Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Svobodní a městské investice

Svobodní a městské investice

Tématem zářijového čísla zpravodaje Ruch byly investice a i my jsme jako kandidující strana dostali možnost se k tématu vyjádřit. Text byl omezen na 3000 znaků, zde ho však publikujeme v nezkrácené verzi.

Jsme politickou stranou, která se obecně staví proti mnohdy nesmyslnému přerozdělování daní vybíraných od občanů této země (a tedy i tohoto města) do dotačních projektů, které často nejsou tím „pravým ořechovým“, tedy tím pravým řešením potřeb tohoto města. Je třeba zdůraznit, že omezené prostředky přidělené městu prostřednictvím rozpočtového určení daní nedostačují na investiční rozvoj města, a město je tak nuceno vybírat si nedobrovolně z řady dotačních titulů, které však mnohdy neřeší aktuální potřeby města. Město pak navíc po tzv. době udržitelnosti dotace čeká údržba předmětu dotace z vlastních prostředků, což se mnohdy může v celkovém pojetí ukázat jako čistá ztráta. Výše uvedený přehled není tedy ani tak zásluhou vedení města z pohledu jeho managerských schopností, ale především zásluhou firem, které se perou o to, aby za úplatu úspěšně předložili dotační projekt ušitý pro město u poskytovatele dotace. Důkazem je fakt, že o těchto podaných žádostech zastupitelstvo většinou jednomyslně hlasuje, protože jiné možnosti financovat investiční projekty mnohdy nejsou. Výše uvedené dotační projekty, které jsou buď před realizací, nebo se již realizovaly, nelze tedy ve výsledku rozporovat, jsou pouze průnikem toho, co aktuální dotační politika státu nabízí, co si může rozpočet města dovolit spolufinancovat a jaká je kapacita úředníků a společností, které se o realizaci podání žádosti o dotace uchází.

Jakékoliv projekty vedoucí k údržbě, rekonstrukci či nové výstavbě infrastruktury nebo nemovitostí sloužících občanům města jsou projekty žádoucí. V připravovaných či realizovaných projektech se rovnoměrně doplňují investice do veřejných prostor, služeb, ale i životního prostředí. Mnohdy však bohužel o účelnosti projektu rozhoduje jeho detail, který má na starosti vedení města, a tak se můžeme v Řevnicích setkat s takovými důsledky špatného řízení projektů, jakou jsou možná dobře míněné, ale ve výsledku nebezpečné zálivy ve Školní ulici zvané „Skripnikovi uši“, asfaltové pásy v ulicích, které řeší pouze třetinu šířky ulice nebo nesmyslné zjednosměrnění Sochorovy ulice.

Svobodní Řevnice považují za důležité zaměřit se v nadcházejícím volebním období na stále nedokončené odkanalizování obce a s tím spojenou intenzifikaci ČOV, přizpůsobení se novým legislativním podmínkách v oblasti nakládání s odpady a především na úpravu povrchů vozovek. Jedná se o nekonečně omílané téma, na které však chybí jasný signál a jasný pokyn města směrem k občanům, který by stanovil: v jakém pořadí, do kdy a za jaké náklady město zbaví občany rizika plynoucího z prašnosti komunikací a jejich špatného technického stavu. V nadcházejících čtyřech letech by se mělo nové vedení města vypořádat s nedokončenými úpravami přednádraží, s parkováním automobilů ve městě a s bezpečností pěších, případně cyklistů.

Město by nemělo naskakovat na překvapivě stále módní vlnu v budování cyklostezek, cyklopruhů, nebo dalších infrastruktur určených cyklistům, které mnohdy nelze úspěšně řešit vlivem daných podmínek (např. neustále se vracející projekt napojení cyklostezky na zatáčku u Hartmannů). Svobodní se chtějí zasadit o to, aby veškerá automobilová doprava směřující na Řevnické nádraží byla zachycena již na okraji města (plochy u hřbitova, příp. bývalé skládky) a byla zřízena navazující městská doprava pendlující mezi tímto záchytným parkovištěm a nádražím ruku v ruce s jednáním o posílení navazujících autobusových spojení do přilehlých obcí. Svobodní by se dále rádi zaměřili na investice do městských nemovitostí, které jsou vhodné jako zázemí pro lékaře tak, aby občané Řevnic nebyli nuceni dojíždět za lékařskou péčí do Letů, Dobřichovic a dále. Jako výrazný neúspěch Svobodní vnímají zrušení pobočky České spořitelny. V neposlední řadě vnímají Svobodní za důležité investovat do přilehlé krajiny. Vhodná investice do mokřadů, lesních nádrží nebo např. výsadby zeleně může poskytnout občanům Řevnic záruku zdravého a jedinečného bydlení, tolik charakteristického pro Řevnice, a zajistit finančně velmi obtížně vyčíslitelné zážitky z procházek okolní krajinou.

Naopak nechceme, aby město investovalo do projektů, ze kterých bude mít užitek pouze vyvolená skupina obyvatel.

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31