Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

ZBOŘIL: Ronald Reagan–prezident USA, republikán, odborový předák, vtipálek…

ZBOŘIL: Ronald Reagan–prezident USA, republikán, odborový předák, vtipálek…

V současné době sílí v ČR a ostatních zemích EU hlasy, dožadující se nápravy aktuální politicko-ekonomické situace. Jedním z navrhovaných řešení je i prosazení politiky založené na osobní zodpovědnosti a svobodě jednotlivce, kterou prováděl americký prezident v 80. letech 20. století – Ronald Reagan. Kromě inspirace touto tzv. Reaganomikou (snižování daní, regulací a vládního přerozdělování) jako modelem pro úspěšné vyřešení současné ekonomické situace se lze také nechat inspirovat samotným jejím autorem, jako příkladem politika, který dokázal svoji politiku prosadit a zvítězit s ní ve volbách s nezvykle velikým rozdílem. Jaký tedy byl Ronald Reagan?

HEREC

Jako herec se Ronald Reagan prosadil díky svému srozumitelnému hlasu, příjemnému vystupování a atletické postavě, čímž se stal u diváků velmi populární a ztvárnil během své filmové kariéry 88 rolí. Sám považoval za svůj nejlepší herecký výkon roli ve filmu Kings Row z roku 1942. Následující video jej zachycuje v roce 1954 v TV pořadu v ČR známým pod názvem „Hádej, kdo jsem“.

http://www.youtube.com/watch?v=p5D6RnMbfHI&feature=player_embedded

ODBOROVÝ PŘEDÁK

Ronald Reagan byl jediným prezidentem USA, který byl nejen členem odborové organizace, ale i jejím představitelem – prezidentem odborového svazu The Screen Actors Guild. Ve 40. letech 20. století se v Hollywoodu formovaly odbory a mnoho jejích členů bylo zároveň členy americké komunistické strany, což Reagan vnímal jako nečestnou pátou kolonu této ideologie a pomohl v odborech prosadit přijetí antikomunistických zásad. Tento svůj postoj proti komunismu, formuloval při své výpovědi před Výborem pro vyšetřování neamerické činnosti: As a citizen, I would hesitate to see any political party outlawed on the basis of its political ideology. However, if it is proven that an organization is an agent of foreign power, or in any way not a legitimate political party–and I think the government is capable of proving that–then that is another matter… But at the same time I never as a citizen want to see our country become urged, by either fear or resentment of this group, that we ever compromise with any of our democratic principles through that fear or resentment. Jako občan bych váhal, kdybych měl zakázat nějakou politickou stranu na základě její politické ideologie. Avšak pokud se dokáže, že nějaká organizace je činitelem cizí moci, anebo nějakým způsobem není legitimní politickou stranou – a myslím, že vláda je schopna toto prokázat – v tom případě je to něco jiného… Ale zároveň se nikdy nechci stát, jako občan naší země, obětí naléhání, jen proto, že se dané organizace bojíme nebo že ji nemáme rádi, tím bychom zkompromitovali naše demokratické zásady tímto strachem a nelibostí.

Následující video jej zachycuje během projevu v roce 1980, kde mj. zaznělo: …where free unions and collective bargaining are forbidden, freedom is lost…freedom is never more than one generation away from extinction. – …kde jsou svobodné odbory a kolektivní vyjednávání zakázány je svoboda ztracena…svoboda není nikdy dál než jednu generaci od zániku.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HsHXJr8tqP0  

REPUBLIKÁN

Od svého mládí podporoval demokratickou stranu, ale v 50. letech 20. století dospěl k názoru, že skutečným nepřítelem není big business, ale rozsáhlý stát s jeho regulacemi a daněmi, které dusí lidskou tvořivost a brzdí tak hospodářský růst, že bohatství nevytváří samotný stát či vláda, ale lidé a jejich tvůrčí činnost či pracovitost a stát jim k bohatství pomůže nejvíce tím, že jim nebude stavět do cesty překážky. Následující videa zachycují jeho projevy na republikánských shromáždění v letech 1964 a 1980.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yt1fYSAChxs  

