31. říjen
 344. Jan Hanusek, Šenov, OSVČ – výškové práce, 31. říjen
 345. Josef Lučan, Ostrava – Poruba, živnostník, 31. říjen
 346. Neveřejný
 347. Klaudia Kazimierczak, Poznan, Pedagog, 31. říjen
 348. Danuta Kazimierczak, Poznan, řidič, 31. říjen
 349. Jan Ślusarski, Rakownia, grafik, 31. říjen
 350. Mariola Kurzawska, leeds, selfemployment, 31. říjen
 351. Pavel Bače, Dolní Ročov, Nezaměstnaný, 31. říjen
 352. Zuzana Hospodárová, Praha, Psychológ, 31. říjen
 353. Magdalena Krutská, Praha, IT, 31. říjen
 354. Tomáš Kotový, Mikulov, Skladník, 31. říjen
 355. Michal Adamec, Plzeň, Podnikatel, 31. říjen
 356. Jacek Jodlowski, Norwich, Massage terapist, 31. říjen
 357. Petr Dvořáček, Olomouc, publicista, fotograf, 31. říjen
 358. Natalia Kowiel, Norwich, Admin, 31. říjen
 359. Radosław Kazimierczak, Tredegar, Automechanik, 31. říjen
 360. Marcin Wiacek, Owczarnia, consultant, 31. říjen
 361. Veronika Rychtarechova, Louny, Sociální pracovnice, 31. říjen
 362. Dagmar De La Rosa, Karez, Materska, 31. říjen
 363. Alicja Switek, Aurich, technologický ekonom, 31. říjen
 364. Robert Michalič, Kojetice, Tester softwaru, 31. říjen
 365. Tomáš Čermák, Mochtín, Živnostník, 31. říjen
 366. Vojtěch Šíp, Plzeň, IT, 31. říjen
 367. Marta Noryśkiewicz, Warszawa, Polska, 31. říjen
 368. Vojtěch Tomášek, Dobříš, divadelní technik, 31. říjen
 369. Alena Žurková, Staré Město, důchodce, 31. říjen
 370. Hana Srbová, Tatobity 88, učitelka, 31. říjen
 371. Ladislav Přibilík, Praha, Pracovník v soc. službách, 31. říjen
 372. Marzena Duszyńska, Gdańsk, Koordynator, 31. říjen
 373. Bartosz Bartosz, Walton-on-thames, Kolodziejczak, 31. říjen
 374. Kristián Zelený, Brno, Technik, 31. říjen
 375. Karol Dragowski, Białystok, Kierowca adr, 31. říjen
 376. Jana Grešová, Hradec Králové, Analytik, 1. listopad
 377. Martin Petráček, Brno, fyzik, podnikatel, 1. listopad
 378. Michaela Čančurová, Sezimovo Ústí, Asistent pedagoga a vychovatelka ve školní družině, 1. listopad
 379. Marcin Werner, Józefów, informatyk, 1. listopad
 380. Zuzana Knapíková, Karviná, Obchodní zástupce, 1. listopad
 381. Monika Křenková, Brno, Freelancer, 1. listopad
 382. Agnieszka Kowalczyk, Oświęcim, naturopat, 1. listopad
 383. Radek Tatousek, Praha, Programator, 1. listopad
 384. Libor Hrdý, Brno, IT specialista, 1. listopad
 385. Stanislav Brabec, Praha 2-Nové Město, vývojář software, 1. listopad
 386. Mojmír Vitásek, Ostrava, Logistika, 1. listopad
 387. Neveřejný
 388. Ronald Vališ, Mladá Boleslav – Čejetice, OSVČ, 1. listopad
 389. Anna Wolf, Praha 7, RD, 1. listopad
 390. Neveřejný
 391. Petra Waclawova, Lanškroun, Analytik, 1. listopad
 392. Lucie Potužáková, Praha 7, Barmanka, 1. listopad
 393. Malgorzata Luczak, Warrington, Własna działalność, 1. listopad
 394. Neveřejný
 395. Petr Holec, Hranice, Osvč, 1. listopad
 396. Ctibor Navratil, Opava, fyzioterapeut, 1. listopad
 397. Alexandra Naul, Modřice, Lékárník, 1. listopad
 398. Linda Brišová, Brno, Student, 1. listopad
 399. Piotr Jakiela, Hull, Tokarz, 1. listopad
 400. Zbigniew Mozdzierski, Opole, Hudebnik, 1. listopad
 401. Lucie Zelená, Praha, Pedagog, 1. listopad
 402. Neveřejný
 403. Jan Šmíd, Odolena Voda, OSVČ, 1. listopad
 404. Pavla Chmelíková, Plzeň, Prodejce, 1. listopad
 405. Aneta Slezakova, Šumperk, Dělník, 1. listopad
 406. Tereza Hajkova, Praha 10, Umelec, 1. listopad
 407. Lukáš Kuba, Město Albrechtice, Rizikové kácení a ořezy, 1. listopad
 408. Zbyněk Neduchal, Milotice, obsluha CNC, 1. listopad
 409. Zdeněk Lukášek, Vrančice, konstruktér, 1. listopad
 410. Filip Fischer, Lysa nad Labem, student, 1. listopad
 411. Adéla Vilímovská, Trhový Štěpánov, Student, 1. listopad
 412. Martin Kolesár, Praha, IT, 1. listopad
 413. Leopold Svatý, Česká Ves, Svobodný zemědělec, 1. listopad
 414. Krzysztof Biernat, Helmond, Mężczyzna, 1. listopad
 415. Petr Dymáček, Brno-Ivanovice, vědecký pracovník, 1. listopad
 416. Zdeněk Gardelka, Vyškov, Programátor, 1. listopad
 417. Adam Zahradnik, Pardubice, OSVC, 1. listopad
 418. Helena Vachalikova, Plzeň, Prodavačka, 1. listopad
 419. Alexandros Demetriades, Palouriotissa, 3d Artist, 1. listopad
 420. Jáchym Barvínek, Praha 6, IT, 1. listopad
 421. Neveřejný
 422. Daniela Pechanová, Černolice, masérka, 1. listopad
 423. Neveřejný
 424. Lukáš Pechan, Černolice, Sociální pracovník, 1. listopad
 425. Michal Horák, Praha 10 – Dubeč, OSVČ v oboru IT, 1. listopad
 426. Kamila Sedláčková, Besednice, Zemědělec, 1. listopad
 427. Hariy Pospisil, Pha, OSVČ, 1. listopad
 428. Ondrej Danyi, Bouzov, Osvc, 1. listopad
 429. Klára Šmídová, Praha 6, CFO, 1. listopad
 430. Markéta Říhová, Plzeň, Obchodní zástupce, 1. listopad
 431. Stanislav Horák, Frýdek-Místek, konstruktér, 1. listopad
 432. Bartosz Zywicki, Gorzow wlkp, IT menager, 1. listopad
 433. Ivana Trummova, Hradec Králové, Vědecká pracovnice, 1. listopad
 434. Michal Tichý, Praha 6, zelinář, 1. listopad
 435. Marie Zajíčková, Praha, sociální pracovnice, 1. listopad
 436. Michal Jalůvka, Praha, produkční, 1. listopad
 437. Erika Vynahlovska, praha, account manager, 1. listopad
 438. Tomasz Kąkol, Kraków, Kurier, 1. listopad
 439. Simona Škodová, Blansko, Studentka MUNI, 1. listopad
 440. Anna Klára Mašková, Plzeň, Lékařka, 1. listopad
 441. Neveřejný
 442. Eva Růžičková, Praha 7, účetní, 1. listopad
 443. Denisa Chaloupecka, Praha, Rodičovská dovolená, 1. listopad
 444. Neveřejný
 445. Hana Novotná, Olomouc, zdravotní laborantka, 1. listopad
 446. Neveřejný
 447. Dominik Hajda, Pelhřimov, Studen filosofie, 1. listopad
 448. Neveřejný
 449. Andrea Kajzarová, Frydek-Mistek, Rodičovská dovolená (před: zpracování a analýza dat), 1. listopad
 450. Petra Hlaváčková, Praha 2, Lektorka jógy, 1. listopad
 451. Zuzana Uhlířová, Radenín, Rodičovsja dovolená, 1. listopad
 452. Neveřejný
 453. Mikuláš Juraška, Kosmonosy, lékař, 1. listopad
 454. Tomáš Vohradník, Praha 5, IT, 1. listopad
 455. Marie Vaňková, Praha 6, restaurátorka, 1. listopad
 456. Jolana Štajerová, Jívka, invalidní důchodkyně, 1. listopad
 457. Ondřej Bartoš, Praha 11, IT podnikatel, 1. listopad
 458. Dominik Hrubý, Praha, právník, konzultant, 1. listopad
 459. Michaela Simonová, Velké Petrovice, Osvc, 1. listopad
 460. Adéla Dospělová, Hlinsko, Student, 1. listopad
 461. Brygida Bzdel, SALZBURG, Austria, 1. listopad
 462. Jovanka Fričová, Jesenice, pracovník v sociálních službách, 1. listopad
 463. Václav Chýle, Praha 5 – Stodůlky, Ocean Freight – Sales Representative, 1. listopad
 464. Petr Pokiser, Vyškov, Sěřizovač, 1. listopad
 465. Klára Kopecká, Havlíčkův Brod, Rodičovská dovolená, 1. listopad
 466. Beata Parafiniuk, Bremen, Krankenschwester, 1. listopad
 467. Martina Sekelská, Broumov, Veterinární asistent, 1. listopad
 468. Katarzyna Zebell, Berlin, Niemcy, 1. listopad
 469. Petra Šturmová Sommerová, Ústí, skladnice, 1. listopad
 470. Zuzana Vozenilkova, Chrudim, Terapeut, osvc, 1. listopad
 471. Neveřejný
 472. Alexandra Štellmachová, Praha 7, Digital strategist, 1. listopad
 473. Martin Morozovič, Beroun, IT konzultant, 1. listopad
 474. Lenka Melčová, Osek nad Bečvou, Prac v soc službách, 1. listopad
 475. Neveřejný
 476. Layla Matzková, Brno, Barman, 1. listopad
 477. Ondrej Horák, Praha, It, 1. listopad
 478. Zuzana Chválová, Praha, Uklízečka a vratná ve škole, 1. listopad
 479. Martin Vosáhlo, Praha, programátor, 1. listopad
 480. Jan Dostál, Pardubice 6, OBZP, 1. listopad
 481. Tereza Malá, Holice, Administrativní pracovník, 1. listopad
 482. Věra Lacková, Louňovice, Asistentka ředitele, 1. listopad
 483. Alena Najemníková, Jičín, Manipulant VZV, 1. listopad
 484. Zdenka Kucerova, Mariánské Lázně, Manažer, 1. listopad
 485. Václav Chuchma, Benešov nad Černou, OSVČ, 1. listopad
 486. Martin Špirk, Klatovy, programátor, 1. listopad
 487. Šárka Klusáková, Rosice, Mateřská, 1. listopad
 488. Beáta Horenová, Náchod, OSVČ, 1. listopad
 489. Jan Kernal, Hluboš, Hamburger delivery boy, 1. listopad
 490. Wiktoria Vladimirov, Milanówek, Interpreter, 1. listopad
 491. Rozálie Drnková, Plzeň, Servírka, 1. listopad
 492. Josef Janeček, Praha, Student, 1. listopad
 493. Jitka Němcová, Děčín 32, Bioanalytik, 1. listopad
 494. Lucie Hlaváčová, Holýšov, student, 1. listopad
 495. Alžběta Vilímová, Praha, Designérka, 1. listopad
 496. Dita Halíková, Český Těšín, MD, 1. listopad
 497. Neveřejný
 498. Martin Loziňski, Jihlava, Kvality Management, 1. listopad
 499. Šárka Peterková, Ústí Nad Labem, Zdravotní sestra, 1. listopad
 500. Tomáš Hájek, Dubá, Animátor, 1. listopad
 501. Jan Chalupa, Brno, Konzultant, 1. listopad
 502. Neveřejný
 503. Petr Horak, Plzeñ, Scuba diver, 1. listopad
 504. Jaroslava Šromotova, Kokory, Poštovní doručovatelka, 1. listopad
 505. Emq Vlková, Kuřim, Učitelka, 1. listopad
 506. Věra Kurková, Praha, administrativa, 1. listopad
 507. Sabina Janurová, Český Těšín, Kuchařka, 1. listopad
 508. Neveřejný
 509. Martin Dlouhý, Markvartice, Seřizovač, 1. listopad
 510. Dorothea Dobešová, Stradonice, Student, 1. listopad
 511. Tomáš Janků, Bojkovice, Dělník, 1. listopad
 512. Karolína Szabová, Bílovce nad Svitavou, OSVČ, 1. listopad
 513. Lukáš Pfeffer, Adamov, OSVČ, 1. listopad
 514. Lenka Zacpalová, Vyškov, OSVČ, 1. listopad
 515. Jiří Červenka, Beroun, osvč, 1. listopad
 516. Vojtěch Smital, Bukovina, IT, 1. listopad
 517. Lucie Paulová, Chrudim, Sociální služby, 1. listopad
 518. Justyna Agatowska, Mansfield, Laboratory technican, 1. listopad
 519. Petr Hofman, Jaroměř 3, Podnikatel, 1. listopad
 520. Vratislav Hadraba, Praha 10, Herec, 1. listopad
 521. Zbyněk Drozd, Zubří, Disponent skladu, 1. listopad
 522. Kateřina Todd, Liberec, Matka, 1. listopad
 523. Petr Šimůnek, Praha, Marketingový specialista, 1. listopad
 524. Alice Svarcova, Praha 1, Zdravotni sestra, 1. listopad
 525. Jan Kral, Liberec, IT, 1. listopad
 526. Martin Polivka, Praha 3, Business Analyst, 1. listopad
 527. Pavel Tieff, Brno, IT, 1. listopad
 528. Marcin Miłek, Jaworzno, Fotograf, Przedsiębiorca, 1. listopad
 529. Josef Váňa, Plzeň, Showtechnolog, 1. listopad
 530. Hana Abera, Písek, účetní, 1. listopad
 531. Petr Werner, Liberec 24, strojní seřizovač, 1. listopad
 532. Monika Klomfarová, Úsov, Učitelka, 1. listopad
 533. Pavel Němec, Ostrá, Výčepní, 1. listopad
 534. Veronika Eliášová, Drslavice, IT Recruiter, 1. listopad
 535. Neveřejný
 536. Pavel Jiřík, Frýdlant nad Ostravicí, Elektromechanik, 1. listopad
 537. Robert Pettinger, Litoměřice, technolog, 1. listopad
 538. Hana Šimůnková, Praha, Poradce, 1. listopad
 539. Jitka Jůsková, České Budějovice 3, klientský servis realitní kanceláře, 1. listopad
 540. Neveřejný
 541. Damian Pruski, Wodzisław Śląski, Technik Mechanik, 1. listopad
 542. Blanka Kružíková, Benešov, Admin. pracovník, 1. listopad
 543. Adam Všaha, Ledce, Student, 1. listopad
 544. Zdeněk Janoušek, Kroměříž, Finanční poradce, 1. listopad
 545. Romana Těšinová, Cvikov II, inv.duchodce, 1. listopad
 546. Kamil Ťoupal, České Budějovice, jednatel, 1. listopad
 547. Dawid Makowski, Singapore, CTO, 1. listopad
 548. Anna Kadlečková, Osek, OSVČ, 1. listopad
 549. Neveřejný
 550. Pavel Jelínek, 58301, Chotěboř, nákupčí, 1. listopad
 551. Lenka Líbenková, Strakonice, Prodavačka, 1. listopad
 552. Vladimír Maňásek, Ostrava Poruba, terapeut tcm, 1. listopad
 553. Milan Petřík, Halenkovice, Ridic, 1. listopad
 554. Neveřejný
 555. Pavel Fiala, Brno-sever-Husovice, IT Consultant, 1. listopad
 556. Vladislav Miléř, Vacenovice, Podnikatel, 1. listopad
 557. Daniel Jurek, Plzeň, dělník, 1. listopad
 558. Pavla Gebauerová, Opava, Technik jakosti, 1. listopad
 559. Kateřina Balková, Střelské Hoštice, Na mateřské, 1. listopad
 560. Tereza Macholová, Petrovice, Neuvedu, 1. listopad
 561. Lenka Slavíčková, Katovice, Operátor, 1. listopad
 562. Martin Raušer, České Budějovice, obchodní zástupce, 1. listopad
 563. Neveřejný
 564. Barbora Holubová, Praha, terapeutka, 1. listopad
 565. Janusz Brzysko, Havlíčkův Brod, OSVČ, 1. listopad
 566. Petr Kratochvíl, Praha 2, IT developer, 1. listopad
 567. Monika Komjati, Praha 13, Manažerka logistiky, 1. listopad
 568. Radek Tatousek, Praha, programátor, 1. listopad
 569. Jiří Randula, Brno, OSVČ, 1. listopad
 570. Romana Šuláková, Ústí nad Orlicí, Technolog R&D, 1. listopad
 571. Paweł Krzowski, Sopot (Polsko), AML Analyst, 1. listopad
 572. Milan Mokroš, Veselí nad Moravou, Nákupčí, 1. listopad
 573. Jana Grohmanová, Strakonice, Terepeut, 1. listopad
 574. Oldřich Šmíd, Čáslav, Student, 1. listopad
 575. Neveřejný
 576. Paweł Blazucki, Chełm, Elektryk, 1. listopad
 577. Adriana Madusioková, Fulnek, HR manažer, 1. listopad
 578. Kamil Wójcik Wójcik, Krakow, Kamil Wójcik, 1. listopad
 579. Jarmila Fošumová, Rychnov nad Kněžnou, OSVČ, 1. listopad
 580. Kateřina Korbelová, Hořičky, OSVČ – zahradnice, 1. listopad
 581. Bohdan Rytíř, Praha, Administrativa, 1. listopad
 582. Neveřejný
 583. Jan Michálek, Nové Hrady, biolog, 1. listopad
 584. Jiří Fuxa, Brno, Konstrukter, 1. listopad
 585. Tadeáš Dvorak, Mělník, Mechanik, 1. listopad
 586. David Kindiuk, Dolni Podluží, Geodet, 1. listopad
 587. Šimon Mára, Všenory (Praha-západ), Student práv, 1. listopad
 588. Pavel Sova, Rokycany, kontrola kvality pro letecký průmysl, 1. listopad
 589. Tomáš Třešňák, Česky Dub, Mistr provozu, 1. listopad
 590. Jegor Buryak, Praha, Člověk, 1. listopad
 591. Michal Srb, Nýřany, Žádné, 1. listopad
 592. Jana Tomášková, Chřibská, důchodce, 1. listopad
 593. Alice Grünová, Sobotovice, Učitelka v dětské skupině, 1. listopad
 594. Karel Vlk, Milovice-Mladá, System & Network Administrator, 1. listopad
 595. Lukáš Fronc, Kralupy nad Vltavou, OSVČ, 1. listopad
 596. Jana Mžourková, Praha, referentka, 1. listopad
 597. Richard Černý, Liberec, Architekt, 1. listopad
 598. Hana Štulířová, Hvozdnice, Průvodce v lesní MŠ, 1. listopad
 599. Miroslav Knotek, Brno, Fyzik, 1. listopad
 600. Michal Matouš, Liberec, OSVČ, 1. listopad
 601. Radka Kudrnová, Děčín Vi-letná, V domácnosti, 1. listopad
 602. Milan Lunga, Brno, Kuchař, 1. listopad
 603. Martina Sikorová, Návsí, Úředník, 1. listopad
 604. Jiří Rewaj, Malá Morávka, OSVC, 1. listopad
 605. Richard Capalini, Brno 14, programátor, 1. listopad
 606. Jiří Pěkný, Praha 10, Umělec, 1. listopad
 607. Jakub Frola, Lipov, Key account manager, 1. listopad
 608. Vojtěch Hlaváček, Pelhřimov, Elektrotechnik, 1. listopad
 609. Robert Veselý, Vítovka, Product manager, 1. listopad
 610. Vladimír Roubal, Zlonice, Řidič autobusu, 1. listopad
 611. Jana Opatřilová, Praha 9, OSVČ, 1. listopad
 612. Neveřejný
 613. Katarína Cakovska, Nova Role, Manazerka, 1. listopad
 614. Pavla Pluhařová, Liberec 15, Zdravotní sestra, 1. listopad
 615. Kryštof Jančík, Olomouc – Nová Ulice, Konstruktér, 1. listopad
 616. Dominik Makovský, Hlinsko, Bankovní poradce, 1. listopad
