Hygienické stanice dodnes ukládají tresty za nenošení roušek. Proti jejich rozhodnutí má smysl se bránit

Hygienické stanice dodnes ukládají tresty za nenošení roušek. Proti jejich rozhodnutí má smysl se bránit

Jak potvrzují informace od řady lidí, kteří se na nás obracejí, krajské hygienické stanice dodnes rozesílají svá rozhodnutí o udělení pokut nebo napomenutí za to, že člověk v období covidové pandemie neměl nasazenu roušku nebo respirátor.

Každému, kdo se na nás obrátí s prosbou o pomoc, doporučujeme se proti takovým rozhodnutím bránit. Důležité je učinit tak ve lhůtě, kterou KHS ve svých rozhodnutích stanoví. Pro tyto účely jsme připraveni v mezích našich možností každému poskytnout vzory a další dokumenty, které můžete použít při zpracování vlastní reakce.

A, jak se ukazuje, rozumná a argumentačně podložená obrana, má smysl. Stále častěji hygienické stanice uznávají, že „jednání, kdy osoba neměla nasazen respirátor, nesplňuje formální ani materiální znaky přestupku“. Tak tomu bylo i v nedávném případě paní Evy H. z Třebíče.

Podobná rozhodnutí mají přitom obrovský význam i pro ostatní. Ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu totiž výslovně uvádí: „Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.“

O co opíráme naši argumentaci?
  • Prostředek ochrany dýchacích cest není při užívání běžnou populací (tj. mimo např. operující lékaře) účinný proti zabránění šíření onemocnění, a to ani správně nasazený.
  • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest nebrání přenosu virových částic dostatečně, tedy nedokáže zabránit šíření infekce v populaci.
  • V každém jednotlivém případě musí být zkoumáno, zda v době spáchání údajného přestupku existoval stav epidemie či nebezpečí jejího vzniku.
  • V každém jednotlivém případě musí být obviněnému prokázáno, že v době spáchání údajného přestupku trpěl onemocněním covid-19 a mohl jej tak potencionálně šířit či někoho ohrožovat.

Lze totiž uzavřít, že pokud obviněný nemohl nikoho ohrozit, natož pak nakazit, nemohlo dojít ani k naplnění materiální stránky údajného přestupku, kterou představuje tzv. společenská škodlivost jako její nezbytná složka. 

Jak nakonec musela uznat i Krajská hygienická stanice v Jihlavě: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak musí v těchto případech dojít k zastavení přestupkového řízení, a sice z důvodu, že skutek, pro který se řízení vede, není přestupkem.

Jak postupovat?

Konkrétní postup bude vždy záviset na tom, v jakém stádiu správního řízení se nacházíte. Obecně existují následující možnosti:

Byl vám doručen správní příkaz, jímž byla uložena sankce.

V takovém případě je nezbytné včas podat proti příkazu odpor. Lhůta je ze zákona osmidenní, přičemž má smysl podat odpor i zcela obecný, odkazující pouze na to, že příkaz považujete za nezákonný. Musíte v něm ale označit úřad, proti němuž odpor směřuje, a rozhodnutí, které napadáte. Následně je nutné doplnit podrobnější odůvodnění odporu.

Byla vám doručena výzva k nahlédnutí do spisu před rozhodnutím.

V některých případech hygienická stanice před rozhodnutím vyzve účastníka, aby nahlédl do spisu, příp. se ve věci vyjádřil. I v takovém případě je na místě reagovat, a to doplněním vyjádření. Pro vyjádření stanoví úřad většinou lhůtu, kterou uvede ve výzvě.

Bylo vám doručeno rozhodnutí ve věci.

V tomto případě je namístě podat proti rozhodnutí odvolání. Lhůta pro její podání je uvedena v rozhodnutí a činí 15 dnů. Pro odvolání platí podobně to, co uvádíme ve věci odporu proti příkazu. Jedinou výjimkou je, že v odvolání je potřeba již uvést podrobnou argumentaci, jíž odvolání odůvodňujete.

Jak můžeme pomoci?

Nemáme časové ani finanční kapacity k tomu, abychom se každou věcí zabývali podrobně. Zejména díky obrovskému úsilí kolegů Mgr. Lenky Trkalové a Mgr. Vladimíra Mrkvičky jsme ale vytvořili řadu podání, která lze použít jako vzor. Jsme připraveni každému, kdo o to projeví zájem, doručit naše vzorová podání, některé možné důkazy i předchozí rozhodnutí KHS jako podklad pro přípravu vlastního podání. Každý si pak, v návaznosti na specifika své věci, může příslušný odpor, vyjádření nebo odvolání připravit sám.

Pokud využijete naší podpory, budeme rádi, pokud nás následně budete informovat o výsledku.

zdroj: PRO LIBERTATE

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

JUDr. Tomáš Nielsen

JUDr. Tomáš Nielsen

Novinky

Oblíbené štítky

Svobodni-31