V těchto projevech mj. zaznělo: Not too long ago, two friends of mine were talking to a Cuban refugee, a businessman who had escaped from Castro, and in the midst of his story one of my friends turned to the other and said, „We don“t know how lucky we are.“ And the Cuban stopped and said, „How lucky you are? I had someplace to escape to.“ And in that sentence he told us the entire story. If we lose freedom here, there“s no place to escape to. This is the last stand on earth. – Není to tak dávno co dva moji přátelé mluvili s kubánským uprchlíkem, s obchodníkem, který utekl Castrovi a uprostřed jeho příběhu se jeden z mých přátel naklonil k druhému a řekl: „Ani nevíme, jaké máme štěstí“. A Kubánec je přerušil a řekl: „Jaké Vy máte štěstí? Já jsem měl nějaké místo kam uprchnout“. A v této větě nám řekl celý ten příběh. Pokud ztratíme svobodu tady, tak není žádné jiné místo kam utéct. Toto je poslední útočiště. Well I“d like to suggest there is no such thing as a left or right. There“s only an up or down—[up] man“s old—old-aged dream, the ultimate in individual freedom consistent with law and order, or down to the ant heap of totalitarianism. And regardless of their sincerity, their humanitarian motives, those who would trade our freedom for security have embarked on this downward course.Rád bych uvedl, že není nic takového jako cesta doleva nebo doprava. Je jen cesta vzhůru nebo dolů – [vzhůru] prastarý sen člověka po maximální osobní svobodě v souladu s právními předpisy a veřejným pořádkem, nebo dolů do mraveniště totalitarismu. A bez ohledu na ryzí charaktery a humanitární motivy, těch, kteří by vyměnili svou svobodu za bezpečnost, byli by to oni kteří by zahájili tento sestupný kurz.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RmmgVFByeaI

PREZIDENT

Po 69 dnech ve funkci prezidenta USA, když se vracel ze sjezdu odborové centrály AFL-CIO ve Washingtonském hotelu Hilton, byl 30.3. 1981 Ronald Reagan, jeho tiskový mluvčí a dva policisté postřeleni Johnem Hinckleym. Před operací řekl Reagan z legrace chirurgům: „Doufám, že jste všichni republikáni“ a Dr. Giordano mu odpověděl: „Dnes jsme všichni republikáni“. Incident byl zaznamenán více než 5ti kameramany přítomnými na místě činu.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UoZeZprXnDg

V roce 1981 vyhlásily odbory letových dispečerů v USA stávku, čímž porušili zákon zakazující odborům, zastupujícím státní zaměstnance stávkovat. Ronald Reagan na tuto situaci reagoval tak, že na základě Taft Hartley Act vyhlásil nouzový stav a vyzval stávkující, aby se do 48 hodin vrátili do práce, jinak že o ni přijdou. Cca 11 tisíc stávkujících dispečerů tuto výzvu neuposlechlo a tak přesně před 31 lety – 3. srpna 1981 – bylo ze své práce okamžitě propuštěno.

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e5JSToyiyr8

VTIPÁLEK

Jako prezident USA byl známý také tím, že vyprávěl vtipy – často o Sovětském svazu. Následující video zachycuje záznam jeho 15ti vtipů, jako např.: There were three dogs, an american dog, a polish dog and a russian dog. They’re having a visit to the U.S., and the american dog was telling them how you have to bark along enough and then somebody comes along and gives you some meat. The polish dog said what’s meat. The russian dog said what’s bark. – Tři psi – americký, polský a ruský. Jsou na návštěvě v USA a americký pes jim vysvětluje, jak moc musí štěkat, aby někdo přišel a dal jim nějaké maso. Polský pes se zeptá: „Co je to maso?“. Ruský pes se zeptá: „Co je to štěkat?“

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qColFjbzoK0 

Mezi jeho nejznámější citáty patří:

– Stát není řešením problému, stát je jeho součástí.

– Politika není špatné povolání. Když uspějete, dostane se vám spousty poct. Když se zostudíte, můžete o tom aspoň napsat knihu.

– Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.

Ronald Reagan zemřel v roce 2004 ve svých 93 letech, ale idea, kterou obhajoval žije dál a může dnes či zítra změnit celý svět nebo jen jeho lokální části – třeba také tu, kde se lidé dorozumívají česky.

 

 

Čtěte na podobné téma:

Lexikon Ayn Rand: Politizace odborů je ohrožením svobod jednotlivce

Republikánská strana v USA a její ideologické frakce

Josef Zbořil je lídrem Svobodných do krajského zastupitelstva v Olomouckém kraji

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31