 617. Radek Lácuq, České Budějovice, Student, 1. listopad
 618. Robert Jankůj, Staré Město, zaměstnanec, 1. listopad
 619. Neveřejný
 620. Josef Číla, Čelákovice, Student Pf UK, produkční manažer, 1. listopad
 621. Bedřich Rudolf, Branišovice, Strojvedoucí, 1. listopad
 622. Richard Policht, Praha, vysokošloský pedagog, 1. listopad
 623. Marie Zimmermannová, Únanov, Odborný garant, 1. listopad
 624. Neveřejný
 625. Petr Pokorný Pokorný, Horní Cerekev, Truhlář, 1. listopad
 626. Vojtěch Barták, Praha 10, Akademický pracovník, 1. listopad
 627. Filip Šilar, Pelechy, reklama – grafika, 1. listopad
 628. Monika Zitkova, Praha, Manager, 1. listopad
 629. Katerina Cermanova, Praha, Ceo, 1. listopad
 630. Karel Míla, Nehvizdy, Account manager, 1. listopad
 631. Jan Miknyik, Hradištko pod Medníkem, Soustružník a strojní zámečník, 1. listopad
 632. Marta Jandzis, London, Physio, 1. listopad
 633. Vítězslav Malínský, Poděbrady, Projektant pozemních komunikací, 1. listopad
 634. Sylwia Brokowska, Manchester, działalność gospodarcza, 1. listopad
 635. Tereza Menzlová, Chomutov, Student, 1. listopad
 636. Tomáš Král, Praha, Pilot formule 1, 1. listopad
 637. Pavel Pavel, Praha 9, Podnikatel, 2. listopad
 638. Jiri Pisa, PRAHA 4, programator, 2. listopad
 639. Kateřina Mikulicová, Kurdějov, OSVČ, 2. listopad
 640. Mieczysław Karczeski, Żukowo, Elektryk, 2. listopad
 641. Miloslav Kuchta, Praha, Developer, 2. listopad
 642. Lukáš Tomášek, Praha, Výzkumník, 2. listopad
 643. Jaroslav Viner, Praha, Tesař, 2. listopad
 644. Vivien Szabóová, Kopřivnice, Cukrař, 2. listopad
 645. Vit Mraz, Praha, Trader, 2. listopad
 646. Kateřina Štorková, Branka u Opavy, Student, 2. listopad
 647. Žaneta Kartňáková, Milovice, Kvalitářka, 2. listopad
 648. Jan Haklík, Ostrava-jih, Strojni zamečnik, 2. listopad
 649. Blanka Králíková, Hulín, osvč, 2. listopad
 650. Jiri Zavadil, Ledenice, OSVČ, 2. listopad
 651. Aleš Zatloukal, Praha, Projektový manažer, 2. listopad
 652. Jana Zatloukalová, Brno, Mateřská dovolená, 2. listopad
 653. Michal Szak, Opava, Finance, 2. listopad
 654. Pavel Macek, Praha, Coach, 2. listopad
 655. Adela Machova, Praha 4, Recepcni, 2. listopad
 656. Radek Nemecek, Praha, Manazer, 2. listopad
 657. Neveřejný
 658. Neveřejný
 659. Martin Swiech, Brno – Bohunice, informatik – programator, 2. listopad
 660. Roman Kašpárek, Liberec, OSVČ, 2. listopad
 661. Małgorzata Skibińska, Kraków, Małopolskie, 2. listopad
 662. Aleš Bindr, Brno, Stolař/truhlář, 2. listopad
 663. Witold Bociński, Skierniewice, Biznes, 2. listopad
 664. Tomáš Michalička, Praha 13, IT specialista, 2. listopad
 665. Tomasz Sarna, Katowice, novinář, 2. listopad
 666. Bohuslav Coufal, Olomouc, Podnikatel, 2. listopad
 667. Doris Lamošová, Praha, Hudebnice, 2. listopad
 668. Marta Ignaczak, Blizanów, dietetik, bioenergetický terapeut, 2. listopad
 669. Martin Rathouský, Uherske Hradiste, Student, 2. listopad
 670. Ivana Nováková, Praha, Kadeřnice, 2. listopad
 671. Lukáš Ledl, Havlíčkův Brod, Student, 2. listopad
 672. Magdalena Biegus, Siechnice, sekretarka medyczna, 2. listopad
 673. Ondřej Šimek, Praha 13, Dispečer, 2. listopad
 674. Neveřejný
 675. Jana Nosková, Dobříš, šatnářka, 2. listopad
 676. Pavlína Honková, Opava, Fyzioterapeut, 2. listopad
 677. Robert Kopřiva, Dobrá Voda u Českých Budějovic, IT specialista, 2. listopad
 678. Blanka Balabánová, Tvarožná, Pečující o syna, 2. listopad
 679. Dominik Bican, Strakonice, Softwarový vývojář, 2. listopad
 680. Robert Blaha, Brno, Majitel firmy, podnikatel,, 2. listopad
 681. Richard Drazan, Ceske Budejovice, Student, 2. listopad
 682. Vítězslav Setnička, Březí, Student, 2. listopad
 683. Oldřich Kadlec, Klatovy, duchovní, 2. listopad
 684. Wolność / Ułaskawienie Izabela Skarzynska, Northampton, Holistic Therapist, Author, 2. listopad
 685. David Doan, Zlín, OSVČ, 2. listopad
 686. Jiří Váša, Vejprty, Člověk, 2. listopad
 687. Milos Milichovsky, Jihlava, Testing Specialist, 2. listopad
 688. Marek Adamec, Mariánské Lázně, Teamleader v Seznam.cz, 2. listopad
 689. Zuzana Duchková, Praha, asistentka generálního reprezentanta, 2. listopad
 690. Vendula Jelinkova, Frýdlant, Copywriterka, 2. listopad
 691. Agnieszka Bardoń, Przemków, Brak, 2. listopad
 692. Jiří Rajt, Brno, OSVČ, 2. listopad
 693. Jaroslava Tichá, Praha 4, Cukrářka, 2. listopad
 694. Neveřejný
 695. Pavla Burziková, Borotín, osvč, 2. listopad
 696. Mikoláš Král, Jílové, Produktový inženýr, 2. listopad
 697. Michaela Plevková, Vyškov, psycholog, 2. listopad
 698. Neveřejný
 699. Krzysztof Krysta, Warszawa/Poland, Kambo practitioner, 2. listopad
 700. Martin Kubát, Praha, ilustrátor dětských knih, 2. listopad
 701. Michal Sídlo, Vestec, OSVC, 2. listopad
 702. Petr Pražák, Praha 7, HR manažer, 2. listopad
 703. Tomáš Vysloužil, Praha 7, Taxikář, 2. listopad
 704. Eliška Povolná, Česká Lípa, Data Scientist, 2. listopad
 705. Robert Klejch, Praha, fotograf, 2. listopad
 706. Jan Hájek, Liberec 6, důchodce, 2. listopad
 707. Sarah Hahn, Zvolen, fyzioterapeut, 2. listopad
 708. Miroslan Vucicevic, Praha, Obchodník, 2. listopad
 709. Sebastian Gagla, Częstochowa, Mechanik, 2. listopad
 710. Vaclav Neuman, Hvozdnice, Student, 2. listopad
 711. Julia Simonova, DOLNY KUBIN, Communication officer, 2. listopad
 712. Petr Szmek, Roztoky, pekař, 2. listopad
 713. Jagoda Kołodziejczak, Kraków, Brand manager, 2. listopad
 714. Ewelina Lehaman, Birmingham, Cleaner, 2. listopad
 715. Neveřejný
 716. Dominik Wojnowski, Częstochowa, Inżynier, 2. listopad
 717. Kazimierz Dzielak, Ostroleka, Ceo, 2. listopad
 718. Radosław Suchan, Jaworzno, DJ, 2. listopad
 719. Joanna Bartkowiak, Poznań, graphic designer, 2. listopad
 720. Karolina Lewsza, Świecie, Mama, 2. listopad
 721. Klaudia Grembowska, Siemianowice śląskie, kadeřník, 2. listopad
 722. Mateusz Pękacz, Bytom, Pracownik medyczny, 2. listopad
 723. Mikołaj Bednorz, Radlin, Pedagog, 2. listopad
 724. Lenka Šťovíčková, Kralupy nad Vltavou, Pruvodce, 2. listopad
 725. Iva Kratochvílová, Starý Plzenec, důchodce, 2. listopad
 726. Jiřina Vencovská, Staré Splavy, Administrativní pracovnice, 2. listopad
 727. Michal Vencovský, Staré Splavy, Finanční poradce, 2. listopad
 728. Łukasz Kozlowski, Bytom, ?, 2. listopad
 729. Neveřejný
 730. Lukasz Kozlowski, Bytom, Szef, 2. listopad
 731. Arkadiusz Bronowicki, Opole, informatyk, 2. listopad
 732. Sabina Pawlas-Szyszka, Przegędza, Freelancer, 2. listopad
 733. Michał Pkoterwa, Opole, Inżynier, 2. listopad
 734. Jana Stupárková, Odry, Osvč – zahradnice, 2. listopad
 735. Neveřejný
 736. Jakub Pawłaszek, KRAKÓW, Przedsiębiorca, 2. listopad
 737. Daniel Kwasniak, London, Director of own company, 2. listopad
 738. Lenka Zemánková Jarošová, Odry, Psycholog, 2. listopad
 739. Stanislav Hikl, Plzeň, Řidič z povolání, 2. listopad
 740. Michal Hořejší, Praha 4, terapeut, 2. listopad
 741. Dzięgała Małgorzata, Tychy, Ekonomista, 2. listopad
 742. Rudolf Špachta, Praha, Personalista, 2. listopad
 743. Dominika Demlová, Spálov, Obsluha cnc, 2. listopad
 744. Lilia Biedrzycka, Dublin, NP, 2. listopad
 745. Karolina Niewiadomska, Falenty, Wizażystka, 2. listopad
 746. Aleksander Jeziorski, Wrocław, Game Producer, 2. listopad
 747. Robert Kozłowski, Biskupiec, Elektromonter, 2. listopad
 748. Lukasz Krupa, Otwock, Commercial Director, 2. listopad
 749. Jagoda Szerel, Wrocław, psycholog, 2. listopad
 750. Krzysztof Szkarłat, Kraków, Firma, 2. listopad
 751. Klára Řezníčková, Vražné, Referent kultury, 2. listopad
 752. Tomáš Slabý, Králův Dvůr, Ekonom, 2. listopad
 753. Miloslav Chytil, Spálov, osvč, pasák ovcí, 2. listopad
 754. Jakub Sroczyński, Gdynia, Własna działalność, 2. listopad
 755. Petra Chytilová, Spálov, psycholožka, 2. listopad
 756. Tobiasz Arczyński, Przysiersk, Funkcjonariusz publiczny, 2. listopad
 757. Miroslav Prachař, Blatnice pod Svatým Antonínkem, DĚLNÍK, 2. listopad
 758. Edyta Sobkowiak, Rybnik, Obsługa klienta, 2. listopad
 759. Iwona Golab, Wlodawa, Inzynier, 2. listopad
 760. Miloslav Chytil, Spálov, student, 2. listopad
 761. Beata Wojtania, Bydgoszcz, Lekarz, 2. listopad
 762. Jarmila Vašáková, Roztoky, choreografka, 2. listopad
 763. Linda Malenovská, Jesenice, terapeut, 2. listopad
 764. Emilia Szywała, Łódź, Nauczyciel, 2. listopad
 765. Magdalena Godoj, Warszawa, Businesswoman, 2. listopad
 766. Gabriel Danda, Postoloprty, technik IT, 2. listopad
 767. Neveřejný
 768. Radoslaw Holdakowski, Szczecinek, driver, 2. listopad
 769. Ing. Jiří Havran, Polička, osvč – obor výbušniny, 2. listopad
 770. Łukasz Kwieć, Warlubie, Polska, 2. listopad
 771. Eva Jirků, Sázava, Referent obchodního odd., sklárny, 2. listopad
 772. Sebastian Szyłak, Köllner-Reisiek, Właściciel, 2. listopad
 773. Piotr Wolski, Trzebnica, Marynarz, 2. listopad
 774. Lenka Holasová, Červená Řečice, Učitelka, 2. listopad
 775. Jerzy Heldt, Bukowiec, Mechanik samochodowy, 2. listopad
 776. Małgorzata Heldt, Bukowiec, Fryzjerka, 2. listopad
 777. Marcin Matusiak, Kłodzko, Sales manager, 2. listopad
 778. Marta Szewczuk, Trzebnica, Księgowa, 2. listopad
 779. Danuše Pichlová, Zákolany, Důchodce, 2. listopad
 780. Radka Kolenovská, Nový Jičín, Manažer klinických studií, 2. listopad
 781. Kateřina Nečasová, Potštát, Grafik, 2. listopad
 782. Kamila Skuza, wrocław, Manager, 2. listopad
 783. Pavel Fiala, Březnice, Stavební technik, 2. listopad
 784. Rostislav Helešic, Hranice, Obchodní zástupce, 2. listopad
 785. Petr Marek, Praha, Marketing manager, 2. listopad
 786. Jan Barteček, Moravská Ostrava a Přívoz, Internista pro kybernetickou bezpečnost, 2. listopad
 787. Tomáš Jirousek, Hradec Králové, Pizzař, 2. listopad
 788. Jaroslav Kožušník, Divišov, stavební technik, 2. listopad
 789. Jaromír Smetana, Praha 6, poradce, 2. listopad
 790. Tomáš Vohralík, Povrly – Roztoky, Strojvedoucí, 2. listopad
 791. Andrzej Bartel, Sosnowiec, Górnik, 2. listopad
 792. Jaroslaw Lorenc, Koluszki, Kierowca, 2. listopad
 793. Jan Vrána, Praha, Sales Manager, 2. listopad
 794. Artur Blok, Chorzów, Salesman, 2. listopad
 795. Neveřejný
 796. Magdalena Pionka, Sosnowiec, Pioona@op.pl, 2. listopad
 797. Neveřejný
 798. Raul Praunshofer, Wien, Selbständig, 2. listopad
 799. Mariusz Kostka, Tychy, It, 2. listopad
 800. Jitka Marečková, Březnice, Vedoucí integračního Centra, 2. listopad
 801. Sebastian Łukasiak, Tychy, Sebastian Łukasiak, 2. listopad
 802. Tamara Praunshofer, Wien, Musician, 2. listopad
 803. Dawid Foltyn, Wrocław, IT Specialist, 2. listopad
 804. Marcela Drahošová, Brno, redaktorka, 2. listopad
 805. Ondřej Kadlec, České Budějovice 3, Ekonom, 2. listopad
 806. Rafał Zawiła, Bytom, Tesar, 2. listopad
 807. Laura Praunshofer, Wien, Buchhaltungs Gehilfin, 2. listopad
 808. Nikolay Vavilov, Svetlogorsk, journalist, 2. listopad
 809. Antonín Bárta, Český Krumlov, Důchodce a salonní vagabund, 2. listopad
 810. Jan Dočekal, Praha 6, manager automotive, 2. listopad
 811. Eliška Venclová, Stěžery, Logoped, 2. listopad
 812. Jana Tesarkova, Krnov, Duchodce, 2. listopad
 813. Neveřejný
 814. Jaroslav Záruba, Praha, sw vývoj, 2. listopad
 815. Bartosz Głowa, Kraków, manager, 2. listopad
 816. Pavel Kocourek, Lišov, OSVČ, 2. listopad
 817. Dagmar Tauchmannová, Liberec, Řidič, 2. listopad
 818. Vladimír Michna, Ostrava, Důchodce, 2. listopad
 819. Martin Kvapil, Svinaře – Halouny, SW Engineer, 2. listopad
 820. Klaudia Pierzchala, Sosnowiec, Housekeeping, 2. listopad
 821. Jan Pellar, Brno, jednatel, 2. listopad
 822. Beata Moździerska, Opole, Pedagog, 2. listopad
 823. Michal Dvořák, Brno 28, teamleader, 2. listopad
 824. Tomasz Moździerski, Opole, Sportovec, 3. listopad
 825. Sabina Čechová, Brno, lektorka, 3. listopad
 826. Pavel Růžička, Jesenice u Prahy, podnikatel, 3. listopad
 827. Vladimír Gardavský, Plzeň, starobní důchodce, 3. listopad
 828. Karel Rydlo, Nové Město nad Metují, důchodce, 3. listopad
 829. Vítek Zažímal, Praha 8, Konstruktér, 3d tiskař, 3. listopad
 830. Pawel Ziarek, Zyrzyn, Osiny, 3. listopad
 831. Petr Tvrz, Chomutov, OSVČ, 3. listopad
 832. Ondřej Kývala, Havířov, nutriční terapeut, 3. listopad
 833. Karel Lachman, Mladá Boleslav, Manažer, 3. listopad
 834. Neveřejný
 835. Antonín Malach, Třebíč, důchodce, 3. listopad
 836. Šárka Raichová, Jablonné v Podještědí, Pedagog, 3. listopad
 837. Robert Klem, Brno, technik, 3. listopad
 838. Tomasz Józefowski, Wrocław, Ygg, 3. listopad
 839. Neveřejný
 840. Alena Samková, Hodkovice nad Mohelkou, advokátka, 3. listopad
 841. Václav Zvěřina, Cerhenice, programátor, 3. listopad
 842. Anna Peterkova, Oslavanx, duchodce, 3. listopad
 843. Marketa Zimova, Kelč, Přírodní stavitelství Vyroba hliněných omitek, 3. listopad
 844. Ondřej Adamský, PUSTIMĚŘ, Hlínař, 3. listopad
 845. Maciej Marczak, Raszyn, Psycholog, 3. listopad
 846. Josef Laun, Hermanice v Podjestedi 72, Osvc, 3. listopad
 847. Mateusz Pietrowiak, Katowice, software engineer, 3. listopad
 848. Kristýna Fojtíková, Odry, OSVČ, 3. listopad
 849. Miroslav Nevřela, Hranice, technik, 3. listopad
 850. Agnieszka Gacek, Sosnowiec, Pracujaca, 3. listopad
 851. Radek Stejskal, Plzeň, CNC, 3. listopad
 852. Soňa Chrbolková, Praha, asistent pedagoga, 3. listopad
 853. Jarka Matulová, Nová Paka, důchodce, 3. listopad
 854. Marek Líbal, Horní Dunajovice, Vinař, 3. listopad
 855. Martin Hájek, Černošice, obchod, 3. listopad
 856. Vít Holub, Beroun, IT, 3. listopad
 857. Jan Priester, Stará Lysá, akustik, 3. listopad
 858. Renáta Karásková, Praha 10, invalidní důchodce, 3. listopad
 859. Edita Vlčková, Vyškov, architekt, 3. listopad
 860. Anna Bednářová, Brno, důchodce, 3. listopad
 861. Martin Hošek, Milá, senior velínář v chemické výrobě, 3. listopad
 862. Witold Szczerbowski, Třinec, psycholog, 3. listopad
 863. Rostysław Buczko, Warsaw, Businessmen, 3. listopad
 864. Jan Bartoš, Český Dub, Stavební inženýr, 3. listopad
 865. Jana Netušilová, Český Krumlov, účetní, 3. listopad
 866. Neveřejný
 867. Pavel Vozka, Šternberk, psycholog, 3. listopad
 868. Blanka Průžová, Šumperk, zdravotní sestra, 3. listopad
 869. Filip Valtr, Týn nad Vltavou, Technik, 3. listopad
 870. Jiří Nečas, Spálov, technik, 3. listopad
 871. Neveřejný
 872. Tomasz Boral, Zabrze, IT specialist, 3. listopad
 873. Ludmila Jelínková, Staré Město, účetní, 3. listopad
 874. Pavel Mádr, Nukařov, Veterinární lékař, 3. listopad
 875. David Musil, Ivančice, OSVČ, 3. listopad
 876. Andrea Brožková, Horní Suchá (okr. Karviná), Rodičovská dovolená, 3. listopad
 877. Pavel Hrnčíř, Nové Město nad Metují, výrobní inženýr, 3. listopad
 878. Alžběta Ryšková, Frýdek-Místek 1, mateřská dovolená, 3. listopad
 879. Vladimír Blažek, Praha 9, IT, 3. listopad
 880. Bartłomiej Pokora, Warszawa Polsko, Ekonom, 3. listopad
 881. Jitka Máchová, Český Krumlov, účetní, 3. listopad
