Hezký den, jsem SvoBOT. Můžete se mě zeptat na cokoli ohledně programu Svobodných. Naučil jsem se moudrosti Libora Vondráčka a politické názory strany Svobodní.

Nová komplikace pro živnostníky a podnikatele: Kontrolní hlášení DPH

Nová komplikace pro živnostníky a podnikatele: Kontrolní hlášení DPH

Od 1. ledna 2016 budou muset plátci DPH podávat tzv. kontrolní hlášení, což je speciální „daňové tvrzení“, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení. Bude se muset podávat každý měsíc, a to pouze elektronickou cestou (přes datovou schránku, nebo daňový portál EPO). Kdo ho nepošle, tomu FÚ napaří pořádně mastnou pokutu.

Institut kontrolního hlášení byl přijat dne 22. prosince 2014 zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a další související zákony. Detaily viz § 101c až § 101i zákona o DPH.

Jak to bude probíhat

Plátci sestaví toto kontrolní hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Právnická osoba bude podávat kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po jeho skončení. Je přitom jedno, zda se jedná o měsíčního nebo čtvrtletního plátce DPH. 

Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (tzn. měsíčně, nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).
  
Pokud plátce zjistí, že v hlášení něco spletl, musí podat opravné kontrolní hlášení do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů (uvedených v už podaném kontrolním hlášení).

A pozor – kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání, jedná se o institut zcela odlišný. Dle laického pohledu je to prostě „papír navíc“, dle Finanční správy je to takto:
„Ačkoliv je kontrolní hlášení díky použitému označení slovem „hlášení“ řádným daňovým tvrzením podle daňového řádu, nejde o tvrzení daně jako takové. Nicméně správce daně může získané údaje využít při správě daní a případně i při stanovení výše daně.“

Kdo bude povinen podávat kontrolní hlášení

Obecně jde o osoby registrované k DPH v ČR jako plátci daně, přičemž nezáleží na tom, jestli jde o tuzemskou nebo zahraniční firmu.

Kdo nebude muset podat kontrolní hlášení

  • neplátce DPH,
  • identifikovaná osoba,
  • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu),
  • plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.).

Jak podat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně (tedy přes datovou schránku nebo daňový portál EPO).
 
Jak a co bude plátce konkrétně vyplňovat, to se dozví z portálu Finanční správy „v přiměřené lhůtě“ (citace od FS).
 
Tady si prohlédněte vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplnění (ty mohou být ještě v průběhu roku 2015 průběžně aktualizovány).

Jaké hrozí pokuty

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, může očekávat pokutu ve výši:

  • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
  • 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně může navíc uložit pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
 
Správce daně může navíc též uložit pokutu až do výše 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Zdroj: Finanční správa

Svobodní: Je to jen další šikana od státu!

Svobodní považují tyto nové předpisy jen za další šikanu živnostníků a podnikatelů. Je to jen zbytečná byrokracie navíc – k čemu podávat kontrolní hlášení, když poplatník současně podává přiznání k DPH, kde jsou uvedeny naprosto totožné údaje (tedy příjmy, výdaje a vypočtená DPH)? Každému plátci navíc vyplňování těchto papírů zabere několik hodin (dle některých propočtů až celý jeden týden za rok!) – které by jinak mohl trávit ať už samotným podnikáním, nebo naopak potřebným odpočinkem, či třeba s rodinou… A pokud to za něj bude vyplňovat účetní, znamená to pro živnostníka/podnikatele jen další vydání navíc (účetní určitě nebude více práce dělat zadarmo).

I kvůli této nesmyslné byrokratické zátěži (a mnoha dalším) budeme demonstrovat Za svobodné soukromé podnikání – v Praze 28. října ve 14:00 hod. na Václavském nám. pod koněm. Pojďte s námi!

Ilustr. foto: Dollar Photo Club

Zaujal Vás článek? Podpořte jej a autora pár Satoshi. Předem dík...

Svobodni-31