 882. Tomáš Zouhar, Praha 9, kvestor, 3. listopad
 883. Ladislav Dub, Pelhřimov, důchodce, 3. listopad
 884. Pavlína Růžičková, Jesenice u Prahy, OSVČ, 3. listopad
 885. Neveřejný
 886. Šimona Marvanová, Praha, Produkční, 3. listopad
 887. Neveřejný
 888. Neveřejný
 889. Lenka Bělková, Brno, překladatelka, 3. listopad
 890. Ireneusz Zwierzchowski, Swiecie, Konstrukter, 3. listopad
 891. Karolína Čajková, Praha 22, manažer pohledávek, 3. listopad
 892. Lucie Bednářová, Praha, Pokladni Muzeum Karlova Mostu, 3. listopad
 893. Karel Frauknecht, Týnec nad Sázavou, Důchodce, 3. listopad
 894. Jaroslav Kousal, Desná, důchodce, 3. listopad
 895. Radka Lehká, Jablonec nad Nisou, OSVČ – 3D modelář, 3. listopad
 896. Luděk Havran, Brno, vědecký pracovník, 3. listopad
 897. Ondřej Růžička, Plaňany, Prokurista, 3. listopad
 898. Martina Pokorná, Ivančice, manažer obchodu, 3. listopad
 899. Pavel Křivka, Náchod, plukovník PČR v.v., 3. listopad
 900. Jana Hovorková, Luboměř, Zahradnice, 3. listopad
 901. Eva Krejzová, Praha, živnostník, 3. listopad
 902. Tomáš Segeťa, Ostrava, Elektrikář, 3. listopad
 903. Petr Fořt, praha, technik, 3. listopad
 904. Rostislav Hučka, Brno, Živnostník, 3. listopad
 905. Jiří Štěrba, Mělník, důchodce, 3. listopad
 906. Pavel Rybiař, Frenštát pod Radhoštěm, Manažer studia propagace a prezentace, 3. listopad
 907. Anna Bolesławska, Kraków, Ekonomist, 3. listopad
 908. Petra Košťálová, Řevnice, Learning designer, 3. listopad
 909. Vladimír Tvrdoň, Uherské Hradiště, důchodce, 3. listopad
 910. Jagoda Miłoszewicz, Lutowiska, Logopeda, 3. listopad
 911. Neveřejný
 912. Pavel Šejvl, Hradec Králové 2, nástrojař, 3. listopad
 913. Veronika Soldánová, Pačlavice, Student, 3. listopad
 914. Jan Šebelík, Lázně Bělohrad, Vývoj SW, nyní v důchodu, 3. listopad
 915. Karolina Suchardová, Nejdek, penzistka, 3. listopad
 916. Jana Vančurová, Hovorčovice, senior, 3. listopad
 917. Jáchym Pollert, Praha, Student, 3. listopad
 918. Neveřejný
 919. Neveřejný
 920. Adam Alexandr Ladyga, Ústí nad Orlicí, Student, 3. listopad
 921. Stanislav Paláček, Ostrava, Výzkumný asistent, 3. listopad
 922. Miroslav Šaroch, Český Brod, programátor, 3. listopad
 923. Ota Karban, Křimov, Vedoucí nákupu, 3. listopad
 924. Hynek Kukrál, Kounice, Student, 3. listopad
 925. Arnošt Oupěcha, Litvínovice, v důchodu, 3. listopad
 926. Petr Patka, Chomutov 4, Rozvodný, 3. listopad
 927. Ondřej Doubek, Nová Paka, Vývojář SW, 3. listopad
 928. Pavel Pecka, Rudná, IT Analytik, 3. listopad
 929. Lukáš Novotný, Březnice, knihovník, 3. listopad
 930. Věra Rasochová, Brno, důchodce, 3. listopad
 931. Kristýna Hájková, Černuc, Student, 3. listopad
 932. Magdalena Beránková, Hradec Králivé, jednatelka s.r.o., 3. listopad
 933. Helena Rampachová, Brno 28, psycholog, 3. listopad
 934. Kateřina Křenková, Odry, Student, 3. listopad
 935. Miloš Vymazal, Jevišovice, OSVČ, 3. listopad
 936. Pavel Jiříček, Jesenice, konstruktér, 3. listopad
 937. Jaromír Čihák, Praha 412, důchodce, 3. listopad
 938. Zuzana Orsagova, Jakubcovice nad Odrou, Urednik, 3. listopad
 939. Jaroslav Horák, Zruč nad Sázavou, Projektant, 3. listopad
 940. Miloš Sivák, Chrast u Plzne, OSVČ, 3. listopad
 941. Kateřina Hanzlová, Kladno-Švermov, Rozpočtář dopravních staveb, 3. listopad
 942. Vít Pospíšil, Kněžmost, technik, 3. listopad
 943. Lukáš Kopecký, Kopřivnice, skladník, 3. listopad
 944. Kristýna Melkusová, Střelice, Sociální pracovnice, 3. listopad
 945. Roksana Tworzewska, Rumia, Gdańska 16, 3. listopad
 946. Michal Seidl, Rokytnice nad Jizerou 3, Stavbyvedoucí, 3. listopad
 947. Michal Bayer, Praha 10, důchodce, 3. listopad
 948. Marcin Malikowski, Gdańsk, Kierowca, 3. listopad
 949. Petr Brábník, Nový Bydžov, OSVČ, 3. listopad
 950. Martin Vlk, Prachatice, Dělník, 3. listopad
 951. Josef Novák, Katusice, Designer, 3. listopad
 952. Jaroslav Turon, Prague, Obchodní manažer, 3. listopad
 953. Maria Niedziołka, Warszawa, Senior Support Engineer, 3. listopad
 954. Markéta Pilchová, Třinec, fitness trenér, 3. listopad
 955. Petr Zdobinský, Praha 6, podnikatel, 3. listopad
 956. Michal Obrusník, Opava, technolog, 3. listopad
 957. Jana Dudová, Úvaly, důchodce, 3. listopad
 958. Tomáš Kratochvíla, Ostrava-jih, Letecký mechanik, 3. listopad
 959. Kateřina Cieslarová, Třinec, Skladnice, 3. listopad
 960. Robert Hrubý, Lanškroun, technik, 3. listopad
 961. Miroslav Matucha, TŘEMOŠNICE, důchodce, 3. listopad
 962. Markéta Válková, Heřmanice u Oder, Floristka, 3. listopad
 963. Pavel Křivka, Pardubice 3, překladatel, 3. listopad
 964. Rafał Kochanowski, Opole, Inżynier mechanik, 3. listopad
 965. Libor Zeman, Praha, Podnikatel, 3. listopad
 966. Ondřej Sedlář, Ostrava, student, 3. listopad
 967. Petr Kral, Pha 4, duchodce, 3. listopad
 968. Libor Procházka, Brno, IT Konzultant, 3. listopad
 969. Václav Kvapil, Stará Červená Voda, OSVČ, 3. listopad
 970. Vendula Kučerová, Slaný, Customer care Team Lead, 3. listopad
 971. Lucie Polášková, Chrastava, OSVČ, 3. listopad
 972. Michaela Walková, Praha, Support team specialist, 3. listopad
 973. Markéta Soukupová, Pardubice, výtvarnice, 3. listopad
 974. Natalia Oglozinska, London, Human Resources Manager, 3. listopad
 975. Václav Mička, Jihlava, důchodce, 3. listopad
 976. Jiřina Horáková, Hodslavice, důchodce, 3. listopad
 977. Lukasz Rzepka, Gdansk, Electronic, 3. listopad
 978. Neveřejný
 979. Vladimír Tuháček, Blatná, Technik, 3. listopad
 980. Karel Běhálek, Brno-Řečkovice, Mistr, 3. listopad
 981. Alina Furman, Bekkestua, Sales, 3. listopad
 982. Piotr Chojnacki, Tczew, Technician, 3. listopad
 983. Miloš Naxera, Přerov, důchodce, 3. listopad
 984. Viktorie Vitkova, Markvartovice, Student, 3. listopad
 985. Veronika Jedličková, Prostějov, Účetní, 3. listopad
 986. Grazyna Opowicz, Bytow, Pani, 3. listopad
 987. Neveřejný
 988. Josef Karásek, Dubí, důchodce, 3. listopad
 989. Anežka Zdobinská, Praha, Student, 3. listopad
 990. Tereza G, Praha, Sales Support, 3. listopad
 991. Svatopluk Krejčí, Trboušany, důchodce, 3. listopad
 992. Tereza Urzová, Praha 5, lékař, 3. listopad
 993. Martina Horakova, Praha, Obchod, marketing, 3. listopad
 994. Alan Vejražka, Cheb 2, chemik, 3. listopad
 995. Šimon Tamaki, Hradištko, Učitel, 3. listopad
 996. Jan Pokorný, Brno, Student, 3. listopad
 997. Karel Nehyba, Žirovnice, důchodce, 3. listopad
 998. Jan Koblih, Blatná, Technik, 3. listopad
 999. Michal Kusák, Prostějov, sourcing engineer, 3. listopad
 1000. Neveřejný
 1001. Zuzana Hirländerová, Bratislava, SZCO, 3. listopad
 1002. Zbigniew Zalewski, Warszawa, Barman, 3. listopad
 1003. Simona Podlipná, Jablonec nad Nisou, administrativa, 3. listopad
 1004. Benjamin Kuras, Praha 4, spisovatel, 3. listopad
 1005. Neveřejný
 1006. Robert Komisarek, Sroda wlkp, Vezenska sluzba, 3. listopad
 1007. Vilém Černohorský, Heřmanův Městec, vývojář SW, 3. listopad
 1008. Magdalena Zielińska, Dęblin, bez zawodu, 3. listopad
 1009. František Černoch, Borovany, Elektronik, 3. listopad
 1010. Neveřejný
 1011. Karel Lindovský, Ostrava, technolog, 3. listopad
 1012. Karel Řehoř, Třebechovice pod Orebem (okres Hradec Králové), stavební technik, 3. listopad
 1013. Jan Seeger, Jenštejn, důchodce, 3. listopad
 1014. Vladimír Fiala, Brno – Královo Pole, Technik, 3. listopad
 1015. Neveřejný
 1016. Jan Wozniak, Brno, Programator, 3. listopad
 1017. Joanna Długosz, Dobrzeń Wielki, Pedagog, 3. listopad
 1018. Jiří Kortánek, Kolín, Programátor, 3. listopad
 1019. Monika Barczuk, Wrocław, przedsiębiorca, 3. listopad
 1020. Yachim Svoboda, Starý Hrozenkov, Student, 3. listopad
 1021. Tereza Mrhálková, Jedovnice, pedagog, 3. listopad
 1022. Justyna Podkańska, Kraków, prawnik, 3. listopad
 1023. Bořek Podlipný, Jablonec nad Nisou, Zákaznický kontakt v logistice, 3. listopad
 1024. Michal Křupka, Benešov, OSVČ, 3. listopad
 1025. Jan Fencl, Praha, IT Architekt, 3. listopad
 1026. Ivona Sedláková, Brno, OSVČ, 3. listopad
 1027. Neveřejný
 1028. Filip Kuna, Plzeň, Projektový manager, 3. listopad
 1029. Neveřejný
 1030. Jana Preňková, Kájov, Technická podpora at&t, 3. listopad
 1031. Josef Šetele, Plzeň, designer, 3. listopad
 1032. František Cee, Seletice, Student, 3. listopad
 1033. Jiří Lejsek, Olomouc, IT konzultant, 3. listopad
 1034. Neveřejný
 1035. Miroslav Štus, Milovice U Hořic, Tesař, 3. listopad
 1036. Ivan Toušek, Praha 10, sociolog – důchodce, 3. listopad
 1037. Filip Kružík, Vlčnov, IT developer, 3. listopad
 1038. Slawomir Malinowski, Bielsko- Biała, architekt, 3. listopad
 1039. Magdalena Barańska, Złocieniec, Prodejce, 3. listopad
 1040. Kristýna Floriánová, Zdice, mateřská dovolená, 3. listopad
 1041. Lenka Veselá, Hodějice, Prodávám barvy, 3. listopad
 1042. Anna Dobešová, Beroun-centrum, Student, 3. listopad
 1043. Martina Štusová, Milovice, Mzdova ucetni, 3. listopad
 1044. Zaneta Zwierzchowska, Świecie, zaměstnanec firmy, 3. listopad
 1045. Jaroslav Schmidt, Karlovy Vary, dělník, 3. listopad
 1046. Petr Mika, Žichovice, výtvarník, 3. listopad
 1047. Klára Jansíková, Světlá nad Sázavou, OSVČ, 3. listopad
 1048. Jan Janu, Plzeň, Software engineer, 3. listopad
 1049. Magda Preising, Zellingen, důchodce, 3. listopad
 1050. Pavel Fuka, Týn nad Vltavou, Dělník, 3. listopad
 1051. Mateusz Leonowicz, Wrocław, Polska, IT developer, 3. listopad
 1052. Neveřejný
 1053. Jakub Skoupy, Brno, Student, 3. listopad
 1054. Pavel Hovorka, Praha 3, administrativní pracovník, 3. listopad
 1055. Jakub Mann, Praha, Student, 3. listopad
 1056. Zdeněk Zajda, Slavkov pod Hostýnem, Student, 3. listopad
 1057. Daniel Klír, Praha 6, odborný referent, 3. listopad
 1058. Martin Šustr, České Budějovice, Crew trener, 3. listopad
 1059. Daniel Macalík, Syrovín, Student, 3. listopad
 1060. Adela Prokopova, Telč, Student, 3. listopad
 1061. Jana Kalašová, Chomutov, vedoucí nákupního oddělení a zásobování, 3. listopad
 1062. Milena Moravcová, PARDUBICE – POPKOVICE, terapeutka, 3. listopad
 1063. Matyáš Filler, Hranice, student, 3. listopad
 1064. Tomáš Doležal, Brno, Student, 3. listopad
 1065. Michael Tyšer, Teplice, Student, 3. listopad
 1066. Jana Josefová, Praha, Pracovník v sociálních službách, 3. listopad
 1067. Neveřejný
 1068. Václav Horejsek, Svinaře, Důchodce, 3. listopad
 1069. Jakub Urban, Měnín, Montér, 3. listopad
 1070. Jan Saro, Senohraby, Autoelektrikář, 3. listopad
 1071. Neveřejný
 1072. Monika Pivoňková, Lety, Grafik, 3. listopad
 1073. Richard Míček, Brno-střed, Student, 3. listopad
 1074. Jan Janků, Břeclav, dělník, 3. listopad
 1075. Alan Maria Uhura, Hejnice, Sestra, 3. listopad
 1076. Antonín Pavlíček, Praha 5, Student, 3. listopad
 1077. Petr Skácel, Zábřeh, Student, 3. listopad
 1078. Karel Machala, Lipovec, publicista a překladatel, 3. listopad
 1079. Petr Procházka, Veltrusy, programátor, 3. listopad
 1080. Neveřejný
 1081. Dušan Vítek, Brno 2, důchodce, 3. listopad
 1082. Tadeáš Harna, Praha, Student, 3. listopad
 1083. Neveřejný
 1084. Dariusz Kaliszuk, Wroclaw, Profesor Akademia Muzyczna Wrocław, 3. listopad
 1085. Finn Joseph, Brno 21, Administrativní pracovník, 3. listopad
 1086. Milan Nejedlý, Bačice, bezpečnostní pracovník, 3. listopad
 1087. Marie Pachovská, Cheb, důchodce, 3. listopad
 1088. Pavel Kříž, Lovečkovice, strojvedoucí, 3. listopad
 1089. Richard Žůrek, Předklášteří, Student, 3. listopad
 1090. Jan Bartoš, Praha, Hodinář, 3. listopad
 1091. Veronika Havlová, Praha 5, KFC, částečný úvazek – studuji, 3. listopad
 1092. Neveřejný
 1093. Karin Maršo, Moravská Ostrava a Přívoz, projektový manažer, 3. listopad
 1094. Neveřejný
 1095. Neveřejný
 1096. Neveřejný
 1097. Daniel Švec, Praha 6, Lektor, 3. listopad
 1098. Vít Vařeka, Praha 4 – Krč, ekonom, 3. listopad
 1099. Martin Zmitko, Brno, IT, 3. listopad
 1100. Zdeněk Krátký, Zlín, strojař, 3. listopad
 1101. Roman Martinek, Tabor, Skladnik, 3. listopad
 1102. Melania Pelekas, Düsseldorf, Kordys, 3. listopad
 1103. Hana Fuková, Týn nad Vltavou, zdravotní sestra, 3. listopad
 1104. Alexandr Odarčenko, Praha 3, důchodce, 3. listopad
 1105. Zdeněk Horniaček, Mokrá-Horákov, Administrativa, 3. listopad
 1106. Pavla Karon, Praha, podnikatelka, 3. listopad
 1107. Tomáš Chábera, Praha 8, důchodce, 3. listopad
 1108. Neveřejný
 1109. Joanna Żubka, Poznan, Polska, 3. listopad
 1110. Joanna Koltunska, DONCASTER, Housewife, 3. listopad
 1111. Tomasz Koltunski, Doncaster, Fitter, 3. listopad
 1112. Marek Novotný, Praha, Student, 3. listopad
 1113. Veronika Baierová, Havířov, Programátor, 3. listopad
 1114. Lukáš Tichý, Manetin, administrativa, 3. listopad
 1115. Pavel Chobotský, Příbram, Řidič, 3. listopad
 1116. Jan Šimek, Říčany, programátor, 3. listopad
 1117. Beata Kiełb, Opole, Tattooartist, 3. listopad
 1118. Martin Marek, Žacléř, Elektrotechnik, 3. listopad
 1119. Neveřejný
 1120. Jan Kolegar, Brno, Osvč, 3. listopad
 1121. Petr Graubner, Zlín, IT, 3. listopad
 1122. Jaromír Tesař, Hodonín, Důchodce, 3. listopad
 1123. Petr Pátek, Smidary, Lesni delnik, 3. listopad
 1124. Petr Benetka, Velenka, OSVČ – kovář, 3. listopad
 1125. Miloš Navrátil, Havlíčkův Brod, Jednatel, 3. listopad
 1126. Miroslav Vospálek, Suchomasty, OSVČ, 3. listopad
 1127. Radek Svojše, praha, Technik, 3. listopad
 1128. Adam Kural, Družec, Student, 3. listopad
 1129. Peter Sedlak, Jelšava, Vojak, 3. listopad
 1130. Olga Pechancová, Praha 6 – Řepy, účetní, 3. listopad
 1131. Jaroslav Houda, Tišice, důchodce, 3. listopad
 1132. Marta Foltýnová, Praha 10, důchodce, 3. listopad
 1133. Jan Jedlička, Černošice, podnikatel, 3. listopad
 1134. Neveřejný
 1135. Jiří Plíva, Luká, penzista, 3. listopad
 1136. Radek Hajtol, Vrato, OSVČ, 3. listopad
 1137. Monika Rohlenová, Praha 9, manager, 3. listopad
 1138. František Švec, Vyškov, důchodce, 3. listopad
 1139. Ondřej Kouřil, KUCHAŘOVICE, ekonom, 3. listopad
 1140. Dorota Hostková, Vlašim, Adiktolog, 3. listopad
 1141. Václav Ježek, České Budějovice, pracující důchdce, 3. listopad
 1142. Miroslav Čos, Mělník, osvč, 3. listopad
 1143. Pavel Rabinský, Opava, OSVČ, 3. listopad
 1144. Lubomír Hron, Jihlava, asistent pedagoga – důchodce, 3. listopad
 1145. Neveřejný
 1146. Josef Šlapal, Střelice u Brna, Důchodce, 3. listopad
 1147. Milan Krýsl, Kladruby, Elektrikář, 3. listopad
 1148. Laura Farkasova, Jaromeř, Kuchar, 3. listopad
 1149. Vladimír Altman, Praha 5, OSVČ, 3. listopad
 1150. Neveřejný
 1151. Anna Leonowicz, Wrocław, Designer, 3. listopad
 1152. Leoš Bucký, Krupka, invalidní důchodce, 3. listopad
 1153. Michal Vívoda, Kadaň, Student, 3. listopad
 1154. Jana Dlouhá, Praha 4, důchodkyně, 3. listopad
 1155. Vojtěch Vencl, Liberec, Pedagog, 3. listopad
 1156. Renata Macháčková, Osová Bitýška, důchodce, 3. listopad
 1157. Jana Dvořáková, Postoloprty, důchodkyně, 3. listopad
 1158. Marek Salaquarda, Nové Město na Moravě, důchodce, 3. listopad
 1159. Neveřejný
 1160. Josef Tuček, Adršpach, konzultant, 3. listopad
 1161. Neveřejný
 1162. David Horák, Praha, designér počítačových her, 3. listopad
 1163. Andrea Kachyňová, Horní Slavkov, Invalidni důchodce, 3. listopad
 1164. Leszek Kurowski, Warszawa, Ekonomista, 3. listopad
 1165. Michal Geberle, Praha 4, jednatel společnosti, 3. listopad
 1166. Milan Lacina, Hradec Králové, skladník- řidič, 3. listopad
 1167. Renáta Strnadová, Praha, asistentka, 3. listopad
 1168. Jan Zavadil, Bezděkov, OSVČ, 3. listopad
 1169. Vladimír Wolf, Ostrava, technik, 3. listopad
 1170. Michal Ryšavý, Praha, inv. důchodce, 3. listopad
 1171. Jiří Židek, Ostrava, důchodce, 3. listopad
 1172. Jaromír Červek, Horní Domaslavice, důchodce, 3. listopad
 1173. Magdalena Buczek, Nowa Słupia, Fizjoterapeuta, 3. listopad
 1174. Jiří Nižňanský, Rašovice, poradce, 3. listopad
 1175. Martin Prášek, Žermanice, Operátor CNC frézy, 3. listopad
 1176. Ludmila Nižňanská, Rašovice, manažer, 3. listopad
 1177. Jaroslav Konečný, Liberec, lékař, 3. listopad
 1178. Lenka Kovářová, Pomezí, Osvč, 3. listopad
 1179. Zdenek Vach, Podebrady, Manazer, 3. listopad
 1180. Petr Martinek, Kroměříž, šlechtitel pšenice, 3. listopad
 1181. Neveřejný
 1182. Roman Horník, Seč, Řidič, 3. listopad
 1183. Neveřejný
 1184. Neveřejný
 1185. Angel Bratovanov, Bohumín, OSVC, 3. listopad
 1186. Libor Čihák, Nejdek, DERATIZATOR, 3. listopad
 1187. Vlastimil Levora, Židlochovice, důchodce, 3. listopad
 1188. Kamil Buczek, Kielce, IT Analyzer, 3. listopad
 1189. Neveřejný
 1190. Josef Bublík, Zlín, Řemeslník, 3. listopad
 1191. Łukasz Linkiewicz, Krakow, IT specialist, 3. listopad
 1192. Jitka Požárová, Brno, důchodkyně,dříve nezávislý pedagog, 3. listopad
 1193. Simona Drechslerová, Brno, elektromechanik, 3. listopad
 1194. Neveřejný
 1195. Radek Bulíř, Vamberk, vedoucí provozu Vak, 3. listopad
 1196. Michal Stocki, London, Builder, 3. listopad
 1197. Ewelina Proch, Bristol, Lynchtime leader, 3. listopad
 1198. Neveřejný
 1199. Daniel Landa, Vyšehrad, OSVČ, 3. listopad
 1200. Tomáš Katz, Praha 4, Důchodce (před důch.věkem podnik.právník), 3. listopad
 1201. Anna Skrzynkowska, Węgorzyno, Ogrodnik, 3. listopad
 1202. Monika Wasiak, Darłowo, Doktor, 3. listopad
 1203. Eva Drvotová, Horní Bříza, Asistentka prodeje, 3. listopad
 1204. Viktor Špaček, Bublava, Elektrikář, 3. listopad
 1205. Neveřejný
 1206. Štefan Vantroba, Praha, OSVČ, 3. listopad
 1207. Jindřich Benda, Brno, Konzultant, 3. listopad
 1208. Daniel Dworakowski, Siechnice, Photogrammetry Specialist, 3. listopad
 1209. Petr Safrata, Praha, CAD Konstruktér, 3. listopad
 1210. Pavel Mika, Rapotín, ředitel obchodní společnosti, 3. listopad
 1211. Petr Saitl, Vojkovice, elektrikář, 3. listopad
 1212. Wit Kaleta, Gliwice, Grafik, 3. listopad
 1213. Boris Urbanek, Ostrava, Hudební skladatel, hudebník, 3. listopad
 1214. Vladimír Kašík, Ostrava – Hrabůvka, kybernetik, 3. listopad
 1215. Radoslav Horák, Rychnov nad Kněžnou, Důchodce, 3. listopad
 1216. Emma Giegżno, Warszawa, Polska, 3. listopad
 1217. Martin Šturma, Milovice u Hořic, Student, 3. listopad
 1218. Vít Kolář, Milovice u Horic 64, žadné, 3. listopad
 1219. Lubomír Vostrčil, Pardubice, zaměstnanec Orlen Unipetrol, 3. listopad
 1220. Neveřejný
 1221. Katarina Brunegrafová, Svrkyně, Učitelka 1. stupně, 3. listopad
 1222. Pavel Novák, Vinařice, zahradník, 3. listopad
 1223. Roman Mareš, Znojmo, Dělník, 3. listopad
 1224. Kateřina Palasová, Praha, sociální terapeut, 3. listopad
 1225. Jaroslav Zíta, Brno, programátor, 3. listopad
 1226. Lenka Káčerková, Petrov, Administrativa, 3. listopad
 1227. David Stejskal, Praha, Lékař, 3. listopad
 1228. Erik Vehovský, Kobeřice, IT Manažer, 3. listopad
 1229. Marie Jonáková, Smetanova lhota, důchodkyně, 3. listopad
 1230. Ivana Kolářová, Kobylnice, OSVČ, 3. listopad
 1231. Vratislav Němec, Frýdek-Místek, jednatel, 3. listopad
 1232. Zdeněk Špaček, Újezd, vedoucí výroby, 3. listopad
 1233. Martin Keberle, Brno, Technik VTK, 3. listopad
 1234. Neveřejný
 1235. Věra Jirsová, Most, důchody, 3. listopad
 1236. Jaroslav Bednář, Šenov u Ostravy, důchodce, 3. listopad
 1237. Nelly Knápková, Brno, lékařka, 3. listopad
 1238. Bronislava Bursáková, Brno, jednatelka společnosti, 3. listopad
 1239. Paulina Jasińska, Gdańsk, Masażystka, 3. listopad
 1240. Ladislav Cina, Merklín, Svářeč, 3. listopad
 1241. Jiří Vršínský, Chlumec, Inženýr ve výzkumu a vývoji, 3. listopad
 1242. Kamil Wawszczyk, Piotrków Trybunalski, Hartownik, 3. listopad
 1243. Liza Maja Dobrowolska Dobrowolska, Warszawa, Don’t know, 3. listopad
 1244. Ivan Lukáš, Zlaté Hory, důchodce, 3. listopad
 1245. Kamil Strejček, Mladá Boleslav, Disponent zahraničí, 3. listopad
 1246. Radka Káňová, Petřvald, asistentka pedagoga, 3. listopad
 1247. Petr Vokatý, Kamýk nad Vltavou, důchodce, 3. listopad
 1248. Petr Holý, Zlín, OSVČ, 3. listopad
 1249. Radim Stoklasa, Benátky nad Jizerou, Coordinator, 3. listopad
 1250. Otto Slabý, Jablonec nad Nisou, Konzultant, 3. listopad
 1251. Ludmila Sejkorová, Solnice, sestra, 3. listopad
 1252. Irena Baitlerová Baitlerová, Lysá nad Labem, Irena Baitlerová, 3. listopad
 1253. Antonín Šebesta, Hustopeče u Brna, Důchodce, 3. listopad
 1254. Eugen Hinterbuchner, Roztoky u Prahy, lékař, 3. listopad
 1255. Marek Hejduk, Praha 4 Michle, Tiskový mluvčí, 3. listopad
 1256. Monika Budnik, Windsor, Uk, 3. listopad
 1257. Jan Kebrle, Beroun, IT Asistent, 3. listopad
 1258. Michal Vokoun, Kroměříž, Údržbář 2. stupně, 3. listopad
 1259. Petr Pipota, Praha 10, Zaměstnání, 3. listopad
 1260. Teresa Terlecka, Katowice, Terapeuta, 3. listopad
 1261. Rudolf Roedling, Žlutice, Duchodce, 3. listopad
 1262. Tereza Magdová, Brno-sever, OSVČ, 3. listopad
 1263. František Kříž, Horní Braná, Lyžařský instruktor, 3. listopad
 1264. Neveřejný
 1265. Iva Křížková, Liberec, Student, 3. listopad
 1266. Tomáš Vintr, Praha, vědecký pracovník, 3. listopad
 1267. Karolina Kwasniak, Czerwionka, Logistik, 3. listopad
 1268. Marek Sainer, Praha 3, Podnikatel, 3. listopad
 1269. Dorota Kaczmarczyk, Croydon, ., 3. listopad
 1270. Irena Veselá, Cerhovice, důchodce, 3. listopad
 1271. Jiří Vodička, Liteň, inženýr chemie, 3. listopad
 1272. Miroslav Feřtr, Zeleneč, podnikatel, 3. listopad
 1273. Richard Kacafírek, Praha, OSVČ, 3. listopad
 1274. Lukáš Kropáček, Staré Město, marketing specialist, 3. listopad
 1275. Tomas Harabis, Trojanovice, Ředitel cestovní agentury, 3. listopad
 1276. Petr Platil, Praha 6, Funkcionář, 3. listopad
 1277. Josef Moravec-Motov, Praha 8 – Libeň, Svobodný umělec, 3. listopad
 1278. Vladimír Řepa, Velký Týnec, operátor CNC, 4. listopad
 1279. Amadeusz Mierzwa, Chorzów, Artist, 4. listopad
 1280. Magdalena Szczepańska, Katowice, Doktor, 4. listopad
 1281. Anna Petikova, Almuñécar, Terapeut, 4. listopad
 1282. Tomáš Krajča, Brno, osvč, zabezpečovací expert, 4. listopad
 1283. Neveřejný
 1284. Jolanta Kwaśniak, Gorzów Wlkp, záchranář, Zdravotník, zdravotnice, 4. listopad
 1285. Přemysl Kocyan, Střítež, Mechanik, 4. listopad
 1286. Andrea Částkova, Trinec, ID, 4. listopad
 1287. Neveřejný
 1288. Olga Síbrtová, Praha 10, OSVČ, 4. listopad
 1289. Tomáš Koláček, Ostrava, IT developer, 4. listopad
 1290. Jaroslav Šindler, Rajhradice, OSVČ, 4. listopad
 1291. Miloš Kořínek, Tábor, konstruktér, 4. listopad
 1292. Pavel Tenora, Brno, konstruktér, 4. listopad
 1293. Sylwia Falba, Warszawa, Finanse Manager, 4. listopad
 1294. Stanislav Kolář, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, projektant, 4. listopad
 1295. Miroslav Licek, Vrutice, technik, 4. listopad
 1296. Lukáš Novotný, Kladno, úředník, 4. listopad
 1297. Jana Řezáčová, Humpolec (okr. Pelhřimov), obchodní ředitelka, 4. listopad
 1298. Milan Blažek, Břeclav, pedagog, 4. listopad
 1299. Henrieta Zikanova, Praha, duchodce, 4. listopad
 1300. Zdenka Bočková, Čtyřkoly, Umelec, 4. listopad
 1301. Alena Kadlecova, Hranice, asistentka, 4. listopad
 1302. Jan Varga, Hrádek nad Nisou, administrativní pracovník, 4. listopad
 1303. Lubomír Suk, Kostelní Lhota, Jednatel, 4. listopad
 1304. Petr Turek, Záblatí, Student, 4. listopad
 1305. Markéta Hážová, Jaroměř, Osvč, 4. listopad
 1306. Anna Hesse, Katowice, Wizażysta, 4. listopad
 1307. Přemysl Hrůza, Pyšely, IT konzultant, 4. listopad
 1308. Lenka Šrámková, Kozárov, Speciální pedagog, 4. listopad
 1309. Petr Tomek, Litvínovice (okr. Č. Budějovice), důchodce, 4. listopad
 1310. Neveřejný
 1311. Filip Záruba, Vratimov, režisér, 4. listopad
 1312. Stanislav Mazánek, Brno, veterinární lékař, 4. listopad
 1313. Jiří Vrátný, Plzeň, Technolog montáže jaderného zařízení, 4. listopad
 1314. Neveřejný
 1315. Neveřejný
 1316. Milan Jirků, Brno, Masér, pohybový terapeut, 4. listopad
 1317. Kateřina Vlková, Chlumec nad Cidlinou, rodičovská dovolená, 4. listopad
 1318. Vladimír Kutálek, Brno, OSVČ, 4. listopad
 1319. Jan Šimek, Chleny, Grafik, 4. listopad
 1320. Jacek Burmistrzak, Włocławek, Insurance agent, 4. listopad
 1321. Agnieszka Paszynska, Bielsko-biała, Agnes.lupe@gmail.com, 4. listopad
 1322. Marija Ivanova, Praha, Inspektorka, 4. listopad
 1323. Stanisław Sołtysiak, Katowice, Polska, 4. listopad
 1324. Petr Panáček, Přerov, technik, 4. listopad
 1325. Libor Pomališ, Morkovice, Nástrojař, 4. listopad
 1326. Jan Vlček, Ostrov nad Ohří, důchodce, 4. listopad
 1327. Miloš Bouček, Osek, důchodce, 4. listopad
 1328. Vladimír Kos, Mratín, Podnikatel, 4. listopad
 1329. Jan Svoboda, Ústí nad Labem, důchodce, 4. listopad
 1330. Jitka Kučerová, Písek, V domácnosti, 4. listopad
 1331. Neveřejný
 1332. Radka Janíková, Ostrava, Svobodný umělec, 4. listopad
 1333. Petr Moravec, Ostrava, Učitel, 4. listopad
 1334. Jáchym Fibír, Písek, Student, 4. listopad
 1335. Pavla Rýparová, Ostrava, Terapeutka, 4. listopad
 1336. Vladimír Kindrát, Sokolov, podnikatel, 4. listopad
 1337. Fedir Kis, Jemnice, Herec Osvč., 4. listopad
 1338. Čestmír Adamec, Brno, Vinař, 4. listopad
 1339. Lenka Šunková, Praha, administrativní pracovník, 4. listopad
 1340. Miroslav Horáček, Brno, vědecký asistent, 4. listopad
 1341. Ester Davidová, Odry, Regresní terapeutka a spisovatelka, 4. listopad
 1342. Eliška Hejdová, Louny, Obchodní manažer, 4. listopad
 1343. Lenka Hamplová, Praha 5, Klinický výzkum, 4. listopad
 1344. Pavol Smolárik, Praha, Umělec, 4. listopad
 1345. Karla Rochova, Gaweinstal, Zdravotni sestra, 4. listopad
 1346. Andrea Radová, Praha, Všeobecná sestra, 4. listopad
 1347. Zenon Matuszek, Brno, důchodce, 4. listopad
 1348. Marketa Ellens, Pšovlky, pedagog, 4. listopad
 1349. Kamila Vykydalová, Nivnice, OSVČ, 4. listopad
 1350. Johannes Ellens, Pšovlky, ekonom, 4. listopad
 1351. Zuzana Havlová, Sedlčany, OSVČ, 4. listopad
 1352. Ivana Kňazová, Nový Jičín, Redaktor, 4. listopad
 1353. Petra Marešová, Mníšek pod Brdy, Milost pro Kordysovy, mnohým lidem pomohli i když tomu někdo nerozumí a za pomoc, by neměli být uvězněni., 4. listopad
 1354. Zuzana Cartwright, Potters Bar, Pruvodkyne, 4. listopad
 1355. Veronika Somolová, Praha, Rodičovská, 4. listopad
 1356. Neveřejný
 1357. Petra Žáková, Praskolesy, Operátor, 4. listopad
 1358. Eva Prokešová, Velké Pavlovice, jednatelka, 4. listopad
 1359. Jan Liška, Komárov, dělník, 4. listopad
 1360. Monika Cejkova, Strakonice, veterinarni asistent, 4. listopad
 1361. Lucie Víchová, Lesní Albrechtice, Analytik, 4. listopad
 1362. Luděk Dohnal, Bohuňovice, důchodce, 4. listopad
 1363. Milada Krhounková, Praha 14, Soudní zapisovatelka, 4. listopad
 1364. Neveřejný
 1365. Ivana Čížková, Jesenec, OSVČ, 4. listopad
 1366. Miroslav Petr, Olomouc, důchodce, 4. listopad
 1367. Radka Aroua, Praha 4, Prodavačka, 4. listopad
 1368. Eva Slovakova, Havířov, Sestra, 4. listopad
 1369. Neveřejný
 1370. Kamila Barboříková, Brandýs nad Labem, Lékárnice, 4. listopad
 1371. Michaela Valkova, Mariánské Údolí, Zdr. Sestra, 4. listopad
 1372. Alena Matulov6, Hulín, Vedoucí soc. služeb, 4. listopad
 1373. Irena Jurová, Rájec-Jestřebí, OSVČ, 4. listopad
 1374. Vendula Krylová, Praha, učitelka v MŠ, 4. listopad
 1375. Andrea Šilhánková, Město, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1376. Neveřejný
 1377. Monika Burešová, Velké Pavlovice, Administrativa, 4. listopad
 1378. Milan Stříteský, Lužec nad Cidlinou, 42 Lužec nad Cidlinou, 4. listopad
 1379. Zuzana Masarovicova, Piešťany, SZČO, 4. listopad
 1380. Neveřejný
 1381. Miloslava Nechaj Skácelová, Bilovice nad Svitavou, OSVČ, 4. listopad
 1382. Zuzana Šimečková, Praha 8, OSVČ, 4. listopad
 1383. Denisa Mockovčiaková, Karviná, Personalistka, 4. listopad
 1384. Jakub Pawlina, Olsztyn, Logistician, 4. listopad
 1385. Neveřejný
 1386. Kristýna Slížová, Volduchy, Matka na RD, 4. listopad
 1387. Neveřejný
 1388. Renata Záleská, Litomyšl, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1389. Ladislav Kynčl, Vrchlabi 3, Inženýr elektro, 4. listopad
 1390. Tibor Stökl, Praha, Elektroprojektant, 4. listopad
 1391. Olga Motlíková, Praha 4, Training manager, 4. listopad
 1392. Andrea Latta, Manchester, Barmanka, 4. listopad
 1393. Daniel Slíž, Volduchy, Podnikatel, 4. listopad
 1394. Neveřejný
 1395. Pavel Kravka, Brno – Královo Pole, důchodce, 4. listopad
 1396. Jiří Domský, Brno, konzultant, 4. listopad
 1397. Eva Schneiderová, Hlušovice, Asistentka prodeje, 4. listopad
 1398. Sandra Pinterová, Nechvalín, Osvč, 4. listopad
 1399. Jana Pinterová, Nechvalín, Osvč, 4. listopad
 1400. Petra Machovská, Tlumačov, Fyzioterapeut, 4. listopad
 1401. Marie Mašková, Havířov, Referent klientské linky, 4. listopad
 1402. Blanka Cabalková, Litoměřice, důchodce, 4. listopad
 1403. Marie Červeňáková, Český Krumlov, Život, 4. listopad
 1404. Linda Zabilková, Roztoky u Prahy, Lektorka, 4. listopad
 1405. Blanka Mazáčová, Suchdol nad Lužnicí, Občan této krasné, zubožené země, 4. listopad
 1406. Daniela Turkova, Praha 10-Kolovraty, Payroll Manager, 4. listopad
 1407. Martin Čapka, Přerov, OSVČ, 4. listopad
 1408. Dagmar Jánišová, Holešov, Podnikatelka, 4. listopad
 1409. Szymon Walkarz, Bytom, Pracownik produkcji, 4. listopad
 1410. Karolína Okurková, Újezd u Boskovic, OSVČ, 4. listopad
 1411. Radana Prokopova, zlín, vedoucí stravování, 4. listopad
 1412. Patricie Sládková, Šenov u Nového Jičína, Rodič na rodičovské dovolené, 4. listopad
 1413. Pavlína Nitschová, Ostrava, Osvc, 4. listopad
 1414. Jitka Janků, Postřelmov, Duchodkyne, 4. listopad
 1415. Michal Mysza, Siemianowice, Fizjoterapeuta, 4. listopad
 1416. Petr Halík, Plzeň – Severní Předměstí, software engineer, 4. listopad
 1417. Andrea Laurova, Bratislava, mzdova uctovnicka, 4. listopad
 1418. Bedřiška Piherová, Nýřany, Administrativni pracovnice, 4. listopad
 1419. Kateřina Klementová, Nový Rychnov, Psychoterapeut, 4. listopad
 1420. Simona Řadová, Kvasiny, v domácnosti, 4. listopad
 1421. Neveřejný
 1422. Marcela Kováříková, Olbramovice, Mateřská dovolená, 4. listopad
 1423. Neveřejný
 1424. Pavla Smékalová, Slavětín, Mateřská, 4. listopad
 1425. Barbora Svrchokrylová, Olomouc, Mateřská dovolená, 4. listopad
 1426. Neveřejný
 1427. Barbora Limanová, Uherské Hradiště, OSVČ, 4. listopad
 1428. Elena Fišerová, Praha, RD, 4. listopad
 1429. Katerina Gaidečkova, Poruba, maminka na rodičovské, 4. listopad
 1430. Luděk Burda, Blažovice, Student, 4. listopad
 1431. Neveřejný
 1432. Jana Kozová, Frýdlant nad Ostravicí, podnikatelka, vystudovaná právnička, 4. listopad
 1433. Věra Vlachynská, Uherský Brod, OSVČ, 4. listopad
 1434. Neveřejný
 1435. Henrieta Bocková, Františkovy Lázně, Terapeut, 4. listopad
 1436. Marketa Rajniakova, Ostrava, Master data management, 4. listopad
 1437. Helena Klátilova, Rychnov nad Kněžnou, PSS, 4. listopad
 1438. Kateřina Kuncová, Roztoky, Koordinátor Lesní mateřské školy, 4. listopad
 1439. Lucie Porter, Rychnov nad Kněžnou, Pedagog, 4. listopad
 1440. Klara Stastna, Velké Nemcice, Materska dovolena,dříve prace v účetnictví, 4. listopad
 1441. Lenka Macurová, Třinec, OSVČ, 4. listopad
 1442. Veronika Kuncová, Praha 6, Administrativní pracovnik, 4. listopad
 1443. Simona Volejníková, Chrudim, Marketing, 4. listopad
 1444. Alena Drobiličová, Hlohovec, Učitelka, 4. listopad
 1445. Petr Huňáček, Paerdubice, Handlingový agent, 4. listopad
 1446. Neveřejný
 1447. Zdena Zdeňka, Praha9, Lektorka, 4. listopad
 1448. Ingrid Smetanová, Bratislava, SZČO, 4. listopad
 1449. Milada Haroková, Havířov – Podlesí, důchodce, 4. listopad
 1450. Bronislava Kutláková, Bruntal, OSVČ, 4. listopad
 1451. Petra Franková, Karlovy Vary, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1452. Gabriela Lachová, Praha, Community manager, 4. listopad
 1453. Dáša Walker, Ostrava, -, 4. listopad
 1454. Renata Štencl, Přerov, učitelka MŠ, 4. listopad
 1455. Šárka Grulichová, Děčín, Koordinátor prodeje, 4. listopad
 1456. Neveřejný
 1457. Miroslava Tomická, Brno, Porodní asistentka, 4. listopad
 1458. Mirka Karlecová, Vrchlabí 1, Operátor výroby, 4. listopad
 1459. Radka Vítková, Letiny (okr. Plzeň-jih), nutriční terapeut, 4. listopad
 1460. Martina Vankova, Uhelná Příbram, PSS, 4. listopad
 1461. Michal Dvorak, Praha 4, Lektor, 4. listopad
 1462. Hana Luňáčková, Pohled, rodičovská dovolená, 4. listopad
 1463. Šárka Skotalová, Zlín, Asistentka v chráněné dílně, 4. listopad
 1464. Neveřejný
 1465. Lenka Novotna, Olomouc, KNM FN, 4. listopad
 1466. Jan Liška, Komárov, dělník, 4. listopad
 1467. Martina Langerová, Ostrava, Masérka, 4. listopad
 1468. Václava Krulcová, Praha, IT Recruiter, 4. listopad
 1469. Karol Parzybut, Kuřim, IT, 4. listopad
 1470. Ivana Mikšíková, Příbram, Zdravotni sestra, 4. listopad
 1471. Neveřejný
 1472. Adriana Gerši, Olomouc, Sportovec, 4. listopad
 1473. Václav Parchomenko, Brno, IT technický produktový manažer, 4. listopad
 1474. Jan Horák, Nový Hradec Králové, Osvc, 4. listopad
 1475. Zuzana Trnková, Praha 5, IT manager, 4. listopad
 1476. Monika Minářová, Heřmanova huť, OSVČ, 4. listopad
 1477. Aleksandra Plewniak, Tychy, Biolog, 4. listopad
 1478. Andrea Křapová, Nivnice, Prodavačka, 4. listopad
 1479. Magda Váchová, Zlin, Senior, 4. listopad
 1480. Monika Baďurová, Kurovice, OSVČ, 4. listopad
 1481. Leona Buriánková, Otrokovice, pracovník s sociálních službách, 4. listopad
 1482. Petra Rozsypalová, Želechovice, Lidské zdroje, 4. listopad
 1483. Iveta Šrejmová, Benesov u Prahy, Administrativni prace, 4. listopad
 1484. Neveřejný
 1485. Hana Kauerova, Cheb, Celní deklarant, 4. listopad
 1486. Kateřina Filipová Pecová, Vilémov, Učitelka, 4. listopad
 1487. Kamil Mizgier, Olkusz, Health and Safety Specialist, 4. listopad
 1488. Irena Turda, Kadaň, Servirka, 4. listopad
 1489. Jan Vašák, Nový jičín, Student, 4. listopad
 1490. Marie Fleglová, Jablonec nad Nisou, Učitelka, 4. listopad
 1491. Radosław Szymkiewicz, Bydgoszcz, Project Manager, 4. listopad
 1492. Michaela Kulmanová, Turnov, Uklizečka, 4. listopad
 1493. Michaela Talášková, Říčany, Ridicovska dovolena, 4. listopad
 1494. Miroslava Mašková, Třebíč, Pečovatelka, 4. listopad
 1495. Tereza Susková, Pernink, Administrativa, 4. listopad
 1496. Martin Skolka, Praha 2, OSVČ, 4. listopad
 1497. Mirka Plazáková, Čadca, účtovnícka, 4. listopad
 1498. Neveřejný
 1499. Matouš Blažej Roldán, Jílové u Prahy, Student, 4. listopad
 1500. Andrea Kokešová, Luhačovice, Masér, 4. listopad
 1501. Alena Králová, Praha 8, Recepční, 4. listopad
 1502. Gabriela Dětská, Fryčovice, RD, 4. listopad
 1503. Dagmar Veselá, Nové Město nad Metují, Výrobní manager, 4. listopad
 1504. Neveřejný
 1505. Dagmar Mertova, Hluk, mateřská dovolená, 4. listopad
 1506. Ludmila Olbrichova, Volfartice, Rentner, 4. listopad
 1507. Hana Marislerova, Velešovice, Back office manager, 4. listopad
 1508. Matyáš Kasalý, Praha, student, 4. listopad
 1509. Jan Postl, Roudné, Sales Manager, 4. listopad
 1510. Zuzana Ondrisikova, Praha 22, asistent, 4. listopad
 1511. Josef Krejcí, Jindrichuv hradec, Programator, 4. listopad
 1512. Aneta Třeštíková, Heroltice, Čalouník, 4. listopad
 1513. Tomáš Krček, Zbraslav (okres Hlavní město Praha), Operational risk manager, 4. listopad
 1514. Kateřina Nečasová, Havířov, Prodavačka, 4. listopad
 1515. Neveřejný
 1516. Klaudie Pracharova, Havlíčkův Brod, Masérka, 4. listopad
 1517. Milan Bobčík, Dolní Němčí, OSVČ, 4. listopad
 1518. Mirka Hanáková, Brno 18, Rodičovská dovolená, 4. listopad
 1519. Iveta Náměstková, Libčice nad Vltavou, pedagog, 4. listopad
 1520. Martina Dvořáková, Praha 8, Fakturace, 4. listopad
 1521. Václav Güllich, Byšice, Student, 4. listopad
 1522. Jakub Pořízek, Rokycany, Osvč, 4. listopad
 1523. Eliška Jurčeková, Orlová, Osobní bankéř, 4. listopad
 1524. Rafał Sadlak, Kraków, ge, 4. listopad
 1525. Dita Bechyňová, Aš, zubní sestra, 4. listopad
 1526. Jakub Ruč, Slavkov u Brna, Novinář, 4. listopad
 1527. Iveta Vycitalova, Mallow, Majitelka firmy, 4. listopad
 1528. Neveřejný
 1529. Marta Křížková, Tábor 3, Prodavačka, 4. listopad
 1530. Daniela Paseková, Praha, Animátorka, 4. listopad
 1531. Michal Přibyl, Rokycany, OSVČ, 4. listopad
 1532. Tomáš Nový, Třinec, nepodstatné, 4. listopad
 1533. Bohumil Kadlec, Kolín IV, Důchodce, 4. listopad
 1534. Andrea Pixová, Příbram, Lektorka, 4. listopad
 1535. Neveřejný
 1536. Jarmila Vašková, Ostrava, Administrativni pracovnik, 4. listopad
 1537. Lukáš Trča, Blatná, Lukáš Trča, 4. listopad
 1538. Zutana Pfeiferová, Praha 4, Radiologická asistentka, 4. listopad
 1539. Monika B., Brno, OSVČ, 4. listopad
 1540. Bohumila Mikešová, Děčín 2 Nové Město, Pomocný kuchař, 4. listopad
 1541. Sabina Skalny, Warszawa, Socjolog, 4. listopad
 1542. Karla Miková, Ostrava, Terapeut, 4. listopad
 1543. Neveřejný
 1544. Jaroslav Vítů, Srubec, OSVČ, 4. listopad
 1545. Michal Brda, Lenora, Student, 4. listopad
 1546. Renata Galuszková, Havířov – Město, grafička, 4. listopad
 1547. Neveřejný
 1548. Jaroslava Kopečná, Rebešovice, Důchodce, 4. listopad
 1549. Ivana Vejdělková, Praha 10, ekonom, 4. listopad
 1550. Petr Jedlička, Plzeň, Programátor, 4. listopad
 1551. Jakub Granzer, Hradec nad Moravicí, Student, 4. listopad
 1552. Neveřejný
 1553. Jitka Pourová, Srbsko, Administrativa, 4. listopad
 1554. Ester Loukotová, Svitavy, Rodičovská dovolená, 4. listopad
 1555. Jana Hotárková, Opava, Podnikatel, 4. listopad
 1556. Neveřejný
 1557. Tomáš Baručák, Kuřim, Podnikatel, 4. listopad
 1558. Jaroslav Černý, České Budějovice, …, 4. listopad
 1559. Paweł Wątor, Kielce, Dietetyk, 4. listopad
 1560. Neveřejný
 1561. Radovan Císař, Praha 10, programátor, 4. listopad
 1562. Neveřejný
 1563. Kateřina Bažantová, Tuněchody, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1564. Neveřejný
 1565. Neveřejný
 1566. Lenka Kozlíková, Praha 4, Realitní makléřka, 4. listopad
 1567. Robert Fojtik, Horovice, Zahradník, 4. listopad
 1568. Dušan Válek, Valašské Meziříčí, Nezaměstnaný, 4. listopad
 1569. Romana Vinklerová, Štoky, Momentálně rodičovská dovolená, 4. listopad
 1570. Andrea Ejiofor, Praha 2, Realitni makler, 4. listopad
 1571. Bc. Šárka Burianová Čadová, Kamenný Přívoz, Ergoterapeutka, 4. listopad
 1572. Tomáš Kadubec, Kladno, IT opičák, 4. listopad
 1573. Marek Bartoška, Pardubice, jo, 4. listopad
 1574. Neveřejný
 1575. Veronika Mocova, Praha, lektor, 4. listopad
 1576. Vendula Kadlecova, Praha, Mateřská dovolená, 4. listopad
 1577. Petra Výmolová, Nivnice, R&D specialista, 4. listopad
 1578. Veronika Neugebauer, Pribor, Filosofka, 4. listopad
 1579. Barbora Kunešová, Myslkovice, Pečovatelka, 4. listopad
 1580. Zuzana Francová, Praha 4, Odlehčovací asistentka, 4. listopad
 1581. Dana Karásková, Praha 5, svobodné, 4. listopad
 1582. Ladka Fialova, Praha, Recepcni, 4. listopad
 1583. Zdeňka Dubská, České Budějovice, Asistentka, 4. listopad
 1584. Markéta Křížková, Praha, Asistentka, 4. listopad
 1585. Gabriela Kramer, Praha 4, manager, 4. listopad
 1586. Kateřina Kemelová, Praha, Výtvarnice, 4. listopad
 1587. Josef Blaha, Bílovec, důchodce , OSVČ, 4. listopad
 1588. Jaroslava Blahová, Bílovec, senior, 4. listopad
 1589. Paulina Kuberska, Warszawa, Dyrektor Regionalny, 4. listopad
 1590. Jana Drinková, Třebíč, Pracující, 4. listopad
 1591. Jana Pytlíčková, Praha, Osvč, 4. listopad
 1592. Neveřejný
 1593. Olga Hubikova, brno, duchodce, 4. listopad
 1594. Adolf Hřebík, Prachatice, duchodce, 4. listopad
 1595. Irma Žabková, Hradec Králové, Mechanik, 4. listopad
 1596. Tomáš Reichert, Bray, Řidič, 4. listopad
 1597. Vladimír Žán, Praha 2, podnikatel, 4. listopad
 1598. Karolina Szczygieł, Bytom, polska, 4. listopad
 1599. Gabriela Jurásková, Brno, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1600. Pavel Beránek, Drnovice, technik, 4. listopad
 1601. Martina Hnátová, Polička, Kvalitářka, 4. listopad
 1602. Šárka Nováková, Praha 5, administrativa, 4. listopad
 1603. Ľuba Šavelova, Nová Role, Podnikateľka, 4. listopad
 1604. Neveřejný
 1605. Michaela Tomková, Zlín, Podnikatelka, 4. listopad
 1606. Lucie Kučerová, Praha 4, učitelka, 4. listopad
 1607. David Novak, Praha, Kontrola kvality, 4. listopad
 1608. Szymon Krakowiak, Kraków, Polska, 4. listopad
 1609. Irena Malichová, Koryčany, OSVČ, 4. listopad
 1610. Malgorzata Skiba, New Delhi, filmmaker, 4. listopad
 1611. Marcela Doláková Doláková, Beroun, Asistentka, 4. listopad
 1612. Markéta Makovská, Modrice, Designérka, 4. listopad
 1613. Lukáš Velecký, Nivnice, OSVČ, 4. listopad
 1614. Neveřejný
 1615. Lubica Hajna, Praha, Chůva, 4. listopad
 1616. Pavlína Divecká, Velké Heraltice, Nutriční terapeutka, 4. listopad
 1617. Ivana Struhová, Kolinec, agronom, 4. listopad
 1618. Piotr Osipiak, Sokołów Podlaski, inż, 4. listopad
 1619. Dorota Pawlas, Przegędza, Beauty therapist, 4. listopad
 1620. Martina Wantochová, Babice, OSVČ, 4. listopad
 1621. Nataša Urbánková, Nový Jičín, důchodce, 4. listopad
 1622. Radovan Koutský, Praha 22, Penzista, 4. listopad
 1623. Pavel Krajsa, Brno, referent, 4. listopad
 1624. Neveřejný
 1625. Nela Müllerová, Hradec nad Moravicí, Podnikatelka, 4. listopad
 1626. Michaela Babíková, Zlín, novinářka, 4. listopad
 1627. Jiří Hák, Praha 6, Investiční bankéř, 4. listopad
 1628. Jaromír Mátl, Hustopeče, Technik, 4. listopad
 1629. Zdeněk Gottvald, Liberec, Galvanizér, 4. listopad
 1630. Andrzej Bielat, Tarnów, Polska, 4. listopad
 1631. Neveřejný
 1632. Martina Kučírková, Předboj, V domácnosti, 4. listopad
 1633. Lenka Palcikova, Kosice, Osetrovatelka, 4. listopad
 1634. Karolina Bętkowska, Kraków, PM, 4. listopad
 1635. Milan Bayer, Plzeň, Project Management Team Leader, 4. listopad
 1636. Neveřejný
 1637. Vojtěch Kostura, Přerov, Dozorce depa, České Dráhy a.s., 4. listopad
 1638. Štěpán Plachý, Pardubice, Student VŠ, 4. listopad
 1639. Miloš Matula, Praha, spisovatel, 4. listopad
 1640. Ewa Sosnowska-Tomczyk, Lodz, Stomatolog, 4. listopad
 1641. Mika Zelenkova, Tisa, OSVČ, 4. listopad
 1642. David Orság, Kopřivnice, montážní dělník, 4. listopad
 1643. Monika Váňová, Velim, učitelka v MŠ, 4. listopad
 1644. Natálie Adámková, Havířov, Specialista kvality, 4. listopad
 1645. Milan Pešek, Vimperk, technik, 4. listopad
 1646. Jarmila Nováková, Mělník, starobní důchodce, 4. listopad
 1647. Václav Novotný, Mělník, IT analytik, 4. listopad
 1648. Eva Kepáková, Brno, Skladnice, 4. listopad
 1649. Kateřina Kučerková, Odry, Učitelka na 1.stupni, 4. listopad
 1650. Neveřejný
 1651. Neveřejný
 1652. Tereza Tučková, Prasek, Marketingová specialistka, 4. listopad
 1653. Neveřejný
 1654. Natálie Dřevojánková, Vsetín, Prodej a faktury, 4. listopad
 1655. Branislav Uscký, Bratislava, Storage worker, 4. listopad
 1656. Kamila Šišková, Otvice, Vychovatelka, 4. listopad
 1657. Pavla Grégrová, Hodonín, kontrolorka, 4. listopad
 1658. Veronika Brůžičková, Brno, sociální pracovník, 4. listopad
 1659. Marta Gut, Sekkwa, Wyzsze, 4. listopad
 1660. Maciej Charyton, Krakow, Actor, 4. listopad
 1661. Neveřejný
 1662. Anna Brocka, Starachowice Poland, Duchodce, 4. listopad
 1663. Tomáš Zich, Jičín, Konstruktér, 4. listopad
 1664. Daniela Erhartová, Vlkov, chemik, 4. listopad
 1665. Magdaléna Szczuková, Ostrava, Učitelka výtvarné výchovy, 4. listopad
 1666. Paweł Cabaj, Siedlce, Hotelarz, 4. listopad
 1667. Diana Rejnková, Frýdek-Místek, Pomocná síla v pekárně, 4. listopad
 1668. Jan Vomáčka, Praha, Konzultant, 4. listopad
 1669. Jakub Petrnoušek, Ostrava – Moravská Ostrava, manažer restaurace, 4. listopad
 1670. Neveřejný
 1671. Pavel Fogl, Sobkovice, Podnikání, 4. listopad
 1672. Kateřina Vavřičková, Zdiby, momentálně bez zaměstnání, 4. listopad
 1673. Nikola Ludlová, Praha, student, 4. listopad
 1674. Nikola Bártová, Melnik, Provozni, 4. listopad
 1675. Neveřejný
 1676. Stanislav Opelka, Nový Bor, Psycholog, 4. listopad
 1677. Marek Šplíchal, Veselí, Vedoucí pobočky, 4. listopad
 1678. Anna Skupien, Lesznowola, Marketing specjalist, 4. listopad
 1679. Veronika Hamakova, Brno, Starani se o psy, 4. listopad
 1680. Renata Kuběnová, Kroměříž, Zdravotní sestra, 4. listopad
 1681. Tomasz Jandzis, Kłodzko, zdravotní bratr, 4. listopad
 1682. Viktor Chvila, Straznice, Malíř, 4. listopad
 1683. Neveřejný
 1684. Lara Viktorie Pokorná, Jihlava, Nezaměstnaná, 4. listopad
 1685. Lucie Roháčová, Děčín, Terapeut, 4. listopad
 1686. Mateusz Zarówny, Bycz, Ratownik medycyny, 4. listopad
 1687. Neveřejný
 1688. Neveřejný
 1689. Šárka Štorková, Cheb, Asistentka pedagoga na ZŠ, 4. listopad
 1690. Neveřejný
 1691. Jitka Hudáková, Děčín 2, skladník, 4. listopad
 1692. Hana Cyprova, Roznov pod Radhostem, Zena v domacnosti, 4. listopad
 1693. Tomáš Skrbek, Úštěk, Kameník, restaurátor, 4. listopad
 1694. Tatjana Matysová, Podbořany, OSVČ, 4. listopad
 1695. Veronika Schelling, Küssnacht a. R., Knihovnicw, 4. listopad
 1696. Neveřejný
 1697. Jana Pekárková, Nezdenice, Mateřská dovolená, 4. listopad
 1698. Iva Trusinová, Brno, Bankéřka, 4. listopad
 1699. Monika Pavlíková, Odry, Podnikatelka, 4. listopad
 1700. Lucie Trojánková, Tehov, HR Assintent, 4. listopad
 1701. Josef Kvítek, Praha, Obchodní ředitel, 4. listopad
 1702. Neveřejný
 1703. Neveřejný
 1704. Jana Marešová, Arnolec, Biochemie, 4. listopad
 1705. Zdeněk Čuchal, Uhlířské Janovice, Servisní technik, 4. listopad
 1706. Jakub Zálešák, Nivnice, Podnikatel, 4. listopad
 1707. Lucie Radacovska, Jihlava, Manazerka strategii, 4. listopad
 1708. Hana Šimková, Kleneč, učitelka, 4. listopad
 1709. Jaroslava Tobrmanová, Plzeň, OSVČ, 4. listopad
 1710. Neveřejný
 1711. Neveřejný
 1712. Edyta Klimczak, Bramsche, sociolog, 4. listopad
 1713. Dita Jiřičná, Praha 9 Prosek, Prodavačka, 4. listopad
 1714. Pavlina Kardová, Blatno, OSVČ, 4. listopad
 1715. Tomasz Pelc, Bydgoszcz, doradca finansowy, 4. listopad
 1716. Jakub Tobola, Praha, Strojvedoucí, 4. listopad
 1717. Veronika Somorovska, Budnerice, Zdravotná sestra, 4. listopad
 1718. Kateřina Prachařová, Brumovice na Moravě, Fakturantka, 4. listopad
 1719. Simona Jarolimkova, Praha, Administrativní pracovnice, 4. listopad
 1720. Jarmila Kirakovjanova, Praha, Reborn artist, 4. listopad
 1721. Petr Smékal, Přemyslovice, Podnikatel, 4. listopad
 1722. Oleh Telička, Jeřice, Podnikatel, 4. listopad
 1723. Lukáš Nekolný, Havířov, malíř, 4. listopad
 1724. Daniela Gebova, Praha, režisérka, 4. listopad
 1725. Aneta Hipčová, Beroun, Obchodní zástupce, 5. listopad
 1726. Kateřina Hrubá, Most, porodní asistentka, 5. listopad
 1727. Neveřejný
 1728. Robert Sechovec, Děčín, řidič, 5. listopad
 1729. Veronika Kašpárková, Hovorčovice, Referentka, 5. listopad
 1730. Radka Sebelova, Blansko, Asistentka logistiky, 5. listopad
 1731. Andrea Blechová, Ostrava, Administrativní pracovník v IT, 5. listopad
 1732. Karel Veselý, Černošice, Realitní makléř, 5. listopad
 1733. Marek Bradáč, Pesvice, Dělník, 5. listopad
 1734. Sandra Vinklárková, Litoměřice, malířka, učitelka, 5. listopad
 1735. Zuzana Sperlinkova, Praha, Asistentka, 5. listopad
 1736. Petr Vítek, Kopřivnice, vychovatel, 5. listopad
 1737. Katarína Talčíková, Banská Bystrica, Učiteľka, 5. listopad
 1738. Ivana Babkova, Tyniste nad Orlici, ucitelka, 5. listopad
 1739. Lucie Lejsková, Chýnov, Sociální pracovník, 5. listopad
 1740. Pavel Senk, Predklasteri, Osvc, 5. listopad
 1741. Neveřejný
 1742. Emilia Lachowicz-Krzyszkowska, Olsztyn, Dietetyk, 5. listopad
 1743. Ondřej Galo, Brno, Malíř pokojů, 5. listopad
 1744. Kateřina Konečná, Holice, Masér, 5. listopad
 1745. Eva Matyášová Ládková, Semily, Zdravotni sestra, 5. listopad
 1746. Marek Kaniera, Wrocław, Marek.kaniera@gmail.com, 5. listopad
 1747. Anna Vrbovcova, Zvole, Matka v domácnosti, 5. listopad
 1748. Petra Bahati Chejab, Praha 10, Osvc, 5. listopad
 1749. Marcel Nekvinda, Brno, Nakladatel, 5. listopad
 1750. Jana Štěpánková, Strakonice, Pojišťovací poradce /ředitel, 5. listopad
 1751. Neveřejný
 1752. Kateřina Kotoučová, Znojmo, pedagog a teolog, 5. listopad
 1753. Renata Pěchoučková, Praha1, Sociální pracovnice, 5. listopad
 1754. Alice Toušková, Třeboň, Lektorka, 5. listopad
 1755. Neveřejný
 1756. Iris Mango, Benešov, OSVČ, 5. listopad
 1757. František Josef Vohník, Praha 5, student VŠ, 5. listopad
 1758. Andrea Brisudová, Kozolupy, Key account manager, 5. listopad
 1759. Adéla Stehlíčková, Praha 4, Plánování prodeje, 5. listopad
 1760. Neveřejný
 1761. Vladimír Bartoš, Říčany u Brna, Technik, 5. listopad
 1762. Monika Wiedermannová, Staříč, Referentka, 5. listopad
 1763. Petr Stejskal, Moravské Budějovice, Lektor/konzultant, 5. listopad
 1764. Ing. Jakub Suchánek, Černá v Pošumaví, Manager, 5. listopad
 1765. Adam Rychetský, Hrádek nad Nisou, Strojník, 5. listopad
 1766. Lucie Vildnerova, Praha, Praha, 5. listopad
 1767. Zuzana Buchbauerová, Praha 7, Mateřská, 5. listopad
 1768. Patrik Lokobauer, Praha, Průvodce, 5. listopad
 1769. Dušan Jirásek, Děčín 4, OSVČ, 5. listopad
 1770. Gładysz Mateusz, Sobótka, Sprzedawca, 5. listopad
 1771. Neveřejný
 1772. Martina Sehnalova, Moravské Knínice, Osvc, 5. listopad
 1773. Dagmar Filipi, Svitavy, okres Svitavy, Pardubický kraj, Opatrovnik, 5. listopad
 1774. Emilia Godlewska, Warszawa, IT, 5. listopad
 1775. Zdeněk Rumplík, Karviná, operátor výroby, 5. listopad
 1776. Lukáš Indra, Opatov, Procesní technolog, 5. listopad
 1777. Milan Pištělák, Brno, osvč, 5. listopad
 1778. David Adámek, Hodonín, Archivář, 5. listopad
 1779. Lucie Prochazkova, Nymburk, Fotograf OSVČ, 5. listopad
 1780. Jana Kočová, Bezno, Ošetřovatelská zvířat, 5. listopad
 1781. Jana Obendraufová, Hodkovičky (část), Jednatelka, 5. listopad
 1782. Alena Sládečková, Praha 7, PR manager, 5. listopad
 1783. Neveřejný
 1784. Alena Jakubcová, Kynšperk nad Ohří, Dělník, 5. listopad
 1785. Lukáš Doležal, Městec Králové, Operátor, 5. listopad
 1786. Jarmila Šindlerová, Mořkov, důchodce, 5. listopad
 1787. Ondrej Cernota, Prah, Technolog, 5. listopad
 1788. Miroslav Stehno, Žďár nad Sázavou 1, Důchodce. OSVČ, 5. listopad
 1789. Kateřina Blažková, Praha, referentka, 5. listopad
 1790. Vladislav Kubíček, Brno, IT developer, facilitátor, 5. listopad
 1791. Neveřejný
 1792. Jan Svoboda, Praha, SW Tester, OSVČ, 5. listopad
 1793. Lucie Laky, Praha 4, Terapeut, 5. listopad
 1794. Marianna Zapotilová, Praha 4, PR exacutive, 5. listopad
 1795. Neveřejný
 1796. Štěpánka Lovše, Kamnik – Slovenija, Komercialista, 5. listopad
 1797. Václav Ježek, České Budějovice, pracující důchodce, 5. listopad
 1798. Aleksander Krzych, Gliwice, Ambasador dalla corte, 5. listopad
 1799. Martin Bruštík, Strání-Květná, Obchodní reprezentant, 5. listopad
 1800. Martina Nedobova, Ostrava, Mzdovy Analytik, 5. listopad
 1801. David Režňák, Brno, Kurýr, 5. listopad
 1802. Jakub Urban, Frýdek-Místek, Vývojář, 5. listopad
 1803. Kristýna Peterková, Frýdek-Místek – Frýdek, Produktový specialista, 5. listopad
 1804. Roman Malach, Praha 10, Ekonom, 5. listopad
 1805. Miroslav Hruby, Uherský Brod 1, kamenik, 5. listopad
 1806. Sabina Przybylska, Kraków, Terapeuta, 5. listopad
 1807. Karel Bohuslav, Praha, Technik, 5. listopad
 1808. Linda Brzoňová, Brno, Sociální pracovnice, 5. listopad
 1809. Zuzana Těhlová, Dubá, Project management, 5. listopad
 1810. Rafal Gajowy, Warszawa, Menager, 5. listopad
 1811. Eduard Sedlmajer, Brno, OSVČ, 5. listopad
 1812. Neveřejný
 1813. Anna Ahneová, Praha 5, Editorka, 5. listopad
 1814. Marek Dowhań, Racibórz, kucharz, 5. listopad
 1815. Justyna Cyrek, Tarnów, przedsiębiorca, 5. listopad
 1816. Petra Suchánková, Královice, Ekonomka, 5. listopad
 1817. Danuše Boucná, Ostrava, Specialista pro přípravu služeb, 5. listopad
 1818. Jana Czerneková, Praha, Koučka, 5. listopad
 1819. Drahomíra Vahalíková, Nový Jičín, Účetní, 5. listopad
 1820. Aneta Michalová, Štětí, Referent, 5. listopad
 1821. Petr Jiroušek, Litomyšl, invalidní důchodce, 5. listopad
 1822. Valentýna Veselá, Štěpánov Nad Svratkou, Rodičovská dovolená, 5. listopad
 1823. Daniela Pislcjtová, Slavkov u Brna, Student, 5. listopad
 1824. Jiří Gregor, Ostrava, osvč, 5. listopad
 1825. Jiří Chodúr, Střílky, Zahradník, 5. listopad
 1826. Soňa Stepankova, Vinicne Sumice, Pedagožka, 5. listopad
 1827. Tomáš Novotný, Vlkov, OSVC, 5. listopad
 1828. Johana Vaňková, Praha, studentka, 5. listopad
 1829. Neveřejný
 1830. Lukáš Vydrzal, Praha 2, Herec, 5. listopad
 1831. Neveřejný
 1832. Neveřejný
 1833. Petr Salov, Děčín, řidič, 5. listopad
 1834. Simona Hájková, Praha 4, Matka na materske dovolene, 5. listopad
 1835. Andrea Schönová, Klimkovice, PR specialista, 5. listopad
 1836. Marcin Szary, Kraków, Specjalista ds. cyberbezpieczenstwa, 5. listopad
 1837. Nikola Letková, Lipinka, Vedoucí prodejny, 5. listopad
 1838. Přemysl Hojka, Frýdlant, zkušební technik, 5. listopad
 1839. Neveřejný
 1840. Martin Šturma, Kolín, Student, 5. listopad
 1841. Lucas Jankojc, Torquay, Businessman, 5. listopad
 1842. Melánie Mikulandova, Říčany, Studentka, 5. listopad
 1843. Mariusz Lichwa, Tychy, CNC Operator, 5. listopad
 1844. Vít Kapic, Plzeň, Student, 5. listopad
 1845. Jitka Tarantova, Sokolov, Zástupce reditele skoly, 5. listopad
 1846. Josef Drábek, Pardubice, důchodce, 5. listopad
 1847. Robert Kosakowski, Warszawa, Analityk, 5. listopad
 1848. Vladislav Cink, Lanškroun, OSVC IT specialista, 5. listopad
 1849. Marie Vajsarová, Vlašim, účetní, 5. listopad
 1850. Paweł Krzych, Szczecin, Marketing, 5. listopad
 1851. Neveřejný
 1852. Barbora Kratochvílová, Šluknov, V domácnosti, 5. listopad
 1853. Lila Ganobjáková, Nový Bor, Vedoucí směny, 5. listopad
 1854. Hynek Zatloukal, Hulín, učitel, 5. listopad
 1855. Urszula Mitrentsis-Janiszewska, Chrośla, psychoterapeut, 5. listopad
 1856. Miroslav Puškár, Dobrá, Živnostník, 5. listopad
 1857. Neveřejný
 1858. Matt Octarine, Wroclaw, učitel, 5. listopad
 1859. Barbora Mančíková, Bratislava, dochodca (invalidny), 5. listopad
 1860. Neveřejný
 1861. Veronika Bolková, Frýdek-Místek, Ředitelka, 5. listopad
 1862. Krzysztof Głuszcz, Legionowo, Person, 5. listopad
 1863. Eva Marešová, Smilkov, Administrativní práce, 5. listopad
 1864. Karol Łabuś, Będzin, Physiotherapist, 5. listopad
 1865. Josef Bílek, Praha 15, důchodce, 5. listopad
 1866. Krzysztof Śleszyński, Białystok, Entrepreneur, 5. listopad
 1867. Jan Hybler, Praha, důchodce, abs. VŠZ, 5. listopad
 1868. Veronika Kaločová, Katusice, Průvodkyně, 5. listopad
 1869. Jakub Rácko, Kolta, Študent 3.LF, 5. listopad
 1870. Petr Bernášek, Dobrná, ošetřovatel, 5. listopad
 1871. Markéta Smazalová, Přeštice, Sociální pracovnice a tanečnice, 5. listopad
 1872. Lenka Hermannová, Žítková, Průvodkyně, terapeutka, 5. listopad
 1873. Renata Zavřelová, Ostrovačice, Kuchařka, 5. listopad
 1874. Kateřina Podaná, Žatec, OSVČ, 5. listopad
 1875. Tomáš Kosina, Ostrava, IT, 5. listopad
 1876. Eva Obrtlíková, Brno, knihkupec, 5. listopad
 1877. Małgorzata Ligorowska, Carlisle, Macrame Artist, 5. listopad
 1878. Petr Pavlán, Frýdlant nad Ostravicí, grafik, 5. listopad
 1879. Www.swobodni Leokadia Hekert, Zgorzelec, emeryt, 5. listopad
 1880. Renata Wettstein, Hausen am Albis, spec. pedagog, 5. listopad
 1881. Karel Harok, Havířov, Důchodce (eletromontér), 5. listopad
 1882. Paweł Hajduczenia, Narew, Stolarz, 5. listopad
 1883. Veronika Noskova, Golden, -, 5. listopad
 1884. Stewart King, Reading, 2 Cottage West Berkshire, 5. listopad
 1885. Miroslav Polach, Unicov, -, 5. listopad
 1886. Lukasz Soloducha, Ashford, Director, 5. listopad
 1887. Martin Wilczek, Rychnov nad Kněžnou, OSVČ, 5. listopad
 1888. Arkadiusz Lis, Rzeszow, Al powstancow warszawy 44, 5. listopad
 1889. Jaroslaw Kurowski, Krakow, Malopolska, 5. listopad
 1890. Robin Ciganik, Sokolov, OSVC, 5. listopad
 1891. Marek Łukasiewicz, Piaseczno, Sales Representative, 5. listopad
 1892. Beata Błach, Branice, Pedagog, 5. listopad
 1893. Paweł Kowalczyk, Wrocław, Kamieniarz/ przedsiębiorca, 5. listopad
 1894. Zuzana Beranová, Chlístovive, Mateřská dovolená, 5. listopad
 1895. Hana Hana, Vsetin, THP, 5. listopad
 1896. Irmina Chocianowicz, Opole, nauczyciel, 5. listopad
 1897. Lukáš Kotlář, Jičín, svobodné, 5. listopad
 1898. Petr Šťastný, Brno, Masér, 6. listopad
 1899. Neveřejný
 1900. Karolina Jefmanska, Wałbrzych, Animator kultury, 6. listopad
 1901. Karolina Jedličková, Brno, Controlling, 6. listopad
 1902. Markéta Pirošová, Ostrava, Rodičovská, 6. listopad
 1903. Beata Deitner, Hamburg, Chef, 6. listopad
 1904. Táňa Bartošíková, Ostrava, Finance, 6. listopad
 1905. Neveřejný
 1906. Neveřejný
 1907. Michaela Tomanová, Susice, OSVČ, 6. listopad
 1908. Alexandra Šidlaková, Humpolec, ID, 6. listopad
 1909. Vít Jančálek, Lužice, Vedoucí, 6. listopad
 1910. Monika Szopa, Warszawa, Polska, 6. listopad
 1911. Marcela Drdlová, Opatovec, Úřednice, 6. listopad
 1912. Mokiki Badowska, Łąka prudnicka, podnikatel, 6. listopad
 1913. Michaela Neubauerová, Brno, Prodejce, 6. listopad
 1914. Miroslav Okoličány, Ostrava, OSVČ, 6. listopad
 1915. Natalia Mrowinska, Bytom, Manager, 6. listopad
 1916. Joanna Karolkiewicz, St julisns, Malta, 6. listopad
 1917. Hana Koničková, Osek, Na volné noze, 6. listopad
 1918. Robert Baroch, Neustupov, Živnostník, 6. listopad
 1919. Andrea Jůdlová, Plzeň, OSVČ, 6. listopad
 1920. Magdalena Karpińska, Warszawa, model, 6. listopad
 1921. Neveřejný
 1922. Daniela Lakatošová, Turnov, Administrativní pracovník, 6. listopad
 1923. Sylwia Koziestańska, Grabianów, Intendentka, 6. listopad
 1924. Piotr Koziestański, Siedlce, Manager, 6. listopad
 1925. Petra Říhová, Litomyšl, Účetní, 6. listopad
 1926. Patrycja Zielińska, Warszawa, opiekunka, 6. listopad
 1927. Neveřejný
 1928. Renáta Vavřinová, Praha 5 – Stodůlky, Zdravotní sestra, 6. listopad
 1929. Neveřejný
 1930. Anna Matuszkiewicz, Wòlka, Joga teacher, 6. listopad
 1931. Václav Mička, 58601, Jihlava, důchodce, 6. listopad
 1932. Iva Yankova, Certara, Alla Marda, 6. listopad
 1933. Anna Korzeb Korzeb, Warszawa, Anna Korzeb, 6. listopad
 1934. Stanisław Sygitowicz, Gdańsk, Film, 6. listopad
 1935. Jiří Dočkal, Kladeruby, Učitel hudby, 6. listopad
 1936. Markéta Sýkorová, Doksy, OSVČ, 6. listopad
 1937. Julia Sobecka, Warszawa, Grójecka 214, 6. listopad
 1938. Agnieszka Szostkiewicz, Międzyrzec Podlaski, Rogoźnica 45, 6. listopad
 1939. Petra Minařová, Kostelec na Hané, pečující osoba, 6. listopad
 1940. Jiří Minář, Kostelec na Hané, umělecký pasíř, 6. listopad
 1941. Jarmila Ostádalová, Konice, důchodkyně, 6. listopad
 1942. Ewa Mazurek Marczak, Warszawa, Polska, 6. listopad
 1943. Bartłomiej Półtorak, Wrocław, Nauczyciel, 6. listopad
 1944. Barbara Bogini Muzyki, Milano, Barbara Bogini Muzyki, 6. listopad
 1945. Wojciech Waszkiewicz, Warszawa, podnikatel, 6. listopad
 1946. Neveřejný
 1947. Konrad Grzebisz, Warszawa, Accountant, 6. listopad
 1948. Patrycja Zakrzewska, Walton on Thames, Journalist, 6. listopad
 1949. Urszula Elshof, London, Lekarz Holistic medicine, 6. listopad
 1950. Vlasta Niklová, Bílovec, důchodkyně, 6. listopad
 1951. Marie Jenčová, Králův Dvůr, Dozorčí, 6. listopad
 1952. Roman Šifel, Zlin, Kovář, 6. listopad
 1953. Ondřej Čambala, Kuřim, Automechanik, 6. listopad
 1954. Jan Malý, Brno, Důchodce,četař v.v., 6. listopad
 1955. Liběna Tesařová, Vyškov, důchodce, 6. listopad
 1956. Daniel Dostál, Opočno, technik, 6. listopad
 1957. Daniel Dostál, Opočno, technik, 6. listopad
 1958. Neveřejný
 1959. Richard Dacosta, Brentwood, Chief Information Officer, Executive, 6. listopad
 1960. Bartlomiej Storoz, Orpington, Freelancer, 6. listopad
 1961. Jirina Kachlon, Praha, Lektor vytvarnych kurzu, 6. listopad
 1962. Natália Dávidová, Košice, Grafička, 6. listopad
 1963. Krzysztof Ruba, Kraków, Polska, 6. listopad
 1964. Michaela Roznovska, Praha, Asistentka, 6. listopad
 1965. Aga Giusto, Glasgow, Uk, 6. listopad
 1966. Jakub Kiedrowski, Praha, IT, 6. listopad
 1967. Michal Vondráček, Čelákovice, programator, 6. listopad
 1968. Neveřejný
 1969. Libor Bauer, Hradec Králové, vědec, 6. listopad
 1970. Jana Plevová, Vítkov, Ekonom, 6. listopad
 1971. Piotr Pierz, Londyn, menager firma budowlana, 6. listopad
 1972. Jiří Janhuba, Jilemnice, Student, 6. listopad
 1973. Neveřejný
 1974. Patrik Kreana, Žilina, Maliar, 6. listopad
 1975. Agnieszka Klimek, Wrocław, terapeutka, tłumaczka, 6. listopad
 1976. Iva Abramčuková, Zliv, psycholog, 6. listopad
 1977. Vladimír Jičínský, Brno, OSVČ, 6. listopad
 1978. Bartosz Klimaszewski, Cieszyn, Chef, 6. listopad
 1979. Jana Vysoudilova, Šternberk, terapeut, 6. listopad
 1980. Monika Cimburková, Dolní Poustevna, živnostník, 6. listopad
 1981. Agata Iskov, New York, Scientist, 6. listopad
 1982. Milan Korb, Praha 10, Strjvedoucí, 6. listopad
 1983. Jiří Hurych, Lanškroun, nedůležité, 6. listopad
 1984. Izabela Klimek, Uxbridge, Interior designer, 6. listopad
 1985. Mína Petránová, Hvozdnice, Business analyst, 6. listopad
 1986. Kateřina Kadlčáková, Zlín, Prodavačka, 6. listopad
 1987. Mateusz Szymański, Poole, Operator of production, 6. listopad
 1988. Andrzej Wozniak, London, Builder, 6. listopad
 1989. Neveřejný
 1990. Ewa Gabryjelska, London, Nurse, 6. listopad
 1991. Milan Grasl, Nymburk, OSVČ, 6. listopad
 1992. Štefan Mašlar, Fintice, Zdravotná sestra, 6. listopad
 1993. Daniel Grmela, Lopenik, Stavebni inženýr, 6. listopad
 1994. Karolina Dębska, Warszawa, Pedagog, 6. listopad
 1995. Ewelina Zoltowska, Szpetal gorny, Polska, 6. listopad
 1996. Neveřejný
 1997. Johana Vlčková, Lysovice, Umělec, 6. listopad
 1998. Barbora Nováková, Brno, Účetní, 6. listopad
 1999. Nikola Hošková, Rotterdam, Pracovník skladu, 6. listopad
 2000. Ivan Štaffen, Žilina, SR, výskumník, 6. listopad
 2001. Petra Kočová, Benešov, Sociální pracovnice, 6. listopad
 2002. Lidia Borowska, Salford, Graphic Designer, 6. listopad
 2003. Jan Ašenbrenner, České Budějovice, Grafický designer, 6. listopad
 2004. Aleksandra Kapella, Gdynia, Arteteapeuta, 6. listopad
 2005. Juraj Matis, Bílovice nad Svitavou, Psycholog, 6. listopad
 2006. Sonia Edgy, London, učiteľ, 6. listopad
 2007. Karina Szczepanska, Manchester, architect, 6. listopad
 2008. Artur Glomb, Kępno, Biznesmen, 7. listopad
 2009. Neveřejný
 2010. Anna Jankowiak, Koszalin, freelancer, 7. listopad
 2011. Lucie Svobodova, Praha 4, Datový analytik, 7. listopad
 2012. Mojmír Láskorád, Obřadnice, Bylinkář, 7. listopad
 2013. Michał Bienek, Szczerbice, Psycholog, 7. listopad
 2014. Jana Juřeníková, Uherský Brod, prodavačka, 7. listopad
 2015. Bartlomiej Marek, Tarnów, Murarz, 7. listopad
 2016. Mery Wozniak, Tarnowo Podgórne, Busineswoman, 7. listopad
 2017. Vendulka Novotná, Pardubice, Adm. pracovnice, 7. listopad
 2018. Pavlína Lipinová, Frýdlant nad Ostravicí, Nevím, 7. listopad
 2019. Eva Ohrablová, Frýdlant v Čechách, Nezamestnana, 7. listopad
 2020. Zdeněk Szewczyk, Ostrava, Operátor CNC, 7. listopad
 2021. Zdeněk Řezníček, Lomnice nad Popelkou, ID, 7. listopad
 2022. Martina Rydlova, Praha, Pravnik, 7. listopad
 2023. Renáta Cholevíková, Bernartice Nad Odrou, Terapeut, lektor, 7. listopad
 2024. Neveřejný
 2025. Neveřejný
 2026. Karol Pierscinski, London, Electrician, 7. listopad
 2027. Pavla Ševčáková, Rusava, Pracovník v soc.službách, 7. listopad
 2028. Vladimír Špulák, Mělník, jednatel, 7. listopad
 2029. Simona Adriani, monza, Web designer, 7. listopad
 2030. Lada Ilieva, Brno, technolog, 7. listopad
 2031. Ester Kozlovska, Roudnice nad Labem, Terapeut, 7. listopad
 2032. Neveřejný
 2033. Martin Zuštík, Ostrava Poruba 70800, OSVČ, 7. listopad
 2034. Łukasz Janiszewski, Chrośla, Graphic, 7. listopad
 2035. Arika Małecka, Radziejowice, Nauczycielka, 7. listopad
 2036. Jan Svoboda, Horní Dunajovice, Konstruktér, 7. listopad
 2037. Andrzej Gawęda, Mława, działalność gospodarcza, 7. listopad
 2038. Vladimír Žalud, Ustí nad Labem, Vedoucí logistiky, 7. listopad
 2039. Vladimír Žalud, Ustí nad Labem, Vedoucí logistiky, 7. listopad
 2040. Ivet Silhova, České budejovice, osvc, 7. listopad
 2041. Karel Janda, Velké Přílepy, Osvč, 7. listopad
 2042. Vladimír Chodura, Dobrá Voda u Českých Budějovic, lékař, 7. listopad
 2043. David Skalík, Prostřední Bečva, léčitelská činnost, 7. listopad
 2044. Jáchym Sůra, Praha, Herec, 7. listopad
 2045. Pavel Kudělka, Orlová – Poruba, IT, 7. listopad
 2046. Karla Camila Snitkova, Ostrava, Zdravotni sestra, 7. listopad
 2047. Irena Uhlířová, Jaroměř, Mateřská dovolená, 7. listopad
 2048. Izabela Jarosinska, Warszawa, Szeptunka, 7. listopad
 2049. Neveřejný
 2050. Katarzyna Hildebrandt, Warszawa, Ekonomista, 7. listopad
 2051. Michał Kaczmarczyk, Skierdy, Freelancer, 7. listopad
 2052. Łukasz Kendra, Zielonka, Trener personalny, 7. listopad
 2053. Michal Přítel, Praha, tlumočník, 7. listopad
 2054. Joanna Węgorska, Goleniów, mgr inż ochrony środowiska, 7. listopad
 2055. Jacek Baranowski, Warszawa, Technik Technologii Żywienia Zbiorowego, 7. listopad
 2056. Jakub Mateiciuc, Odry, stavebnictví, 7. listopad
 2057. Bartosz Bandurski, Southampton, networker, 7. listopad
 2058. Lumír Žila, Praha 4 – Krč, lékař, 7. listopad
 2059. Martyna Płowucha, Polska, Fryzjer, 7. listopad
 2060. Neveřejný
 2061. Marek Mucha, Kroměříž, Fotograf, 7. listopad
 2062. Kinga Kinga, Wrexham, Pomoc domowa, 7. listopad
 2063. Jitka Marušáková, Zlín, Asistentka, 7. listopad
 2064. Mateusz Borowiec, Suchedniów, Farmer, 7. listopad
 2065. Maciej Szymerski, Warszawa, Aktor, 7. listopad
 2066. Neveřejný
 2067. Dominika Murat, Hvalstad, Teacher, 7. listopad
 2068. Neveřejný
 2069. Neveřejný
 2070. Vita Zylowicz, Piensk, Ekonomista, 7. listopad
 2071. Petr Petr, Tábor, Osvč, 7. listopad
 2072. Julie Dorminy, Praha 2, Obchodnik, 7. listopad
 2073. Szymon Michalski, Rotterdam, Stavitel, 7. listopad
 2074. Neveřejný
 2075. Alan Waugh, San Francisco, Lawyer, 7. listopad
 2076. Premysl Luljak, Velká Kraš, podnikatel, 7. listopad
 2077. Romana Vopičková, Olomouc, Rekvizitářka, 7. listopad
 2078. Neveřejný
 2079. Neveřejný
 2080. Milan Sečanský, Vimperk, Makléř, 7. listopad
 2081. Neveřejný
 2082. Šárka Benešová, Kolín IV, Investiční referent, 7. listopad
 2083. Neveřejný
 2084. Tomáš Myslivec, Dubí, tč. rodičovská dovolená, 7. listopad
 2085. Michał Górski, Lublin, Ratownik medyczny, 7. listopad
 2086. Karolína Holánová, Teplice, Podvikatelka, 7. listopad
 2087. Ziemowit Kowalski, Wien, Selbständig, 7. listopad
 2088. Oskar Rundstuk, Wiedeń, Terapeuta akupunktury, 7. listopad
 2089. Zdenka Zimmelova, České budějovice, Mateřská dovolená, 7. listopad
 2090. Miroslav Klima, Praha, Obchodnik, 7. listopad
 2091. Marek Mastný, Olomouc, Specialista ve stavebnictví, 7. listopad
 2092. Ivo Slavíček, Hlinsko, Finanční poradce, 7. listopad
 2093. Gabriela Gočeva, Chanovice, rodičovská, 7. listopad
 2094. Shiri Shapira, Pardes Hana, Mental Health Guide, 7. listopad
 2095. Jana Mudrová, Teplice, Manager, 7. listopad
 2096. Matěj Kubis, Bukovany, student, 7. listopad
 2097. Stanislav Zikmund, Jihlava, OSVČ, 7. listopad
 2098. Katarzyna Skomro, Kopřivnice, Kasjerka, 7. listopad
 2099. Geazyna Plewniak, Tychy, Nauczyciel, 7. listopad
 2100. Stepan Veselsky, Praha, IT profesional, 7. listopad
 2101. Anna Maria Różańska, London, nauczyciel, 7. listopad
 2102. Adrian Kulik, Czeszyce, Freelancer, 8. listopad
 2103. Štěpánka Plesníková, Vimperk, Účetní, 8. listopad
 2104. Terezie Svobodová, Kuřim, Studentka přírodních věd, 8. listopad
 2105. Lukáš Tichý, Trutnov, Student, 8. listopad
 2106. Jakub Sedláček, Hradec Králové, Elektrospecialista, 8. listopad
 2107. Neveřejný
 2108. Zuzana Humsova, Dubí, Asistentka, 8. listopad
 2109. Barbora Honová, Svitavy, Sociální pracovnice, 8. listopad
 2110. Lukáš Pivovarčík, Havířov, OSVČ, 8. listopad
 2111. Magdaléna Hájková Stádníková, Praha, Gastronomie, 8. listopad
 2112. Jacek Sierpiński, Będzin, IT specialist, 8. listopad
 2113. Michaela Tužilová, Adamov 1, Zahradní inženýrka, 8. listopad
 2114. Štěpán Urbánek, Kobylnice, Student, 8. listopad
 2115. Kristýna Jarušková, Brno – Černá Pole, Laborant, 8. listopad
 2116. Dorota Konczewska, Warsaw, Konczewska, 8. listopad
 2117. Martina Zálešáková, Prušánky, Recepční, 8. listopad
 2118. Petr Thomaier, Zdice, Mistr výroby, 8. listopad
 2119. Neveřejný
 2120. Krzysztof Szlagor, Oświęcim, Górnik, 8. listopad
 2121. Olga Wágnerová Cinková, Dubí, Úřednice, 8. listopad
 2122. Neveřejný
 2123. Libor Kráčmera, , úředník, 8. listopad
 2124. Miroslava Švecová, České Budějovice, lékařka, 8. listopad
 2125. Natali Gonzalezová, ostrava, Student, 8. listopad
 2126. Martin Žabka, Praha, IT, 8. listopad
 2127. Grzegorz Osip, Doncaster, Director of Gregostransport LTD, 8. listopad
 2128. Lenka Ďurišová, Terlicko, Doma s detmi, 8. listopad
 2129. Marcela Sodomková, Nehvizdy, výtvarnice, terapeut, 8. listopad
 2130. Neveřejný
 2131. Neveřejný
 2132. Elisa Buracchi, Sesto Fiorentino, Illustratrice, 8. listopad
 2133. Zuzana Volšová, Liberec, rodičovská dovolená, 8. listopad
 2134. Jiří Simandl, Nové Syrovice, Autoklempíř, 8. listopad
 2135. Marek Bízek, Vimperk, Student, 8. listopad
 2136. Wojciech Mucha, Nysa, Programista, 8. listopad
 2137. Krzysztof Mucha, Wrocław, Programista, 8. listopad
 2138. Jiří Lukes, Ostravice, Osvč, 8. listopad
 2139. Miloslava Matoušová, Česká Lípa, redaktor, 8. listopad
 2140. Karel Holát, Libějovice, údržbář, 8. listopad
 2141. Marcin Darnia, Wola Uhruska, Programista, 8. listopad
 2142. Neveřejný
 2143. Vladimír Hendrich, Praha, stavební inženýr, 8. listopad
 2144. Iva Hanáková, Liberec, Důchodce, 8. listopad
 2145. Justyna Galica, Milanowek, spedytor, 8. listopad
 2146. Łukasz Grzybowski, Będzin, Hausmeister, 8. listopad
 2147. Adam Stroczyński, Niedzica, Elektryk, 8. listopad
 2148. Eliška Zoubková, Praha, Zpevacka, 8. listopad
 2149. Michaela Bédyová, Teplice, Student, 8. listopad
 2150. Bazyli Golinski, Leeds, Sustainability Consultant, 8. listopad
 2151. Neveřejný
 2152. Cezary Wolnowski, Liverpool, Transport, 9. listopad
 2153. Dita Kellnerová, Kuřim, Vedoucí Diagnostické laboratoře, mikrobiolog, 9. listopad
 2154. Jaroslav Nápravník, Pacov, IT inženýr, 9. listopad
 2155. Eva Straková, Krupka, cestuji, 9. listopad
 2156. Miroslav Havrda, Hradec Králové, lékař, 9. listopad
 2157. Apel O Ułaskawienie Orzechowski, Ożarów mazowiecki, Rolnik, 9. listopad
 2158. Krzysztof Kacperek, Jabłonna, Budowlaniec, 9. listopad
 2159. Iva Yankova, Maglio di Colla, Teacher, 9. listopad
 2160. Jitka Šámalová, Raspenava, rozpočtářka, 9. listopad
 2161. Mauro Gandra, Rio de Janeiro, Administratir, 9. listopad
 2162. Anna Bariyani, Mjåvatn, Musician, 9. listopad
 2163. Beyazit Cekin, Santa Eulalia del Riu, Designer, 9. listopad
 2164. Kamil Zyluk, Manchester, Kuchar, 9. listopad
 2165. Michaela Šabršulová, Valašské Klobouky, Student, 9. listopad
 2166. Oliver Stejskal, Moravské Budějovice, Video editor, 9. listopad
 2167. Alicja Hamerska, Warszawa, Designer, 9. listopad
 2168. Marta Lada, Górny Gród, rolnik, 9. listopad
 2169. Damian Lada, Górny gród, rolnik, 9. listopad
 2170. Artur Nowacki, Malbork, Journalist, 9. listopad
 2171. Markéta Dlabolová, Jilemnice, Freelancer, 9. listopad
 2172. Irena Seemanova, Teplice, V domácnosti, 9. listopad
 2173. Alena Wehle, Lety, Rekreolog, 9. listopad
 2174. Lenka Nováková Chudá, Ústí nad Orlicí, Asistentka, 9. listopad
 2175. Lucie Sobotková, Děčín II, Programátor, 9. listopad
 2176. Marek Wyrwicz, Wieliczka, przedsiębiorca, 9. listopad
 2177. Petr Veselý, Nižbor, dispečer, 9. listopad
 2178. Maurizio Morì, Montecerboli, Operaio, 10. listopad
 2179. Neveřejný
 2180. Andrea Korunková, Nová Ves v Horách, OSVČ/pečující, 10. listopad
 2181. Jan Matějů, Valašské Meziříčí, konstruktér, 10. listopad
 2182. Patryk Hajduk, Wigan, Driver, 10. listopad
 2183. Hana Kárníková, Tišice, Učitelka, 10. listopad
 2184. Alena Prokešová, Nové Veselí, projektový manažer, 10. listopad
 2185. Igor Krčmárik, Trnava, Automechanik, 10. listopad
 2186. Renáta Hamrlová, Krnov, Pečovatelka, 10. listopad
 2187. Jakub Staněk, Brno, Analytik, 10. listopad
 2188. Robert Prasek, Chotomów, Przedsiebiorca, 10. listopad
 2189. Jaroslav Pavel Fabijański, Bukowiec, Gastronom, 10. listopad
 2190. Bartłomiej Płochacki, Pępowo, Biznesmen, 10. listopad
 2191. Karolina Krolak, Manchester, Office assistant, 10. listopad
 2192. Marek Koltunski, Doncaster, student, 10. listopad
 2193. Aleks Prasek, Chotomów, Przedsiębiorca, 10. listopad
 2194. Neveřejný
 2195. Monika Zielinska, Pobiedziska, doradca, 10. listopad
 2196. Pavel Beníček, Černošice, Programátor, 10. listopad
 2197. Radka Kašová, Kralupy nad Vltavou, Skladník, 10. listopad
 2198. Marta Zbirska, Warszawa, Polska, 10. listopad
 2199. Neveřejný
 2200. Ludmila Průšová, Chýnov, důchodce, 10. listopad
 2201. Agata Trawnik, Loughborough, Masażystka dźwiękiem, 10. listopad
 2202. Monika Svobodová, Pardubice, asistentka jednatele, 10. listopad
 2203. Arkadiusz Slusarczyk, Międzybrodzie Żywieckie, IT Specialist, 10. listopad
 2204. Tereza Túróvá, Varnsdorf, Recepční/Kellnerin, 10. listopad
 2205. Michal Szczygiel, Wrexham, tatér, 10. listopad
 2206. Maciej Bąkowski, Pabianice, Polska, 10. listopad
 2207. Mariusz Cacadoo Bogaczyk Bogaczyk, Żory, muzyk, 10. listopad
 2208. Magdalena Bartkiewicz, Sienno, Groomer, 10. listopad
 2209. Katarzyna Topolska-Osip, Doncaster, Office Administrator, 10. listopad
 2210. Marek Koltunski, Doncaster, Student at engineering college, 10. listopad
 2211. Krzysztof Mroz, Bristol, Taxi driver, 10. listopad
 2212. Oldřich Kaucký, Plzeň, důchodce, 10. listopad
 2213. Waldemar Zwierzchowski, ŚWIECIE, MASAŻYSTA, 10. listopad
 2214. Kinga Kamimska, Tuczno, Cleaner, 10. listopad
 2215. Justyna Rzeczkowska, Wexford, Uklizečka, 10. listopad
 2216. Neveřejný
 2217. Neveřejný
 2218. Mateusz Pruszowski, Głubczyce, Psycholog, 11. listopad
 2219. Dominika Chowaniec, Katowice, Content Manager, 11. listopad
 2220. Martin Žabka, Praha 10, IT, 11. listopad
 2221. Miroslava Absolonová, Pardubice, geodetka, 11. listopad
 2222. Ewa Plakwicz, Gniezno, It recruiter, 11. listopad
 2223. Neveřejný
 2224. Patryk Zastempowski, Świecie, Psycholog, 11. listopad
 2225. Dawid Soswa, Proszowice, Fliziarz, 11. listopad
 2226. Kamil Wójcik, Starogard Gdański, Opiekun Zwierząt, 11. listopad
 2227. Neveřejný
 2228. Tymoteusz Niemiec, Voderadky, Podnikatel, 11. listopad
 2229. Opolska Malgorzata, Poznań, geolog, 11. listopad
 2230. Petra Janečková, Lipová, Mateřská dovolená, 11. listopad
 2231. Neveřejný
 2232. Rafal Szopa, Warszawa, Poland, 11. listopad
 2233. Anna Temczuk, Reykjavik, Psycholog, 11. listopad
 2234. Anna Lewandowska, HALIFAX, HR manager, 11. listopad
 2235. Dżesika Kwieć, Nowe, Opiekunka, 11. listopad
 2236. Damon Tyler, Halifax, Senior Manager, 11. listopad
 2237. Rafal Knapczyk, Erith, Artist, 11. listopad
 2238. Klaudia Bartoszyńska, Świecie, Opiekun medyczny, 11. listopad
 2239. Karolina Jarońska, Chorzów, Accountant, 11. listopad
 2240. Izabela Moskwa-Ślusarczyk, Smolec, Instruktor fitness, 11. listopad
 2241. Leszek Kwaśniewski, Szczecin, Emeryt, 11. listopad
 2242. Cezary Szpaczek, Czechowice – Dziedzice, przedsiębiorca budowlany, 11. listopad
 2243. Ireneusz Zwierzchowski, Przysiersk, Przedsiebiorca, 11. listopad
 2244. Marcin Walczyk, Lipsko, Artysta, 11. listopad
 2245. Joanna Redelkiewicz, Derby, Tattooist, 11. listopad
 2246. Malgorzata Szczygiel, Wrexham, Receptionistka, 11. listopad
 2247. Grzegorz Grelo, Gdynia, economist, 11. listopad
 2248. Joanna Zborowska, Bergen, Bodyworker, 11. listopad
 2249. Tomáš Krejčí, Rychnov nad Kněžnou, OSVČ, 11. listopad
 2250. Miroslav Tarant, Sokolov, Ředitel školy, 11. listopad
 2251. Alena Kičmer, Praha 3, V domácnosti, 11. listopad
 2252. Dorota Wolk, Torquay, United Kingdom, 11. listopad
 2253. Mariusz Wojtania, Middle Village, Self employed, 11. listopad
 2254. Tomasz Knera, Brzeg, Sales manager, 11. listopad
 2255. Monica Lulkowska, london, accountant, 11. listopad
 2256. Neveřejný
 2257. Paweł Oleksy, Szczecin, 71-616, 11. listopad
 2258. Katarzyna Jasińska, Częstochowa, Przedsiębiorca, 11. listopad
 2259. Natalia Koperska, warszawa, polska, 11. listopad
 2260. Zofia Brzezińska, Szczecin, Emeryt, 12. listopad
 2261. Magdalena Berłowska, Gomunice, Witosa 3, 12. listopad
 2262. Neveřejný
 2263. Łukasz Gracz, Kraszewice, Technolog, 12. listopad
 2264. Kinga Gurazdowska, Bralin, Kontrola jakosci, 12. listopad
 2265. Dagmara Duda, Gruczno, Lider, 12. listopad
 2266. Michał Kaźmierski, Świecie, artysta, 12. listopad
 2267. Neveřejný
 2268. Claudio Benzoni, MELEGNANO, Programmatore informatico, 12. listopad
 2269. Giulia Solari, Milano, Italia, 12. listopad
 2270. Jan Bryndza, Oswestry, Care assistant, 12. listopad
 2271. Jakub Najman, Loučeň, Student, 12. listopad
 2272. Neveřejný
 2273. Kamila Pinker, Kościerzyna, Poland, učitel, 12. listopad
 2274. Zuzanna Pędzich – Łepkowska, Warszawa, Psychoterapeuta, 12. listopad
 2275. Neveřejný
 2276. Małgorzata Pietrzak, Kalisz, Lekarz weterynarii, 12. listopad
 2277. Neveřejný
 2278. Anna Syguła, Dubicze Cerkiewne, Polska, 12. listopad
 2279. Barbora Lásková, Brno, Referent v logistice, 12. listopad
 2280. Artur Wnuk, Rotherham, Accountant, 12. listopad
 2281. Martin Fafílek, Tasovice, Student, 12. listopad
 2282. Krzysztof Jan Kokowicz, Paryż, Grafik, 12. listopad
 2283. Marta Gąsior, Opole, Kosmetyczka, 12. listopad
 2284. Mateusz Terka, Wrocław, Poland, Electrician, 12. listopad
 2285. Jana Ražná, Třemošná, Učitelka 1.st., 12. listopad
 2286. Věra Vodvářková, Brno, Fakturantka, 12. listopad
 2287. Jarosław Koziara, lublin, polska, 12. listopad
 2288. Partia Wolnosci Bednarska Aarts, Kowary, Masarz, 12. listopad
 2289. Anna Ansar, Berlin, Działalność gospodarcza, 12. listopad
 2290. Neveřejný
 2291. Paulina Zakrzewska, Lublin, REP, 12. listopad
 2292. Monika Boháčová, Ústí nad Orlicí, Pedagog, 12. listopad
 2293. Magdalena Kaczkowska, Zabrze, pracownik biurowy, 12. listopad
 2294. Veronika Winklerová, Újezd, Marketing specialist, 12. listopad
 2295. Neveřejný
 2296. Anna Gajewska, Kluczbork, Dziennikarz, 13. listopad
 2297. Robert Dziubek, Rzeszow, Spec.d.s.konstrukcji spawanych, 13. listopad
 2298. Ilona Žambochová, Trebic, Kucchařka, 13. listopad
 2299. Jolanta Man, Rzeszów, Polska, 13. listopad
 2300. Anna Różyk, Prace Duże, Przedsiębiorca, 13. listopad
 2301. Helena Laskowska, Supraśl, Pracownik biurowy, 13. listopad
 2302. Neveřejný
 2303. Radek Laušman, Liberec 14, Technical design leader, 13. listopad
 2304. Zuzana Machálková, London, Care assistant, 13. listopad
 2305. Erwin Klimczak, Bramsche, Řidič, 13. listopad
 2306. Marzena Warneke, Reinsdorf, Firma prywatna, 13. listopad
 2307. Gary Muvin, Katowice, magister inżynier, 13. listopad
 2308. Ilona Fritsch, Chester, 130 Stamford Road, 13. listopad
 2309. Ola Lewandowska, Chester, Admin, 13. listopad
 2310. Ivana Drncova, Praha 5 Barrandov, Odevni vytvarnice, 13. listopad
 2311. Jaromír Lácha, České Budějovice, Student UK, 13. listopad
 2312. Monika Koleckarova, Teplice, Cestovatel, 13. listopad
 2313. Ilona Fritsch, Chester, Recepcjonistka, 13. listopad
 2314. Neveřejný
 2315. Karin Daněčková, Praha 5, Administrativní pracovnice, 13. listopad
 2316. Anastazja Okulicz-Kozaryn, Toruń, nauczyciel, 13. listopad
 2317. Robert Musial, Kielce, Inżynier, 13. listopad
 2318. Jozef Borach, Nottingham, Psycholog, 13. listopad
 2319. Arkadiusz Kwiatkowski, Unna, teacher, 13. listopad
 2320. Robert Piotrowski, Daniba, Anta, 13. listopad
 2321. Piotr Durka, Świebodzin, kierowca, 13. listopad
 2322. Marek Paťcha, Dašice, technik, 13. listopad
 2323. Petra Mareda, Staré Hradiště, Obchodník, 13. listopad
 2324. Neveřejný
 2325. Joanna Rydzewska Orzechowska, Warszawa, Polska, 13. listopad
 2326. Pavel Líbal, Radonice nad Ohří, zedník, 13. listopad
 2327. Richard Nedbal, Pozlovice, OSVC, 13. listopad
 2328. Marcin Odziemczyk, Lapy, wolny, 13. listopad
 2329. Jiří Podhradský, Brno, Projektant, 13. listopad
 2330. Neveřejný
 2331. Neveřejný
 2332. Zdeněk Janota Ml., Klatovy, dělník, 13. listopad
 2333. Václav Havlíček, Liberec 30, Podnikatel, 13. listopad
 2334. Josef Lank, Liberec, Podnikatel, 13. listopad
 2335. Martina Hoffmanová, Bílovice nad Svitavou, Pedagog, 13. listopad
 2336. Martina Reichelova, Kladno, Osvc, 13. listopad
 2337. Pawel Noga, High Wycombe, Dyrektor firmy, 13. listopad
 2338. Neveřejný
 2339. Karol Dobosz, Katowice, school, 13. listopad
 2340. Štěpánka Ferklová, Štětí, Administrativa, 13. listopad
 2341. Blanka Čemusová, Městec Králové, v domácnosti, 13. listopad
 2342. Ester Machová, Nový Kostel, Pečovatelské služby, 13. listopad
 2343. Michal Jakeš, Bratislava, Zamestnanec, 13. listopad
 2344. Neveřejný
 2345. Maciej Malik, Ostrów Wielkopolski, Przedsiębiorca, 13. listopad
 2346. Lubomír Jašek, Praha 1, vrátný, 13. listopad
 2347. Dorota Kaczmarczyk, Kenley, Hospitality stewardess, 13. listopad
 2348. Rafal Kaczmarczyk, Kenley, Carpenter, 13. listopad
 2349. Robert Vlasek, Pičín, Podnikatel, 13. listopad
 2350. Maria Jaroszewicz, Salisbury, Student, 14. listopad
 2351. Adriana Charalambidu, Brno, OSVČ, 14. listopad
 2352. Jakub Coufal, Moravská Třebová, Vedoucí projektu, 14. listopad
 2353. Jiří Kazda, Ždírec nad Doubravou, stavební inženýr, 14. listopad
 2354. Justyna Główka, Kudowa Zdrój, Instruktor jazdy konnej, 14. listopad
 2355. Adéla Jiskrová, Osík, Student, 14. listopad
 2356. Kateřina Haasová, Klimkovice, Poradce,gestaltterapeut, 14. listopad
 2357. Radomír Pieter, Teplice, Operátor výrobní linky, 14. listopad
 2358. Ewelina Proch, Bristol, Lunchtime leader, 14. listopad
 2359. Roman Špok, Vojkovice, Product inženýr, 14. listopad
 2360. Nicolas Dobrovský, Brno, Technik v divadle, 14. listopad
 2361. Martin Götz, Kunratice, Hasič, 14. listopad
 2362. Marek Gazda, Liberec, správce IST, 14. listopad
 2363. Jana Grosu, Liberec, Nrzamestnany, 14. listopad
 2364. Ester Tomášková, Březiny u Poličky, učitelka, student, 14. listopad
 2365. Petr Žížek, Šlapanice u Brna, IT specialista, 14. listopad
 2366. Daniel Klecka, Streatham, Malir, 14. listopad
 2367. Zuzana Ježková, Vřesina, Rodičak, 14. listopad
 2368. Neveřejný
 2369. Maria Hamajova, Mala Čausa, Physiotherapeut, 14. listopad
 2370. Neveřejný
 2371. Jason Miguel, Svetla nad Sazavou, Kuchař, 14. listopad
 2372. Dominik Zavadil, Kroměříž, Strojvedoucí, 14. listopad
 2373. Neveřejný
 2374. Lada Iljiničová, Praha, poradce, 14. listopad
 2375. Katarzyna Węglarczyk, Police, Bibliotekarz, 14. listopad
 2376. Martina Hanzlíková, Kladno, Operátor, 14. listopad
 2377. Simona Tretterova, Kuřim, Úřad práce, 14. listopad
 2378. Anna Zdvořáková, Litoměřice, Vinohradnice, 14. listopad
 2379. Filip Bachura, Wrocław, Analiza Danych, 14. listopad
 2380. Jan Škoula, Benešov, Student, 14. listopad
 2381. Neveřejný
 2382. Mária Tomanová, Horovce, Sloboda, 14. listopad
 2383. Aleš Zelený, Náchod, Administrátor, 14. listopad
 2384. Michaela Staňková, Liberec, Podnikatelka, 14. listopad
 2385. Květa Pavlíčková, Neveklov, pedagog, osvč, 14. listopad
 2386. Samuel Lisivka, Vitznau, Čašnik, 14. listopad
 2387. Renata Macháčková, Osová Bitýška, důchodce, 14. listopad
 2388. Roman Cejnar, Praha 2, svobodné, 14. listopad
 2389. Lenka Jírová, Turnov, Sociální oblast, 14. listopad
 2390. Aleksander Kłosiński, Warsaw, Student, 14. listopad
 2391. Jiří Franc, Lázně Bělohrad, grafik, 14. listopad
 2392. Monika Kořínková, Praha, Podnikatelka, 14. listopad
 2393. Neveřejný
 2394. Krzysztof Krzysztof, Rotterdam, Medical engineer, 14. listopad
 2395. Ondřej Palík, Lesnice, Technik, 14. listopad
 2396. Lucie Sommerová, Chocerady, OSVČ, 14. listopad
 2397. Karolína Klimecká, Frýdlant n.O, student, 14. listopad
 2398. Tomáš Kořínek, Jesenice, Informační technologie, 14. listopad
 2399. Neveřejný
 2400. Katarzyna Wolna-Belska, Gliwice, Teacher, 14. listopad
 2401. Ladislava Költöová, Janovice n/Úhl., Pečovatel, 14. listopad
 2402. Lucie Benešová, Praha 5, Účetní, 14. listopad
 2403. Věra Hiedererová, Čestice, důchodkyně, 14. listopad
 2404. Andrzej Sierawski, Gorey, Tooling designer, 14. listopad
 2405. Pavel Vašina, Vracov, OSVČ, 14. listopad
 2406. Neveřejný
 2407. Klára Miklášová, Raškovice, OSVČ, 14. listopad
 2408. Radim Kavka, Pražmo, osvč, 14. listopad
 2409. Marcin Miechonski, Wigan, Machine operator, 14. listopad
 2410. Klára Hrstková, Velký Osek, učitel, 14. listopad
 2411. Katarzyna Szubska, Warszawa, Polskie, 14. listopad
 2412. Neveřejný
 2413. Silvia Florovičová, Prievidza, Silvia Florovičová, 14. listopad
 2414. Jana Hajkova, Praha 9, Účetní, 14. listopad
 2415. Markéta Nováková, Prokopov, socialni pracovnice, 14. listopad
 2416. Joanna Sielewicz, London, TA, 14. listopad
 2417. Neveřejný
 2418. Tomáš Kolský, Praha 10, učitel hebrejštiny, 14. listopad
 2419. Neveřejný
 2420. Eva Šustová, Kunice, OSVČ, 14. listopad
 2421. Adrian Mermer, Słubice, osoba prywatna, 14. listopad
 2422. Lucia Knapová, Brno, Fyzioterapeutka, 14. listopad
 2423. Denisa Perglova, Karviná 8, Nezamestnana, 14. listopad
 2424. Neveřejný
 2425. Milan Hladík, Praha, Student, 14. listopad
 2426. Roman Procházka, Praha, Business Development Manager, 14. listopad
 2427. Ester Bellovičová, Brno, Švadlena / čalounice, 14. listopad
 2428. Karolina Sierakowska, Poniec, Nauczyciel, 14. listopad
 2429. Pavel Švec, Kvasice, Elektrotechnik, 15. listopad
 2430. Alexandra Šimáková, Písek, Zástupce vedoucího logistika, 15. listopad
 2431. Neveřejný
 2432. Lenka Kotuličová, Boskovice, administrativní pracovník, 15. listopad
 2433. Marie Krejcova, Roudnice nad Labem, Lektorka yogy, 15. listopad
 2434. Neveřejný
 2435. Łukasz Weichonig, Kraków, Driver, 15. listopad
 2436. Irena Kurnosova, Praha 22, V domacnosti, 15. listopad
 2437. Lucie Spitzerova, Vsetin, Ucitelka, 15. listopad
 2438. Pavla Kantorová, Brno, učitelka, 15. listopad
 2439. Jana Vacková, Dolany (okres Náchod), administrativní pracovník, 15. listopad
 2440. Martina Benesch, Ústí nad Labem, Švadlena, 15. listopad
 2441. Pavla Sobotková, Nivnice, Masérka, 15. listopad
 2442. Zuzana Riva Jeřábková, Kolín 2, výtvarnice, 15. listopad
 2443. Petra Rosenbergová, Praha 3, Fotograf, 15. listopad
 2444. Neveřejný
 2445. Marek Švrkala, Pelhřimov, QA specialist, 15. listopad
 2446. Miłość Tyczyński, Oborniki, Agent Ubezpieczeniowy, 15. listopad
 2447. Michaela Vítová, Brno, Student, 15. listopad
 2448. Anna Moroc, Frýdek-Místek – Skalice, v domácnosti, 15. listopad
 2449. Dariusz Sławiński, Dąbrowa Górnicza, pracownik produkcji/production worker, 15. listopad
 2450. Zlata Rejchlová, Hradec Kralove, Krejčí, 15. listopad
 2451. Daniela Bittmanova, Praha, Zdravotni sestra, 15. listopad
 2452. Malgorzata Filiczkowska, Lubin, Hotelier, 15. listopad
 2453. Karin Černá, Praha 10, Laborant, 15. listopad
 2454. Tereza Müllerová, Kosmonosy, Poradenský pracovník Ambulantního centra pro léčbu závislostí, 18. listopad
 2455. Aleksandra Cris, Poznań, handlowiec, 18. listopad
 2456. Robert Noble, Poznań, Handlowiec, 18. listopad
 2457. Roman Grzeszykowski, Kraków, Yoga teacher, 18. listopad
 2458. Marek Prokeš, Opava, Software ingeneer, 18. listopad
 2459. Petr Mík, České Budějovice, Student, 18. listopad
 2460. Alicja Nowak, Sękowa, Księgowa, 18. listopad
 2461. Veronika Burgaud, Frydek-Mistek, zahradni inzenyr, 18. listopad
 2462. Eva Růžičková, Praha 7, účetní, 18. listopad
 2463. Kamil Mróz, Katowice, Polska, 18. listopad
 2464. Christopher Robin Nordmo, Lommedalen, CEO, 18. listopad
 2465. Morten Nordmo, Holmestrand, Executive, 18. listopad
 2466. Lucie Pilařová, Kamenné Žehrovice, Mateřská dovolená, 18. listopad
 2467. Petra Splichalova, Vysoké Myto, Fotograf, 18. listopad
 2468. Dawid Dobosz, Tipton, dawiddobosz@op.pl, 18. listopad
 2469. Agnieszka Kołacinska, Poznan, Germanistka, 18. listopad
 2470. Eva Luftová, Plzeň 1, OSVČ, 18. listopad
 2471. Jitka Vlasáková, Čimelice, Veterinární sestra, 18. listopad
 2472. Dagmar Kripnerová, Plzeň 10-lhota, Průvodce ve zdraví, 19. listopad
 2473. Renata Halvová, Brno, Masérka a terapeutka, 19. listopad
 2474. Kateřina Hepová, Zubří, učtelka, 19. listopad
 2475. Marie Jiraskova, Praha, Hr, 19. listopad
 2476. Alexander Doležel, Brno, Student, 19. listopad
 2477. František Binder, Veselí nad Lužnicí, OSVČ, 20. listopad
 2478. Martin Bleha, Česká Ves, elektrikář, 20. listopad
 2479. Albert Hendrich, Cerhovice, OSVČ, 20. listopad
 2480. Karolína Hiršová, Ololouc, Obchodní zástupce Allianz poj., 20. listopad
 2481. Markéta Hajduková, Ostrava, Architekt, 20. listopad
 2482. Gabriela Kašpárková, Krnsko, Vychovatelka na ZŠ, 20. listopad
 2483. Justyna Wojciechowska, Dubiecko, Psychoterapeutka, 21. listopad
 2484. Sławomir Duda, Mrocza, Tech. Informatyk, 21. listopad
 2485. Emilia Mysliwiec, Radzymin, Cisnik, 21. listopad
 2486. Kasia Krasuska, Warsaw, Psychoterapeutist, 21. listopad
 2487. Dana Honzáková, Blansko, Realitní makléřka, 22. listopad
 2488. Vít Macháček, Praha, Dopravní publicista, 22. listopad
 2489. Jan Šebelík, Praha 1, technik, 22. listopad

Zásady zpracování osobnách údajů – Komunikaci s petenty obstarává Libor Vondráček

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodní

Svobodní

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31